'1 i Raad van State verwierp het beroep eigenaar Vikingbar snekerHkqerier Zwartwerkers’ aangehouden de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Direkteur Frittemahof GROOTZAND-LOOP KRIJGT OP 3 MEI WEER VERVOLG k KL Officieel Orgaan van Verkiezing van de Provinciale Staten IJLST I wl pi NS „Uit de Marktstraat” Oi 9 n ■II GESLAAGD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Een gewonde na botsing kruising Balk-Woudsend Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUT* NIEUWSBLAD en de SNEEKER NIEUWSBLAD Neutronenbom in de raad van Sneek en de regering uitgevochten moet worden. S5 DONDERDAG 23 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 24 In Oosthem werd druk gewerkt aan het bouwrijp maken van een uit breidingsplan, waar veel belangstel ling voor is. Helemaal bouwrijp ma ken is het evenwel nog niet, want men is bezig met het opspuiten van het terrein aan de Ulster kant. Daar voor ligt momenteel een bagger molen in de Oosthemmer Poel. Met schuiten wordt het naar de wal ge bracht. Duidelijk is dat in jaren zo’n grote schuit niet in de poel is ge weest. (Foto Studio Ger Dijs). Geslaagd aan de Rijksuniversiteit te Gro ningen voor de doktorale studie ekönome- trie (met onderwijsbevoegdheid) Jaap Stel- lingwerff uit Sneek. D. DIJKSTRA (P.v.d.A) - zéér emsitge zaken een „vreemde” gemeenteraad aan dndere raden een oordeel vraagt over een motie die in die vreemde raad is aangenomen. „Men legt op die manier moties op ónze tafel, die in èndere raden zijn aangeno men”. In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). In deze krant kan men de kandidatenlijst voor de verkiezing der Provinciale Staten aantreffen. Deze lijst geldt voor de staten kieskring Sneek. Alle oproepingen voor volgende week woensdag zijn inmiddels verzonden. IJlst zal dit jaar in totaal 3364,53 aan subsidies meer uittrekken dan in 1977. Tenminste als de raad er dinsdag akkoord mee gaat. Het totaal aan verhogingen is op 97 cent na 3600 gulden, terwijl er 226,50 besnoeid is. Een aantal verzoeken is afge wezen. Het gros van de verenigingen kan rekenen op eenzelfde bijdrage ais vorig jaar. bouwvakkers werden meegenomen naar de oude gevangenis waar ze aan de op sporingsambtenaren een aantal gegevens moesten verstrekken. Vast staat reeds vrij wel, dat tegen vier A vijf „zwartwerkers” een proces-verbaal kan worden opgemaakt wegens steunfraude. Ook tegen de werk gever is een onderzoek gaande in verband met het ontduiken van de afdracht van sociale premies. 1 |l i - school, de heer H. A. Visser, heeft nu verzocht een ekstra leerkracht aan te stel len, iets waarop de Kogge recht heeft. De school heeft vier vaste mensen en daarom mag gedurende één morgen of middag het hoofd worden vervangen. In de kantine van Mous bv Staalbouw in Bakhuizen werden drie jubila rissen woensdagmorgen in het zonnetje gezet. Het drietal is vijfentwintg jaar aan het bedrijf verbonden. Van links naar rechts de heer E. Ludema, ir. P. Oostenbrug en de heer H. Hoekstra. Zij worden terzijde gestaan door hun echtgenotes, die evenals hun kinderen het feest meemaakten. Het personeel had zich ook in de kantine verzameld, en van de personeelsvereniging ontvingen de drie jubilarissen een prachtig, bloemstuk. Voor verder verslag zie elders in deze editie. gemeentebestuur vami Steek. Nadat ook het kollege van.' gs het beroep van Ak kerman had verworpen, zocht die zijn heil en! recht bij die Raad van State. Ook de lafdeühig Rechtspraak van. die Raad' heeft de heetr Akkerman nu ech ter in het ongelijk gestelid en zijn be roep tegen die afwijking vn zijn beroep door GS ongjegronld verklaart!. Dinsdagmorgen om elf uur heeft de politie in een bouwobjekt aan de Oosterdijk in Sneek (de vroegere snackbar van Faber) een inval gedaan om funktionarissen van het sociaal fonds bouwnijverheid, het ge- westelijk arbeidsburo en de gemeentelijke sociale dienst de gelegenheid te geven kontrole uit te oefenen op misbruik van de sociale wetten. De in de snackbar aan het werk zijnde kratisch appèl zich er voor zou inzetten „dat Nederland moest proberen dat het tegen-standpunt door de Navo zou wor den overgenomen”. Dat lijkt op volks- verlakkerij en dreigt van het CDA een Hansworst te maken”, aldus de heer Postma. (vervolg zie pagina 5) verdedigen, aangezien zij dan tijdelijk in het ziekenhuis te Nijmegen verblijft. Het inschrijfgeld bedraagt één gulden. Het gemeentelijk verzorgingstehuis „Frit temahof’ heeft een nieuwe direkteur als opvolger van de reeds naar Lemmer ver trokken heer F. van der Noord. Door de gemeenteraad werd met zestien van de twintig stemmen benoemd de heer J. J. Bot te Amsterdam. Drie stemmen waren blan- ko en één ging naar nummer twee op de voordracht. De heer Bot is 37 jaar. Hij is gehuwd en het echtpaar heeft drie kinderen. Hij is thans nog direkteur van een soortgelijk tehuis in Amsterdam van de stichting Zonnehof, dat plaats biedt aan 110 bewoners. Een van de redenen voor de heer Bot om in Sneek te solliciteren is geweest, dat hij in Am sterdam op een flat woont en het gezin verlangde naar een kleinere gemeente met betere woon- en leefomstandigheden. De heer Bot werd dinsdagavond door wet houder mevrouw W. Unema-Ehlhardt van zijn benoeming door de raad op de hoogte gesteld. Hij was er blij mee en heeft onmiddelijk een aanvraag om ontslag inge diend. Waarschijnlijk zal hij over twee maanden bij „Frittemahof’ in dienst kun nen treden. Dinsdagmiddag rond een uur of half drie zijn op de kruising van de autoweg Balk- Woudsend, Koudum, Lemmer twee wa gens met elkaar in botsing gekomen. De heer S. Pieter uit Heerenveen reed vanuit de Wilhelminastraat de autoweg op zonder voorrang te verlenen aan de op deze weg rijdende heer, A. Cramer uit Leeuwarden. Een klap was onvermijdelijk. De wagen van Cramer werd total loss gereden. De bestuurder werd lichtgewond, maar kon ter plaatse worden behandeld, waarna hij huiswaarts keerde. De heer Pieter kwam er zonder kleerscheuren af. De Ulster Dam Club ziet zijn 75,- in rook opgaan. Ook de afdeling IJlst van de Bond van Plattelandsvrouwen, de Fryske Bibleteek, het Nationaal Fonds voor bijzondere noden en de Stichting Friesland voor ontwikkelingssamenwerking hoeven niet meer op subsidie te rekenen. Overi gens staat voor de inmiddels ter ziele gegane bibliotheek van de CJMV in IJlst nog wel honderd gulden op de lijst. Mevrouw A. Sietsma-Gulmans, echtgenote van de Ulster arts, 'zal zo goed als zeker worden benoemd tot part- time-onderwijzeres aan de openbare lagere school de Kogge. Zij valt al regelmatig in als één van de vaste krachten ziek is of andere omstandigheden assistentie nood zakelijk maken. Het hoofd van de basis- De Grootzand-Loop krijgt een vervolg. Op woensdag 3 mei geeft de organisatie - de Grootzand-vereniging en de a.v. Horror - van klein tot groot, van trimmer tot profes sional, weer de kans zijn of haar kunnen te vertonen naar beste loopvermogen. „Neutronengranaat, en ook de kwestie- Almelo. zijn zeer ernstige zaken”, aldus de heer D. Dijkstra (PvdA), „maar de afge- vaardigen van de PvdA in de Tweede Kamer hebben reeds zeer duidelijk een standpunt ingenomen door de invoering van de bom af te wijzen. Het heeft geen zin dit op gemeentelijke nivo nog eens dun netjes over te doen”. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was Dijkstra het eens, dat het niet de juiste manier is als KAMPING Op de kamping aan het Sneekerpad zal het toiletgebouwtje worden uitgebreid met twee doucheruimten. De kosten van deze werkzaamheden worden enigszins gedrukt omdat de beheerder, de heer W. J. van der Velde, heeft aangebodén de sleuven voor de aansluiting op het aardgasnet zelf te graven. Hij heeft daar alle belang bij, (vervolg zie pagina 41) De heer H. Postma (FNP) zag het anders en trok vooral van leer tegen het CDA, dat vóór de verkiezingen zou hebben gesteld, dat het christen demo- Dit keer wil men met name de jeugd wat meer aandacht geven. Men tracht dat te stimuleren door in de verschillende katego- riëri bijzonder fraaie bokalen beschikbaar te stellen. De jongste groep is die tot en met negen (en op 1 juni ’78 nog geen tien jaar) welke één ronde aflegt, de tweede is die tot en met twaalf jaar (drie ronden), vervolgens komt de groep tot en met vijftien jaar aan de start (vier ronden). Uiteraard is er in elke leeftijdskategorie een jongens- en meisjeswedstrijd. De ouderen komen daarna aan de beurt. De dames en veteranen leggen acht ronden af en de heren twaalf. Tenslotte is er een trimloop over zes ronden, bedoeld voor alle leeftijden. Er is een kans dat de winnaar van vorig jaar. Roelof Veld van Daventria. opnieuw naar Sneek komt. Etelka Ubbens kan haar eerste plaats niet Er ontbreekt iets in de Stadslaan. Inderdaad, de markante en voor dit deel van IJlst karakteristieke populierenrij is verdwenen. Ze moesten weg aangezien er na de snoei- beurt van 1976 een groei-eksplosie in de wortels ontstond, waarvan het rioleringsstel- sel de dupe leek (en deels al is) geworden. Subsidies beetje omhoog in IJLST Burgemeester en wethouders van Sneek stonden in hun recht toen ze destijds weigerden om aan de heer J. Akker man uit Drachten een ontheffing te verlenen om in de Vikingbar aan de Kruizebroederstraat in Sneek alkohol- houdende dranken te schenken. In hoogste instantie heeft de afdeling Rechtspraak van de Raad van State het broep van Akkerman tegen de be slissing van gedeputeerde staten (die het kollege van Sneek in het gelijk stelde) ongegrond verklaard. Jarich Akkerman, eigenaar van de Champtoodub in Drachten, kreeg des tijds geeh Jdrankverguinmng’’ van het kollege van Sneek nadat hij de Viking bar had gekocht vlan de heer Claus Falck ito Lemmer. De weigering om ’n ontheffing te verlenen was niet ge grond op het feit, dat niet aan be paalde bouw-, drankwet- of hinderwet- voorwaarden voldaan zou zijn, maar op een door de gemeenteraad vastgestelde drankwetverordtentog, dié tot doel had het aantal bars in de binnenstad van Sneek binnen' die perken te kunnen houden. Akkerman' spande n|a het besluit vah b- en w. van Sneek een kort geding aan bij de rechtbank to Leeuwarden en ging tevens to beroep bij gedeputeerde staten van Mesland. De Drachtster caféhouder verfioor het kort gedtogi nadat die rechter zelfs een bezoek aan de ViHnigbar had gebracht en gepraat had met vertegenwoordigers van het De neutronenbom - dat angstaanjagende atoomwapen - verscheen dinsdagavond plotseling ten tonele als onderwerp van een fikse diskussie in de gemeenteraad van Sneek. Dat kwam zó; de gemeenteraad van Hoensbroek had een motie tegen de neutronenbom aangenomen en aan alle gemeenteraden in het land gevraagd om bijval te betuigen. Na wat geharrewar bleken zestien van de twintig raadsleden voor het voorstel van burgemeester en wethouders om zich niet in deze zaak te mengen; dus geen adhaesie te betuigen. Nadrukkelijk stelde de fraktie van de PvdA daarbij, dat men tégen de invoering van de neutronengranaat is, maar dat het een zaak is die in de Tweede Kamer Zoals gezegd zijn er enkele verenigin gen buiten de geldregen gevallen. Bij de nieuwe aanvragers zit de ponyclub IJlst en omstreken. Waarom deze groep geen bijdrage toegekend is, wordt niet aange geven. Een aanzienlijke verhoging is gereserveerd voor de Omnivereniging Stanfries, die op 3700.- komt, tegen vorig jaar 600,-. Ook Meiinoar len krijgt een fikse ver hoging. In enkele gevallen gaat het om enkele dubbeltjes, die IJlst weer op tafel legt. Dat vindt zijn oorzaak in de stijging van het aantal inwoners. Voor de 500 gulden van Tryater, geldt het beding dat dit Fryske selskip een voorstelling in IJlst moet geven. I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1