Flirt’s meteen shirt van Tromp 1 w Alsulet op kwaliteitstapijt voor 'n zacht prijsje! DIT WERELDTSJE VAN ONS 1 Postkantoor Sneek heeft weer BTX MEER DAN VIJFTIG TEAMS OP 3E POMPEBLED KRIICH en volop keus, deskundige adviezen, vakkundig leggen en service als vanouds. stalletje met zomerzegelserie Ondanks beperkte stijgingen 1977 goed jaar Friese Rabo U I u 11 a 1 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 27 sze INGEZONDEN GROOTZAND14 -SNEEK Zie onze folder met feestelijke aanbiedingen. Naastepad en Tamminga I Donderdags koopavond 18.00-21.00 uur I I Speciaal Herenmodes Wijde Burgstraat 6 Sneek Open-waeve shirt. In verschillende uni-kleuren. Zakken, manchet- ten, kraag en schouderstuk in kontrast-kleuren. 52,50 Opbrengst kollekte hartstichting Sneek FORTEX mooe voor mannen a 22 -I k' Vlotte shirts, verrassende details, fijne kleuren en dessins, 'n Tikje nonchalant, maar wel lekker sportief. De kollektie is enorm. Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs kleuren. Licht getailleerd. 37,90 Gevonden voorwerpen 1 Wat de Bloemstraat niet (en wel) wil -W5 ’.4 5 - L i Pilotenshirt in «i W uni-kleuren. Met® epauletten en O borstzakken. 32,50 Vries-Lagrand achter te vinden. de beeldzijde voorzien l sw .i De kollekte van de Nederlandse Hart stichting vorige week heeft in Sneek 18.722.06 opgebracht. O N •3 J sloten kan worden met het lied in de Friese berijming. Een voorbeeld moge volgen, om later wat bijwerk te kunnen aanbrengen. In lied tien van het Liedboek heeft Tom Naastepad (R.K. theoloog, priester en dichter) 1 Samuël 17 bewerkt, het bekende verhaal van David en Goliat. De laatste wordt niet genoemd, maar de dichter ver eenzelvigt de zingende gemeente met de Filistijn, tot en met het laatste vers, dat heenwijst naar de Christus op de lijdens- berg: Veertig dagen duurt het tarten op die heuvel van de hoon, tel de wonden en de smarten van de herder, Davids Zoon; in zijn lichaam staat getekend onze waan, die de sterren doet verbleken, zon ên maan. Het is wel duidelijk; wij in onze waan laten De heren 2-poule herbergt niet minder dan tien ploegen, waaronder het Deense Ha- derslev en de beide Duitse verenigingen Buxtehude, en Wolhelmshaven. Een even groot aantal is ingedeeld in de derde heren-poule. Ook bij de dames zijn drie klassen geformeerd, elk met vier of vijf teams. De adspiranten, zowel jongens als f i to taal negen groepen. Ook dit keer treden de heren B. v. d. Wal uit Jubbega en Joh. Boonstra uit Akkrum weer op als respektivelijk hoofdscheids rechter en wedstrijdsekretaris. De aanvang van de eerste wedstrijd op zaterdag is gesteld op half tien en die op zondag om negen uur. Een officiële openingshande ling zal wel worden verricht (wellicht door Sneek’s eerste burger B. van Haersma Buma), maar dan op de eerste toemooidag rond een uur of twaalf. Zou men het eerder doen, dan bestaat de kans dat verschillende verenigingen nog niet op de plaats van bestemming zijn gearriveerd. Na het doorslaande sukses van de vori ge feestavond kon Neptunia’24 niet om prolongatie heen. Op de zaterdaga vond zijn alle deelnemers welkom in het cultureel-centrum Amicitia, waar op muziek van de Zig Zag Band kan worden gedanst. Verder is er een grote verloting en „een klapstuk”, wat dat ook mag wezen. „Meer levensvreugde door Zomerzegels” is het motto waarmee elk jaar in april en mei honderden Nederlanders zich vrijwillig inspannen om zoveel mogelijk Zomerzegels en korrespondentiekaarten aan de man te brengen. In het postkantoor te Sneek staat ook weer- een stalletje, lot en met- 21 mei is daar regelmatig mevrouw M. H. de Gevonden voorwerpen in de periode van 4 t.e.m. 11 april 1978. Zwart wollen want, Partuurstraat 20; zilver kleurig kinderbolletje, Kloosterstraat 50; damesbril in herenetui „JEL”, Legedyk 8, Scharnegoutum; 1 mes. verchroomd, K.L. 72. Peperstraat 3; Marrokaans beursje, Napjusstraat 55; twee kabelschopjes en een bats, Leeuwarderkade 5; zwarte portefeuil le met papieren, Koopmansgracht 57; jon gens polshorloge, merk Anker. Folgaas- terhemstraat 6; gouden broche, Tsj. Wiar- daleane 100; bos sleutels in bruin etui, P. Sikkensstraat 36; hoofddoek, blauw- wit-rood. Olde Ee 101; sleutelbos en kente ken deel 1 van motor, nr. VH-86-73, Post kantoor. De eerste morgen dat er in het postkantoor van Sneek Zomerpostzegels werden ver kocht, was de echtgenote van de burgemees ter van Sneek, mevrouw E. van Haersma Buma-van Werkum (rechts), achter de stand te vinden. Naast haar op de foto, gemaakt door de fotograaf van Ger Di/s, mevrouw M. H. de Vries-Lagrand. Vorig jaar was de landelijke opbrengst van de zomerpostzegel- aktie f 580.000, -. In Friesland ging naar onder andere de volgende instellingen geld: Konsultatieburo voor alkohol en drugs te Leeuwarden, Begeleidingsorgaan Friesland te Beetsterzwaag, Stichting Geestelijke Ge- handikapten „Spelend Sporten”te Leeuwar den, Nederlandse Hervormde kerkvoogdij Sloten en Stichting ’t Fiskerhüske te Mod dergat. Mevrouw De Vries heeft de Stichting „Graag gedaan” dinsdagavond in Sneek ook nog duizend gulden overhandigd. verenigingen een beroep kunnen doen op het Rabo Sportfonds. Dat laatste gebeurt in samenwerking met de Friese sportraad. Twee leden van dit instituut zijn vertegenwoordigd in de beoordelingskommissie van drie (de derde is een vertegenwoordiger van de Rabokommissie). Overigens geldt wel als voorwaarde dat het een provin ciaal gebeuren met zijn. De plaatselijke banken kunnen aan de basis iets doen. In totaal gaat het om een bedrag van twee a tweeënhalf ton in 1977, waarin ook bijvoorbeeld de bijdrage aan het skütsjesilen zit opgenomen. De belang stelling voor subsidies is bijzonder groot, aldus de heer U. de Bruin van de publiciteitskommissie. zon en sterren verbleken. Tamminga ver taalt; Fjirtich dagen kaem it hunen op dy Ikedelling oan; tel de wounen en de pinen fan de Hoeder, Davids Soan, yn syn lichem stiet gravearre üs bihald. Hy, it Ijocht, de sinne en stjerre fan de wrald. Hier is dus de Christus degene geworden, die zon, maan en sterren doet verbleken. Nu kan dit niet aan de grondtekst zijn ontleend (want die was Nederlands) noch een betere bewerking van de Bijbel zijn (want die spreekt in 1 Samuël 17 niet over de Christus), het is „gewoon” een omdraaien van de kern van het gedicht, en van de toespeling op het lijden. En mijn vraag aan Tamminga is, of de dichterlijke vrijheid zover kan gaan? gr Steeg het landelijk bij de Rabobanken uitstaande bedrag aan hypothecaire lenin gen in 1977 van ruim 2500 naar 5400 miljoen. Friesland vertoonde hetzelfde beeld, namelijk van 170 naar 323 miljoen. In feite zijn er door de Rabobanken meer gelden beschikbaar gesteld, namelijk ook door de Centrale Rabobank, de Rabo- bankpensioenfondsen en de financierings maatschappij de Lage Landen. Tellen we alles bij elkaar op. dan komen we tot ruim 587.7 miljoen voor 1977. De verdeling over de diverse sektoren komt neer op veertig procent agrarische sektor, veertig procent partikuliere hypotheken en de rest midden- en kleinbedrijf. De prognose is dat landelijk een verschuiving gaat plaats vinden in de richting van het midden- en kleinbedrijf die in belangrijkheid toeneemt. Een interessante ontwikkeling is de ver schuiving van bedragen van termijndeposi- to’s naar spaarrekeningen. De termijnde- posito’s daalden met 4.4%, terwijl de spaar gelden toenamen met 15,6 procent. Een gevolg van de rente-ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten. Zijn de renteta rieven op de geldmarkt hoog, dan nemen de spaartegoeden af ten gunste van de termijndeposito’s. Neemt men beide tegoe den samen dan blijkt de stijging slechts 13.8 procent te zijn tegen L4.0 procent in De privé-rekeningen en zakelijke rekeningen-courant lieten een stijging zien van 25.3 procent. Hierbij hebben, aldus het jaarverslag, de gunstige ont wikkelingen in een aantal agrarische sektoren en de toenemende aktiviteiten van de Rabobanken in de niet- agrarische sektor een rol gespeeld. Tegen het eind van 1977 bleek het totaalbedrag van de financieringen van de 68 aangesloten banken in Friesland vrijwel gelijk te zijn aan de toever- trouwde middelen. In de schadeverzekeringssektor vond een be langrijke produktietoename plaats, ge zien de groei van de assurantieprovincie met 26 procent. De reisbemiddeling neemt ook een belangrijke plaats in gezien een groei van de reisprovisie met maar liefst 55 procent. In het afgelopen jaar heeft de publiciteitskommissie van de gezamen lijke Rabobanken een aantal nieuwe aktiviteiten ontplooid. Zo is men de Friese schaatsselektie voor vijf jaar gaan steunen, terwijl bovendien sport- Met de opbrengst van de zegels worden jaarlijks veel konkrete projekten uitge voerd, die tot doel hebben om méér levens vreugde te brengen, daar waar dat nodig is, onder gehandikapten, bejaarden, zieken en andere groepen mensen die anders niet of die gewijd zijn aan "geleerde vrouwen °die niet voldoende geholpen kunnen worden. Ook door steun aan kultuurvoorzieningen wordt aan duizenden landgenoten meer levensvreugde verschaft. De opbrengst van een 1 procent is voor de kulturele en sociale eigen projekten, die van belang zijn voor het gehele gewest of Al steeg de kredietverlening van de gezamenlijke Rabobanken in Friesland vorig jaar minder dan in voorgaande jaren, toch kan niet gesproken worden van een slecht jaar. Dat blijkt uit de gegevens, die dinsdag in de openbaarheid zijn gekomen. In procenten was de stijging van de kredietverlening ongeveer zestien procent, drie procent lager dan in 1976. Die daling was een gevolg van maatregelen vanuit Amsterdam (de Nederlandse Bank), die bepaalde dat de kredietverlening op jaarbasis beperkt moest blijven voor 12,5%. Later in het jaar werd dit percentage verlaagd en werden alle bepalingen verruimd. Overigens geldt het ook niet voor alle terreinen van de kredietverlening, maar dat precies uit te leggen, zou hier te ver voeren. Aan het bureau; 2 huissleutels aan zwart label; pas-65-l- van de heer S. Westhof; 1 huissleutel nr. 1; 1 bruine glacé; blauwe sleuteletui met 3 sleutels; skischool- abonnement; koffersleuteltje. Om een mogelijk verkeerde indruk weg te nemen inzake de bedoelingen van de be woners van de Bloemstraat. geuit tijdens de hoorzitting in de Muziekschool over het plan-Noordoosthoek, even het volgende* De heer Lameijer zei „dat praktisch alle bewoners van de Bloemstraat in een brief aan burgemeester en wethouders protest hebben aangetekend tegen de opge drongen plannen om van de Bloemstraat een zogenaamd „verkeersluw”gebied te maken”. Hieruit blijkt in het geheel niet, dat de bewoners van de Bloemstraat tegen het stadsvernieuwingsplan Noordoosthoek in zijn totaliteit zijn. De Bloemstraatbewoners zijn van mening, dat er in de Noordoost hoek veel valt op te knappen, in het bijzonder aan de eigendommen van de gemeente Sneek. Dit neemt niet weg, dat de bewoners van de Bloemstraat de vrij heid hebben zich te verzetten tegen de plannen van de gemeente om de bestaande toestand in hun straat te wijzigen. Sneek. namens de bewoners van de Bloem straat; Th. Lameijer, (Noot van de redaktie; Wanneer de heer Lameijer het had gelaten bij wat hij in bovenstaand stukje zegt, dan had hij de wind waarschijnlijk niet van voren ge kregen van bewoners van andere straten in de Noordoosthoek. Hij voegde aan zijn speechje na een interruptie echter toe; „Met óns valt over dit plan-Noordoosthoek niet meer te praten, wij zijn al uitge sproken!” Men mag nu wel aannemen, dat hij dat in een ogenblik van onbedacht zaamheid heeft gezegd, en niet de bedoe ling heeft gehad om anderen te weerhou den hun problemen onderelkaar en met de gemeente te bespreken). Aan de 3e Pompeblêd Kriich, die gehouden l zal worden op zaterdag 24 en zondag 25 meisjes, zijn vertegenwoordigd" met in juni in het Rasterhoffbad te Sneek, doen opnieuw minstens vijftig teams mee. Aldus een tussentijdse optelsom van het organise rende Neptunia'24-komité dat echter voor de hoogste heren-poule nog een paar echte „trekkers" naar de Waterpoortstad wil ha len. De gedachten gaan uit naar clubs als ZCG en De Meeuwen. Verzekerd is men intussen van de komst van DZ en PC, I 7.C, Orca, de Walvisch en Zignea. lingen voor konkrete sociale en kulturele projekten, die van nationaal belang zijn. De Zomerzegelserie 1978 heeft als motto „Scheppingen van Hoofd en Hand”. De serie bestaat namelijk uit twee postzegels -j hun tijd ver vooruit waren; Anna Maria van Schuurman (zeventiende eeuw, drie honderd jaar geleden gestorven)- en Belle van Zuylen (achttiende eeuw). de zegels wordt ook op De korrespondentiekaartenserie bestaat uit bepaalde manier verdeeld. Veertig acht kleurige kaarten „Vogels van het vrije -i...u.i- - veld” van de hand van Piers Hayman, eigen projekten, die van belang zijn voor Voor verzamelaars zijn er de bekende voor een bepaalde maximumkaarten, een serie van vier kaar- plaats of streek. De kommissarissen der Ko- ten met dezelfde onderwerpen als de zegels ningin geven hun advies over de besteding, en aan de beeldzijde voorzien van post- Zestig procent gaat naar landelijke instel- zegel en poststempel. Het Liedboek voor de Kerken is in 1973 verschenen. In 1977 verscheen het kom- pendium met achtergrond-informatie. in 1978 het Lieteboek foar de Tsjerken. Stu diemateriaal genoeg dus. Voor de protes tant. die met psalmen en gezangen groot gebracht nu brokstukken van drie berij mingen en herdichtingen door elkaar heen kan laten spelen. Voor de katholiek die - als ondergetekende - géén jeugdherinneringen heeft aan hij gende herten, der jacht ontkomen, maar die in moderne Eucharistie-vieringen heeft leren zingen over de moede hinde, die naar het klare water smacht. Jeugdherinneringen over Maria liedjes kunnen misschien straks getoetst worden, als er - helaas, helaas - toch weer een apart r.k. liedboek gaat verschijnen. Helaas, want het grote, rode liedboek is, mede door ’n studieweekend vlak bij onze goede stad, daar waar het Friese platteland be gint. een zéér gewaardeerde vriend gewor den in kerk en huis. En nu is dan het blauwe lieteboek daarbij gekomen. Onwillekeurig wordt dan steeds vergeleken. Want het ideaal blijft toch wel een dubbel genieten van de rijke kuituren waarin wij leven. Dat betekent; Liedboek en Lieteboek. Bijbel en Bibel Elink en Van Houten. Eventueel samen, in één dienst om één tafel, voor en na een maaltijd. Een psalm in het Fries, een gezang in het Nederlands, en eventueel een hymne in het latijn. waarom niet? Of. zoals in Taize. een hymne op één melodie, maar ieder in zijn eigen taal; Frans. Duits. Engels, Deens, Nederlands. Italiaans. Zweeds en Spaans. Dat gaat, dat kan indrukwekkend van eenheid zijn, we hebben het zelf ervaren. Maar dat veronderstelt wel dat de berij mingen. gelijk op lopen, en dat de één een hymne niet in vijf strofen vertaalt, tegen de ander in vier. Dat gebeurt met de psalmen en hymnen in Kiedboek en Lieteboek helaas herhaaldelijk, zodat samen zingen soms erg moeilijk is. Maar belangrijker is nog dat soms de vertaling de kern uit een lied haalt, zodat een preek daarover niet afge- WW:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 15