1 Boomfeestdag had het niet voor de wind i i ll snekerWoerier Vrouwenraad van Sneek werd aan de nieuwe presidente voorgesteld aan van Mevrouw Van Haersma Buma geeft werk uit handen ijl Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en a -jf 5 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, en de III CT GAASTERLAND, SLOTEN IJLOI RAUWERDERHEM e.o. ELF BROMMERS IN BESLAG GENOMEN H.I Sneeker Niwwbhd k gec.„,linMrfe uitgaw NIEUWE SHEEKER C0URA(|Ii ^EERER C0UrahT( DRI1FH0UTS NIEUWSBLAD ■1 eigen keuken houden kan een deel (Foto Studio Ger Dijs) presidente nu het werk DONDERDAG 16 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 22 rentiatie te kunnen bieden in aard situering van bouwterreinen. Verder is het aanpakken van een onderzoek naar 1 - noordelijke rondweg nuttig aanmoedigingssubsidie van 450.-. door het tehuis verzorgd. Na de verbou wing zal een pensionprijs eksklusief de broodmaaltijden 78- per maand) in rekening worden gebracht omdat na de verbouwing de mogelijkheid geopend wordt om - net als in „Frittemahof” - de broodmaaltijden zelf te verzorgen. Daarbij zal dan gebruik gemaakt kunnen worden van de nieuwe winkel. Aan bewo ners. die zelf niet in staat zijn hun brood- maaltijd te verzorgen, en dus in dat geval tracé van de jtvoo» nm u omaai* Mevrouw C. M. Buma Visser, sekretaresse van de Vrouwenraad, overhandigt mevrouw E. van Haersma Buma-van Werkum (rechts) een bloemstuk, nadat de eks-presidente de aanwezige dames heeft bedankt voor de prettige samenwerking Op organisatiegebied heeft mevrouw Brink al het een en ander om handen gehad. Ze was onder andere direktrice van een be jaardenhuis in Oudkerk. maar had daar naast ook nog een funktie in de Christelij ke Plattelandsvrouwenvereniging van Fer- weradeel en was aangesloten bij de Vrou welijke Hulp Verlening (VHV), waar ze na ingewerkt te zijn in het provinciaal hoofdbestuur terecht kwam. Al haar maat schappelijke en sociale gevoelens kon ze in d- leggen. Mevr. Van Haersma Buma verlaat de raad, omdat ze vindt dat er misschien teveel oude paadjes bewandeld worden, wanneer ze nog langer blijft. „Er moeten nieuwe, frisse ideeën op tafel komen”, aldus de echtgenote van de burgervader. Na eerst zeven jaar aan de VHV in Workum ver- w, bonden te zijn geweest, heeft de eks- de verschillende -voor de afdeling nog nergens lid van worden, maar wel één gg T" ry z-1 - 1 - ■zvnvixnctl VCH J gingen en instanties bijwonen, zodat I overkoepelende orgaan zich^beweesTM^- I nieuwe funktie en houdt I zeggen moderne ideeën BOTSING TUSSEN AUTO’S BIJ HARICH Gistermiddag om twee uur botste op de kruising van de autoweg Lemmer- Woudsend en de sekundaire weg Harich- Balk de auto van J.S. uit Harich op die van de heer T. Boersma uit Leeuwarden. De aanrijding ontstond omdat S. geen voor rang gaf. De wagen van Boersma was rijp voor de schroothoop, die van de Haricher valt nog wel te repareren. De bestuurders kwamen er zonder noemenswaardig letsel af. Bij een kontrole in Oppenhuizen heeft de groep Wymbritseradeel van de rijkspolitie 25 brommers aangehouden en daarvan niet minder dan elf in beslag genomen omdat ze op een of andere manier waren „opge voerd door het aanbrengen van speciale karburateurs, tandraderen of uitlaten. De brom„fietsen” werden in beslag genomen en de jongelui kregen een proces-verbaal. De kontrole werd uitgevoerd in de ochtend tussen kwart voor acht en kwart over tien. De groep Wymbritseradeel van de rijks politie is van plan meer van dergelijke bromfietskontroles uit te voeren. De reden dat het geplande aantal terugge bracht moest worden, zo werd bij de gemeen te Rauwerderhem verteld, is dat er momen teel te yj t i -- cvMiccnic z'Jn- Vandaar dat men liever de zaak uit smeert over een aantal jaren. Volgend jaar zullen enkele andere dorpen in Rauwerder- hem aan de beurt komen. Wethouder B. de Vries begeleidde de Sne- ker jeugd bij haar grondwerkzaamheden, 'tmaal was als plaats van handeling een terrein achter de nieuwbouw aan de rand van Sneek, achter de Wieken en de Zes kanter. gekozen. Leerlingen van de scholen In IJlst viel boomplantdag letterlijk en figuurlijk in het water. De plantplaats in plan de Rat was dermate drassig dat besloten werd het festijn maar een paar weken uit te stellen. Het Mienskipshüs was ingericht om de jeugd nog enige liefde voor de natuur bij te brengen na afloop van de werkzaamheden, maar ook dit mislukte. Hij was namelijk naar de school van Mooi Gaasterland gegaan om de kinderen uit „de Klavertjes” mee te nemen naar een terrein bij Harich. Onder leiding van mensen van staatsbosbeheer, later zou de opperste bosbaas van Friesland, ir. J. J Kalb van f voegen, gingen de kinderen de boompjes planten. J Zoals de zaken nu staan zal het bejaardencentrum „Nij Nazareth” in Sneek zijn eigen keuken mogen houden! Nadat in juni vorig jaar de gemeenteraad een verbouwplan had verworpen, waarb.j de keuken zou verdwijnen en de maaltijden betrokken zouden worden uit het bejaardencentrum „Frittemahof” zijn burgemeester en wethouders nü gekomen met een verbouwmgsplan waarin onder meer gesproken wordt van „de verbouw van het keukengedeelte en het opnieuw inrichten daarvan”. Uitgangspunt zal daartiij zijn- „een volledige keuken, aangepast aan de daarvoor geldende eisen”. J „Nij Nazareth” mag „De Standerd” en „De Tjasker” waren hiervoor ingeschakeld. In zijn toespraakje wees de heer De Vries erop dat de bomen en struiken niet geplant worden om ze later weer kapot te maken. „Daarom doe ik een beroep op jullie en Staatsbosbeheer, bij de kinderen a,le kinderen in de stad. Verniel geen bomen en struiken, spaar het groen”. En ik vraag aan alle ouders en onderwijzers en onderwijzeressen; probeer, door de kinde ren erop te wijzen, dat bomen en struiken een nuttige funktie hebben, de vernielin gen te voorkomen”. Sneek, die een jaar geleden de naam Vrouwenraad kreeg, uit handen gegeven. Het moest de oud-presidente nog wel even van het hart dat ze altijd een prettige band had gehad, zowel met het bestuur als de leden, en dat wanneer er iets moest gebeu ren je er ook op kon vertrouwen dat dit inderdaad verwezenlijkt werd. De Friese eigenschap dat wanneer men iets belooft dit ook werkelijk gebeurt, was na de me de aktiviteiten die hiermee samengingen zeker tot haar rechtgekomen"111 BUma Mevrouw Brink hoopt ophaar beurt dat er veel aktie in de Vrouwenraad te wachten staat. „Ik ben zelf wel vijf jaar uit de running geweest, maar hoop spoedig inge werkt te Z1jn’. aldus de nieuwe presiden te. Mevrouw Brink woont pas sinds kort in de Waterpoortstad. en zal zich via allerlei informatie op de hoogte laten stellen van --verenigingen en instantie en wat hun w-erkterrein is. Voorlopig wil ze ■rgadering van alle betrokken verenigin- v ---U ze een knjgt °P welke terreinen dit vrouw Brink start dus helemaal fns haar t er naar haar op na. Mevrouw E. vanHaersma Buma-van Werkum heeft dinsdagmiddag haar funktie als presidente van de vrouwenraad van Sneek neergelegd. In aanwezigheid van verschillende leden van een groot aantal verenigingen en instellingen, die voornamelijk of alleen door BrZ?an7eSLróh Sneet P'aa,SVe"a"*ster voorgesteld. Dit is mevrouw J. Burgemeester Van Heemstra had overi gens ook nog een kadootje meegebracht voor de Witakkerschool, twee grote boeken over de vogels in Friesland. De kinderen kregen na afloop van het plantfestijn allemaal een lineaaltje. SPORTVELD IRNSUM In Rauwerderhem moesten de plannen gewijzigd worden. Had Staatsbosbeheer ge steld dat er negentig kinderen van vijf scholen mee zouden doen, de werkelijk heid is dat slechts de katholieke en de openbare school van Irnsum in aktie ko men. Vrijdagmorgen en kinderen bij het sportveld planten. omdat de mogelijkheid bestaat, dat er in g een inrichting voor zwakzin nigen wordt gevestigd. Met het oog daarop kan een deel van de rondweg misschien In de bijeenkomst van "12 december 1977 is in de raad de vraag gesteld de mogelijk heid van het plaatsen van een parkeer automaat op het Martiniplein eens te on derzoeken. Dat hebben b en w gedaan met als uitkomst, dat men adviseert er voorlo- deJLe_eU*ardenye8 vraagt pig niét toe over te gaan. Het voornaamste van bezwaar vormt voor het kollege het feit. dat een deel van het terrein gebruikt wordt Het onderzoek staat ook in verband met de voor de bodediensten. noodzaak in de toekomst voldoende diffe- Wel wil het kollege ingaan op een verzoek en van de afdeling Sneek van de Novib (Ne derlandse Organisatie voor Internationale het Ontwikkelinssamenwerking) om een Mooi Gaasterland” plantte onder Harich „Gaasterland gaan we nog mooier maken. Vinden jullie Gaasterland mooi’” De vraae van burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra riep gistermorgen in de groep de Klavertjes van de Witakkerschool” de bekende reakties. Op de ,ja’s” hoefde8hii niet verder ,n te gaan, de nee’s vroegen echter een nadere uitleg. Eén van de verMarïngen waj eerétëbu^eJ nOg We'n'8 b°S W3S en da‘ kwam predes in strl«atje van de Het plan tot modernisering van „Nij Naza reth omvat verder; het veranderen en verbouwen van de eetkamer in een winkel met een magazijn, ontvangkamer, gadero- be, doorloopruimte en bergruimte; het vergroten van de telefooncel, de eetzaal van het personeel, plus nog het aanbrengen van een nieuwe liftinstallatie. Ten opzichte van het vorige plan zijn de investeringskosten uiteraard hoger. Dat komt voornamelijk door het keukengedeelte. Burgemeester en wethouders vragen thans een krediet van 844.754,80. Uit een berekening van de toeneming van de jaarlijkse kapitaallasten blijkt dat, na realisering van het gewijzigde plan, voor bijna een ton dekking gezocht moet worden via een verhoging van de pensionprijzen. Een éénpersoonskamer zal 150,- méér gaan kosten en voor een tweepersoons kamer is een verhoging van ƒ230,- per maand noodzakelijk. De broodmaaltijden voor de bewoners van „Nij Nazareth” worden nu nog door het tehuis wordt verzorgd, zal een toeslag in rekening gebracht worden, die die omgeving gelijk is aan het bedrag die het bestand- verlenend orgaan er voor uitbetaald. De gemeenteraad zal het nieuwe plan „Nij eerder worden aangelegd. Nazareth” komende dinsdagavond behan- delen. Voor een onderzoek van hoe dat nu precies moet met de noordelijke rondweg van Sneek - die een verbinding moet vormen tussen de bestaande rondweg ten westen van de stad en i' het kollege aan de raad een krediet 25.000,-. SNEEKER NIEUWSBLAD -middag zullen de De filmprojektor gaf na enkele beelden de 1 van Irnsum gaan geest waardoor de kinderen terug naar school en burgemeester H. W. F. Mumsen, die vergezeld was van de heer J. Koop- o-i- mans (Grontmij) namens het provinciaal racht moest worden, zo werd bij de gemeen- komité Boomplantdag, konden afreizen. Rauwerderhem verteld, is dat er momen- Gistermiddag hebben de kinderen de films weinig plantplaatsen in de gemeente alsnog kunnen zien. smeert over een

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1