Hoorzitting industrieterrein De Hemmen Jachthaven Vereniging de Woudvaart gaat door IJLST snekerWkoerier Inrichtingsplan Gr. Schareiland’ Het is misschien even studeren, maar bijgaande tekening stelt voor de tweede en waarschijnlijk definitieve versie van het „Inrichtingsplan Groot Scharei land” in het zuidelijke deel van het Sneekermeer. Het plan is opgemaakt door het Rekreatieschap voor het Friese waterland „De Marrekrite” en kwam tot stand nadat een eerste ontwerp na een bespreking met onder meer de voorzit ters van de SZC, de KZVS en de stichting Kolmeersland op diverse punten was veranderd. Zo was eerst rechts van de grote T-steiger een tweede, soort gelijke steiger geprojekteerd, maar de drie voorzitters kregen gedaan, dat in de plaats van die tweede een aantal kleinere steigertjes werden ingetekend aan de „zuidkant” van het Schareiland. Het overleg had verder tot gevolg, dat er aan de noordpunt (links) nog een aanleggelegenheid werd gepland voor het „overzetpontje van de Padvinders”. De donkere gedeelten langs de oever aan de „onderkant” zijn steenbestortingen vóór de rietsingel. Die steenrichel is nodig om die oever te beschermen tegen verder afkalven, dat voor het grootste deel wordt veroorzaakt door de sterke stromingen die ontstaan door de scheepvaart in de geul van het Prinses Margrietkanaal in het Kruiswater. Bovenaan - aan de kant van het Sneekermeer - wordt het linker gedeelte be schermd door een dubbele palenrij met rijshoutvulling, eveneens aangelegd vóór de rietkraag. Voor en langs de steigers komen palen om het „ekono- misch afmeren” noodzakelijk te maken. Naast de grote steiger, die zo’n zestig meter het meer insteekt, komt een verankerde damwand met meerpalen. Langs de oevers van het hele eiland komt een wandelpad. Alle T-, korte- en lange aanlegsteigers zijn door loopbruggetjes verbonden met het vasteland. Op diverse punten langs de kant, en ook op diverse punten midden op het Schareiland, zullen bossages worden aangeplant. Uit een zuiver oogpunt van natuurschoon bekeken zijn de oplossingen mogelijk niet allemaal even oog strelend, maar het is de enige manier om het eiland voor de ondergang te be hoeden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de Marrekrite het geld reeds beschikbaar. Na een laatste „inspreekronde” kan er waarschijnlijk al in het najaar van 1978 met de werkzaamheden begonnen worden. Terzijde: binnenkort wordt ook een aanvang gemaakt met maatregelen om de oevers Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ■I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de - KOEKAKTIE IJLST SNEEKER NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 19) de meerderheid zijn en de beperkte geeste- men. tie tussen kind en leerkracht de pupil R. Akkerman. De watersporters schoon genoeg van Himmeldei WkCM’ÜCC» Het belangrijkste moment was evenwel de (vervolg zie pagina 19) DONDERDAG 13 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 30 Onder het mom dat de Friese wateren schoon genoeg zouden zijn, werd er twee jaar geleden besloten geen Himmeldei meer op touw te zetten. Initiatiefnemer De Marrekrite kwam tot die konklusie toen bleek dat er elke keer minder troep uit Friesland's bozemwater werd opgediept. In hoeverre men daarbij bewust voorbij is gegaan aan de omgekeerd evenredige steun van de watersporter is wellicht om het even. Jammer, maar waar is een betere plaats Bezwaren van zodanig zwaar gehalte, dat veranderingen in overweging genomen moeten worden zijn er dinsdagavond niet voortgekomen uit de in Amicitia gehouden hoorzitting over de plannen om ten westen van Sneek een industrieterrein aan te leggen. Wel gingen er stemmen op, dat „het jammer is dat er weer een stukje uitzicht en zicht-op verloren gaat” en er weer landbouwgrond aan z’n agrarische bestemming onttrokken moet worden. Wezenlijke alternatieven kwamen er echter niet uit de bus. De voorlichtings- en diskussieavond over het bedrijfs- en industrieterrein De Hem men iitmn unsrBimikUu:^ j^voo« ansu u omiruxu mochten gedeputeerde P. Poortman, de van het buitengewoon onder wijs F. Bouwer en de geneeskundig inspek- dr. H. T. Kijlstra kennis te maken met de Zingende kinderen, glunderende notabelen en een vriendelijk lachende en knikkende Prinses Margriet, die elementen luisterden gisteren samen het feest vanwege de opening van de Witakkerschool op. Niet beschenen door het oranjezonnetje, maar onder een fijne laag stuifsneeuw, arriveerde om half elf de blauwe hofauto met de oranje stanaard, op het terrein van het Medisch Kindertehuis Mooi Gaasterland. Er ging een gejuich op en voorzichtig schuifelden Anna en Willy Bouma naarde prinses om bloemen aan te bieden. 'n De hoek tegen de l wor- ongeveer honderd voor groen. Aan de buitenkant zal de bebou wing laag zijn, naar het midden toe zal tot dichtbij ligt ^en rneter hoogte gebouwd mogen wor de Brekken. Na veel den. Voor gezorgd wordt er ook, dat de industrie en de bedrijven aan de rand „schoon” zijn. „Zeg maar rustig, dat de watersporter er geen trek meer in heeft rommel van ande ren - vaak geen botenbezitters - Op te ruimen. Ik kan het me voorsteller^’, zegt de heer R. Tuinstra. voorzitter van de Stich ting Insteekhaven de Woudvaart, „maar dat neemt niet weg dat de noodzaak van zo'n schoonmaakbeurt nog altijd even groot is. Hoewel ik de doorsneewater- sporter behoorlijk milieubewust acht, zul len de sloten en meren door het toenemen de watertoerisme echt niet schoner wor den”. PvdA-raadslid Tuinstra doelt bovendien op de .Sneker stadsgrachten, die, naar zijn mening, „zo vies zijn dat het je moet spijten dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van een motorpraam”. Er is op gemeentelijk nivo wel over gesproken, maar - dat is althans het oordeel van de heer Tuinstra - de samenvoeging van ge meentewerken en -reiniging heeft een en ander waarschijnlijk in de ijskast doen belanden. „Het plan moet weer op de helling”, zo meent ook de voorzitter van Jachthaven Vereniging de Woudvaart. de heer Mulder, eveneens uit Sneek. Hij vraagt zich af of hier wellicht ook een taak ligt voor de' Milieuraad. Veel vertrouwen heeft’ie er (vervolg zie pagina 9) In het kader van het veertig jarig bestaan van de jeugdafdeling houdt de cvv Oranje Nassau Sneek op maandag 1 mei een jubi- leumtoernooi voor junioren. Die zullen op de vijf velden van het Zuidersportpark tussen negen uur ’s morgens en half zes 's middags aan het werk te zien zijn. Volgende week zaterdag vindt er in de C. Kanhal een volleybaltoernooi plaats waar voor 65 teams zich hebben opgegeven. De oragnisatie berust bij het Irnsummer Iverto. Tijdsduur: van acht tot acht. Lang bleef het gezelschap niet buiten. De gure wind noodde niet tot een lang verblijf op het terrein. Binnen wachtte de warme kachel en de koffie. Maar eerst moesten er Het zwaartepunt van de therapie ligt op de leefgroep. Groepen van acht a negen kinderen, geselekteerd naar „afwijking” worden begeleid door vier stafkrachten. h „e7p1srh„n Er zijn een tiental van deze leefgroepen. rejng DaarbjP Het werken voor het onderwijzend perso neel aan de Witakkerschool is niet gemak kelijk, aldus het hoofd de heer B. E. om Vrijdagavond zal in IJlst een Oranjekoek- aktie ten bate van de uitbouw van de gereformeerde kerk gehouden worden. Zoals bekend is „de Schaapskooi” reeds geópend, maar een aantal financiële zaken is nog niet rond. Van 18.00 tot 21.00 uur zullen de verkopers aanbellen. In het kader van dit alles zullen de Gereformeerden gaan deelnemen aan de Elfmeren fietstocht. gesponsord voor twintig cent de kilometer per persoon. Prinses Margriet - schuilend onder een paraplu voor de natte sneeuw - loopt samen met de heer AW. C. van der Horst langs de kinderen van de Witakkerschool op weg naar hun nieuwe gebouw. (Foto Studio Ger Dijs). Prinses Margriet opende in RIJS Witakkerschool Zowel, psychisch, sociaal als lichamelijk ge- de Witakkerschool. waarbij de LOM-ers in stoorde kinderen kunnen nu worden opge- d nomen, vertelde psychologe mej. drs. D. lijke vermogens op de laatste plaats ko- van Opstal. Ze worden door de ouders vrijwillig geplaatst en kunnen dus ook zo worden teruggehaald worden. Belangrijk is Gepoogd wordt om middels een goede rela- dus dat de ouders gemotiveerd zijn. Mo- tie tussen kind en leerkracht de pupil menteel zijn 85 kinderen in het huis, die plezier te laten krijgen in het bezig zijn met relatief kortdurende behan- de leerstof. Bovendien moet het ene kind aan discipline worden gewend, terwijl het andere juist remmingen kwijt moet zien te raken. rondweg en de grens met Wymbrit- seradeel. Als industrieterrein De Hemmen kreeg het een plaats in het struktuurplan. Ir. J. Dorhout van het stedebouwkundig buro Kuiper en Co te Rotterdam trad daarna nog even wat meer in finesses. Om van Haersma Buma, die de voorge- aan bepaalde verplichtingen als „indu- schiedenis nog even de revu liet passeren, striekern” te voldoen heeft Sneek tot het werd ingeleid door burgemeester B. Het betoog kwam er op neer, dat de stad jaar 1990 ongeveer negentig hektare indu- Sneek rond is en als een pit in een kers ligt strieterrein nodig. In eerste instantie zal in opgesloten in een andere gemeente. Aan De Hemmen ongeveer 27 hektare in gereed- de west-, noord- en noordwestkant is nog heid gebracht worden. Het gedeelte tussen enige ruimte voor industrieterrein. Aan de de spoorlijn en de oude Hemdijk zal niet Oppenhuizerweg is ’t bijna vol en men wil bebouwd worden. De twee boerderijei daar voorlopig stoppen om nog een stukje zullen er kunnen blijven. F groen te houden. Aan de andere kant van Bolswarderweg zal het eerst bebouwd de rijksweg naar Joure zijn ook weinig den. Een strook van mogelijkheden. Daar in de buurt komt een meter langs de weg wordt vrijgelaten stadsbos om de bewoners van oude en nieuwe wijken in die omgeving enige ont spanning te kunnen bieden en c1' het natuurgebied van f onderzoekingen viel de keus op een terrein van ongeveer honderd hektare in het wes ten van de stad, omsloten door de rijksweg naar Bolsward, de spoorlijn, de stads- VAKANTIEHUIS vanuit de Katholieke vakbeweging Bormans. Vooral niet omdat het gaat om Voorde rekreatiezaal stonden ook bestuurs- opgericht om talloze bleekneusjes een paar vier groepen, kinderen met leer- ofopvoe- leden ppgesteid Voorop de heer G. F. weken vakantie ter aansterking te bieden. In dingsmoeilijkheden, om zeer moeilijk on- Disse en verder de heren A. P. H. van den 1926 werden de eerste ontvangen. In de loop voedbare kinderen, kinderen met beperkte oom, W. G. P. Esser (beide van de der jaren voltrok zich evenwel de ontwikke- geestelijke mogelijkheden en zwakbegaaf- Industnebond NKV), mevrouw mr. N. M. ling naar een medisch kindertehuis. de kinderen. Van alle kategoriën zijn er op Na nog een tweede kopje koffie maakte een rondgang over het ter rein. Daarbij werd een bezoek gebracht aan één van de groepsverblijven, terwijl bovendien een kijkje genomen werd in de medische unit, het heiligdom van de arts G. O. J. Verbeek en zijn assistentes, ver vier groepen, kinderen met leer- of opvoe- Pleegster T. Helvrich en ziekenverzorgster de Goede-Lodder, de heren B. J. M. Herm- sen. M. Hoekstra, A. J. G. Rond, frater allemaal een i L. Ruitenberg en L. van der Ley. Ook deling krijgen. enkele handen worden geschud. Uiteraard inspekteur van burgemeester H. L. Sixma baron van r~;- Heemstra en zijn echtgenote C. C. baro- teur voor de Volksgezondheid in Friesland nesse van Heemstra-van Dedem en de waarnemend voorzitter van de stichting prinses. Volksgezondheid, de heer A. W. C. van der Mevrouw De Goede vertelde de prinses het Horst. een en anejer over ftet ontstaan van het Medisch Kindertehuis. Het werd in 1921 vanuit de Katholieke vakbeweging Bormans. Vooral niet omdat het gaat Sneekermeer

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1