Jachthaven Vereniging de Woudvaart gaat door ygor'n zacht prijsje! Als u let op kwaliteit staptj t Ml Aanvaring viel tussen de stuurboordswal en schip Nieuwe was- en kleedruimtes op Sportpark Leeuwarderweg ETZ TAWrM»OTMMiM epssT Friesland Bank kantongerecht Geen „stafdienst milieu”, wel beter funktioneren Milieuraad SN EEK in ft y GROOTZAND 14-SNEEK Zie onze folder met feestelijke aanbiedingen. X. uw eigen bank verbetering nodig Eerste kring Tally Ho Subliem slaapkamertapijt. i Oersterk nylon. Makkelijk in onderhoud. In beige/bruin, basalt, bruin, paprika, tweed of groen. Breedte 400 cm. Slechts 86,50 p.str.m. Uitstekend woonkamertapijt. VanDesso. Antistatisch. Licht gemêleerde kleur nuances in naturel, beige, kastanje, donker of licht bruin. Verende schuimrug. Breedte 400 cm. Slechts 173j” p.str.m. W SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 9 De watersporters schoon genoeg van Himmeldei De heer Zandstra is namelijk bereid V* F die kant naderde een stoet motorboten. Volgens mevrouw W. voer de boot waar mee ze in botsing kwam, niet dicht bij de R. Tuinstra voorzitter Stichting Insteek- haven de Woudvaart (links); Th. Mulder voorzitter Jachthaven Vereniging de Woud vaart (rechts). Hoge rentevergoeding voor termijnspaargelden 5 jaar vast 8 4 jaar vast 7% 3 jaar vast 7'/? 2 jaar vast 7'A Rente wordt jaarlijks uitgekeerd. F) O O Met de Milieuraad is het kollege het eens, dat de Milieuraad momenteel niet optimaal funktioneert. Door verplaatsing van het sekretariaat van de raad van de afdeling „welzijnszaken” naar de afdeling „algeme ne en juridische zaken” van de gemeentese- kretarie is te verwachten dat een verbete ring zal kunnen optreden. Intussen hebben burgemeester en wethou ders de nota met de Milieuraad behandeld en daarbij is gebleken - aldus mededelin gen aan de gemeenteraad - „dat de Milieu raad zich met de zienswijze (van het kolle ge) ten aanzien van de stafdienst kan verenigen”. De Ponyclub „Tally Ho” uit Sneek heeft haar eerste kringwedstrijd voor de BI- kombinaties, waaraan achttien kinderen deelnamen, gehouden. De uitslag is als volgt; Officier mr. H. Eigenberg, trachtte de zaak te rekonstrueren, maar kon weinig verder komen dan de konklusie dat de vlet niet dicht bij de wal had gevaren en getuige te weinig had gezien, wat verder procederen zinvol zou maken. Hij vroeg vrijspraak van het ten laste gelegde en mr. Gielen vonniste konform. Mevrouw W. kon tevreden met haar aanhang de zaal verlaten. Ze rijden er zo vaak in. meende F. nog ter verontschuldigen aan te kunnen voeren. Dat kon mr. Gielen niet vermurwen. Hij wilde wél rekening houden met de huwelijk se staat van de Ulster en zijn schaarse inkomsten. Met een vaderlijke vermaning deed hij dan ook vijfenzeventig gulden van de tweehonderd af. 1. Marten de Jong Cora 59'/: pnt., 2. Johannes Bakker Valiant 59 pnt., 3. Anne ke Walta Sjakie 58 1/4 pnt., 4. Welmoed de Boer Scotty 58 pnt., 5. Herbert de Vrie^ Natasja 57 3/4 pnt.. 6. Henriëtte Timmer Eppo 57 pnt.. 7. Alie Lijklema Polly 56 3/4 pnt., 8. Jan Lijklema Petronella 56!6 pnt. Voor de Bl-proef moet men 54 punten vergaren om over te gaan naar de BH. Van de achttien kombinaties zijn er veertien geslaagd. Burgemeester en wethouders van Sneek zijn „na een zorgvuldige afweging van de voors en tegens tot de konklusie gekomen, dat voorlopig niet tot de instelling van een „stafdienst milieu” moet worden overge gaan”. De vorming van zo'n stafdienst werd door de Sneker Milieuraad aanbevolen in een nota met als titel „Een leefbaar Sneek, nu en in de toekomst”. Er is al een tijdje sprake van geweest, maar er komt nu schot in de zaak; burgemeester en wethouders brengen komende dinsdag een voorstel in de gemeenteraad om de was- en kleedgelegenheid op het sportpark aan de Leeuwarderweg drastisch te verbete ren en vragen daarvoor een krediet van f 175.000,-. De Opvang Dier in Nood van de Neder landse Vereniging van Dieren in Sneek en Omstreken aan de Oude Oppenhuizerweg 206b (terrein gemeentereiniging) is dage lijks geopend van tien tot twaalf uur. Behal ve zondags, telefoon 13399. Men kan ook telefonisch een afspraak maken met me vrouw B. Velzen, Furmerusstraat 3, tele foon 15433. Informatie dan wel melding over en van gevonden of vermiste dieren uitsluitend via de plaatselijke politie of mevrouw Velzen. poes, ongeveer twee jaar, een cyperse poes van acht maanden en een cyperse kater van ongeveer anderhalf jaar, inl. mevrouw Walop. Johan Willem Frisostraat 92, Sneek. Voor een stabij, teef, lief voor kinderen, inl. mevrouw De Boer, Salverda- straat 15. Sneek. Mevrouw W. kwam met haar zeilboot uit de richting van het Slotermeer en voer al laverend naar de brug van Woudsend. Van stuurboordswral, erder tegen de as van het vaarwater, dat ter plaatse nauw' is. Je kon door de drukte het ongeluk niet zien aankomen, verduidelijkte ze ver der. Mevrouw W. vertelde mr. Gielen, dat ze nog wel een poging had gedaan de aanvaring te voorkomen, maar door de ongunstige winrichting was dat niet mogelijk geweest. Overigens leverde de voorste boot van de file geen problee- men op, het was juist die volger ge weest. STEEG (WEER) OPEN Dankzij medewerking van de heer Thomas W. Zandstra te Sneek zal de gemeente Sneek nog een direkte en vrij brede door gang kunnen maken tussen de Oosterdijk- Promenade en het nieuwe parkeerterrein aan de Prins Hendrikkade. Vaak komt het niet voor, maar vrijdag stonden er toch twee aanvaringen op de rol van het kantongerecht in Sneek. Mevrouw A. W., een 37-jarige Leeuwardense bijvoorbeeld, had in mei van het vorig jaar haar zeilboot laten botsen op een motorkruiser. Dat gebeurde onder Woudsend op de Ee. Het openbaar ministerie had haar ten laste gelegd, dat ze had gevaren tussen een schip dat stuurboordswal hield en die wal c.q. bet zich niet houden aan de algemene voorrangsregel, die zegt dat„schepen, die een vaarwater volgen in een gestrekte koers, waaronder wordt verstaan een koers die ongeveer evenwijdig is aan de as van het vaarwater, alleen in hun koers gehinderd mogen worden, voorzover zulks bij dit reglement (en dat betreft het vaarreglement) is toegestaan”. De heer M. de Vries had het ongeval zien gebeuren, maar door de grote drukte had hij de aanleiding niet kunnen konstateren. Daardoor kon hij ook niet zien of de motorboot waar nu alles om draaide, bezig was een ander motorschip in te lopen. Was dat wel het geval geweest, dan had me vrouw W. wat betreft die stuurboordswal- kwastie ten onrechte een dagvaarding ge kregen. De Vries stelde wel nadrukkelijk dat de betreffende motorboot dicht bij de as van het vaarwater voer. (vervolg van de voorpagina) kennelijk niet in, afgaande tenminste op diens uitlating dat bij de himmeldei’en van de jachthavenvereniging - de enige groep in Friesland die stug blijft doorgaan - nimmer een afgevaardigde van dit orgaan is gesignaleerd. Het weerhoudt de Woudvaart er echter niet van ook dit jaar een Himmeldei te gaan houden. Zaterdagmorgen, vanaf half negen, is het weer zover. Een flinke ploeg jeugdige en oudere personen (de laatste keer waren het er een slordige veertig) zal voor een paar uren de boot laten voor wat 'ie is en zich enthousiast inzetten voor „het nut”. In afwijking van de voorgaande keren zal men nu geen rommel uit het water halen (hoewel een „broeihaard” als de Woudvaart door een gulle vuilnisbelt daar wel aan toe is), maar zijn aandacht konsentreren op karweitjes die de insteekhaven zelf betref fen. De heer Mulder; „Het ligt in de bedoeling er een echte schoonmaakdag van te maken. Door de weg- en havenwerk zaamheden is het hier een wat rotamelige toestand geworden, verder willen we tegel paden ophogen, de steigers opknappen en de groenstroken bijwerken”. Nadat het sekretariaat is verplaatst zal in overleg met de Milieuraad het werkterrein van de raad worden afgebakend, aldus het kollege, dat tevens in principe heeft beslo ten de personeelsbezetting van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de dienst gemeentewerken uit te breiden met een technisch medewerker, die met name zal worden ingeschakeld bij werkzaamheden in het kader van de zich meer en meer uitbreidende milieuwetgeving, waaronder met name de Hinderwet. De aanstelling van zo’n funktionaris zal niet eerder ge beuren dan in het tweede halfjaar van 1978. Vermist; zwarte kater, klein wit befje, kale plek achter linkeroor, nog geen jaar oud, is van mevrouw Zimmerman, Dr. Wumkes- straat 22. tel. 18095. Gevonden; rode cockerspaniel, teef, waar schijnlijk drachtig. Oppenhuizen tel. 19192. Goed tehuis gezocht; voor, een cyperse Wanneer de zaak geklaard is. zal de in steekhaven een toonbare aanblik geven. Dit niet in de laatste plaats door een inbreng van de gemeente die het mogelijk .maakte dat hek, beplanting en parkeerge legenheid aanwezig zijn. De parkeerruimte heeft kortgeleden zelfs een uitbreiding on dergaan en zal vanaf volgende week afge sloten worden met een slagboom, aange bracht om alleen de mensen die een boot in de haven hebben liggen het parkeren toe te staan. HEIBEL Geheid was ook de zaak tegen Rudolf J. F., een 21-jarige Ulster. Hij was vorig jaar in zijn woonplaats met een auto van de Popmawal afgereden (een stukje gracht waar geen auto’s mogen komen) en waar aan zich een snackbar en een bar bevinden. Die overtreding was gekonstateerd door een agent van rijkspoliitie. Op de Galamagracht was F. staande ge tto de houden. Hierbij waren nogal was toestan den ontstaan, vooral nadat F. geweigerd had een blaasproef te ondergaan. De Her mandad had het uiteindelijk taktischer gevonden zich terug te trekken, maar men had het er niet bij laten zitten. Dat de sterke arm altijd aan het langste eind trekt, bleek ook nu weer. F. stond zeer timide voor het hekje, hoorde vijfentwintig gulden voor het rijden op de Popmawal eisen en tweeehonderd voor het weigeren van de blaasproef. proces verbaal bleef. H. had op 15 septem ber van het vorig jaar de euvele moed gehad op het kruispunt van de Leeuwar derweg een rood stoplicht te negeren. Van der Meer zag dat en slingerde de vertegenwoordiger op de bon. H. bleef ontkennen, betaalde niet en mocht daarom vrijdag zijn visie op de zaak geven voor het hekje van mr. Gielen. Hij was met een gangetje van 20 a 25 km. in de fout gegaan. En hij had nooit een rood licht gezien. De agent gaf een andere visie op de zaak. Vanaf zijn standplaats, naast de schakel kast van de verkeerslichtinstallatie kon hij de verklikkers van de diverse lichten in de gaten houden. Bovendien kon hij in het kastje het schakelen van de lichten horen. Hij had het verspringen gehoord, wist op welk lampje hij moest letten en na twee sekonden zag hij H. over de streep gaan. Een pertinente verklaring, die de officier verleidde tot de uitspraak dat het „overtui gender haast niet kon”. Weshalve hij rustig honderd gulden boete durfde te eisen. H. bleef ontkennen, durfde het zelfs aan om de bekendheid van de agent met de schakelkast in twijfel te trekken. Waarom, zo vroeg hij zich af, zou het licht niet direkt van groen naar rood kunnen zijn ge sprongen, vroeg hij zich af. Mr. Gielen wilde de schakelkast wel laten vallen, maar vond de rol van het verklikkerlichtje bij zonder belangrijk. Voeg daarbij dat de politie het konsigne heeft in twijfelgevallen geen bekeuringen uit te delen, en het is duidelijk dat de kantonrechter het een geheide zaak vond. Hij vonniste dan ook konform de eis. In een mededeling aan de gemeenteraad zegt het kollege; „We zijn van mening, dat de instelling van een „stafdienst” niet past in het gemeentelijk organisatiemodel. Een stafdienst, zoals de Milieuraad voor ogen staat, zou min of meer onafhankelijk van het gemeentelijk apparaat moeten funktio- neren. Wij achten dat ongewenst. Niet valt in te zien waarom ten aanzien van een be paald beleidsterrein van de gemeente een uitzondering zou moeten worden gemaakt in die zin. dat daarvoor een aparte organi satorische eenheid in het leven moet wor den geroepen. Bovendien zou ten aanzien van andere onderdelen van de gemeentelij ke huishouding op deze wijze een oneven wichtige situatie ontstaan. Dit zou aan de duidelijkheid van het gemeentelijk optre den niet ten goede komen”. (Dat komt zo ongeveer neer op: geen staatje in de staat Een door de dienst gemeentewerken Sneek ontworpen plan voorziet in de afbraak van de huidige (houten) akkommodatie en het bouwen, op de vrijgekomen ruimte, van een stenen gebouw. De nieuwbouw omvat twee kleedgelegenheden met doucheruim te. toilet en bergkast. een scheidsrechters- ruimte met douche en toilet, een ruimte voor de centrale verwarming en een be stuurskamer. De tribune en het restaurant blijven zoals ze zijn, de benodigde ekstra ruimte zal gevonden worden door wat „achteruit” te bouwen. Het ligt in de bedoeling voor de bouw een aantal aanne mers uit te nodigen voor een prijs- aanbieding. Het aksent in het werk van de Milieuraad is de laatste paar jaar namelijk verschoven van milieuvoorlichting en -edukatie naar milieubeheer en -hygiëne. Door deze ver schuiving worden de meeste raakvlakken met het gemeentelijk apparaat momenteel op de laatste afdeling gevonden. Overigens neemt één en ander niet weg, dat de verbetering van het milieubesef van de Sneker bevolking een belang rijke plaats moet blijven innemen in het aktiviteitenpakket van de Milieu raad. ue neer z.anustra is namelijk bereid om een deel van de steeg, die aan de kant van de Oosterdijk begint tussen de panden van Herenkleding Martens en de Dameskap- salon Nicole, aan de gemeente over te doen tegen de symbolische som van één gulden. De steeg is nu nog halverwege afgesloten met twee ijzeren deuren. Aan de kant van de Oosterdijk is in bedoeld steeg je de Panterbar gevestigd. Heel vroeger heette de doorgang waarschijnlijk „Sweris- steeg” en mondde uit in de nu afgebroken Nieuwbuurt. De gemeente zal - als de raad er mee akkoord gaat - een krediet beschikbaar stellen van f 3,258.052,- voor het stichten van een nieuw gebouw voor de afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs van de Koningin Emmaschool. de prote stants christelijke school voor debiele kin deren. De v.b.o. van de Koningin Emma school wordt gebouwd bij de christelijke lagere technische school aan de Van Schouwenstraat. Dit met het oog op de bedoeling om de leerlingen in deze CLTS technisch onderwijs te kunnen geven. Zolang de bedrijfspanden aan het Klein- zand van de Kingfabrieken Tonnema niet worden afgebroken zal de gemeente ze verhuren voor opslagruimtes. Voorlopig voor een half jaar zal een deel worden verhuurd, aan de heer J. P. Scheltema te Offingawier (taxateurs en bemiddelings organisatie) en aan de heer W. Rodenhuis van de Zeskanter te Sneek, voor het op slaan van schildersmateriaal. JMet de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Australië Jervis Bay 20 april, Indonesië Holsatia 14 april, Israël Scilla 19 april, Japan Tokio Express 17 april, Kenya, Oe ganda, Tanzanië Juventus 18 april, Nederlandse Antillen Adviser 19 april, Fle voland 19 april. Nieuw Zeeland Jervis Bay 20 april, Suriname Flevoland 19 april. Verenigde Staten van Amerika Atlantic Cognac 19 april, American Argosy 19 april. ROOD LICHT De43-jarige vertegenwoordiger Sietze H. uit Sneek moet zich wel opgelaten gevoeld hebben, toen hij hoorde hoe nadrukkelijk de Sneker agent J. van der Meer bij zijn

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 5