W‘ I If |g| ■eJI Het POLITIEK KAFé leeft weer I lift jl ft Zelfstandige ondernemer moet meer voor eigen belang opkomen I HHH 4 - >Y i I Ié* g|| ma INGEZONDEN Ulster Ij Hestou ok jubeltoanen? *>1 i Hans van Wieren Tzn. isiiih B.s. gemeente Gaasterland Verplegen in Israël m «I J®- ihW inspraak basisrekrea tieplan Bolwerk draait „Ot en hoe zit het nou met Sien” FOV vergaderde in Sneek Vesper in Martinikerk - ^'4444 L wkS?! 0° 4 ■F*' - f J PW T - SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 21 ■s A V s maar straks praktijk! r. i ■A J. o X J Volgende week woensdag draait in „Het Bolwerk” te Sneek de film „Ot en hoe zit het nou met Sien?” Het is een vijfenveertig minuten durende kleurenfilm die in drieën kan worden verdeeld. Q O o &A K a W- Het allerbeste wat leverbaar is, nu enorm in prijs verlaagd, vanwege de dollarkoers. Met minder hoeft u nu niet meer genoegen te nemen... Dealer: j Oosterdijk 22 - Sneek Dè Buitenboordspecialist Met de mond beleden W Geboren; Hjepkje Grytsje dv G. A. van der Meer en H. van der Kooi te Bakhuizen; Yde Johannes zv J. Venema en M. C. Kuipers te Wijckel. Getrouwd; Hans Meinsma 21 jaar te Balk en Petronella de Weerd 18 jaar te Leeu warden. dat ze niet regelmatig showen, maar in de modezaak staan, het toch leuk brachten. Ongeveer twintig vrouwen za gen een groot assortiment zomer kleding die het dit jaar moet gaan doen. De presentatie was in handen van mevrouw T. Bokma, die het geheel leuk aan elkaar praatte. Het eerste deel gaat over vrouwen die vertellen wat hun eigen ervaringen zijn als huisvrouw. Het daarop volgende gaat in op de verschillende taken die een huisvrouw allemaal behartigt (hetzelfde werk buitens huis verricht is betaalde beroepsarbeid). Het derde deel gaat over vrouwen die naast hun huishouden er iets anders bijdoen, of binnenshuis of buitenshuis. Na afloop kan over de film gediskussieerd worden. Door de hoge kosten van de film bedraagt de entree 2.50 en om acht uur gaat de film draaien. De Kerngroep. Het oude'en jonge Israël, dat mei dit jaar het 30 - én zoveel duizendjarig bestaan hoopt te vieren, kampt met diverse moei lijkheden. Een 'daarvan is een groot tekort aan verpleegkundigen mede ontstaan door de verzorging van vele gewonden en invali den uit de konsentratiekampen. Het ministerie van Gezondheidszorg in Jeruzalem wil dit tekort opheffen, onder' andere door het aantrekken van zowel mannelijke als vrouwelijke buitenlandse verpleegkundigen. Naast A- en B- gediplomeerden is er grote behoefte aan gespecialiseerden voor OK, nierdyalyse, intensive care etc. Van hen wordt verwacht, dat zij zich voor tenminste een jaar verbinden. In die perio de verdient men het in Israël gebruikelijke salaris van ca. 850,- per maand. De heen- en terugreis betaalt men in principe zelf. Geïnteresseerden dienen zich tenminste in het Engels te kunnen uitdrukken. Zij wor den verondersteld nog vóór hun vertrek een aanvang te maken met het leren van modern Hebreeuws. In verscheidene plaat sen in Nederland worden kursussen gege ven. Serieuze gegadigden kunnen zich op geven bij de Stichting „Verpleegkundigen voor Israël” die een Nederlandse deelname aan verplegen in Israël wil bevorderen. Nadere inlichtingen over dit werk in een boeiend land met zijn prettig klimaat zijn op aanvraag te verkrijgen bij de secretaris van de stichting: mevr. Y. Bartlema, Jon ker Fransstraat 185IV, Rotterdam, tel. 010- 137951 (buiten kantooruren). De kollekte voor het bouwfonds van het christelijke blinden tehuis Sonneheert heeft 360 gulden opgebracht plus vijf do nateurs. En dat alles in Oudega (W). Der wurdt noait nyt in soad over it Snekers skreven. Hoe su dat eins komme? Fansels is der wel eens wat, in ferhaaltsje, in ferske mar dér blyft it by. De burgemeester had it laasten over de kulturele invloed fan de steden op it plattelaan. It Snekers had der moai bijkannen, omdat dêr de infloed fan it boerelaan op de stad su nar foaren komt. Over it ontstaan fan het Snekers en it taaltsje fan de andere steden binne de hearen gelearden it troiwens nyt eens. De fraach wa froeger of Snekers nou Hollans met frise woarden en klanken is of Frys met Hollanse woarden en klanken. De laal fan de steden wa froeger Frys, mar in de 16e en 17e eeuw is it Hollaans nar foaren komen, toen mut ok it Snekers ontstaan weze. Dêrom fine we fandaach de dag noch altiten Frise woorden in it Snekers, mar likegoed ok Hollanse. Hier mut je je wear nyt op ferkike, want wat toen Frys was hoet dat nou nyt mear te wezen en dat selde geldt ok foor it Hollaans. Se hewwe Hollanners ok seid fan mils (met een uu dus) en likegoed fan tyd (met in ie). En Frisen aten toen ok noch kees. Nou sal ik binnenkort wel ris faker over it Snekers in dizze krante op ’e tekst, mar myn (na-oarlochse) generaasy is slim be- durven. Foaral deur de skoal mar ok moekes, radio’s en wat nyt al hewwe in rol speult wêrdeur it Snekers hoe langer hoe mear ferdwynt. Ok midden in de stad hoar feui mear Hollaans of Frys as in jaar of wat leden. Se hard gaat it werklik, je besauwe je suver. Op ’t heden fersamel ik Sneker woarden en ütdrukkingen om dêr as it sefèr is in klein soart woardeboekje fan üt te geven. It su doch sonde weze as alle ouwe Sneker woarden nar hun groatsje gaan suden. It aardichste binnen fanself de woarden dy’t èn in it Hollaans én in it Frys anders binnen. Boven dit stukje staat al sün een. Wy,hewwe toanen in Hollander het „te nen en in Frys „teannen”. Su binnen der noch wel in heel soad foarbeelden te bedinken. Jou suden mij in deugd doen deur my te fertellen welke Sneker woarden jou noch wete. Behalve de „echte” Sneker woarden binnen ok de fersnekerde Frise woarden hartlik welkom. Jou (of brükt idereen teugenwoardich al U) magge my skrive of belle dan kom ik wel ris langs as dat kan. En ok binne jim woarden welkom bij it kantoar fan de Sneker Krante. Mar wel graach Skriftlik. Wy wil my helpe? It Snekers mut toch wat fan bewaard blive! Karei Gildemacher De Ulekamp 104. Joure tel. 05138-3398 In verband met de Inspraak Basis Rekrea- tieplan Zuid-West Friesland worden deze en volgende week in 17 plaatsen in Zuid-West Friesland start- avonden gehouden. In diverse bladen ston den hierover artikelen en men kon zich opgeven mee te doen aan deze avonden. Afgelopen maandag werd er in Ijlst in de Skoender een avond gehouden. Bij be spreking van de zaal werd een aantal van 20-30 personen verwacht. Op de vergade ring echter waren er buiten de gespreks leider 2 heren en 1 echtpaar. Misschien zijn er mensen geweest, die zich aan de late kant hebben opgegeven en de uitnodiging niet hebben ontvangen. Het is echter van groot belang dat ook IJlst meewerkt aan de inspraak. In IJlst zijn b.v. mensen, die graag een zwembad hadden gezien in de Lemmerwegwijk in Sneek. Wat moet er verder voor eigen inwoners gedaan wor den? Al jaren is men bezig met plannen voor een jachthaven. Wat voor wensen leven er nog meer onder de Kypmantsjes?? Ulsters, beseft u wel. dat in de opzet van het basis Rekreatieplan voor ons in de toekomst geen enkele voorziening zal zijn weggelegd voor aanlegplaatsen en/of zwembad. Uw inspraak kan er toe leiden, dat de mogelijkheden hiertoe wel open gehouden kunnen worden. Verwacht kan worden, dat bovendien binnen afzienbare tijd ligplaatsverboden in de Geeuw en de Wijddraai afgekondigd zullen worden. We -hopen, dat er alsnog mensen zijn, die zich zullen opgeven. Willen ook degenen, die zich wel opgegeven hadden, maar geen bericht ontvangen hebben, zich melden. Graag bij Fam. W. J. v.d. Velde Sneekerpad 6, IJlst Tel. 05155-1351 De heer J. H. M. Munk, hoofd bedrijfs- ekonomische voorlichtingsdienst van KNOV, sprak voor een volle zaal van Hotel Hanenburg over de verschillende mogelijkheden van bedrijfsvorming. De problematiek rondom de bedrijfsopvolging is groter dan deze ooit is geweest, aldus de spreker. Voornamelijk de fiskale aspekten van de zaak maken dit moeilijk. Je moet meer naar de gezonde juridische zaken kijken dan naar de fiskale. Het is belang- Het Fries Onders Verbond vindt in zijn algemeenheid dat de zelfstandige ondernemer meer voor zijn belangen op moet komen om een gezond midden- en kleinbedrijf te behouden, waarmee dan ook de werkgelegenheid in stand gehouden kan worden. Het kommentaar van de KNOV op het Wetsontwerp tot wijziging van de Wet Ekonomische Mededinging, werd dinsdagavond ook in de vergadering van de FOV te Sneek besproken en onderschreven. Het FOV is erg gelukkig met de reaktie, omdat het wetsontwerp voor het Midden- en Kleinbedrijf ongewenste gevolgen zal hebben. Het verbieden van alle mededingingsafspraken vindt het FOV ongewenst. Deze afspraken hebben een belangrijke funktie, namelijk het veilig stellen van de kontinuïteit van de bedrijfsvoering. Terwijl in de bovenzaal van Hotel Ha nenburg te Sneek het Fries Ondernemers Verbond vergaderde, konden de echtgenoten van de heren beneden genieten van een modeshow, die modehuis De Duif uit Sneek organi seerde. Op de foto van Studio Ger Dijs drie mannequens. Van links naar rechts Lisett, Boukje en Yolanda, die ondanks Op zondag 16 april zal in de Grote- of Martinikerk te Sneek de laatste Vesper dienst van dit seizoen gehouden worden. Voorganger is ds S. G. Oosterhoff, terwijl het Vesperkoor ondej leiding staat van de cantor Foppe Wiersma. Voor de dienst speelt organist Dirk S. Donker de beroem de Toccata en Fuga in F van Joh. Seb. Bach, terwijl verder nog werken van Joh. Seb. Bach en Joh. Gottfr. Walther gespeeld worden. Aanvang van de dienst is half acht, vanaf kwart over zeven orgelspel. y V. rijk dat de opvolger financieel de zaak óver kan nemen. Over de BV is de laatste tijd veel gezegd, maar de heer De Munk vond dat deze bedrijfsvorm te gauw werd aangepraat. Wel noemde hij de voordelen op fiskaal gebied: het vermogen is eenvoudiger te verdelen, gemakkelijke bedrijfsopvolging en de sociale zekerheden. Aan de hand van zijn voordracht werden vragen gesteld, die door de spreker en meester A. de Boer, kandidaat-notaris in Sneek en specialist in fiskale rechten, werden beantwoord. Mede door aandrang van de KNOV en NCOV, zijn er al verschillende dingen tot stand gekomen waar de zelfstandige ondernemer in het midden- en kleinbedrijf mee te maken heeft. Onderwerpen die nog om een oplossing vragen zijn onder ande re; herziening van het fiskale winstbegrip, algemene ongeschiktheidswet voor gehuw de vrouwen en aandacht voor de specifieke funktie van het bedrijfsvermogen. Op het moment hebben onder andere de volgende onderwerpen de volle aandacht; Ontwerp van wet op stadsvernieuwing (steunrege ling van ondernemers), ondernemingsraad kleine bedrijven, oneigenlijke detailhandel aktiviteit zelfbedieningsgroothandel (pasjesregeling). gewone man? Hij schitterde door T De zaal pikte, al naar gelang de eigen voorkeur, wat gezegd werd wel of niet. Ook wanneer er niet naar de toekomst, maar naar het verleden werd gekeken. En dan wilde het wel eens voorkomen dat een wethouder op hete kolen kwam te zitten, op zijn stoel heen en weer schoof, graag een reaktie wilde geven, maar bij nader inzien het maar verstandiger vond om te zwijgen. En dan kon het voorkomen dat Gerard van Dalen een lid van het panel aanvalt, maar onbewust in hem de raadsleden door te stellen: „Zing nou heus een deuntje lager, dan komt u echt wel in de rails zo als wij dat willen". En dan ga je automatisch filosoferen over de vraag of die raadsleden in jouw rails moeten ko men. Want tot nadenken kom je wel op zo’n avond. Over de felheid waarmee een dame (met Wim Kan zingen we: nee, nee, nee, we noemen geen namen} een inleider verwijt een kollega-panellid (raadslid-vervanger) te attakeren terwijl een gemeenteraadslid zich beter had kun nen verdedigen. Zo’n man, die in een forum plaatsneemt, moet toch weten waarover hij praat, moet zijn zaakjes toch kennen, kon vroeger een proefwerk ook niet voldoende maken als hij zijn stof niet beheerste? Zo’n kandidaat-raadslid mag het toch niet zo bont maken dat hij de raadsleden (naar hij hoopt zijn latere kollega’s voor het welzijn van de bevol king) beschouwt als stemvee? En wat te denken van een wethouder, die als konkreet voorbeeld van prioriteiten in het toekomstig welzijnsbeleid de kosten- faktor van een tweede zwembad aanvoert, daarmee een diskussie tussen CDA, PvdA en FNP uit lokt en uiteindelijk zich terugtrekt door te stellen van „het is maar een voorbeeldje”. Je zou bijna gaan den ken aan de kapstok, de zwaar overbelas te, die door PvdA-er Tuinstra omver gelopen werd en die niet één, twee, drie door hem rechtop gehouden kon worden. Iemand meesmuilde.- „de PvdA heeft het evenwicht nooit kunnen vinden”. Er waren evenwel ook posiiieve punten aan te wijzen. Volop. De VVD kwam met de uitspraak dat met betrekking tot de vrouwenarbeid en de duobanen (wat kun nen we mooie omschrijvingen uitvinden voor ingewikkelde begrippen) in de inge slepen, geijkte rolpatronen de vrouwen de kansen niet krijgen of grijpen En de VVD meent nu dat er een aktieve be strijding voor moet komen. Duidelijkheid kwam er ook. Bijvoorbeeld over met wie de mikrofoonstem van Ri- nus Knüvers vergeleken kan worden. Na melijk met die van Theo Reitsma, de naar onze mening beste NOS- voetbalverslaggever, die geen overbodige toestanden aan zijn verhalen toevoegt. Alleen, Knüvers verhaalde het wel eens wat ingewikkeld, gebruikte wel eens wat moeilijke, welzijnskrachtige taal. We weten nu in ieder geval dat elke politieke partij die aan de verkiezingen deelneemt (met uitzondering dan van FNP, CPN, Oerein en SGP) het beste met alle kansarme groepen voor heeft. Dat ieders welzijn en inspraak en overleg bevorderd moeten worden, dat aan de basis meer beslissingsbevoegdheid moet komen. Dat er een aktiever beleid moet worden gevoerd op het gebied van vul voor iedere partij maar iets in. We hebben het allemaal dinsdagavond kunnen beluisteren. In een entourage die voor een politiek-kafé bijzonder geschikt is. Maar we weten ook dat het gros der Snekers het allemaal niet zoveel interes seert. Want anders waren ze wel geko men. En op 31 mei gaan we trouw naar de stembus. We hebben de foldertjes van de partijen gelezen Of direkt bij het oud-papier gegooid, dat momenteel ook niet zoveel waard is. We stemmen zoals we altijd gestemd hebben. En over vier jaar zien we wel weer. Want wat zijn we allemaal politiek bewust. Want het inter esseert ons veel. Maar dat alles terzijde. Henk D. T „Het kan makkelijker gezegd, met de de L mond beleden worden, dan in de praktijk afwezigheid, gerealiseerd”. Een (in dit geval uit zijn verband getrokken) uitspraak, die dins dagavond in het Sneker politiek-kafé gedaan werd en als motto voor de avon den die nog volgen kan dienen. In het kader van een verkiezingskampagne wordt immers veel gezegd. En gemakke lijk. Maar of het allemaal gerealiseerd kan worden is vers twee. Men moet het dan ook relativerend bekijken. Dinsdagavond werd het politiek kafé (tij delijk?) in ere hersteld. Jaren geleden was de Lichtboei het trefpunt (de aanwezig heid van Gerard van Dalen deed herin neringen oproepen aan diskussies tussen Laurens ten Cate en Harm van Riel), daarna kwam het Singeltsje en via het Bolwerk zijn we nu beland in het Ouwe Vat. Bij één van de belangrijkste kruis punten van Sneek. Kruispunten waren er ook volop in het Ouwe Vat, een gevolg van het gekozen onderwerp „Welzijnswerk", een diskus sie punt waar men niet over uitgepraat raakt? Een pakweg vijftig in politiek, gemeentepolitiek wel te verstaan, geïnte resseerden waren er op afgekomen. Een representief aantal? Beslist niet. Van de ruim 19.000 kiesgerechtigden in Sneek nog geen drie procent. Bovendien mensen, die over het algemeen hun keus al bepaald hebben. Gelijk vroe ger op de jaarvergaderingen van dorps belang de mannen bij de mannen en de vrouwen bij de vrouwen zatten, klitten nu de CDA -ers bij de CDA -ers, de PvdA -ers bij de PvdA -ers, met daartussen een ver dwaalde Progressief Sneker (omdat er verder geen plaats was of vanwege de late binnenkomst) en een FNP-echtpaar (als de enige vertegenwoordigers van deze richting in Sneker Zesstromenland). Een trieste zaak? Misschien. Mevrouw Unema (wethouder van de PvdAzei het in een heel ander verband kernachtig. (Namelijk met betrekking tot het op stellen van een welzijnsplan): „Je krijgt de mensen bijna niet meer om de tafel. Laat het u Snekers koud? We hebben u broodnodig”. En sa is’t mar krekt, soe Oene wol sizze, sinds hij zijn Afuk Frysk foar net-Frysk-taligen heeft gehaald. Politiek interesseert de modale Sneker dus blijkbaar niet. Daarom heeft het weinig zin om hier breedvoerig uiteen te zetten, wat voor stellingen de woordvoer ders van PvdA (Tuinstra), CDA (Knü vers), Schulp (VVD) en De Boer (Pro gressief Sneek) poneerden. Er werd ont zettend veel gezegd. Minderheden als bejaarden, gehandikapten en werklozen, iedere partij heeft het beste met hen voor. Maar ook „ieder aspekt van de gemeente politiek heeft een stukje welzijn in zich”. En wie het weten wil, leze straks de programma's voor de gemeenteraads verkiezingen maar door. Want om nu als doorgeefluik voor die bijna 20.000 vol gens de wet mondige Snekers te gaan fungeren (minus 50) daar heeft uw redak- teur weinig zin in. Zinvoller is het misschien hier en daar de kritische geluiden uit het kafé te pikken. Bijvoorbeeld de vraag van de FNP-er Postma die gelijk in de attack ging, de aanval dus, met betrekking tot de sociaal rechercheur. Of de stem uit het kiezers volk, die informeerde waarom er nu weer parkeerplaatsen bij moesten komen, ter wijl er zo’n behoefte is aan bejaardenwo ningen, volgens de frakties, in de nabij heid van het centrum. Dan wordt ook een bepaalde voorkeur voor een partij uitge sloten. Of over de vuilnisemmer, die de bevolking werd opgedrongen. Schulp: „Nu vind ik ze mooi, maar als bejaarde?” En De Boer: Een voorbeeld van betutte ling. Goed, Postma zat niet achter de tafel der inleiders en dat „wylst ik my der sa nau by belusten fiel”. Hij bleek ingehuurd te zijn voor ruimtelijke ordening, die op 8 mei behandeld wordt. Maar waar was CPN-er Cees Meijer, een man die zich vanwege zijn politieke achtergrond nauw betrokken moét voelen bij het welzijn van :.tt A '1 4 - IS -■

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 13