De Hemmen Prinses Margriet opende in RIJS Witakkerschool St art sc hip na kritiek van zeilers op andere plaats Het startschip zal waarschijnlijk tijdens de Sneekweek niet meer liggen op de plaats, waar het vorig jaar het anker liet vallen. Gezien de kritiek die van de wedstrijdzeilers los kwam, zijn nieuwe banen ontworpen die in de Kleine Sneekweek zullen worden uitgetest. In de meeste gevallen zal de „Roekoepólle” straks de paal laten zakken in de Gossepalen. Dit werd maandag tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Zeil Vereniging „Sneek” door voorzitter W. J. M. van Oerle meegedeeld. lanis be wei o o FEESTELIJKE ’HERGEBOORTE’ VAN METZ KW Reformwinkeltje van Procee in Sneek kreeg nieuwe kaasboetiek 1 Frysk Orkest besloot serie konserten met Peter Aronsky Volgens voorzitter KZVS op jaarvergadering: ■I iP Kijkopj NEDERLAND ELSEVIER Ludwig TAXICENTRALE 11111 BV Kijkop FRIESLAND DE JAREN VAN DE KROKODILAMIN Bloemschikwedstrijd '#©^2^’75' IBi SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 19 4 Verkrijgbaar bij de boekhandel k «WUWAU1U.' wnipr westersingel 68 - sneek telefoon 05150-16423 Eén van de elfhoeken uit de serie Kijk op Nederland, een imposant kleurenpanorama van het landschaps-en stedcschoon in onze provincies. Inleiding: P. Terpstra royaal formaat (28 x 21,5 cm 144 blz. honderden kleurenfoto's met toelichting van Tom Bouwt toeristische routes fraaie stempelband f29,50 (binnenkort f 32,50) IVofiteer nü van het prijsvoordeel! wasserette dagelijks geopend IBuuuuufll van 8.00-20.00 uur I» *11 ^on<ier<ln9* tot 21.00 uur ILBmI zondags gesloten BOLSWARDERWEG 11*13 SNEEK S-Jx?? I Voornamelijk treurwilgen lijden nog al eens aan een bepaalde ziekte. In de ge meente Sneek worden deze en andere „zieke” of te veel hangende bomen ge snoeid. Zo kunnen de bomen gered worden, terwijl andere problemen (vallende tak ken) voorkomen worden. Deze takken worden door middel van een versnipper- machine verwerkt tot kleine snippers. Ei genlijk wordt het hout nu t werkt. De stukjes hout kunnen weer ge bruikt worden voor bijvoorbeeld siertui- nen, wandelpaden of een manege. Op den duur heeft dit gevolgen voor de grond, zo wordt onder andere het onkruid tegenge houden. Het fenomeen is niet zó uitzonderlijk als sommigen beweren, maar voor de elfde april is het ook geen alledaags verschijnsel: kreeg onze eigenste Waterpoort daar dinsdag meer sneeuw op zijn dak dan in de hele achter ons liggende winter, waarin we met Kerstmis te weinig kregen en nu te veel. Erg blij waren de mensen er ook niet mee, want het pak sneeuw resulteerde alleen maar een dag lang een hoop smurrie. Toch leverden de langs de Watergate dwarrelende sneeuwvlokken een fraaie aanblik op voor wie even tijd had om het beeld rustig in ogenschouw te nemen. Studio Ger Dijs zag het... en knipte. Sneek. of liever salon Nicole, kreeg er een puike dameskapper bij. Het is de uit Hee- renveen i het Fries kampioenschap dameskappen op Hoe verder men vordert met het lezen van het boek ..De jaren van de krokodil” van Wim Hornman. hoe meer men de indruk krijgt dokumenten te lezen over de gruwe lijke aktiviteiten van Hitlers SS en Gasta- po. Het gaat in deze feitenroman echter om Idi Amin Dada, de alleenheerser van het oost-Afrikaanse land Oeganda, in het hartje van het Afrikaanse werelddeel. Overigens is dat opkruipende „Gestapo- gevoel” verklaarbaar, want Amin heeft meermalen laten blijken dat hij een groot bewonderaar van Adolf is en - wat hij niet zégt maar doet - probeert diens methoden te vervolmaken... Oeganda is onder Amin straatarme poli- tiestaat geworden, terwijl het toch een land is. dat ekonomisch op eigen benen had kunnen staan. Natuurschoon is er in over vloed, de grond is vruchtbaar en in de bodem zit ook nog het een en ander, dat Oeganda tot een welvarende staat had kunnen maken, maar de zwarte luitenant van King’s African Rifles - destijds de enige zwarte soldaat die officier werd zon der daartoe een volledige opleiding te hebben gehad in Engeland - viel door zijn gewichtloosheid naar boven. Toen Amin eenmaal de smaak van macht te pakken kreeg drong hij door tot de allerhoogste i top en maakte bij wijze van spreken iede reen van kant, die hem daarbij in de weg s stond. Vandaag de dag deelt hij nóg de lakens uit hoewel Hornman driejaar gele den al schreef, dat het niet lang meer kon duren. ..De jaren van de krokodil” is een adembenemend boek - in vele opzichten. Het is uitgegeven door Hollandia Baarn en de prijs is 27.50. reklame adviezen, ontwerpen van o.a. folders, verpakkingen, affiches. advertenties autobeschildenngen, hchtreklames. etc organisatie van oa. show s beurzen en evenementen van Beethoven, de derde kompo- nist in dit programma is wel degene die wel het meest uitgebreide en sterkst geva rieerde muzikale en vokale oeuvre heeft nagelaten. Daaronder zijn een negental waarvan de laatste - negentig minuten lang - wel de bekendste is en waarbij de nu gespeelde „Achtste Symfonie in F niét in de schaduw kan staan wat de heroïsche struktuur aangaat en het dramatische ka rakter welke in Beethovens andere symfo nieën zo’n grote rol spelen. Hier meer een eenvoudig, licht doorzichtig werk waarbij de komponist in het laatste Allegro Vivace even verrassend uit de band springt.' Het orkest bracht het echter door haar geïnspi reerd spel - vooral in de tere deeltjes - tot een levendig luisterend genieten. Tot een volgend konsertenseizoen met een dan even als nu stijgend aantal bezoekers. Begonnen werd met Smettanas „De Mol- dau”, het tweede deel uit de zesdelige cyclus „Mijn Vaderland”. Deze schilder achtige beschrijving van natuur en volks leven komt muzikaal in dit deel het meest tot uiting en is daardoor terecht een der meest gespeelde delen. Het orkest wist hierbij, onder leiding van gastdirigent Lex Veelo de tere romantische sfeer op te roepen, die dit werk zo geliefd maakt. Frederic Chopin, de grootmeester van het klavier, heeft in z’n twee geschreven kon- serten voor piano dit instrument hoog.laten uit torenen boven het orkest. Ook in het door de solist Peter Aronsky gespeelde Pianokonsert no. 2, in F heeft het orkest een mager aandeel in begeleiding en muzi kale aanvulling. Aan de solist is alle eer gegeven en misschien is dit ook de reden - buiten dat het door Chopin was opge dragen aan één zijner geliefden - dat de komponist het zélfs zo graag speelde. Aronsky vertolkte dit technisch en veel virtiositeit vragende werk op briljante wij ze. De direktie en het erop ingespeelde personeel van Metz aan het Groot zand in Sneek weet altijd wel wat anders-dan-anders te versieren. Zo maakte men gistermiddag, na de officiële ontsluiting van de voordeur door mevrouw Boukje Metz-Hiemstra, van de "hergeboorte” van Metz een ludieke happening, kompleet met draaiorgel en een Advendo, dat - voorafgegaan door een majorettepelotonnetje - al blazend en struikelend een weg zocht tussen de binnenstromende bezoekers, die wel eens een kijkje wilde nemen in de tot een „groots koopcentrum” omgebouwde winkel voor woningtekstiel, bedden, dekens, slaapka mers en linnenshop. „Moeder-Metz” richtte zich daarna even tot de grote schare (waaronder drie wethouders van Sneek) en speciaal tot twee van haar ondernemende kinderen; Thomas en Laurens, die de moed hadden de plannen uit te voeren, die enige jaren geleden in familiekring al waren besproken. Ze had vertrouwen in het duo en wenste de „jongens veel sukses met de zaak en de zaken. Sprekend mede namens zijn broer Thomas betuigde Laurens Metz zijn erkentelijkheid aan zijn moeder voor de kansen, die „onze ouders ons hebben gegeven”. Hij bracht ook dank voor het vertrouwen van broers en zusters, die na het overlijden van zijn vader alle medewerking verleenden zodat zich bij de overname van de zaak geen problemen voordeden. De medewerkers in het bedrijf kregen een pluim op de hoed voor hun voorbeeldige inzet. Tenslotte bedankte Laurens Metz een hele rij met name genoemde instanties en bedrijven (de architekteur berustte bij Van der Molen en hoofdaannemer was bouwbedrijf Ringnalda) die de ingrijpende uitbreiding en renovatie hadden voorbereid en uitgevoerd. En dat naar aller voldoening, hetgeen ook bleek uit felicitatietoespraakjes van mevrouw Jikke Ozinga (in dichtvorm), Herman Silvius, personeelswoordvoerder A Algra en M. ABoonstra als vriend van de familie. Op de foto van Studio Ger Dijs van links naar rechts: de direkteuren Th. en L. Metz (de laatste met een van zijn kinderen) en mevrouw Metz-Hiemstra. (vervolg van de voorpagina) HET IS JAMMER Onder de veertig bezoekers van de hoorzit ting waren er een paar, die wel even wilden reageren. Dokter W. Lofvers vond het erg jammer, dat deze hoek bebouwd moet wor den met industriegebouwen. Het uitzicht over het weiae land wordt belemmerd. Was het niet beter geweest de industrie ten zuiden van Sneek te konsentreren. Bomen en sin gels kunnen de zaak maar gedeeltelijk mas keren en op de industrieterreinen aan de Oppenhuizerweg zien we, dat er van het groen weinig terecht komt. Eveneens bij Staveren wordt een wedstrijd voor de 1OR, NKK en Vega-klassen gehou den (16 juli). Middels de Sneekweek KZVS-dagen 8, 9 en 10 augustus), de nationale kampioenschappen Spanker (9, 10. 16 en 17 september) zijn we dan al weer aangeland bij de sluitingswedstrijden op 23 september. In het bestuur werden de heren mr. R. Mulder en J. J. van der Veen herkozen, de „uitbreidingskandidaten” K. Boer- sma en D. A. Veenstra werden voor een zittingsperiode ingehuurd. Uit het fi nancieel overzicht van penningmeester H. P. van der Weij bleek dat de vereni ging in 1977 goed geboerd heeft. Er kon ruim 5000 gulden aan de reserves wor den toegevoegd. De wedstrijdagenda werd ongewijzigd geaksepteerd. Deze maand nog worden de seriewedstrijden gehouden, in mei de klei ne Sneekweek (6 en 7 de KZVS-dagen). in juni op 10 en 11 wordt op het Ijsselmeer een 470 en Yngling-evenement georgani seerd. De clubkampioenschappen van de Flitsklasse zijn gepland op 17 en 18 juni op het Sneekermeer. In de Treemter gebruikte de prinses de lunch. Rond kwart voor twee vertrok ze naar Leeuwarden, waar ze de opening van de Grote Kerk ging bijwonen. In Gaaster- land was toen alles weer in normale doen teruggekeerd. In de Witakkerschool werd het feest van de opening (die in eerste instantie op eind mei was gepland) nog even doorgevierd. Onder meer met toe spraken, die betrekking hadden op het werk van de school. In verband met de herbestrating van het Grootzand in Sneek zal de markt op 25 april en die van 2, 9 en 16 mei aan de Singel worden gehouden. Reeds vanaf woensdag 19 april moet men er rekening mee houden dat vanaf de Middenbrug tot aan de Suup- markt verkeer niet is toegestaan. (vervolg van de voorpagina) Louw Sinnema, één van de Witakker- leerlingen. opening van de school. Middels het weg- Tijdens de rondgang door het gebouw schuiven van een groot kleed, met daar op bleef de prinses lange tijd in de lokalen bij elementen die met de Witakkerschool te de kinderen, die bezig waren tekeningen maken hebben, maakte de prinses de toe- van de school in te kleuren Van één van gang vrij Vervolgens ontsloot zij de deur hen kreeg zij een tekening, die ze thuis aan met een sleutel, die haar aangereikt was door de wand beloofde te hangen. Via enkele Gaasterlandse dorpen reed de prinses met haar gevolg (waarin onder meer de kommissaris van de koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra en zijn echt genote) naar de Treemter in Balk. Hier werden naast de beide wethouders A. Brandenburg-Vogelzang en O. van der Goot en gemeentesecretaris K. A. de Groot, aan haar voorgesteld, de dames M. G. Agricola-Weitenberg, N. J. Glashouwer-Homstra (beiden van het Wit- Gele Kruis te Bakhuizen) en H. Timmerman-Krikke (Rode Kruis-Welfare) en verder de heren J. Jongstra en H. Visser van het Groene Kruis. Gesproken werd ook over de wisselprijs voor de teamwedstrijd op de Kaag in 1976. Zoals bekend is Jack de Wilde in hoger beroep in het gelijk gesteld en dat betekent dat Friesland die teamontmoeting alsnog won en de prijs moet hebben. Daarover zal kontakt worden opgenomen met de Hol landers. Binnen veertien dagen moet de bokaal in Sneek zijn, anders wordt er een deputatie van de KZVS op afgestuurd. Een groot aantal watersportzaken pas seerden verder de revue. Onder meer de oeverafslag en de konflikten tussen wed strijdzeilers en vissers. „Ze gooien soms met visjes”, klaagde een Vrijheidzeiier. Ge steld werd verder dat plankzeilers wel eens in de Sneekweek aan bod zouden kunnen komen, aangezien men als vereniging deze watersporters niet links kan laten liggen. Het reformwinkeltje van het echtpaar Procee aan de Noorderhorne Promenade 16 in Sneek is uitgebreid met een kaasboetiek Voorheen werd er ook wel kaas verkocht, maar het assortiment is nu veel uitgebreider Naast het installeren van de boetiek door Frico heeft het timmerbedrijf van Faber uit Sneek er een nieuw plafond in gezet Het echtpaar Procee is reeds acht jaar in Sneek gevestigd, heeft ook al eens uitgebreid, maar maakte de zaak nu overzichtelijker en laat er meer licht invallen. Binnen twee dagen was de uitbreiding en vernieuwing bekeken. Echt gesloten zijn ze dan ook niet geweest. De vraag naar biologisch dynamisch eten is vrij groot. Naar onbespoten voedsel en zout en suikerloze diëten is ook veel vraag. Op de foto, gemaakt door de fotograaf van Ger Dijs, de heer J G Procee. Alhoewel hij naar zijn zeggen twee linker handen heeft, zal de eigenaar van deze specialiteitenzaak het toch wagen om het nodige nog te verven, zodat het er allemaal nog mooier uit gaat zien. 6 Wie wel eens een geluidshindertest- ter plaatse ver- demonstratie of andere elektronische proe- t weer ge- ven wil bijwonen, kan terecht bij de werkgroep Friesland van de Consumenten bond. die vandaag tussen 14.00 en 22.00 uur domicilie heeft gevonden aan boord van de Caroline, welke afgemeerd ligt aan de Pampuskade te Sneek. Wegens vernieuwingen in de Noord- Oosthoek van Sneek is daar voorlopig afkomstige Henk Wagenaar die iedere dinsdag en donderdag van twee tot -p viJf uur van half acht tot half tien een zijn naam bracht. „stadsvernieuwingswinkel” geopend. Andere belangrijke mededelingen was dat overwogen wordt om het Sneekweek- komité een zelfstandiger status te geven. Uiteraard zullen de beide zeilverenigingen bij de zaak betrokken worden. Al was het alleen al om kontrole te verzekeren. Tijdens de jaarvergadering werden de prij zen van de seriewedstrijden uitgereikt. P. Oosterhof kreeg die voor de Flitsklasse, W. P. M. Roodhof voor de Sterns, K. Polet voor de Lasers. Pampuszeiler P. Boelsma en Regenboogzeiler H. Amsterdam moch ten ook. onder applaus van de vergadering, uit handen van voorzitter Van Oerle hun welverdiend ereteken in ontvangst nemen. Voor alle bemanningsleden was er een kleinood. Na een uiteenzetting van de burgemeester kon ook dokter Lofvers niet een-twee-drie een alternatief ter tafel brengen. Hij bleef het persoonlijk jammer vinden. De twee eksploitanten van de boerderijbe- drijven aan de Hemdijk gaven toe, dat ze vroegtijdig bij de plannen waren betrokken en een eventuele financiële afwikkeling ook wel in orde zou komen. Hun grote klacht was, dat in de hoorzitting eigenlijk niet het menselijke element naar voren was gekomen. De boerenbedrijven die van grootvader op vader op zoon zijn overge gaan worden al aardig ingesnoerd „en straks komt het misschien zover, dat we er ons brood niet meer kunnen verdienen. Het verlaten van zo’n familieboerderij is dan niet honderd procent goed te maken met geld. Het verdriet blijft”. De groep voorronde afvaardiging naar de Nat. en Verplichte werk. 1. mevrouw J. Zwaagstra-tikenaar. 2. de heer Joh. Hobma, 3. mevrouw Oud. Vrijwerk; 1. mevrouw Zwaagstra, 2. me vrouw Hospes-Wijnstra, 3. E. de Jong-de Jong. Totaal; 1. mevrouw J. Zwaagstra- Eikenaar; 2. de heer Joh. Hobma. 3. me vrouw E. de Jong-de Jong. Voor de groep beginners.- I. mevrouw D B. de Roode-Popma, 2. mevrouw E. Dijk- stra-Lageweg, 3. mevrouw Salverda-de Looze. De programmamakers voor dit gisteravond in het Cultureel Centrum Amicitia gegeven konsert bestond uit werken van drie oude meesters; Beethoven, Chopin en Smettana. A lie drie komponisten met een nogal bewo gen leven en een even treurig levenseinde hetwelk heel vaak in hun muziek is terug te vinden. De deze avond gespeelde werken waren hierop echter een uitzondering en hadden een licht karakter. '3. •«i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 11