Gemeentesekretarissen reageren Kantonrechter doet schriftelijk uitspraak 5 IJLST snekerXkqerier i» @1 k Langweerder bv-direkteuren gearresteerd .,4 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van fT 'i Mr f Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de Klok èn klokkestoel van Indijk nu op hun plaats Hei Smelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD «RM r SNEEKER NIEUWSBLAD Verwijten Waghenbrugghe beslist niet terecht Boete geëist voor ’t gebruik van tweede huis in Harich t de Algeme- TS-ers waren een he, zeiden ja en dat betekende dat de heren sekretarissen met hun advies naar Zuid- (vervolg zie pagina 3) MAANDAG 13 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 21 y om met name de juridische en bestuurlijke kant van de zaak. In 1976 ging het driemanschap aan het werk en uiteindelijk kwam men met de zevende konsept-regeling op de proppen, waarover alle betrokkenen (de besturen van de schapen) het eens konden zijn. Alle besturen, ook dat van Waghenbrugg- O O .1 £5 leerlingen, aldus de direkteur. Zij krij gen een betere kans om te slagen en de beste vooruitzichten voor de toekomst. Bovendien is een prettiger schooltijd in die struktuur verzekerd. Hij hoopte daar over vijfentwintig jaar nog wat over te kunnen vertellen. Het ging die avond in Sloten niet om een fusie, maar een principebesluit over een samenvoeging. Dat houdt in dat met het jawoord van Zuidwest Friesland de samen smelting van de drie sociale werkvoorzieningsschappen in deze regio nog niet in kannen en kruiken was. Nog lang niet. Het zevende konsept van de drie gemeentesekretarissen diende een bestuurlijk kader te krijgen naar de gemeenteraden toe. Want wie zijn wij, aldus de heer G. Middeldorp, dat wij met zoiets rechtstreeks naar een raad zouden kunnen stappen. Maar Zuidwest Friesland kan volgens de afspraken binnen dit samenwerkingsorgaan de verschillende raden wel benaderen. als tweede woning of rekreatiewoning; bewoonde het huis dus niet permanent. En dat is volgens voorschriften in J‘ - ne Politie Verordening van De rijkspolitie heeft de 65-jarige Johan Z„ zijn 33-jarige zoon Johan en de 44-jarige Jan K. in arrest gesteld wegens het vermoe den, dat ze onregelmatigheden hebben gepleegd bij faillissementen van verschil lende Langweerder besloten vennoot schappen. Oorspronkelijk was ook de echt genote van Z„ de 64-jarige Johanna Z.-K. door de politie gearresteerd. Ze is later weer vrijgelaten omdat ze slechts zijdelings bij de fraude’s zou zijn betrokken. Vader en zoon Z. >eksploiteerden onder meer in de omgeving van Langweer allerlei projek- ten, die de een na de ander failliet gingen en „vervangen werden” door andere bv’s. K. woont sinds kort in Sneek. Hij was vroeger landbouwer. Hij ging met de fami lie Z. in zaken nadat zijn boerderij bij Langweer was afgebrand en hij grond in diverse projekten bracht. K. zat tot voor enige tijd ook in de gemeenteraad van Doniawerstal en is van die gemeente zelfs wethouder geweest. De reünisten in de aula van de school tijdens de openingstoespraak van de heer Bakker. De woning waar het om ging staat aan de Tsjamkedyk 2 in Harich en kostte de heer K. D. (een dubbele achternaam) ongeveer 170.000,-. Hij ging er gebruik van maken Veel woorden maakte de officier (mr. Bueno) er niet aan vuil. Het feit stond bij hem „als een paal boven water”. Er is een verordening waarbij dat niet mag, de verdachte deed het wèl en dus'heeft hij de wet overtreden. Een boete van 150,- was zijn eis. Mr. Knoop tapte uit een heel ander vaatje. Uit een ongewikkeld betoog moest blijken, dat de APV van Gaasterland in dat opzicht (vervolg zie pagina 3) Vorige week is na ruim vijfendertig jaar Indijk weer verrijkt met een komplete klokT kestoel. In de oorlogsjaren was de klok uit de klokkestoel gehaaid, waardoor deze zijn gewicht verloor. Storm was de oorzaak dat de klokkestoel op zijn kant kwam te liggen, waarna men besloot om hem te verbranden, omdat er maar weinig van over was ge bleven. Toen bewoners van de buurtschap echter enige tijd geleden ter ore kwam, dat de klok die daar destijds hing bewaard was gebleven, en dat deze waarschijnlijk een plaats zou krijgen in het rekreatiegebouw van de jachthaven in Woudsend, ging men tot aktie over. „De klok heeft in Indijk gehangen en hoort hier ook nu weer thuis, zo oor deelde het aktiekomité. Tot hun eigen vreugde hebben de aktievoerders de betrokkenen kunnen overtuigen van de band, die er toch altijd nog bestaat met deze dertiende-eeuwse klok. Nu zat men echter alleen nog met het probleem dat er geen klokkestoel was. Via de Stichting Restauratie Klokkestoelen werd kontakt gelegd met Meerdink BV in Winterswijk. Voor een vakbeurs moest deze firma een blikvanger hebben, en men besloot om daarvoor een klokkestoel te gebruiken, daarna heeft de gemeente Wymbritseradeel deze gekocht. Tussen de bomen door en dan op het funda ment. Geen gemakkelijk karwei om een klokkestoel zo op zijn plaats te krijgen, maar ondertussen staat dit mooie stukje Friese kuituur er dan toch, op de begraaf plaats van Indijk. Het artikel dat wij op 2 maart publiceerden over de wrevel die de gang van zaken rond de samenvoeging van de sociale werkvoorzieningschappen Wag henbrugghe in Sneek, Zuidwest Friesland in Koudum en de stichting Finken- burgh in Sneek, bij eerstgenoemde heeft opgeroepen, is bij de leden van de zogeheten „Kleine studiekommissie schaalvergroting WSW” in het verkeerde keelsgat geschoten. Begrijpelijk, want het werk dat de gemeentesekretarissen G. Middeldorp (Sneek), B. Tilstra (Hemelumer Oldeferd) en W. Ziengs (Bolsward) werd door de woordvoerders van Waghenbrugghe aangevallen. De bedrijfskern van Waghenbrugghe maakte zich ongerust over de gevolgde procedure. Zij maakte het verwijt dat aan de inspraak van de betrokkenen werd voorbij gegaan. Eerst de voor- en nadelen maar op tafel en dan bekijken of de fusie wel zo nodig is, werd gesteld. Men vroeg zich af of samenvoeging van binnen- en buitenobjekten, industriële en cultuur-technische schappen zo men wil, wel een zinvolle zaak zou zijn. Een punt was ook dat men zich bij Waghenbrugghe afyroeg waar men het niet goed gedaan had, dat nu een samensmelting nodig zou zijn. Dit vanwege een opmerking in de stukken voor Zuidwest Friesland, het samenwerkingsorgaan van de gemeenten in deze regio, waarin gezegd werd dat in de nieuwe opzet de zaken beter konden worden opgezet. Een reaktie van de zijde van de kleine kommissie kon niet uitblijven. Vrijdagmorgen, de bedoeling was enkele dagen eerder, kregen de heren Middeldorp en Ziengs gelegenheid hun visie op de „affaire” te geven. De weerslag van dit gesprek vindt men hierbij. verboden. Althans zonder toestemming van het kollege van b. en w. En die toestemming had de Ermeloër niet ge vraagd, meende zelfs die niet nodig te hebben, aldus zijn verweer. Op 16 september 1977 kreeg hij echter - volgens zijn zeggen zonder een vooraf gaande waarschuwing - de politie op zijn dak aan de Tsjamkedyk. Die maakte zon der meer proces-verbaal op en dat leidde Gaasterland tot de rechtzaak van afgelopen vrijdag. ker Ambachtschool”. Hij deed het waarom van de opleiding uit de doeken en ver meldde dat in die tijd Sneek middels akties een groot deel van het startbedrag voor de school op tafel heeft gebracht. Subsidies kende men toen vrijw’el niet. In september 1903 kwamen de eerste 37 leerlingen in het gebouw. Veertien waren afkomstig uit Sneek en onder hen was de heer Durk Volkers (nu 90 jaar). die deze reu nie bijwoonde. De oudste aanwezige leraar was de heer G. J. Schoort, zo kon hij melden. De heer Bakker noemde het mooie van een reünie dat „je nog één keer die leeftijd krijgt, die je toen had en daarom is iedere reünie bij voorbaat geslaagd. Dat bleken de reünisten ook te vinden, tenminste dat kwam naar voren uit de woorden van oud-leerling A. Keuzenkamp uit Apeldoorn. Hij haalde nog enige herin neringen op aan de iaren van weleer. Dat deed ook de eerder genoemde leraar Schoorl, die een boek bij zich droeg waarin hij alle gegevens, velen met recente foto’s, van zijn oud-leerlingen had verzameld. Hij verzekerde de direktie van de school, dat deze na zijn dood over dit materiaal mag beschikken. even j ong als toen Ongeveer vierhonderdvijftig mensen, inklusief begeleiding en echtgenotes, hebben zaterdag in de Algemene Technische School de reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van dit onderwijsinstituut bijgewoond. Ze hebben kunnen genieten van het ophalen van oude herinneringen, het hernieuwen van vrienschapsbanden, van een lunch, films en toespraken van de kant van de huidige leiding. Bovendien kregen de 350 reünisten ieder een herinneringstegel van Makkumer aardewerk en een gestencild gedenkboek mee naar huis. Het w'as voor velen niet alleen een reünie, maar ook een kennismaking met een schoolgebouw waarvan zij in de jaren tussen Kloosterstraat en Schoolstraat nooit hebben durven dromen. Om toch de band met het verleden enigszins vast te kunnen houden w:as daarom een film over die periode in het programma opgenomen. Niet het verleden, maar de toekomst stond centraal in het welkomstwoord dat de direkteur, de heer G. W. Dreteler. 's mor gens in de aula sprak. Hij wees op de De officier bij het Kantongerecht in Sneek, mr. Bueno, heeft vrijdagmorgen tegen de tweeenvijftig-jarige Herman K. D. een pensionhouder uit Ermelo, een boete van honderdvijftig gulden geëist omdat hij vorig jaar een huis in Harich had gekocht en als „tweede woning” in gebruik had genomen zonder toestemming van de gemeente Gaasterland. Mede op verzoek van de raadsman van de verdachte deed kanrechter mr. J. H. M. Gielen niet meteen uitspraak. Hij zal schriftelijk vonnis wijzen op woensdag-22 maart om tien uur. Kritisch stelde hij zich op tegen de pogin gen van streekscholen en middelbaar tech nische scholen, die een mogelijk vijfde en zesde studiejaar willen annekseren. De men sen (de p-stroom zoals de MTS-en die willen), een wens van het bedrijfsleven, kan naar zijn oordeel het beste ingepast worden bij het lager beroepsonderwijs. Het ontstaan van de school in de beginja ren van deze eeuw vormde de hoofdmoot van het openingswoord van de heer G. Bakker, voorzitter van de „Vereniging Sne- Die gang van zaken hield ook in dat pas voor- en nadelen, verwijst hij naar het rijk daarna het definitief regelen van onder der fabelen. De voorzitter, burgemeester meer organisatie, struktuur en inpassing H. L. Sixma baron van Heemstra van van de mensen onder de loep kan worden Gaasterland, heeft hier in de bedrijfskern genomen. En daarbij zal het personeel alle uitgebreid over gesproken, gelegenheid tot inspraak krijgen, zo verze kert zijn kollega, de heer W. Ziengs uit De eerste stappen tot integratie werden in Bolsward. 1971 gezet. Na een aantal impasses, waar Daarom vinden beiden het verwijt van meermalen de struktuur van het nieuwe Waghenbrugghe-zijde, (de heer Ziengs be- geheel de aanleiding toe vormde, werden de nadrukte als bestuurslid van dit schap dat drie gemeentesekretarissen gevraagd om een het de visie is van het personeel) niet advies op te stellen, waarin alle partijen zich terecht. Het bestuur staat volkomen achter zouden kunnen vinden. Het ging daarbij de initiatieven om tot één bedrijf te ko- men. Dat het personeel zich niet tijdig op de hoogte heeft kunnen stellen van de de pogin- mogelijk vijfde veranderingen die zich in de driekwart dagopleiding tot technisch bekwame eeuw, die de school bestaat, hebben afge speeld. En nog zullen afspelen, want vol gens de heer Dreteler nadert de samenwer king met het LHNO oftewel de vroegere Huishoudschool, en mogelijk de R. J. Sip- kensmavo met rasse schreden. Dat is alleen maar in het belang van de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1