Weekend diensten E3 kepköiensten IN EEN LAGERE VERSNELLING geschreven door HENK VAN HEESWIJK LOOPER I O WOONSTEDE waterpoortstad De Vries ^rietland. ZONWERINGEN NU BESTELLEN De Boer’s Uitvaartverzorging ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. Wijkindeling Sneker huisartsen HOTEL HANENBURG - SNEEK BOCREANA C.V. Fa. Douma Oost IETS MOOIERS ONTDEKKEN DIKHOFF DIKHOFF KriJ I INGEZONDEN in WIJKVERPLEGING GAASTERLAND 350.- I Vrouwencafé De racéfiets specialist LOOPER Burgerlijke Stand Wymbritseradeel in-en-om de Vrijdag 14 april J SNEL GELD JL voor ieder doel Chiliavond in Sneek SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 33 r geeft u vrijblijvend prijsopgave. 13.30- - 4 Once upon a time in Adv. I.M. - it zijn FEUILLETON voor Sneek en Omstreken DAG en NACHT tel. 05150-16114 MARKIEZEN ROLSCHERMEN JALÓEZIEëN Nauwe Burgstraat 2, Sneek Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis HORLOGER JUWELIER I OPTICIEN GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP: Cruycebroedershof, aanvragen ma. t/m vr. van 08.30-10.00 uur. GRAAG GEDAAN Telefoon 05150-16851, 14042, 17010, 15180 WIJK 4: C. P. Dros, arts Kanaalstraat 9, tel. 13681 Het gebied tussen Leeuwarder- weg. Stadgracht en Houkesloot (Stadsfenne. Domp en Eiland). Geeuw. Franekervaart Bolswarderweg. Verschijnt maandags en donderdags. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Kleinzand 77; donderdag 19.00-21.00 uur openbare lezing; 10.30 uur wachttorenstudie FEDERATIEVE STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SNEEK, IJLST, WYMBRITSERADEEL, Cruycebroedershof, Sneek, tel. 17755*. DIERENARTSEN BALK, HARICH J. Akkerman, Harich, tel. 05140-3030 WEEKEND-HULPVERLENING Kruizebroederstraat 36. tel. 14162. Vrijdag avond 18.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur Weekend Dienst Friese Uitvaart Verzorging - Tel. 05100-23990 WIJK 7: Y. C. G. Sorgedrager, arts Stationsstraat 2, tel. 12526 Uitwellingerga Oppenhui zen. LEGER DES HEILS 10.00 en 19.30 uur samenkomst Kleinzand 20, Sneek. Voor geestelijke nood 05150- 14037 VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 16.00 uur dienst in Menno Simonszaal NIEUW APOSTOLISCHE KERK Sperkhem J. W. Frisostraat, zondag 9.30 en 16.00 uur. Woensdag 20.00 uur Stadsfenne. Middelzeelaan zondag 9.30 en 16.00 uur. Donderdag 20.00 uur TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag 9.00-9.30 en 17.00- 17.30 uur, uitsluitend voor dringende geval len: H. W. Vis, Kerkgracht 2, tel. 14316 ARTSEN IRNSUM-GROUW J. S. Hermanides, Rijksweg 55, Irnsum ARTSEN SLOTEN, BALK, WYCKEL EN WOUDSEND S. Thomas, Wyckel, tel. 05140-2077 ARTSEN HEEG, NULAND EN IJLST E. Drenth, S. Sjaerdemalaan 72, IJlst, tel. 05155-1263 GARAGEBEDRIJVEN SNEEK Autobedrijf Prakken, Leeuwarderweg 2b, tel. 12270 WIJKVERPLEGING- WYMBRITSERADEEL EN IJLST C. Visser, Op ’e Romte 6, Woudsend, tel. 05141-286 ARTSEN SIJBRANDABUREN/BOZUM C. Kerbert, Sijbrandaburen, tel. 05152-281 M. Mulder. Bakhuizen, tel. 05148-689 Uitsluitend bestemd voor de patiënten van C. J. Overdijk, die van 1 april t/m 16 april af wezig is, en voor de patiënten van J. Nauta, die van 15 april t/m 1 mei afwezig is. TELEFOON 12570 DEERSUM Tel. 05152-244 05150-13963, UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b. v. 'ZEKER, u kunt zekerheid kopen doof uw verzekeringen door ons te laten ver zorgen. ASSURANTIEKANTOOR Groenedijk 6, Sneek, tel. 05150-13598 1NIKK Ouda KommtH SS T«L 15923 reeds vanaf 'n vol waardige racefiets. DAN U DACHT TE VINDEN DATOVERKOMTU, ALS U DE COLLECTIE VAN BEKIJKT. Glasschade Prins Hendrikkade 19 Sneek, tel. 12329 Dinsdag 18 april is er weer vrouwencafé. We hebben als thema voor deze avond genomen: „Vrouw en werkgelegenheid”. We proberen voor deze avond een paar vrouwen van arbeidsbureau’s te krijgen of andere vrouwen, die wat meer van deze problemen afweten. De werkeloosheid on der vrouwen is erg groot, wat voor moge lijkheden hebben vrouwen, als ze weer aan de slag willen? Het leek ons zinnig eens nader daarop in te gaan. Wie hier wat meer over wil weten of over het vrouwencafé kan 17773 bellen. Werkgroep Vrouwencentrum. WIJK 1H. Ubbens, arts Geeuwkade 22, tel. 12555 Het gebied tussen Stadsgracht en (Binnenstad. Stationsstraat en Ysbrechtum). REDA KTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-15169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummer 05150-15001, 05153-480 Desgewenst monteren wij uw racefiets met onderdelen van diverse merken. Van zaterdag 20.00 uur tot zondag -22.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen; R. G. Peters, Zeskanter 20, Sneek, tel. 13432 Noodspreekuren zondag 11.30-12.00, 17.30- 18.00 uur RUTGERHÜIS Konsultatieburo voor geboorteregelingen en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05100-16461 bellen NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 uur ds A. W. Kok, Beetsterzwaag; 19.30 uur ds S. G. Ooster- hoff. Vesperdienst Ichthuskerk: 9.30 uur ds S. G. Oosterhoff Verpleeghuis „De lelannen”; 15.30 uur ds W. Wiersma Batavus x Jp Motobécane Jan Janssen Peugeot GEREF.KERK Noorderkerk: 8.30 en 10.00 uur ds J. J. Kuiper; 14.00 uur ds J. H. van Halsema Oosterkerk: 8.30 en 10.00 uur ds F. B. Fennema; 17.00 uur ds D. J. Deuzeman, Woudsend Verpleeghuis „De lelannen”: 15.30 uur ds W. Wiersma DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds G. G. Hoekema FOTOREDA KTIE. Studio Ger Di/'s, Grootzand 81 Telefoon 05150-13596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-15323 WIJKVERPLEGING SNEEK (EN YSBRECHTUM) Van vrijdag 18.00 tot maandag-22.00 uur; E. van Wijk, Furmerusstraat 192, Sneek, tel. 17420 ST. ANTONIUSZIEKENHUIS Zaterdag 18.00 uur en zondag 9.15 uur W. F. Switzar; zondag 10.30 uur ds J. den Hartogh Van 1 t.e.m. 7 april 1978 Geboren; Harmen Pieter zv Gerben Hessel Hendriksma en Hielkje Kleistra te Goën- ga; Freerk zv Uilke Visserman en Ger- brigje Fettje van Ommen te Heeg. Gehuwd; Sipke Durk Speerstra 30 jr. te Nijland met Reina Veenstra 23 jr. te Fra- neker. Overleden; Sijtske van der Weide 55 jr. wv Jan Regeling te Jutrijp. ALARMNUMMER Algemeen alarmnummer voor zowel politie als brandweer; 13333. Rijkspolitie Wymbritseradeel op werkdagen 05154- 2745, gedurende het weekend; 05100-55555 STORINGSDIENST Telefoon 05150-13758 ADMINISTRATIE: Singel 17, Postbus 11, 8600 AA Sneek Telefoon 05150-14233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.00 u. Na kantooruren telefoon 14234, 14235, 12247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank 35.95.01.583en Amrobank 48.21.17.508 te Sneek. WIJK 2: J. P. A. M. van Wayen- burg, arts, Singel 38, tel. 12624 Het gebied tussen Franeker vaart en spoorlijn Sneek- Leeuwarden (Noorderhoek). waar heen - Speciale ontmoetingszalen voor eenj intiem diner met Uw zakenrelaties. Donderdag 13 april 18.00-18.30 RADIO FRYSLAN Aktualiteiten. Op ’e planken. 18.00-18.45 RADIO FRYSLAN Aktualiteiten. De Greate Pier Show, in programma op de freedtejün. mei ü.o. in foarum, besteande üt Mieke Andela-Baur. Joop van den Berg, Klaes Jansma en Jan Bearn Singeisma. Zaterdag 15 april 18.00-18.40 RADIO FRYSLAN Aktualiteiten. Sport, mei ütslaggen. ynterfjoes; berjoch- ten en muzyk. Zondag 16 april 18.00-19.00 RADIO NOORD. Sport voor sport. DOOPSGEZINDE GEMEENTEN IJlst; 10.30 uur ds Van Zetten Irnsum; 19.30 uur ds H. R. Köning Poppingawier: 10.00 uur de heer Zeilstra Terhome; geen dienst GEREF. KERK Oppenhuizen; 9.30 en 13.45 uur ds Alblas, Kampen Gaastmeer: 9.30 uur ds L. J. Huisman (herv. kerk); 13.45 uur ds H. W. Vijver (jeugddienst) Scharnegoutum: 9.30 uur ds C. J. Verhoe ven; 13.45 uur ds A. J. de Bue 9.30 en 13.45 uur ds H. E. Schmid IJlst; 9.30 uur ds H. E. Bijleveld; 17.00 uur ds K. den Hartog, gez. vesperdienst Oosthem: 9.30 en 13.45 uurds W. Westera, Uithuizermeeden Heeg; 9.30 uur gez. dienst OECUMENISCHE GEBEDSAVOND Dinsdagavond 19.30 uur in de Lemmer- wegschool, Kaatsland 7, Sneek; Evangelis ten J. Dikhoff en C. Klein-Gotink ARTSEN SNEEK Van vrijdag tot zaterdag 20.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen; W. L. Bogtstra, Singel 38, tel. 12624 Noodspreekuren van 10.00-10.30, 14.00 en 17.30-18.00 uur DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA (W) Van zaterdag 7.00 tot zondag 24.00 uur; R. Terwischa van Scheltinga, Bottinge 96, Sneek, tel. 18244 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 8,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 22,50 per halfjaar (bij vooruitbeta ling) AD VER TEN TIETARIE VEN: 32 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-aubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs. ZEVENDE ADVENTISTEN Zaterdag 10.00 uur bijbelstudie; 11.00 uur prediking bijgebouwen Baptistenkerk, Wil lem Lodewijkstraat 4 NED. LIEFDESLEGER Zondag 20.00 uur samenkomst o.l.v. kom- mandant Picat-Rienstra, Gysbert Japiks- straat 35 althans redenen gehad hebben om evenals het personeel onmiddellijk het bijltje erbij neer te leggen en te zeggen: eerst geld; anders doe ik niets meer. Maar daar word ik niet wijzer van en de mensen evenmin. Vandaar, dat ik tot het laatst op mijn post blijf. Zodra de curator, die maandag zeker zal komen, tegen mij zegt, dat hij me niet meer nodig heeft, ga ik. Niet eerder. Den ken jullie soms, dat ik het leuk vind? We zitten samen in deze ons plotseling opge drongen narigheid. Laten we daarom ook samen proberen ons er doorheen te slaan.” „Dat is gemakkelijk gezegd”, weerlegde de jongen op nijdige toon. „Maar wie betaalt mijn studie, als u zonder werk komt?” „Voorlopig in ieder geval een jaar hoef jij je geen zorgen te maken. En als ik na een jaar nog steeds geen werk heb, moet de staat de kosten maar van mij overnemen. Dat is niet meer dan billijk.” „De staat?” „Ja. Zul je een beurs moeten aanvragen.” „Daar denk ik natuurlijk niet aan”, ver klaarde Hans van den Ogenaller veront waardigd. „Stel je voor... een beurs...” „Je raakt toch niet werkloos?” vroeg Reina, haar man verschrikt aankijkend. „Voor jou zal toch zeker wel een of andere oplossing gevonden worden?” „Welke?” De man keek haar schouderop halend aan. „Weet jij er één? Als het bedrijf verkocht wordt, mogen wij blij zijn, als we het vakantiegeld er nog bij krijgen.” „Ja maar, Ben... al die jaren heb je er gewerkt. Ze kunnen je toch zo maar niet op straat zetten? Je hebt al die tijd je beste krachten voor de fabriek gegeven en...” „Moeder, probeer te begrijpen”, viel Hillie haar moeder in de rede, „dat vader in feite er net zo slecht aan toe is als de eerste de beste arbeider in de fabriek zelf. Die titel, adjunct-directeur, was in werkelijkheid een soort plakplaatje. Het betekende niets, dat heb ik nu wel begrepen. De naam klinkt erg mooi, maar nu ziet u toch zelf, wat die waard is? Niets. Nu ja... als het moet, ga ik wel op kamers, er zal niets anders opzitten. Mijn plannen vallen eveneens in duigen.” „Welke plannen waren dat?” informeerde haar vader. „O, ik spaar voor een eigen huisje, maar ik heb nog lang niet voldoende. Daarom had ik willen vragen of je mij geen hypotheek zou kunnen geven voor het bedrag, dat ik tekort kom. Maar dat zal ik nu wel kunnen vergeten.” Ben knikte. „Inderdaad. Overigens, wat moet jij met een huis? Of op kamers? Bevalt het je hier opeens niet meer?” Ze maakte ongeduldige bewegingen. „Als jeblieft, ik ben twee en twintig. Moet ik eeuwig thuisblijven? Of mag ik. nu ik al lang meerdetjarig ben, op mezelf gaan wonen?” „Dat mag. Alleen op onze steun zul je voorlopig niet kunnen rekenen. En dat geldt eveneens voor Hans. Het is vanzelf sprekend, dat we straks de tering naar de nering moeten zetten. Hannelies kan op de Havo blijven, zodat ze straks een behoorlij ke basis heeft. En voorts moeten we alle maal ons goed realiseren, dat mijn inko men aanmerkelijk lager zal worden”. „Ja maar kinderen vader met zijn capa citeiten Ze keek haar man aan. „Je zult toch wel een of ander commissariaat kunnen krijgen? Je hebt immers tal van relaties?” De man dacht enige tijd na en knikte. „Dat is zo. Enfin. Laten we het voorlopig niet te somber inzien. Best mogelijk, dat het alle maal nog meevalt”. Maar binnen een week vertelde de curator op kalme toon tegen de adjunct-directeur; „Het spijt me voor u, meneer van den Ogenaller, maar ik heb echt niets meer voor u te doen. Ik heb de personeelschef met de afwikkeling belast, in casu de inventarisatie. APOTHEKEN Vrijdagavond 17.30 uur, zaterdag van 8.00- ■12.00 uur en van 13.30-22.00 uur, zondag 12.00-13.00 uur en van 18.00-19.00 uur; K. G. Postma, Oosterdijk 65, tel. 12316 (mevr. E. H. M. Broek-de Vries, apo theker) WIJK 3: W. L. Bogtstra, arts, Singel 38, tel. 12624 Het gebied tussen spoorlijn Sneek-Leeuwarden. Stadsgracht en Leeuwarderweg (Klooster-, Staatsmans- en Bomenstraten, eveneens Leeuwarderweg. zo wel even als oneven huisnum mers). WIJK 5: W. Lofvers, arts Stationsstraat 24, tel. 13155 Het gebied tussen Houkesloot. Stadsgracht en Lemmerweg (Sperkhem) Lemmerwegwijk Oost). ROOMS KATHOLIEKE KERK Balk: zaterdag 19.30 uur; zondag 10.30 uur Sloten; zaterdag 19.30 uur; zondag 9.00 uur Blauwhuis: zaterdag 19.30 uur; zondag 11.00 uur Heeg: zaterdag 19.30 uur; zondag 9.30 uur Irnsum: zaterdag 19.30 uur; zondag 10.00 uur Grouw: zondag 8.30 uur St. Pieterskerk de radio. Leuk voor mij, niet? Tegenover mijn mede-studenten. Vader directeur van een failliete boel. Verdomme, waarom hebben jullie dit niet kunnen voorkomen? We worden op deze manier de risée van heel ons dorp. De mensen kijken ons nu al aan, als we langs gaan.” r*i j maken. „Als het niet naar je zin is, stop je met je studie en kun je in dienst gaan. Of een baan zoeken. Ik accepteer geen kritiek, van wie ook. Per slot van rekening zijn Bouman Gruijters en Vaandonk de schul digen. Niet ik.” „U bent mededirecteur, dus u hebt even eens verantwoording. En zeker nu, omdat de beide directeuren nog altijd spoorloos zijn.” De heer des huizes stak op zijn gemak een sigaret aan. Ik maak me niet kwaad, dacht hij, waarom zal ik? Ik hoef mezelf niets te verwijten. Tenminste niet onder deze om standigheden. „Nu moet jij eens goed luisteren. Hans. En de rest eveneens; Dat ik blijven zal tot 't bittere einde, doe ik voor de mensen. Ik zou net zoveel recht, Boodschappen voor 8.30 uur bij de betreffende arts. WIJK 6: R. G. Peters, arts, Stationsstraat 1tel. 13432 Het gebied tussen Lemmerweg en Geeuw (Lemmerwegwijk West Tinga). van 5000,- «ot t 30.000,- Harichsterdyk 3 - Harich k Tel. 05140-3136 a CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17.00 uur ds J. Dol GEREF. KERK VRIJGEMAAKT 9.30 én 17.00 uur ds C. J. de Ruijter BAPTISTENGEMEENTE 9.30 uur ds O. Oldenburger ROOMS KATHOLIEKE KERK Zaterdag 19.00 uur eucharstieviering; zon dag 9.00, 10.45 en 19.00 uur eucha ristievieringen ALG. MAATSCHAPPELIJK WERK: dr. Boumaweg 14, spreekuren ma. t/m vr., 's morgens. PHILADELPHIA GEMEENTE Zondag 9.30 uur dienst en zondagsschool Vrijdag 20.00 uur jeugddienst aan het Kleinzand 91 Gedurende de middaguren ondervond Ben van den Ogenaller de nodige sympathie van de achtergeblevenen. En iedereen was het er over eens; hij is een van ons. En straks misschien net zo gesjochten als wij allemaal. Want waar zal hij werk kunnen vinden? Op zijn leeftijd? p Dit overdacht de adjunct-directeur zelf Vader Ben was niet van plan zich kwaad te ook. toen hij de dertig kilometer terug naar huis reed. Misschien krijg ik nog één maand salaris. Maar dan zal het wel ge beurd zijn. Eind juni ben ik dus zonder werk. Ik ben 48 jaar oud. Wie zal mij kunnen gebruiken? En willen? En waar? Thuis wachtte hem opnieuw weer de kri tiek. Voornamelijk van zijn zoon, die al thuis was. „Failliet, he? Ik hoorde ’t door Op vrijdagavond 21 april wordt er in het Bolwerk een Chiliavond georganiseerd door het Chilikomité Sneek. Waarom een dergelijke avond organiseren? De toestand in Chili geeft daartoe aanleiding. In Chili is op dit moment diktator Pinochet aan de macht. Alle vrijheden van het volk zijn hen ontnomen; er zijn geen politieke partijen meer, de vakbonden zijn verboden. Verder is het werkeloosheidspercentage ge stegen tot ongeveer twintig. Het eten wordt steeds duurder en het loon vermindert voortdurend in waarde. Het Chileense volk heeft het moeilijk in deze dagen. Daarom is het bemoedigend voor het Chileense volk te zien hoe de Nederlanders solidair met hen zijn. Vooral ook de in Nederland wonende ballingen. Het Chilikomité Sneek, p.a. Morrahemstraat 78. Sneek. Telefoon 05150-13848. Opgaven voor deze rubriek voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag 11.00 uur en voor de krant yan maandag tot uiterlijk vrijdag 11.00 uur. Bar-Dancing La Romantica; iedere woens dagavond kienen (20.15 uur); iedere don derdagavond open klaverjaswedstrijden (19.30 uur) Fries Scheepvaart Museum; tentoon stelling scheepsprenten uit eigen bezit De Koetslantaam: iedere donderdagavond kienen (20.00 uur) Bar-Dancing Luda Bar: in april Ad Ro berts Ouwe Pan; zondagmiddag (16.00 uur) Bokwerder Jass Band Bar-Dancing De Lichtboei; in april Wibo Bar-Dancing De Sneker Pan: in april Daily Mail Bar-Dancing Old Vic (Ysbrechtum) vrijdag Orly’s Discoshow; zaterdag Ben Mol Dansschool Vergonet: iedere vrijdagavond voor gehuwden om 20.30 uur. zaterdags voor jongeren om 20.00 uur Donderdag 13 april Amicitia; 20.00 uur the West Studio: 19.15 uur The Genius; 21.30 uur The Spy who loved me Fries Scheepvaart Museum: 19.30 uur kon- taktavond Pampuskade a.b. Caroline; 14.00-20.00 uur Consumentenbond Friesland Bolwerk: 21.00 uur Japans Danstheater Vrijdag 14 april Amicitia; 20.00 uur Liselore Gerritsen. Een klein konsert Studio: 19.15 uur The Genius; 21.30 uur The spy who loved me Oan ’e Brek (Oudega); 19.30 uur huisvlijt- tentoonstelling Ozinga; 20.00 pkv S. en O. Leeuwen 20.00 uur: Jaarvergadering H.S.V..„De Vriendschap” Zaterdag 15 april Amicitia; 20.00 uur Once upon a time in the West; 23.00 uur Spelletjes onder de gordel Studio: 19.15 uur The Genius: 21.30 uur The spy who loved me Martinipiein: lunapark Bolwerk: 20.30 uur konsert Hoochie Coo- chie Band/Pub Street Bluesband Jachthaven Woudvaart; 8.30 uur Himmel- dei Zondag 16 april Amicitia: 14.30 uur Django, 17.00 en 20.00 uur Once upon a time in the West Studio: 14.45 uur Robin Hood en schelmen; 16.45 uur en 19.45 uur The Genius Martiniplein; lunapark NED. HERV. GEMEENTE Blauwhuis; Teatskehüs 11.00 uur ds A. Griffioen Gaastmeer: 9.30 uur ds L. J. Huisman; 13.45 uur ds H. W. Vijver Heeg: 9.30 uur gez. dienst in de geref. kerk; 13.45 uur ds A. Griffioen Jutrijp: 9.30 uur ds J. W. Bruinsma (fryske tsjinst); 13.45 uur ds L. J. Huisman Nijland; 9.30 uur ds A. J. de Bue, Scharne goutum; 13.45 uur ds A. Meyeringh Offingawier; 13.30 uur ds Rienstra Oosthem; 9.30 en 13.30 uur ds S. Ypma Uitwellingerga; 9.30 en 13.45 uur ds Van Liere Oudega (W); 9.30 uur ds A. Meyeringh; 13.45 uur ds Weddepohl, Amstelveen Scharnegoutum: 9.30 uur ds Folkertsma; Leeuwarden; 13.45 uur ds De Bue (gez. dienst in de geref. kerk) Terzool; 9.30 uur ds Rienstra Woudsend: 9.30 uur ds H. Plantinga; 19.30 uur ds S. Ypma Wolsum: 11.00 uur kinderkerk IJlst; 9.30 uur ds Den Hartog (gezins- dienst); 17.00 uur avondgebed in de geref. kerk Ysbrechtum: 10.00 uur ds W. M. van Schuijenburg

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 21