Amerikaanse gasten Noordoosthoek reageert positief op wijkplannen PvdA Gaasterland tegen Elfbergse natuuraanslag Gezamenlijk reserveringsbureau voor bootverhuurders toekomst IJLST OW 5PBRT Afstand degradatiekandidaten en WZS blijft gehandhaafd de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van II i c n r v e ifïï?R iiB Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de HM De bemanning van de Tielsa ga ven vlak voor aankomst voor de kust van Staveren een staaltje van kunnen ten beste, waarna ze langs de pier de haven binnen kwamen. Op de dijk hadden, zoals op de foto van Studio Ger Dijs te zien is, een aantal mensen zich reeds naar het uiteinde bege ven, zodat er mooie foto’s ge maakt konden worden. Voor de aankomst van het racejacht en de bemanning bij jachtbouw Noord Nederland zie elders in deze edi tie. B :-'- f F" •i SNEEKER NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 13) de afdeling Wa- 4 Sneek heeft enkele dagen Amerikaanse gasten gehad. Dinsdag kwamen de leden van de Miami Palmetto Senior High School Band in de Waterpoort- stad. Naast de informele kontakten waren er ook officiële plichtplegingen. Zo werd de band samen met gastheer Advendo gistermiddag ten stadhuize ontvangen, waar burgemeester B. van Haersma Buma aan Sneek en Fries land promotion deed. Hij overhandigde de band de medaille van de stad Sneek. Namens Advendo sprak de heer R. van Akker een dankwoord voor de ontvangst. Gisteravond trad het gezelschap in een ko-produktie met Ad vendo In de Sneker Sporthal op. Vooraf ging een rondgang door de stad, die veel belangstelling trok. Vandaag zijn de gasten naar Londen ge trokken. (Foto Studio Ger Dijs). DONDERDAG 6 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 28 CAB (17-8) en rode lantaarndrager Black Boys (19-8). De Snekers verloren op eigen (vervolg zie pagina 13) L. Sixma baron van Heemstra, die niet zo zwaar aan de overtreding tilde. C. GAASTRA „grinzen fêstlizze” <5 Het kollege erkende dat er fout was gehan deld, maar erg werd het niet gevonden. Integendeel, mocht de raad toestemming geven, dan was een jaar gewonnen. Im mers. het plantseizoen is al weer voorbij en een jaar wachten is niet zo prettig. De raad had ook nee kunnen zeggen; geen pro bleem. de oude situatie was in een mum te herstellen geweest, aldus burgemeester H. Hoe men ook over inspraak en de resultaten van dergelijke procedures denkt, men zal de bewoners van de Noordoosthoek van Sneek niet het verwijt kunnen maken, dat ze geen belangstelling hebben voor wat er met hun wijk zou moeten gebeuren in het kader van de stadsvernieuwing. De aula van de Muziekschool was gisteravond namelijk mudvol met buurtbewoners (misschien wel driehonderd), die wel eens wilden horen wat hun zou worden voorgeschoteld en op welke manier ze gelegenheid zouden krijgen verder een vinger in de pap te houden. Dat laatste was ook iets, waarop de heer Van Dusschoten wees. Gedragsregels zou den de huurders bijgebracht moeten wor den. Men moet het schip niet klakkeloos tegen de wal opjagen, de verhuurder moet zijn klant wegwijs maken op het water. Dan wordt voorkomen dat de bezitters van boten de pest inkrijgen op de huurvloot. De heer Haersma meldde dat de Hiswa momenteel bezig is een onderzoek uit te voeren naar hoe vol ons land is, wat betreft de diverse takken van watersport. Nog teveel wordt dit namelijk gemakkelijk gezegd en lang niet altijd is dat waar. Misschien in het hoogseizoen, maar daarbuiten niet. Kamping „Elfbergen" mag uitbreiden, maar helemaal zonder slag of stoot werd dat niet door de raad Gaasterland goedgekeurd. Als het aan de PvdA-fraktie had gelegen, dan had de familie Eisen tot Sint Juttemis moeten wachten. Kritiek was er bovendien op het feit, dat de kampingbeheerder er al toe was overgegaan het aangekochte terrein te beplanten, terwijl hiervoor nog geen toestemming was verleend en bovendien het bestemmingsplan ter plaatse nog niet was gewijzigd. De Friese bootverhuurders zouden moeten komen tot een centraal reserveringsbureau. Deze suggestie ventileerde gister de heer F. Dorhout van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Op die manier zouden deze Friese bedrijven een vuist kunnen maken tegen de toenemende konkurrentie van het buitenland. „Trekt men een cirkel met als middelpunt het Duitse Roergebied, dan blijkt dat voor dit gebied Engeland ook dichtbij is”. Toen de Bloemstraatbewoner van andere kanten min of meer de wind van voren kreeg, haalde hij wat bakzeil door te stel len. dat er „natuurlijk wel iets moest gebeuren aan bijvoorbeeld de Klooster straten en de Priorstraat...” Ter verduidelijking stelde wethouder D. Berg nogmaals, dat het sanerings- en reno- vatieplan voor de Noordoosthoek geen idee is van een Rotterdams stedebouwkun- dig buro, maar dat het een produkt is van „TEAR PUNT” Dat deed wel de heer C. Gaastra. „Dit is in tear punt foar üs fraksje”. meldde de socialist. In het verleden hadden de PvdA- ers meermalen duidelijk gemaakt dat zij niet voor uitbreiding in de zin van meer de gemeente Sneek. gemeentewerken; een ambtelijke projektgroep. die het plan sa men met het buro Kuiper en Co. heeft opgesteld. „Er staat niks muurvast, de overleggroepen kunnen er nog heel veel een Er is in de afgelopen vijf jaar al veel verbeterd, konstateerde hij. Maar er kan nog veel gebeuren. Met zijn opmerkingen was hij bij de Friese verhuurders, die georganiseerd zijn in de Recron. precies aan het goede adres. Het uitgangspunt van terrekreatie is om de kwaliteit van de vloot omhoog te halen. Dat gebeurt onder meer door met elkaar te praten, van elkaar te leren, gezamenlijk kwaliteitseisen op te stellen en uniforme kontrakten te maken. Het huren van een boot is dan ook echt geen „loterij” meer. Wat dat laatste betreft werden ze al gauw uit de droom geholpen. De hele Noor doosthoek zal in zes sektoren worden ver deeld. Alle bewoners van een bepaald „rayon” zullen de gelegenheid krijgen deel uit te maken van een werkgroep, die zich aan sleutelen. Er moest echter wel in eerste instantie zal bezig houden met de basisplan zijn, want beginnen op een „nul- herinrichting van hun eigen sektor, maar ook over de grenzen heen zal moeten Het was de eerste studiedag die door de Recron werd georganiseerd, althans voor de afdeling waterrekreatie. Aanleiding was onder meer de kritiek, die de Duitse water- sportbladen hadden op de verhuur in het algemeen. Daarom was aan de steigers van het paviljoen een huurbotenshow georga niseerd om te tonen dat die kritiek niet terecht is. (Zaterdag en zondag zullen de schepen er ook nog liggen.) Naar de mening van de heer Van Dus schoten kunnen de verhuurders nog aan vele zaken aandacht besteden, onder meer op het gebied van de veiligheid. En dat betreft niet alleen het materiaal aan boord, maar ook het vaargebied. Tijdens de forumdiskussie. waaraan ook deel genomen werd door mevrouw T. M. V. de Greeve, sekretaresse van de ge schillenkommissie A.N.W.B./Konsumen- tenbond en Recron. de heer H. Haersma. bestuurslid van de Hiswa, A. A. Bouwes. voorzitter VVV Friesland-Leeuwarden en mevrouw J. Smit-Sijperda namens de Ne derlandse Vereniging van Huisvrouwen, gewest Friesland, kwamen deze zaken weer aan de orde. In de Balkster Sporthal de Trime is zaterdag weer de bekende Gaasterland Cup, beschik baar gesteld door de plaatselijke Rabo-bank, in het geding. De organisatie van dit hand- baltoernooi voor lagere scholen in Gaaster land en Sloten ligt in handen van de jeugd- kommissie van de h.v. Brek Üt. In totaal nemen vijftien ploegen deel. De aanvang is tien uur. Tussenstand inschrijving Elfstedentocht: 150 km 1500. 100 km 250, 50 km 60. Verwacht wordt dat er op 29 april een vierduizend fietslustigen aan de tocht zullen beginnen. De pkv Sneek en Omstreken biedt de moge lijkheid deze maand fokkersavonden bij te wonen. Over verschillende punten, zoals ras eigenschappen, erfelijkheid en verzorging zullen door ter zake kundige figuren inlei dingen worden gehouden. De diersoort konij nen komt maandag 10 april (lokaal Baptis tenkerk) aan bod. vrijdag 14 april (Ozinga) zijn de hoenders onderwerp van gesprek en op maandag 17 april (Leeuwen) staan de sierduiven in de belangstelling. Als lid van de Koninklijke Nederlandse Kaals Bond is toegetreden de k.v. Nije Moed te IJ 1st. AL UITGEPRAAT? Dat „uitgepraat?” sloeg op een van iemand, die al direkt namens de bewo ners van de Bloemstraat kort en krachtig stelde; We hebben als Bloemstraters hele maal geen behoefte aan het bespreken van een al ver uitgewerkt plan. We vroegen er niet om. We hebben in de Bloemstraat altijd goed geleefd. We zijn tegen deze stadsver nieuwing en dus nu al uitgepraat”. WZS heeft gisteravond niet de mogelijk heid kunnen aangrijpen meer afstand te nemen van mede-degradatiekandidaten „NAOORLOGS" De PvdA, die bij monde van de heer G. H. Overdiep met nog enkele bezwaren op de proppen kwam, onder meer dat men op Elfbergen nog nooit een voorschrift heeft opgevolgd, kreeg weerwerk uit de CDA- fraktie. M. Steegenga nam. zoals gebruike lijk. de ondernemer in bescherming. De PvdA stelt de natuur weer voorop en stampt de verbetering in de grond. „Nu, ik moet nog zien wie onder de grond wil kamperen”. Zo is er nooit een verbetering mogelijk, meende de Gaasterlandse coutu rier. De Sneker Badminton Club viert zaterdag het tien-jarig jubileum, ’t Formidden in Ysbrechtum is plaats van samenkomst. Eerst wordt een blijspel opgevoerd en daarna is er dansen met muziek van het duo Ko Bonne- ma. De heer Dorhout vond dat een positieve ontwikkeling, maar er kan nog meer ge beuren. De ondernemers dienen er reke ning mee te houden dat ze een totaalpak ket moeten leveren, een toeristisch produkt aanbieden. En daarop moeten ze inspelen. Dat houdt niet op met het schip dat de thuishaven verlaat, daar vallen ook zaken als milieubeheer en dergelijke onder. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). later ook door de werkgroep van de andere Op zal er a| oVeijeg. wethouder, dat het inderdaad de bedoeling is het gebied van de Priorstraat en het begin van de Kloosterstraat het eerst aan te konsept waarmee iedere werkgroep het pakken. Hij waagde een gok door te zeg- gen; „Ik denk dat er over enkele weken begonnen kan worden met het verder af breken en over een jaar met het opnieuw „invullen” van dit gebied. Het hele ver nieuwingsplan Noordoosthoek zal echter wei ongeveer vijftien jaar in beslag nemen. Dat is ook en vooral een kwestie van opmerking financiën. Het gaat in totaal om een gigan tisch bedrag en de subsidie voor de wijk vernieuwing wordt door het rijk uitge smeerd over een lange termijn.” Op initiatief van deze afdeling werd de studiedag in het Pavoljoen aan het Sneeker- meer georganiseerd. A Is inleiders waren uit genodigd de hoofdredakteur van het Duitse motorsportblad „Stander”, de heer R. Koslik, en Frans van Dusschoten, redakteurlverslaggever van de NOS. De heer Koslik was evenwel verhinderd en daar voor was de heer Dorhout ingevallen. standplaatsen zijn, maar wel voor kwalita tieve verbetering en. zo zei hij. dat laatste was op deze kamping vooral van belang. Aan de kwaliteit schortte ook nog het een en ander. Bovendien wordt uitgebreid in een na tuurgebied. waar gedeputeerde staten een vraagteken bij hebben gezet, gezien de beperkte goedkeuring van het be stemmingsplan buitengebied. De heer Gaastra was ook de eerste, die over de overtreding van de kampingbeheerder begon. Het beplanten zonder toestem ming en in strijd met een vigerend bestemmingsplan noemde hij een won derlijke zaak. Burgemeester Van Heemstra vond deze ontwikkeling van Elfbergen juist wel pas sen in wat men bestuurlijk steeds heeft voorgestaan. De Rekreatie Advies Kom missie is juist een voorstander van uitbrei ding der bestaande bedrijven, waardoor de kwaliteit kan verbeteren. En zoals gezegd, het kollege vond deze overtreding niet zo erg. lijn” en dan al insprekend een soort plan vormen, dat loopt op niets uit zoals in kijken. Standpunten uit de ene wijk zullen andere plaatsen duidelijk is gebleken”, later ook door de werkgroep van de andere vragen uit de zaal antwoordde de worden bekeken en zo zal -1 -l~~ gend een konkreet plan voor de heïe Noordoosthoek uit de bus moeten komen, een 1 eens kan zijn. Eén van de buurtbewoners zei het zo; „Uitgepraat? We beginnen pas met het overleg en het lijkt me sterk als er tenslotte niet iets goeds uit tevoorschijn zal komen voorde héle buurt!” Voordat de bezoekers van de hoorzitting de gelegenheid kregen hun zegje te zeggen (men reageerde over het algemeen nogal positief) liet iemand van het stedebouw- kundig buro met dia's zien hoe de wijk er thans uitziet en legde verder aan de hand van tekeningen en plattegrondjes uit hoe het allemaal zou kunnen worden. DE MIST IN Jammer ging dat betoog voor een deel van de toehoorders de mist in omdat de licht beelden wazig waren en de spreker op enige afstand nauwelijks verstaanbaar bleek. Hoe dan oök. wijkbewoners bleken vol doende geïnteresseerd om de hoop te rechtvaardigen, dat er voldoende belang stelling zal zijn voor het verder bespreken van de mogelijkheden in de werkgroepen. Voorts zal op de hoek van de Kloosterdwarsstraat reeds vandaag een „voorlichtingswinkel” van start gaan waar men alle gewenste inlichtingen zal kunnen krijgen. Mensen van de welzijnstichting Sudergoa. de (nieuwe) opbouwwerker, maatschappelijke werkers en meer „bege leiders” zullen daar aangeklampt kunnen worden op elke dinsdag en donderdag van twee tot vijf uur en van half acht tot half tien. Ook vragen over (nieuwe) sociaal- kulturele aktiviteiten in de wijk kunnen besproken worden, want ook dié zullen moeten opbloeien omdat het past en be hoort in het kader van een algehele wijk vernieuwing. s-C y

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1