in Afscheid ziekenhuisdirekteur G. F. DISSE sloeg alle rekords Eerste eiken vissermanschouw gleed van Van der Meulen-werf Kamping Elfbergen wil natuur gebied uitbreiden O ö'W ft WC "F' en I ifi| Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de sJLEKIBMKQERIER Slechte wagen, geen w.a. en wegenbelasting Dronken automobilist na achter volging bij Woudsend aangehouden f. «I 5 Ifc Voor 2000,- uit garage gestolen Dit blad verschijnt bovendic donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. F <5 en de Ruiten van kastjes en tankstation sneuvelden Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van s sSsA Jllilfc wliil - 1 |w« 'S. I -W I Wih Xxx 'F W .r ook op zondag die winkels enige tijd open F Ziekenhuis-ekonomen uit (Vervolg zie pagina drie). (De raadsvergadering begint volgende week dinsdag niet om half acht *s avonds, maar een uur eerder. Rond negen uur zal namelijk de zaalvoetbal- wedstrijd Gaasterland-PPD in de sport hal de Trime een aanvang nemen). MAANDAG 3 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 27 3 O lijk worden gemaakt het terrein als kam- l nemen. L. zal een ekslra zware pijp roken, aange- LK.l. J— Kt-fa verbaal-vuurpijl zijn auto niet w.a. verzekerd had en bovendien dat hij geen wegenbelas ting had betaald. SNEEKER NIEUWSBLAD moeten zijn. De drie eksploitanten hebben de voorkeur uitgesproken voor een uur ekslra op zaterdag en anderhalf uur op zondag. B. en w. kunnen zich met van 17.00 tot 18.00 uur op zaterdag en met van 11.00 tot 12.30 uur op zondag verenigen, mits dat geldt voor de periode van 15 maart tot 1 oktober. In dezelfde nacht ontdekte een voorbijgan ger. dat alle ruiten van het Mobiel- service-station van de heer Staal aan de Worp Tjaardastraat waren vernield. Het ging om vier kleine en zeven grote spiegel ruiten. Gedacht wordt aan een wraakaktie tegen de heer Staal. De politie heeft de zaak in onderzoek. voorbereid. Via een voorbereidingsbesluit kan dan een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten worden aange vraagd. Via het afgeven van een zogeheten „aanlegvergunning” op grond van de Het punt ..gelegenheid om afscheid te ne men" van d* r':— -*-- - wijze, maar wel volkomen uit de hand. Volgens het programma had het van vier tot zes moeten duren, maar de stroom bezoekers hield maar niet op. De schattin gen van het aantal bezoekers liep uiteen van zeshonderd en wat minder tot acht honderd en wat meer. Hoe dan ook, de receptie groeide uit tot een van de omvang- rijkste die Sneek de laatste jaren heeft gekend. Het geplande ..laatste woord" van de heer Disse schoot er zelfs helemaal bij derwerp in. omdat het gros van de uit heel het land kapaciteitsgroep gekomen feestgangers al was vertrokken A~ toen eindelijk de laatsten de rij de familie Disse het allerbeste voor de toekomst had den gewenst. Zaterdagavond kon de heer Disse in het zelfde Amicitia eindelijk zelf even aan het woord komen. Dat gebeurde voordat het afscheidsfeest ..voor alle mensen van het ziekenhuis" begon met een voorstelling van het eigen ziekenhuiscabaret „Horizon taal". De eks „baas" van het ziekenhuis keek nog even terug op de grote dag van vrijdag, bedankte iedereen die aan het welslagen ervan had meegeholpen en wil de best kwijt, dat hij in het Sint Antonius Ziekenhuis veertig jaar met plezier had gewerkt en altijd prettig had samengewerkt met alle personeelsleden. Nadat om tien uur het cabaretgezelschap een welverdiend applaus had gekregen gingen de beentjes nog even enkele uren van de vloer. In de foyer zorgde een band voor de dansmuziek en in de benedenhal zat een zigeuneror kest. Het waren twee dagen om niet gauw te vergeten. De kamer van koophandel gaat akkoord met deze opzet, al wijst men er in Leeu- KOOPAVOND warden wel op. dat er een tendens is de Met kampeerterreinen heeft ook het voorstel koopavond van de vrijdag naar de donder- ma- dag te veqMaatsen. Gezien de vrijdag- avondervaring in Balk ziet het kollege geen noodzaak om de regeling een tijdelijk karakter te geven. Wijzigingen zijn even wel altijd mogelijk. Zou de raad dit advies overnemen, dan betekent het dat de eigenaresse de eerste tijd het nieuwe terrein niet in eksploitatie zal kunnen nemen, omdat pas over een aantal jaren de aangebrachte beplanting zo hoog zal zijn dat tenten en karavans aan het oog worden onttrokken. Om de familie Eisen ter wille te zijn, zal er voor dit geedeelte van het buitengebied, dat valt onder de kategorie „natuurgebied B". een planherziening moeten worden De gemeentepolitie van Sneek heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij Woudsend de 25-jarige J. P. L. aangehouden, nadat zij deze vanaf Sneek had achtervolgd. L. had bovendien tijdens deze wilde rit .een stopteken van een rijkspolitie-agent genegeerd. Het bleek dat L. veel te diep in het glaasje had geblikt. De politie kreeg hem in de gaten, toen hij Het vernielen van ruiten van een medede lingenkastje van «het Pompeblêd" en van de wijkvereniging „Lemmerwegwijk-west heeft geleid tot het opmaken van proces verbaal tegen twee inwoners van Sneek. Die baldadigheid kwam voor rekening van de 19-jarige matroos B. G. en de 18-jarige houtbewerker M. H. en zij pleegden het feit in de nacht van zaterdag op zondag. In de loop van zaterdag is uit de garage van de heer S. Veenstra in de Morrahemstraat in Sneek voor tweeduizend gulden aan gereedschap gestolen. Ze lagen in de kof ferbak van zijn auto. De garagedeur was open gebroken. Dezelfde avond ontdekte de 17-jarige Fet- ze Hoekstra dat een bezoeker van de Lichtboei al of niet opzettelijk zijn jas met een waarde van vijfenzeventig gulden had meegenomen. Hoekstra woont aan de Waghenbrugghe 15 in Sneek. Het was voor het echtpaar Postma een prachtig moment toen de champagne tegen de boeg uiteenspatte en het schip statig de Woudvaart ingleed. Al weken was hun boot klaar. Tijdens de Hiswa had dit platbodemjacht als pronkstuk van de Van der Meulen-stand gefungeerd. Het was de eerste eiken vissermanschouw. die bij Van der Meulen is gebouwd. Het bijzondere aan dit schip is. dat het naar een oud ontwerp is gebouwd. Het heeft ge diend als basis voor de latere stalen zee- schouwen. die momenteel in zijn bij de mensen die wel een platbodemjacht willen, maar terugschrikken voor de kosten of het onderhoud. Er is veel belangstelling voor dit type, vertelde de heer H. van der Meulen. Een aantal potentiële kopers waren bij de tewa terlating aanwezig, mogelijk om de laatste stap te nemen. „Een punt is", aldus de heer Van der Meulen. „dat je dit soort boten niet zo uit het magazijn kunt leveren' '‘v i, U kunt het geloven of niet, maar ik heb géén pijn in mijn rechterhand en voel me echt niet moe...!” Dat waren de woorden van de heer G. F. Disse (na bijna veertig jaar nu eks-algemeen direkteur van het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek), die vrijdag in het Kultureel Centrum Amicitia tijdens zijn afscheidsreceptie zeker zeshonderd handen had geschud van mensen die daarvoor een dik uur in de rij hadden moeten staan. Mevrouw Disse was het lange staan - van vier uur tot half acht! waarschijnlijk wél in de benen gaan zitten, want ze zocht na de laatste felicitant haastig even een bankje op om uit te blazen. Zn. de eerste eikenhouten visserman schouw. Beppe Nenne is'de grootmoeder van de eigenaar, de heer P. Postma uit Leeuwarden. slingerend over de Lemmerweg richting zien het bleek dat hij, als klap op Hommerts reed. De achtervolging werd L-i door de patrouille ingezet, want men ver trouwde het zaakje niet helemaal. Ter hoogte van de afslag naar IJlst bevond zich toevallig een patrouille van de rijkspolitie. Ook deze agenten zagen de wagen slingeren en hielden L. het zwaaiend rode licht voor. Hij negeerde dat door iets naar links uit te wijken en zo om de politieman heen te rijden. Bij Woudsend kregen de Snekers L. te pakken. Hij kreeg eerst het pijpje voorge houden. waarna hij kon meegaan voor een bloedproef. De wagen werd meegenomen en gekontroleerd. Het bleek dat de voet- rem nauwelijks werkte, dat de uitlaat lekte, dat één van de banden nagenoeg glad was en de onderzijde van de karrosse rie in slechte staat verkeerde. De wagen werd daarom ter vernietiging voorge dragen. Bij de foto’s: de Pieter-Nennie glijdt haar element tegemoet (grote foto). Met een fer me zwaai slingert beppe Nenne de fles met champagne naar de boeg van het schip. Zij wordt geflankeerd door links eigenaar Post ma en rechts zijn echtgenote. Verschure. hoogleraar ziekenhuisweten- gert. de voorzitter van de .Nederlandse schappen aan de Rijks LJniversiteit in Vereniging van Utecht, werd daarna een diskussie ge houden waaraan onder meer werd deelge- r—- nomen door de heer J. A. van den Boo- De voorzitter van het bestuur van het Sint Antonius Ziekenhuis, mr. J. H. A. Tromp, biedt het echtpaar Disse het schilderij „Fragmenten van een herinnering” van Coby Doevendans aan. De aanname van het bestemmingsplan buitengebied door de raad van Gaasterland blijkt tot enkele problemen te hebben ge leid. Gedeputeerde staten hebben het plan in grote lijnen goedgekeurd, maar een aan tal bepalingen en planonderdelen buiten die kampeerverordening kan het verder moge- goedkeuring gehouden. De raad van Gaas- |'j’ teriand zal zich binnenkort over de opmer- ping jn gebruik te kingen kunnen uitspreken. Met een krachtig „ik doop u Pieter-Nennie en wens u een behouden vaart”, doopte zaterdagmiddag beppe Nenne op de jacht werf van de firma Joh. van der Meulen en SYMPOSIUM Het gebeuren was vrijdagmorgen begonnen met een symposium over „De kwaliteit van het medisch handelen, de toepassing van de medische technologie en van het ekonomi- sche beginsel in dit kader, een poging tot een synthese van die”. eksploitante, de familie Eisen, heeft name lijk enige naastliggende gronden weten te verwerven en vraagt nu toestemming om de kamping uit te breiden. Zowel de rekreatieadvies- als de planologi sche kommissie hebben positief gereageerd meente geen reakties gehad. op de aanvrage, mede omdat indertijd als beleidslijn ten aanzien van kampings is De kamwinkels dienen evenwel een uit- gesteld dat de bestaande mogen worden zonderingspositie in te nemen in die zin dat uitgebreid als daarvoor mogelijkheden ,;.a aanwezig zijn. Wel is door de planologische kommissie opgemerkt dat het landschap ter plaatse erg kwetsbaar is. Zij meent dan ook de voorwaarde te moeten stellen dat het nieuwe terrein op behoorlijke wijze wordt aangekleed en door beplanting omzoomd, opdat zo weinig mogelijk schade aan de omgeving zal worden toegebracht. Drie inleiders gaven hun visie op het de Disse-derata liep op prettige eigenlijk reeds aloude probleem hoe men .r vdtnmpn nit de hand een doeltreffende medische behandeling zo doeltreffend mogelijk kan laten samen vloeien met een verantwoorde ekonomi- sche gang van zaken in een ziekenhuis, dat in wezen óók een ekonomische geleid bedrijf dient te zijn. Dr. A. F. Casparie. die in Zwolle internist is in het ziekenhuis „De Weezenlanden” behandelde in een referaat het onderwerp „Ziekenhuis, specialist en kwaliteit". On- van dr. E. Reerink, hoofd van de gezondheidszorgonder zoek aan de Medische Fakulteit te Maas tricht. behandelde „Evaluatie van het ge bruik van medische technologie door de specialisten in het ziekenhuis". De bijdrage van prof. dr. L. M. J. Groot, hoogleraar in de gezondheidszorg-ekonomie aan de Me dische Fakulteit te Maastricht bestond uit een voordracht over „Patiënt- georiënteerde ziekenhuisekonomie". On der leiding van prof. J. C. M. Hattinga Af.': - i - j 1' s 'iM Een en ander zal aanstaande dinsdag onge twijfeld aan de orde komen, wanneer de uitbreiding van het kampeerterrein Elfber- met betrekking tot de koopavonden te gen bij Oudemirdum wordt besproken. De ken. Gaasterland wil voor de hele gemeente vaststellen, dat op vrijdagavond de winkels open zijn. Balk en Bakhuizen kennen die regeling al, de winkeliersvereniging van Oudemirdum heeft ook een voorkeur Voor de vrijdag. Uit de andere dorpen heeft de ge- 1 i iii i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1