Vier gewonden bij ongeval Offingawier I i I Verdeelde meningen over weg Imsum-Sneek Officieel Orgaan en van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NEUWSBLAD en de SJÏEKER^KQERIER tl i L* HAZELOF TERUG NAAR CAMBUUR Bezwaarschrift van het Waterschap inzake de bruggen in Oppenhuizen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. (3 en de Vernielingen en diefstal in de Waterpoortstad Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van EERSTE KIEVITSEI IN RA UWERDERHEM Fikse buit bij inbraak bedrijf Uitwellingerga I Renovatie Noordoosthoek krijgt konkretere vormen c if f 2. MAANDAG 20 MAART 1978 133»te JAARGANG No. 23 S3 3 O Het bestuur van het Waterschap Oppenhui zen C.A. heeft een bezwaarschrift ingediend inzake de nieuw aan te leggen bruggen in Oppenhuizen. Hier zou namelijk volgens het plan maar één ontsluiting komen, ter wijl volgens de voorzitter van het Water schap, de heer R. Wiersma, sprake is ge weest van twee ontsluitingen. De afstand die dan moet worden overbrugd is naar mening van het Waterschap te groot. Poppingawier zal met afsluiting van de Büttënswei alleen maar instemmen, wanneer een tunnel wordt aangelegd voor fietsers en voetgangers in de rich- Waar gaat het met de Bütlanswei naar toe? Alvorens Gedeputeerde Staten over de Büt- ISnswei in kennis werd gesteld, hebben de verenigingen van plaatselijk belang in de gemeente, met uitzondering van Deersum, en de bewoners van de Bütlanswei hun mening gegeven. Dit gebeurde tijdens een vergadering. SNEEKER NIEUWSBLAD Stadsvernieuwing in de Noordoosthoek is noodzakelijk, meent de gemeente. Het me rendeel van de woningen in de wijk stamt van voor de oorlog. De ene kan nog Getracht zal worden niet alleen vanuit de ambtelijke sfeer te praten. Via de bevolking wil men aan de weet komen wat er aan wensen leven. Gedacht wordt dan ook aan de instelling van een overleggroep met mensen uit de wijk. Bij dit alles zal ook de opbouwwerker worden ingeschakeld. Om te voorkomen, dat een en ander te lang gaat duren, stelt de gemeente dat, vooruitlopend op goedkeuring voor een aantal gebieden, met het verder uitwerken van de plannen begonnen moet worden, bijvoorbeeld met de bebouwing van het kaalslag-gebebied tus sen Priorstraat en Steenkiip. De bewoners van die gebieden zouden ingeschakeld kun nen worden via werkgroepen per straat of buurtje. trekken van de Snekerstraatweg vanaf de Snekerhoek naar de Rijksweg Leeuwarden-Heerenveen. Gedeputeerde Staten hebben b en w twee alternatieven voorgelegd nadat het kollege de mening had gevraagd van zoveel mogelijk belanghebbenden uit de gemeente. Het eerste alternatief gaat ervan uit, dat het passeren van de kruispunten van de Bütlanswei met de weg Poppingawier-Deersum, de Marwei en de weg naar Gauw bemoeilijkt wordt. De toekomstige funktie van de Bütl&nswei, de weg tussen Sneek en Irnsum, zal door b en w ter diskussie worden voorgelegd tijdens de komende raadsvergadering van Rauwerder- hetn, volgende week dinsdag. De Bütlênswei is voor een deel B-weg en indertijd in het kader van de ruilverkaveling Sneeker Oudvaart aangelegd als landbouwweg, die eveneens het rekreatieverkeer de doorgang zou verlenen en om ook het verkeer door de Lege Geaën te ontlasten. In de praktijk is echter gebleken, dat de weg ook veel gebruikt wordt door het verkeer van Sneek naar Leeuwarden. Dit verkeer is echter snel geneigd tot hoge snelheden. ting Rauwerd. De weg Deersum- Popppingawier zal namelijk vrijwel ze ker bij afsluiting het gehele verkeers aanbod te verwerken krijgen. Terzool vindt dat de weg afgesloten moet wor den voor het doorgaande verkeer. Beide wagens raakten total loss. Vier inzit tenden moesten naar het ziekenhuis wor- weg Óffingawier-ïrnsum met die naar het den gebracht. paviljoen in botsing kwam met een Fiat. de c H M K -- "1 uit Sondel kwam uit de richting Offinga wier en wilde op de kruising linksaf slaan naar Gauw. Op dat moment naderde uit de richting Irnsum het echtpaar Ruigrok uit Akkrum. gebleken dat er iets is meegenomen, maar wel werd er in enkele dozen gesnuffeld. Hier werd eveneens door vernieling van een raam toegang verschaft. Een kwaadwillende heeft zaterdagnacht een ruit ingegooid bij de familie Bil aan de Parallelweg te Sneek. De dader kon er ongehinderd vandoor gaan. In de Noordoosthoek, het gebied begrensd door de Zwarteweg, Franekervaart, Paral lelweg, Dr. Kuyperlaan en Dr. Bosstraat, de Zwette en de Stadsgracht, staan 685 panden, waarvan 659 een woonfunktie hebben. Met name in de Kloosterbuur! en in de Looxmastraat zijn woningen van slechte tot zeer slechte kwaliteit, zo is gekonstateerd. De huidige Hubert Sneek-speler Elt Hazelof komt het volgende seizoen uit voor de Leeu warder eerste-divisieclub Cambuur. De 22- jarige aanvaller, sinds enige tijd getrouwd en woonachtig in de Friese hoofdstad, tekende het (A-)kontrakt zaterdagavond. Hazelof kwam drie jaar geleden ook al uit voor deze semi-profvereniging, maar vertrok ver volgens naar de v.v. Hubert Sneek, met de restriktie dat hij niet naar een andere betaalde-club zou gaan. Die claim zou het volgend jaar „verlopen” zijn. Tijdens een CDA bijeenkomst donderdag avond heeft wethouder de heer I. Veld huis gezegd, dat er één vaste brug zal komen, die tevens beweegbaar kan worden gemaakt. Of dit verband houdt met het bezwaarschrift? Volgens het Waterschap wordt er in het plan over twee bruggen gesproken. In Sijbrandaburen en Gauw lopen de me ningen uiteen. Een grote groep geeft de voorkeur aan verbreden enn verbeteren van de weg, met als argument dat bij een afsluiting van de Bütlanswei het verkeer voor een gedeelte de weg door de dorpen zal kiezen. Slechts enkelen zijn voor af sluiting van de weg. Speciaal wordt dit (vervolg zie pagina drie) Van donderdag op vrijdag zijn in de Waterpoortstad twee inbraken gepleegd. In de eerste plaats werd uit de woning van tandarts A. Jepma vierhonderd gulden ont vreemd. Nadat de dader een ruit kapot had gemaakt, kon deze ongehinderd zijn gang gaan. Uit de goederenloods van Van Gent en Loos is na een inbraak niet In Irnsum verklaarden zich van de veertig aanwezigen twintig personen voor en ne- gentien tegen een afsluiting van de Büt- idnswei. De vergadering was unaniem van oordeel, dat de bestaande situatie niet kan blijven bestaan, voorts, dat de weg verbo den moet worden voor vrachtauto’s en dat 'de aanleg van een rijwielpad langs de Bütlanswei zeer dient te worden bena drukt. Tenslotte kwam als belangrijk en ihooggenoteerde wens naar voren het door- ONTSLUITINGSWEG Op een aantal plaatsen in de wijk treden er voor het verkeer problemen op. Knelpun ten zijn er vooral op en rond de Koningin- nebrug, maar ook in andere straten komt vaak verkeer, dat eigenlijk niet in de buurt thuishoort. Getracht zal worden dit in de hand te houden door op verschillende plaatsen woonerven te maken, straten dus waar voetgangers, langzaam verkeer en snelverkeer dezelfde rechten en plichten hebben. Enkele tracés zullen worden aangemerkt als wijkontsluitingsweg, waarlangs het ver keer zonder al te veel hinder kan afvloeien. Onder meer wordt gedacht aan een route van Dr. Kuyperlaan via de Kapelstraat, de Priorstraat, de Looxmadwarsstraat en de Looxmagracht naar de Koninginnebrug. De opzet voor de wijk blijft wat betreft het wonen gelijk. Voor zes plaatsen, zo schrijft de gemeente aan de wijkbewoners, wordt aan een nieuwe opzet gedacht. Dat geldt voor de Looxmadwarsstraat, waar door het vermin deren van het aantal woningen, mogelijk- Daarachter zit dan ook nog de gedachte dat de weg door het aanbrengen van weer standen niet meer zal kunnen konkurreren met de verbinding Imsum- Snekerhoek-Sneek. Het verwachtings patroon is dan, dat de op snelheid inge stelde weggebruiker de meer zekerheid biedende verbinding via de Snekerhoek zal kiezen. In het tweede alternatief wordt de door gaande verbinding met de brug over de Sijbrandabuurstervaart verbroken. Ge dacht wordt aan een „scharnierpaal” die door de aan de weg wonende boeren gemakkelijk te verwijderen is. Fietsers en bromfietsers zullen ongehinderd moeten kunnen passeren. B en w zien meer iets in het eerste alternatief, omdat zij vinden dat het bestaande wegenpatroon binnen de gemeente niet doorbroken mag worden. huishoudingen. Mogelijk dat later deze bebouwing doorgetrokken kan worden naar Franekerkade en Tulpstraat. De voormalige ATS zal moeten verdwij nen. Een voor de buurt storend gebouw wordt zo uit het beeld gehaald, meent de werkgroep. (Wat er dan met alle groepen die er nu onderdak hebben gevonden, moet gebeuren, daarover heeft zij geen oordeel, althans niet in de folder). Op de plaats van het gebouw zal een buurtpleint- je kunnen komen, waaromheen zes wonin gen kunnen worden gebouwd. De Loox madwarsstraat kan aansluiten op een woon erf tussen de Kloosterstraat en de Prior straat. Voor het gebied tussen Steenklip en Zwette denkt men in de richting van wo ningbouw in vier lagen in de koopsektor. De Noordoosthoek van Sneek houdt als belangrijkste funktie die van woongebied. Dat blijkt uit de plannen die de gemeente middels een folder aan alle inwoners van dit deel van de Waterpoortstad heeft doen toekomen. Zoals bekend heeft de raad de Noordoost- hoek aangewezen ais stadsvernieuwingsgebied. Een werkgroep, bestaande uit een projektleider, een ambtelijk sekretaris, een stedebouwkundige van de gemeente en ee stedebouwkundige, heeft een praatplan opgesteld, waarover de bewoners van de wijk p woensdag 5 april in de aula van de Muziekschool hun mening naar voren kunnen brengen. Vlak achter Sijbrandaburen, langs de Sne- ker Oudvaart. is door de heren A. van der Wal, P. Kooistra.en R. Eijpinga het eerste kievitsei van Rauwerderhem gevonden. Ei genlijk moeten we de drie eerste zeggen, omdat men gelijk op drie eieren stuitte. Zaterdagmiddag om half vier liepen de heren er tegenaan, nadat ze met hun bootje al een deel van de oever van de Sneker. Oudvaart hadden afgezocht. Om vijf uur was men op het gemeentehuis, waar de burgemeester, de heer J. v.d. Meer, de drie eieren in ontvangst nam. De heer Sibbele Flapper, een 34-jarige met selaar uit Blauwhuis, heeft wat Wymbritse- radeel betreft, de race om het eerste „Ijipaei" gewonnen. Hij vond het ei woensdagmiddag om kwart over zes in de Sdnfirderryp onder Blauwhuis, in dezelfde polder en bijna op hetzelfde plekje waar hij vorig jaar zijn eerste kievitsei vond. Het was toen echter niet het eerste, dat in de gemeente Wymbrit- seradeel werd gevonden. Sibbele Flapper was na zijn werk nog even het land ingegaan, want hij is een verwoed eierzoeker. Woens dagmorgen werd het ei aangeboden aan wethouder I. Veldhuis van Wymbritseradeel, die het namens de gemeente in ontvangst nam wegens uitstedigheid van burgemeester B. Cazemier. Flapper kreeg een fraai di ploma als aandenken en het gebruikelijke tientje. Op zijn beurt gaf de heer Veldhuis het aeike aan zijn echtgenote, want die lust nu eenmaal dolgraag een kievitseitje... betreft, kan aan het karakter van de buurt ter plaatse wenig gebeuren. De bedrijven aan de Zwarteweg zouden kunnen verdwij nen en dan komen er mogelijkheden vrij om langs de Franekervaart en Stadsgracht huizen te bouwen. Gedacht wordt aan benedenwoningen met tuinen en bovenwo ningen met balkons en dakterrassen voor kleine gezinnen en een- of tweepersoons heden ontstaan voor meer ruimte, parkeer- mogelijkheden en speelruimte. Voor de Priorstraat en omgeving is ook een verbeterd wórden,"anderen komen daa*r plan ontwikkeld, een schetsplan, waarover met de bewoners nog overleg moet wor den gevoerd. Gedacht wordt aan twee pleintjes met openbaar groen, een speelge- legenheid, het vervallen van de Kloosterd- warsstraat en het doortrekken van de Sa- cramentstraat naar het Steenklip. Over een aantal jaren gespreid kunnen er 75 wonin gen worden gebouwd; een aantal daarvan zal speciaal geschikt worden gemaakt voor oudere bewoners. Ingrijpend is ook het idee, dat voor de Zwarteweg/Bloemstraat is ontwikkeld. Aangezien het hier beschermd stadsgezicht niet meer voor in aanmerking. Bovendien ontbreekt het in de wijk aan speelplaatsen voor de jeugd dicht bij huis. „Veel straten zijn niet meer berekend op het huidige verkeer. In de nauwe straten is het nauwelijks mogelijk dat twee auto’s elkaar passeren. Een veilige speelplaats voor de kinderen is moeilijk te vinden”. En daarin moet verandering komen, vindt de gemeente. In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een inbraak in een scheepsmotorenbedrijf in Uitwellingerga voor ongeveer 4600 gul den aan goederen verdwenen. De inbre kers kwamen de showroom van het scheepsmotorenbedrijf P. R. de Groot aan de Brêgefinne binnen door de ruiten te vernielen en de deuren los te maken. Ze verdwenen met zes akku’s. een dashbord voor een DAF-motor, een dashbord voor een BMC-motor en een keerkoppeling. K. had het idee dat hij nog wel voor de Fiat langs kon, maar dat bleek niet het geval. De wagen werd aan de rechter- voorzijde geraakt en volledig vernield. Gezien het gras aan de wagen (op de foto niet te zien) heeft de wagen ook nog op zijn zij gelegen. Twee inzittendenA'an de Opel, de 19-jarige T.V. uit Oldeholtpade en het 12-jarige zoontje van de bestuurder en twee van de Fiat, de bestuurder de heer C. H. M. Ruigrok en zijn echtgenote, werden per ambulance naar het Sint Antonius Zieken huis gebracht. Het ongeval gebeurde rond kwart voor drie. De foto werd gemaakt door Joop Bruinsma uit Sneek. Dit bleef er over van de Opel Kadett, die afgelopen zaterdag op de kruising van de paviljoen in botsing kwam met een Fiat. rfiji

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1