I Bütlanswei door Rauwerderhem smaller Snekers kijken ’’vreemd tegen vuilkontainers aan Raad vindt dat snelverkeer snekerWkoerier ESRE naar Heerenveen ePBHT ANITA BRENGT STEM UIT f® en Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL i gecombineerde uitgave VV FNP VERLIEST TWEE VAN VIER ZETELS, D ’66 MET TWEE MAN IN FRIESE STATEN 131333 130442 42982 6182 15316 5815 4475 5520 5281 2636 37,5 37.3 12,3 1.8 4.4 1.7 103733 94026 34338 21738 7406 7920 8161 3104 3700 1411 6472 125736 121107 38150 15866 3369 5130 4551 3015 117 5058 11364 f'if Het Sneelter Nieuwsblad is een en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD in Leeuwarden aangehouden raad van r Sneker inzake oplichting zeker moet worden geweerd Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, sloten, IJ Ld I RAUWERDERHEM e.o. VERKIEZINGEN PROV. STATEN 1978 - FRIESLAND Partijen perc. perc. 349982 292009 333463 55 55 90.8 85,4 80.4 (vervolg zie pagina 25) het grote-grofvuil alleen huisvuil. hoog tot laag, van Tot. geldig Opkomstperc. 22 19 7 4 1 1 1 DONDERDAG 30 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 26 1.3 1.6 1.5 0,7 35,5 32,2 11,8 7.4 2,5 2.7 2.8 1,1 1,3 0.5 2.2 zet. 1974 1. CDA 2. PvdA 3. VVD 4. FNP 5. PPR 6. GPV 7. CPN 8. PSP 9. Oerein 10. SGP/RPF 11. D’66 Overigen 2e kamer perc. 1977 prov.st. 1974 prov. st. 1978 37,7 36,3 11,5 4,8 1,0 1,5 1,4 0,9 0,0 13 3,4 zet. 1978 23 22 6 2 0 0 0 o o o 2 in te overleg voor iedereen In SNEEK groeiden de Groten ook. In vergelijking met de statenverkiezingen van '74 maakte de PvdA de grootste sprong: van 30.6 procent op 36.1. Dat was een 4 kiezingen (toen 37.3). De VVD bleef in de buurt van ’74 (11,8 tegen nu 11,5), maar dat was toch 0,8 procent minder dan vorig jaar. De Frysk Nasjonaele Partij kreeg zesdui zend stemmen minder dan in 1974 (toen 7,4 en nu 4,8 procent) en dat betekende halve ring van de FNP-statenfraktie. Het vertrek i geen gevolgen hebben voor van In grote lijnen was het zo, dat het CDA flinke winst boekte in vergelijking met de vorige statenverkiezingen (2,2 procent) en een ietsje steeg boven het peil van 1977, toen het 37,5 procent haalde; tegen 37,7 gisteren. De Partij van de Arbeid boekte grotere winst in vergelijking met ’74 (van32,2 op 36,3 is plus 4,1) doch kwam niet toe aan het percentage van de Tweede Kamerver- Bij huiszoeking werd door de politie vijf honderd girobetaalkaarten gevonden die bij verzilvering een waarde van ruim hon derdduizend gulden vertegenwoordigen. Gedurende zijn werktijd bij de girodienst in Leeuwarden bleek hij deze ontvreemd te hebben. Enige tijd geleden was de ver dachte ontslagen. Naast het feit dat hij reeds voor vierhonderd gulden had kunnen inkasseren. lichtte hij ook nog een inwoner uit de Waterpoortstad voor achtduizend gulden op. Vorig jaar september maakte hij zich ook reeds schuldig aan valse aangifte en oplich ting. Bij de politie in Leeuwarden verklaar de hij namelijk, dat zijn auto was gestolen, en deed hiervan aangifte bij de verzeke ring. Laatstgenoemde betaalde hem een bedrag van twintigduizend gulden uit. i maar nu blijkt de auto door de verdachte te zijn verborgen. De postale recherche van Leeuwarden aan8ePast *noet worden, zonder dat dit al te grote investeringen vergt. Dit betekent, dat heeft de in Sneek woonachtige B. L. J. in de hoofdstad aangehouden op verdenking van valsheid in geschriften en oplichting. De 25-jarige verdachte is op het buro in Sneek ingesloten, waar hij reeds heeft bekend. De Büttónswei, gelegen tussen Sneek en Imsum, is voor een deel B-weg en indertijd in het kader van de ruilverkaveling Snee- ker Oudvaart aangelegd als landbouwweg, die echter ook het rekreatieverkeer door gang zou verlenen, om zo ook het verkeer door de Lege Geaën te ontlasten. Het blijkt echter, dat het verkeer van Sneek naar Leeuwarden ook veel gebruik maakt van de weg. Dit verkeer is gauw geneigd tot te hoge snelheden. Vastgesteld werd dat er voor twee mogelijkheden gekozen moest worden. Of van de Bütlanswei een snelweg maken, of beperkingen aan gen. Niet dikwijls is er zo’n grote belangstelling voor de raadsvergadering van Rauwerder hem geweest, maar dinsdagavond waren er stoelen tekort. Erg verwonderlijk was dit overigens niet, want de Bütlanswei is al enige tijd een punt van diskussie, en ook Deersum en Irnsum kwamen terdege aan de orde. De dorpen uit de gemeente heb- den. Het voorstel van de heer L. Krips (FNP) om vrachtauto’s alleen toe te laten wan neer de chauffeur een vrachtbrief kan tonen voor het leveren van goederen aan de aan de weg wonende boer, leek niet te realiseren. Hij wou dit namelijk aan de politie opdragen, maar aangezien het korps onder bezet is, moest het raadslid toegeven hier toch niet dat van te verwachten wat hij in gedachten had. De burgemeester wou dat er nu wel eens een eind aan het lange verhaal van deze weg kwam. Waarna werd besloten om het plan naar Provinciale jn dat de weg verlegd zou worden. Wel was Staten ter goedkeuring toe te sturen. PLAN DEERSUM aan de Prins Hendrikkade gaat dicht, maar de ESRE blijft gewoon werken in Sneek waar toch reeds 98% van de goederen werden afgehaald. De rest zal lopen via het Bodehuis - - heeft tot de Zaterdag en zondag laat de rtc Rally twee zogeheten Grasmaandsterritten verrijden. Gestart kan worden op de afstanden 30, 60, 90 en 120 km. De 240-liter kontainertjes voor huisvuil schijnen bij de 4500 „proefadressen” in Sneek niet overal even enthousiast te worden ontvangen. Vooral wat de omvang betreft schrikken sommige mensen van het geval. Aan de andere kant komen er bij de reinigingsdienst ook telefoontjes binnen met het verzoek alsjeblieft een nieuw type vuilnisvat te bezorgen. Hoe het allemaal uitpakt zal pas over een half jaar blijken. De begin enige moeilijkheden gezinnen, die een kontainer hebben gekregen, kunnen straks namelijk een enqueteformu- J lier invullen. Aan de hand dédrvan zal dan een beslissing worden genomen. Het allerlaatste woord heeft dan de gemeenteraad. Gisteren waren er ruim drieduizend van de weg-oost en de bewoners van de Ooster- 4500 kontainers bij de proefadressen be- dijk- het Kleinzand en het Grootzand. In het systeem^ besluiten, dan gaan de zorgd. Een dikke duizend gaan de volgen- de genoemde wijken zijn in ieder geval de t- - - - - de u'cpk Je di>nr mi k,, flats niet vergeten omdat de reinigings- ~zz;A 2_i ze daar het meeste nut „onmogelijke” gevallen een ..mogelijke” Zo zou men bijvoorbeeld bij de flats grote metalen kontainers kunnen plaatsen het deponeren van mensen, die niet met de g- overweg kunnen. Mogelijk is ook. dat twee buren besluiten om gebruik te nemen. Men zal nimmer g~ i om zich zo'n groot vat Groten groeiden groter en kleintj es kregen klappen I Bij de verkiezingen voor de provinciale staten zijn gisteren ook in Friesland de twee Groten groter gegroeid en kregen de kleintjes de klappen. Het Chris ten Demokratisch Appèl won één statenzetel en kwam op 23, maar de grootste winst boekte de Par tij van de Arbeid, die van 19 op 22 zetels kwam. PPR, GPV en CPN - die in de staten elk één zetel hadden - verdwijnen van het provinciale politieke toneel. Pijnlijk was de uitslag verder voor de FNP, die twee van de vier zetels moest prijsgeven. Nieuwe gezichten tussen de an dere 53 statenleden zullen zijn twee verkozenen van D ’66, die wel 1,1 procent minder stemmen kreeg dan in 1977 (toen 4,4) maar bij de vorige statenverkie zingen slechts een half procent van de stemmen haalde. Drie- tiende procent minder stemmen op de VVD dan in ’74 kostte de liberalen één van de zeven zetels. de reiniging in Sneek is verder op bezoek geweest in Apeldoorn waar men momen teel „in een proeftijd loopt”. Daarbij is gebleken, dat er ook in Apeldoorn in het - f 1 waren, maar dat men na een inlooptijd erg blij was met het systeem van de kontainers. Met de fabriek van de kontainers is door „Sneek” een kontrakt afgesloten. Mocht men na de proeftijd niet tot invoering van i...vaten terug naar de fabriek. Mocht het tenslotte -- -o-©- wél tot uitvoering komen, dan zal voor de dienst meent dat ze daar het meeste nut „onmogelijke” gevallen een „mogelijke” kunnen afwerpen en waar men aan de oplossing worden gezocht, andere kant de meeste moeilijkheden ver- wacht. Kleinzand, Oosterdijk en Groot- meunen Kontainers Kunnen plaatsen voor de Hemdijk, Lemmer- zand zijn gekozen om een indikatie te het deponeren van plastic zakken door krijgen of het nieuwe systeem aan zal slaan mensen, die niet met de grote emmers” bij de winkels en bedrijven. overweg kunnen. Mogelijk is ook' dat twee Het is de bedoeling, dat ook het kleinere buren besluiten om samen één vat in grofvuil straks in de kontainers zal ver- gebruik te nemen. Men zal nimmer ge- dwijnen. Het legen van de asemmers ge- dwongen worden om zich zo'n groot vat beurt gewoon één keer per week. Een keer honderd gulden) aan te schaffen. Neemt de per maand wordt (voorlopig) ook gewoon gemeente echter de beslissing het systeem het grofvuil opgehaald. Aan die schema’s in te voeren dan zullen de niet-willers in verandert voorlopig niets. Het is wel de overleg met de reiniging tot een andere bedoeling, dat men in de toekomst - Als het voor iedereen aanvaardbare, oplossing systeem definitief zou worden ingevoerd - moeten vinden voor het afvoeren van hun het afhalen van het grote-grofvuil alleen op „afroep” zal doen. UITSTEKEND Voordat tot de proef in Sneek werd be sloten hebben funktionarissen van de reini ging het systeem in Duitsland bestudeerd. Daar werkte het uitstekend, óók in grote flats. Het hele personeel, van Rauwerderhem heeft unaniem besloten dat de Bütldnswei in de gemeente er een aantal versmallingen, over gedeelten van vijftig meter, zullen worden aangëbracïï/, zodat slechts één voertuig kan passeren. Burgemeester mr. J. van der Meer zei, dat door deze maatregel het werkverkeer geweerd zou worden, en de weg voornamelijk als landbouwweg dienst zal doen. ^VtXM «HUK M OMfflM» SNEEKER NIEUWSBLAD De aktiviteiten van de Eerste Sneek- Rotterdam Expresse (ESRE), gevestigd aan samengevoegd met die van Portena Trans port en Veembedrijf BV te Heerenveen. Per onder de naam ESRE BV. Thuisbasis wordt Inzake de verkoop van de opslagloods aan het huidige bedrijf van Portena aan de de Prins Hendrikkade zijn onder- Tmweg in Heerenveen. handelingen gaande. Onder meer met het winkelbedrijf Edah. Definitieve transakties van de ESRE uit Sneek zal hebben nog niet plaats gevonden. Het is de ‘‘“‘‘‘“j het personeel gemeente bekend, dat Edah gading naar het het transportbedrijf, dat precies 47 jaar pand maakt. Volstrekt onmogelijk is de geledenjn Sneek werd opgericht. De loods vestiging van een winkelbedrijf aan de Prins Hendrikkade niet, maar het afgeven van eventuele vergunning is afhankelijk van het al of niet passend zijn in de sfeer van de ruimtelijke ordening en een niet- op het Martiniplein. De ESRE strijdig zijn met de detailhandelsverorde- samenvoeging met Portena ning. ben omtrent de weg door middel van een enquete hun mening gegeven. De heer S. Tuttel (PvdA) kon overigens niet begrijpen waarom twintig van een veertigtal Irnsum- mers voor sluiting van de weg zijn. De heer H. R. Schaap (VVD) was hier ook niet voor te vinden, en evenmin zag hij er heil hij voor het belemmeren van het snelver keer. Als andere eventuele echter naar zijn me- De ‘nwoners van Deersum hebben nog enig ning toch niet betere oplossing werd het uitstel gekregen voordat het bestemmings- - aanleggen van drempels aangevoerd. Alle plan voor het dorP definitief aangenomen de weg opleg- raadsleden schaarden zich echter achter zal worden- Dit is te danken aan de heer het voorstel van b en w om tot wegver- Schaap (VVD) die ervoor pleitte dat men smalling over te gaan. Op de wegen die op eventueel nog inspraak zou kunnen krijgen. d.i.u ver- „Dit plan is voor honderd procent een zaak van de bevolking in Deersum”, aldus het raadslid die de andere raadsleden na eerst wat tegengestribbel wist over te halen. Er is door de bevolking van het betreffende (vervolg zie pagina 11) 4500 kontainers bij de proefadressen be de week de deur uit bij de reinigingsdienst. Voorzien zullen dan zijn de huizen in de wijken Noorderhoek I en II, De Domp/Stadsfenne, het Sperkhem ten oos ten van de Johan Willem Frisostraat, de Bolswarderweg en besloten omdat beide transportbedrijven a o- u -.s„precies „inelkaar passen”. Portena heeft oe Prins Hendrikkade te Sneek, worden het ongeregelde en internationale vervoer samengeyoegd met die van Portena Trans- en de ESRE hield zich voornamelijk bezig - --- niet lijndiensten. Voor de opslag is ruimte 1 april zal het Sneker bedrijf gaan draaien in Heerenveen. het huidige bedrijf van Portena aan de echter achter om tot wegver- de Bütlünswei aansluiten zou deze smalling door middel van borden moeten worden aangegeven. De heer J. de Jong (PCG) dacht dat op de bespreekbare weg wel degelijk een aanzienlijke lage maxi mum snelheid ingesteld zou moeten wor- De vierjarige Anita Ingeborg Nijdam in Balk kreeg gistermiddag van de voorzitter van het stembureau het Trefpunt in Balk, Joh. Visser, wel een kaart maar mocht niet haar stem uitbrengen. Zij had een oproep gekregen om een keus te maken uit de kandidaat-statenleden, vergezeld door haar ouders kwam zij dan ook van de Dobbe 7 om haar demokratische recht uit te oefenen. (Foto Doede de Vries, Balk)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1