MAATS KLAVERJAS PARTIJ Ie PRIJS 100. De enige, échte SNEEK-MARTINIPLEIN n La Romanfica i Me 1 4» ^4- foar FRYSLAN Kermis? Ja, gezellig en goed voor U! RQSjIiIW bar*dancing ■ff I Ui humanistisch DANSEN 15 tot en met 22 april alle dagen. I h SHUSAKU toneelmiddag ,,’t DOK” Ijl VERBOND Set Fryslan net op dea spoar! Inleg 5.-. Inschrijven t/m 23 april, in: mei 1978 Zondag 16 april vanaf 17.00 uur. ATTRAKTIES VOOR GROOT EN KLEIN. Speciaal voor kinderen dit jaar draaimolen en Mini-Jet! GEMEENTE SNEEK NATIONALE TRIMAKTIE afd. Sneek n o Japans Danstheater LEDENVERGADERING De Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Sneek LEDENVERGADERING Veilig Verkeer Ar Nederland GEMEENTE SNEEK Waterschap ,,’t Marian” 7 TWEEWIELERS Lemmerweg- Sneek Bil de Waterpoort TeL05150-13096 Op maandag 24 april L h n o sneek Ingelandenvergadering Zondagochtendbijeenkomst „WELKOM BINNEN” BATAVUS BATAVUS 7//^ BATAVUS ZATERDAGAVOND A.S. AAN VANG 20.00 UUR. Organisatie: Gebr. Meijer, Apeldoorn, Prinsenweide 23, tel. 055-216418 ^1 Bi B B Kom dan naar „De Koetslantaarn”. AKTIVITEITEN voor MENSEN ZONDER WERK m WERKGROEP RECREATIEVE ACTIVITEITEN VOOR BEJAARDEN 5 EEN AVONDJE GEZELLIG UIT? „Het leven kan eert feest zijn” DE LIGHTERS HOLLAND In de Baptistenkerk f De N.S. wol de lyn Ljouwert-Staveren en Ljouwert-Harns opdüke, mar de Fryske Nasjonale Partij seit: 1 1 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 31 DONDERDAG MAANDAG Voor de MHNO opleidingen: VRIJDAG DINSDAG WOENSDAG Donderdag 27 april 14.30 uur in Amicitia IK O N I N K L IJ K El Entree f 2,50 p p., met vervoer f 4,00 p.p. L NA AFLOOP KIENEN. KLEINZAND 87 - SNEEK - TELEFOON 05150-12089 OPENBARE COMMISSIEVERGADERING DONDERDAG 13 APRIL 21.00 UUR Entree 7.50 - Reservering/CJP ƒ6.- kerkgracM S, sneek, fel.: O4EM-IS7OI Autotechniek voor vrouwen Garage de Vries Oosterkade Bolwerk Kerk gracht 9.00-1 l.OO uur Machineschrijven Instituut Kuypers W. Noorderhome 14 16.45-18.00 uur Werken met textiel Bolwerk, Kerkgracht 8 14.00-16.00 uur. Fotografie en film Bolwerk, Kerkgracht 8 14.00-16.00 uur. Schilderen en tekenen Bolwerk Kerkgracht 8 14.00-16.00 uur. 5. 6. op 17 april a.s. in Lunchroom „de Waterpoort”, Oosterdljk 70, aanvang 20.00 uur. Agenda ter plaatse aanwezig. Aanmeldingen ten spoedigste aan de school. Ooievaarslaan 13 Sneek Tel. 05150-12324 KOSTUUM NAAIEN VORMINGSKLAS INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING kunnen nog enkele leerlingen geplaatst worden. Sneek, 12april1978. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma, burgemeester. G. Middeldorp, secretaris. Autotechniek A.T.S. Graaf Adolfstraat 37 15.00-18.00 uur houdt haar jaarlijkse voor 60 ers, in het kader van viering Koninginnedag 1978. Door de toneelvereniging voerd het blijspel [NEP. VERENIGING] Oude Koemarkt 12 - Sneek - Telefoon 05150-15776 pottenbakken Bolwerk, Kerkgracht 8 9.30-II.30 uur 14.00-16.00 uur Ontmoeting en Informatie „de Espel” R. Bockemakade 2 14.00-16.00 uur TRIMPROGRAMMA vanaf maandag 17 april. Dames: Maandag 19.00-20.00 uur Lemmerweg- school, Kaatsland 5a. Dinsdag en woensdag 19.30-20.30 uur,,C. Kan”-hal, Chr. Schotanusstraat. Heren: Donderdag 20.00-21.00 uur ,,C. Kan”-hal. 24 april 1978 Hotel Hanenburg, Wijde Noorderhome 2, Sneek. Aanvang 20.00 uur. Hebt u interesse? Inlichtingen bij de projektleider. Tel. 11644 toestel 258. Contactgroep de Noorderhoek Wijkgebouw „de Schuttersheuvel” H. Sytstrastraat 7A 10.00-12.00 uur Engels voor beginners De Espel, R. Bockemakade 2 13.30-15.00 uur Beweging en dans Bolwerk Kerkgracht 8 14.00-16.00 uur ^«O9O9Oeoe<OOOOO9O0OOQ«OCOCOCOCCO3CCQQCCO9ieC0O{ Engels voor gevorderden De Espel. R. Bockemakade 2 15.00-16.30 uur van de wijkvereniging Lemmerweg wordt opge- Kaarten verkrijgbaar op de wijksociëteit middagen - bejaardenbonden - en open bejaardenwerk, Kruizebroederstraat 36. Machineschrijven Instituut Kuypers W. Noorderhome 14 9.00-10.30 uur! Algemene School voor LH NO-MHNO Aan de hand van bovenstaand programma, mag u trimmen wanneer het u past, en... zo vaak als u wenst! Afd. Sneek e.o. AGENDA: 1. Opening 2. Notulen en eventuele mededelingen 3. Rekening 1977 4. Verslag Commissie voor het nazien Jaarrekening 1977 Vaststelling Jaarrekening 1977 Begroting 1978 Benoeming Commissie voor het nazien van de Jaarrekening 1978 7. Verkiezing bestuurslid: wegens periodiek aftreden van de heer J. Schuk- ken (herkiesbaar) 8. Rondvraag en sluiting. aanwezig: Werkgroep Mensen zonder Werk Kosten: 10,- per 10 lessen. Machineschrijven; 26,- totaal. Engels voor beginners De Espel, R. Bockemakade 2 16.30-18.00 uur De commissie voor het pensiontehuis „Cruyce- broedershof” vergadert op donderdag 13 april 1978, 's middags om half 5 in „Cruycebroedershof”. De voorzitter: B. Gras. N.B. Vereiste lastgeving dient op de vergadering aan het bestuur getoond te worden. Verlenen bouwvergunning pensiontehuis aan de Jan van Nassaustraat/ Maria Louisestraat. Burgemeester en wethouders van Sneek maken be kend dat zij voornemens zijn een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een pensiontehuis aan de Jan van Nassaustraat/Maria Louisestraat. Aangezien voor het betreffende terrein een voorbe- reidingsbesluit geldt worden de zakelijk en persoon lijk gerechtigden van de aangrenzende en nabij gele gen percelen tot en met 27 april 1978 in de gelegen heid gesteld schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de bouwvergunning bij hun college in te dienen. Het bouwplan ligt ter gemeentesecretarie, afdeling I bureau ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, ter inzage. in de gemeente Wymbritseradeel Sekr.: Nijland, Dr. P. J. Hoedemakerstrj. 13 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o l De jaarrekening 1977 en de begroting 1978 liggen voor belanghebbende ingelanden ter inzage ten hui ze van de sekretaris te Nijland, van 14 tot 22 april op maandag 24 april 19707's avonds 7.^5 uur in café Huitema te Nijland. M GEMEENSCHAP SNEEK 16 april, ’s morgens 10.30 uur in Restaurant „De Wa terpoort”, Oosterdijk 74. Spreker de heer R. T. Zant, Noordwolde over: „HUMANISTISCHE OPVOEDING” Belangstellenden welkom.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 19