Weinig woningbouw mogelijk tussen aan Lemmerweg, Woudvaart en rondweg Bezoek prinses Margriet Mooi Gaasterland” Stuurgroep houdt adempauze 4 lil I Officieel Orgaan en van s. n de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekebW^ llli Sneker Klaas de Vries Nederlands Kampioen zwaargewicht gewichtheffen GELUIDHINDERONDERZOEK TOONT AAN: .Éllli 99 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Half jaar onwettig afwezig uit dienst en de Vernieling en inbraken in de Waterpoortstad Hef Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van SUBSIDIE VOOR DTG Woud send mist konijnen, één ter plekke gestroopt K MAANDAG 10 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 29 verzameld over de openbaarheid van be stuur in Friesland. Dit alles in het kader van het vijfde lustrum, dat wat Friesland betreft zal worden gevierd om onder meer het bezoek van de „Consumentenboot Ca roline" aan Sneek op 13 april van 14.00 tot ongeveer 22.00 uur (Pampuskade). Twee inspraakrondes voor het rekreatieplan Z.W.-Friesland SNEEKER NIEUWSBLAD Na een half jaar onwettig afwezig te zijn geweest, is de 21-jarige dienstplichtige mili tair T. R. uit Sneek zaterdagmiddag op straat aangehouden door de Sneker politie. Na zijn aanhouding is hij overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, die de Sne ker ongetwijfeld bij zijn onderdeel en ach ter de wacht heeft afgeleverd. Ter zake van diefstal van een beurs met ongeveer vijfhonderd gulden is proces verbaal opgemaakt tegen de 18-jarige J. K. G. uit Mantgum. Tijdens een bezoek aan kennissen had deze de beurs van een hem onbekende jongeman gerold. Vrijdag ontdekte mevrouw Van der Zan den aan de Scholeksterlaan in Sneek dat een aantal sieraden uit de woning waren verdwenen. Onder meer behoorden daar toe een gouden ketting met bijpassende armband, een gouden ketting met camee en een gouden hangertje. De diefstal moet tussen half maart en nu gepleegd zijn. Vermoedelijk is de dader de woning in een onbewaakt ogenblik binnen geslopen. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van bejaardentehuis Frittemahof in Sneek is vanmorgen door mevrouw A. Baarda-van der Zee een zonnewijzer onthuld. De fotograaf van Ger Dijs was hier aanwezig om een plaatje te schieten. Dat juist de weduwe van een wethouder een aandeel aan dit lustrum heeft is niet zo verwonder lijk. Mevrouw W. Unema-Ehlhardt haalde dit ook al aan tijdens een toespraak tot de bewoners van het huis. De heer Baarda metselde namelijk de eerste steen, waarachter zich een koker bevindt met gegevens over Sneek en het huis. Bij eventuele afbraak van Frittemahof kan deze verwijderd worden. Mevrouw Baarda verwijderde het doek van de zonnewijzer. De CLTS in Sneek maakte het werk, dit door een opbrengst van een bazar van de handwerkklub betaald kon worden. Bovenop staat een echtpaar in Fries kostuum. Voor de verdere festiviteiten deze week staat nog op het programma een film, toneel en kabaret avond, een kienmiddag, koud buffet voor personeel en een diner voor de bewoners. Zoals wij donderdag reeds berichtten, zijn er nu drie alternatieven op tafel gekomen en daarover mogen zich de insprekers gaan buigen. De reakties zullen worden gebun deld en aan de hand van de opmerkingen zal de stuurgroep, waarvan de heer Caze- regionale pl; mier voorzitter is, een plan op stellen, wat opnieuw aan de bevolking van Zuidwest Friesland zal worden voorgelegd. Daarna zal het definitieve plan worden vastgesteld. VERLENGDE STREEKPLAN Verwacht wordt dat de gemeenten, die ook inspraak zullen hebben, zich aan de uitein delijke standpunten gaan houden bij bij voorbeeld het invullen van hun be stemmingsplannen. Daarbij speelt ook een rol het streekplan Friesland. Van meet af aan hebben de plannenmakers de provin cie bij het werk aan het bassisrekreatieplan betrokken om te voorkomen dat er straks verschillen tussen het provinciale en het lan komen. Ons plan ligt in hel verlengde, aldus de heer Cazemier WALLEN Zoals gezegd is bij de Woudvaart gemeten vanwege de mogelijk woonuitbreiding van Sneek. ..Dit gebied, ingeklemd tussen de stadsrondweg, de Lemmerweg en de toekomstige rijksweg A7, lijkt, zonder dat geluidbeperkende maatregelen worden ge nomen. nauwelijks geschikt voor woning bouw". aldus de brief van de bond aan het gemeentebestuur van Sneek. Voor woningbouw ten zuiden van de stadsrondweg, in het gebied globaal tussen de weg naar Lemmer, het tracé van de toekomstige rijksweg A7 en de Woudvaart, zal maar weinig ruimte voor woningbouw blijven. 1 ot die konklusie komt de werkgroep Friesland van de konsumentenbond, die in het kader van het 25-jarig bestaan van deze organisatie metingen van geluidhinder in Sneek heeft verricht. Bij de bepaling van het mogelijk te De konsumentenbond heeft berekend dat als de bebouwingsvrije zóne tussen de stadsrondweg en het woongebied ongeveer 100 meter bedraagt er een grondwal of scherm van ongeveer 2.25 m. zal moeten komen. Is de afstand 50 meter, dan moeten die voorzieningen omhoog naar ongeveer 5.50 m. ..De vraag mag worden opgewor pen of het wel zo aangenaam is om te verkeren achtereen geluidwal dijk (in een land dat al is omgeven door dijken)" De werkgroep Friesland heeft verder een geluidhinderonderzoek in Wolvega uitge voerd en middels een enquête gegevens het zwaar gewicht. Hij leverde deze pres tatie door 95 kilo te trekken en 130 kilo te stoten. Tweede werd Van Rijst uit Lltrechl De 17-jarige E. van W. uit Sneek kreeg afgelopen nacht proces verbaal opgemaakt, nadat hij een ruit van de heer W. Wierds- ma aan het Grootzand in de Waterpoort stad had vernield. De heer Wierdsma is lid van de reservepolitie. Met een halve straat- tegel gooide de dader de ruit aan diggelen. Een poging tot diefstal kon hem niet te laste worden gelegd. Vanmorgen is bij de politie te Sneek aan gifte gedaan van diefstal in drie verschil lende gebouwen. Ten eerste werd in de Zwetteschool een inbraak gepleegd, de Sneker Sporthal vertoonde sporen van in braak en de openbare bibliotheek kreeg ongewenst bezoek. Gedeputeerde staten van Friesland hebben een bedrag van vijfhonderd gulden overge maakt naar de korfbalvereniging DTG uit Wijckel voor de verlichting van het sport veld van deze vereniging. Afgelopen weekend zijn bij een familie in Woudsend enkele konijnen gestolen. Waarschijnlijk is het doel van deze diefstal geweest dat men de dieren allemaal wilde stropen, want één velletje had men al ter plekke achtergelaten. Niet direkt een vorm dus van diefstal uit dierenliefde. Aan de Vosseleane, vlak onder Woudsend, werden een zestal ruitjes van schuurtjes van enkele rekreatiewoningen vernield. Vermoed wordt dat er kinderkattekwaad achter zit. Gemeten werd drie maal een half uur. namelijk van tien uur tot half elf. van t voor elf tot kwart over elf en van half twaalf tot twaalf uur ’s morgens. De konklusie voor het Lemmerwegpunt is „vrij slecht”, terwijl van het derde punt, de Parkstraat, gesproken wordt van „slecht”. In decibels (dit voor de mensen die er verstand van hebben) komt dat neer op respektievelijk 65 tot 70 en van 70 tot 75 decibels. (Er zijn 9000 waarnemingen ge daan met tussenruimten van 0.2 sekonden). In de veemarkthal te Sneek poseerden zaterdagmiddag de honden die tot mooiste van de klubmatch, georganiseerd door de kynologenklub Sneek en omstreken, werden gekozen. Als eerste eindigde de Barzoi (tweede van rechts) Imanov van Troybhiko, van H. Jongetjes uit Luinjeberd. Tweede werd de Herder (uiterst links) Canto v.d. Bargefenne, van Alb. v.d. Zwaag uit Wommels De kleine Dashond (op de voorgrond) Anatole Uut ’t Olde Jachthuus, van J. R. Dopstra uit de Wilp (Gr.) veroverde een derde plaats. Vierde werd de grote Poedel, die meer aandacht voor zijn bazin heeft dan voor de kamera, het is Star Fenomine van Swentibold en eigenaressen zijn mevrouw Schoenmaker-van Beers en mevrouw de Vries-Paasen uit Oude- ga (Sm.). De Dobermann (tweede van links) Atke van Lansveld van R. Veld- huysen uit Heerenveen eindigde als vijfde. Zesde werd de Boxer Tinga Van Rusticana (voormalig jeugd wereldkampioen) eigenaars zijn A. en I. J. Rus- ticus uit Roordahuizen. Het kleine Dwergpoedeltje (rechts onder in beeld) is Gerrold Fan ’e Kempenaar uit Opeinde (Sm.). De Chow-chow (vierde van links) Koh-I-Moor Goeroe Rimpo Tsje van G. W. van Marie uit Willemsoord (Ov.) werd achtste. Voor verder verslag van deze klubmatch zie elders in deze editie. (Foto Studio Ger Dijs). 'S'/ss» Is zit, dan komt „De Spil” - het multifunk- tionele centrum in Tinga - eind augustus uit de bouwsteigers. Wanneer die streefdatum niet te veel overschreden wordt, dan kan men met ingang van het nieuwe leerseizoen het wijk- en scholencentrum dus in ieder geval in gebruik nemen voor het onderwijs. Moge- lijk, dat de „wijkafdeling” wat later „rijp” is voor een officiële opening, maar dan kan het „De zonering, die in het wetsontwerp geluidhinder wordt voorgeschreven, laat nauwelijks een gebied over dat kan worden bebouwd. Geluidbeperkende maatregelen zullen uitkomst moeten bieden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan beperking van de verkeers intensiteiten op de omliggende wegen (eigenlijk onhaalbaar), geluidwallen en schermen". westhoek erin zal doorklinken. Aan de basis kan het plan nog meer konsekwenties heb ben. Het zou hem niet verbazen dat de zeventien gemeenten in het gebied (de vijf tien van het Samenwerkingsorgaan plus Rauwerderhem en Utingeradeel vanwege (vervolg zie pagina 5) Als alles een beetje mee en niet te veel tegen centrum dus helemaal gaan (multi)funktio- zit dan komt ..De Soil” - het multi funk- neren. (Foto Studio Ger Dijs) „Wij zijn blij dit moment te hebben bereikt”. Met tevredenheid keek burgemeester B. W. Cazemier vrijdagmiddag naar het inspraakmateriaal dat voor hem op tafel lag. In het gebouw van de Welzijnsstichting Sudergoa in Sneek werd met de presentatie van het konsept „Basis-Rekreatieplan voor Zuidwest-Friesland" de inspraakprocedure officieel gestart. De eerste fase is niet gemakkelijk verlopen. De inventarisatie, die plaats moest vinden, het onderzoek naar wat er is en wat verwacht kan worden, bleek een omvangrijker karwei dan de stuurgroep had verwacht. Om half elf zal woensdag prinses Margriet bij het Medisch Kindertehuis „Mooi Gaas terland” arriveren. Zoals bekend heeft zij de uitnodiging van de Witakkerschool te openen aanvaard. Hare Koninklijke Hoog heid komt om kwart over tien in Friesland aan. In Lemmer wordt zij door de Commis saris van de Koningin, mr. H. Rijpstra, zijn echtgenote en door dr. S. B. Ybema, kabinetschef begroet. De prinses zal wor den vergezeld door haar waarnemend parti- kulier sekretaresse, mejuffrouw J. Prinsen. Een groot aantal dames en heren zullen na een zang- en bloemenhulde door de kinde ren aan de prinses worden voorgesteld. Onder meer behoren daartoe naast burge meester Van Heemstra en zijn echtgenote de heer G. F. Disse, gepensioneerd alge meen direkteur van het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek. de heer M. Hoekstra, adjunkt-direkteur van de Amro-bank in Sneek (lid van het bestuur Stichting Ka tholiek Onderwijs Mooi Gaasterland en de leden van de staf. Na een welkomstwoord en een tweetal korte inleidingen over doel en werk wijze van „Mooi Gaasterland" volgt een rondgang over het terrein en een bezoek aan een unit. Ook de medische unit wordt bezocht, hier zal de prinses de hand van de arts G. O. J. Verbeek uit Scharnegoutum drukken. De opening van de schooi is gepland op 11.40 uur. Twintig minuten later gaat prin ses Margriet via een aantal Gaasterlandse dorpen naar Balk, waar in de Treemter een aperitief en lunch wordt genoten. Hier worden aan haar voorgesteld de wethou ders A. Brandenburg-Vogelzang en O. van der Goot, gemeentesekretaris K. A. de Groot en een aantal vooraanstaande perso nen uit de Gaasterlandse gezondheidszorg. Rond kwart voor twee vertrekt prinses Margriet naar Leeuwarden waar de geres taureerde Grote Kerk bekeken zal worden. Klaas de Vries van de krachtsportver- eniging Sneek is gisteren tijdens wed strijden om de Nederlandse titel gewicht heffen in Dordrecht kampioen geworden in met respektievelijk 92,5 en 120 kg. bebouwen gebied werd uitgegaan van de normen, die staan aangegeven in de ontwerp-wet geluidhinder. Op een drietal plaatsen in de stad heeft de Konsumentenbond op 21 maart van dit jaar peilapparatuur opgesteld gehad. Naast het al kwart genoemde punt (ongeveer op 500 meter ten westen van de Woudvaart), heeft men ge staan op de noordelijke rijbaan van de stads rondweg, ongeveer op de hoek van de Lem merweg en de Van Schouwenburgstraat en tenslotte op de brug in het verlengde van de Parkstraat, ongeveer ter hoogte van café- restaurant Van Leeuwen. Het streekplan zal meer gewicht krijgen, dat is een vaststaand feit. De heer Cazemier verwacht evenwel dat de stem van de Zuid- ÏÏ5 op

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1