F VB MOLENAAR I L i g. Timman favoriet nationale schaaktitel in Leeuwarden II I Look Üi INGEZONDEN VOORLAATSTE DRIVE EKSTRA-KOMPETITIE L F? ré PROGRAMMA Pietersma/V. d. Kooi de nieuwe leiders STEF BETON IN MEERPAAL In de Meerpaal wordt zaterdagmiddag van af drie uur een groots klaverjastoernooi, met fraaie prijsjes voor eventuele win naars, gehouden. Des avonds, om 21.00 uur, is er de enige echte Stef Beton met z’n „massieve muziek”. Duel V. d. Werf en Van Hes duurt voort Sneker sleutelende vrouwen op de T.V. „Graag Gedaan” Schaakclub Sneek Geanimeerd koffie konsert In IJlst onderzoek naar baarmoederhalskanker 7 Wat denkt u ervan? f id tl SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 13 april 1978 Pagina 13 v.a. 49,- v.a. 14,- - Leeuwarden is van 17 april tot 3 mei opnieuw schaakstad, zoals dit reeds tien achtereenvolgende jaren het geval is. Daar mee bedoelen we, dat het belangrijkste toernooi van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond - de wedstrijd om het persoon lijk nationaal kampioenschap - weer in de Friese hoofdstad zal plaatsvinden. Groep 7; Sleat-HJSC, Oudehaske-de Wal de, Renado-DWP, NOK-Balk. Groep 18; Joure 3C-Hubert Sneek 3C, Oeverzwa luwen 2C-LSC 2C, WZS 2C- RES 2C, Workum 2C-ONS 3C. Groep 19; Balk 2C-Bolswardia 3C, RES 3C-SDS 2C, WZS 3C-TOP, CAB 2C-Joure 4C, ONS 4C-Schamegoutum. Groep 20; Delfstrahuizen-Eastersé, Lem mer 2C-CVVO 2C. ONS 6C-ONS 5C. Dames; 2e klas; MKV-’t Fean, de Blesse-WZS, ONB-Heerenveen, Anjum-Zw’aagw.einde. 3e klas A; DWP-SDS, WZS 2-CAB, FFS- Makkum. B; echtpaar V. d. Zanden 133 521, dames Hofmeester-Prijs 103 478, mevrouw Faber- heer Steegstra 118 477, dames V. Beek-v. d. Schouw 127 446. dames Lusthof-Steegstra 94 442, echtpaar Roorda 115 424, echtpaar Jedeloo 112 404, dames Lindeman-v. Be- rkum 93 375, dames Bakker-Veenstra 78 371, echtpaar De Haan 107 348. „Reizend achter de heimwee” is een her ziene herdruk van de poëziebundel van Willem Brandt, die na 26 jaar in de tropen in ’55 naar Nederland repatrieerde. De verzen blinken uit door zuiverheid en een universeel menselijk verlangen naar har monie en schoonheid. Het is een soort document-humain van het leven van een blanke in de tropen. leuke mode nèt even mooier!! Oosterdijk 67 - Sneek L. v.d. Kooij liet er geen twijfel over bestaan de sterkste te zijn in zijn partij tegen A. Attema en dat bracht hem samen met P. Pietersma op kop in de 2de groep van „Eensgezindheid”. Pietersma moest met een gelijkspel genoegen nemen tegen T. Glashouwer die altijd nog een gevaarlijke outsider is. Desondanks kon hij niet voor komen dat Pietersma aan de leiding kwam met L. v.d. Kooij, daar ze samen F. de Vries passeerden. „De resultaten hadden beslist beter moe ten zijn”, oordeelt Klaas de Vries, terug In de eerste klas ging Smalbrink voort op de goede weg en daarvan werd H. Postma het slachtoffer. G. Huitema deed tegen G. Brouwer een lokzet, maar hij had de stand niet goed doorzien en Brouwer profiteerde daarvan. G. A. Brouwer zag zich ook al vrij spoedig in een voordelige positie tegen B. Couperus en deze gaf dan ook op. C. de la Ferté en A. Zouthout speelden een goede partij; tenslotte moest Zoethout de vlag strijken. In de hoofdklasse waren spannende par tijen. H. de Boer had in een eerder stadium al remise gespeeld tegen K. J. de Vries en ook op de club haalde hij weer een puntje door remise te halen tegen H. Nauta. IJ. Kroes en K. Krot waren ook aan elkaar gewaagd en kwamen, net als K. J. de Vries en L. Sinnema, remise overeen. Bij de jeugd waren de uitslagen; M. Prins-G. Kremers 2-0, D. Edelenbos-P. van Vliet 0-2, J. Krot-G. Kremers 2-0, M. de Wit-E. Westra 2-0. Stand hier; J. Knorr 16 uit 9; 2. P. v<wi Vliet 15 uit 8 en 3. J. Krot 11 uit 8. In de tweede klas van de Sneker damclub blijft de nek-aan-nek-race tussen P. v.d. Werf en H. van Hes voortduren. V.d. Werf won van Glashouwer en Van Hes liet zich niet onbetuigd tegen B. Boschma. J. Faber liet een steekje vallen door een punt te verspelen aan G. Buma, waardoor hij een punt achterstand heeft opgelopen bij de koplopers. Naast de verliespartij had Glas houwer ook nog twee winstpartijen en wel tegen F. de Jong, die ook nog verloor van J. Knorr. J. Laanstra had lange tijd schijf- voordeel tegen Th. de Ruiter, maar moest toch het onderspit delven. In de eerst volgende uitzending van het NOS-programma „Ot en hoe zit het nou met Sien”, zal een groep van ongeveer tien vrouwen, die in Sneek een kursus auto- onderhoud volgden, te zien zijn, ’n Televisie ploeg heeft vorige week opnamen gemaakt bij garagebedrijf H. de Vries, waar de vrouwen de kursus volgen. De opname wordt 18 april uitgezonden. Op het ogenblik zijn tweeëntwintig vrou wen bij de kursus betrokken. Er zijn twee groepen, waarvan de ene week één groep les heeft, de week daarna de andere en de derde week volgen ze gezamenlijk een theorieles in het Bolwerk. Het initiatief tot de autokursus voor vrou wen werd genomen door Koosje Bakker. Graag gedaan heeft dinsdag in Sneek de eerste jaarvergadering gehouden, nadat kortgeleden met veel inzet de stichting van de grond is gekomen. De statuten en huis houdelijk reglement liggen voor iedere belangstellende ter inzage (tel. 11453). ’de doelstelling is „het bevorderen, stimuleren en begeleiden van sociale hulpverlening tussen burgers onderling in alle geledingen van de maatschappij”. Op de geanimeerde vergadering werd een korte inleiding gehouden door de heer A. Zoutewelle, verbonden aan het St. Ant. Ziekenhuis en speciaal belast met de patiënten-service. Ook ds J. den Hartogh (IJlst) vertelde iets over de omgang met patiënten. Beide heren waren erg enthou siast over de vrijwilligsters van Graag Ge daan die deze patiënten service daadwer kelijk bijstaan. Graag gedaan kreeg een bedrag van 100,- overhandigd van dank bare patiënten. Ook de medewerksters van Graag Ge daan die zelfstandig hulp verlenen die nen niet onvermeld gelaten. Ook zij zetten zich steeds weer in om de aanvra gen voor hulp, naar eigen goeddunken uit te voeren. Met nog één wedstrijd voor de boeg is maandag in Piso de ekstra-kompetitie ge speeld. In A namen de heren De Jong- Speelman een grotere voorsprong door een score van 140 punten te behalen. Onderaan is de strijd nog in volle gang. In B promo veert echtpaar V. d. Zanden, terwijl er nog volop spanning is om de tweede plaats. Twee avonden hebben dierenarts R. van Terwisscha van Scheltinga en de voorzitter van de Schaakclub Sneek, de heer J. Wiers ma. strijd geleverd op het bord met de 64 velden. Tenslotte kwam Wiersma als over winnaar uit de bus. Er werden nog een aantal kompetitiewed- strijden gespeeld, maar van de partij was daarbij niet Egbert Wind. Wind doet mee aan het Fries kampioenschap in Leeuwar den en levert daar uitstekende prestaties. De uitslagen waren; groep 1; J. B. Meijer- L. Kerstma 1-0, M. Hoogeboom-Y. Visser 0-1, P. Tjoelker-H. Binnema !4-!6, R. van Terwisscha van Scheltinga-J. Wiersma 0-1. Groep 2; H. v. d. Meyzenberg-M. Bergsma 1-0. De Ulster bevolking warm te krijgen voor kulturele aangelegenheden, dat vraagt ge duld en doorzettingsvermogen. De Culture le raad, onder voorzitterschap van wet houder M. A. Wijbenga-v.d. Meulen, kon daar over mee praten. Toch wordt er winst geboekt, het aantal bezoekers(sters) was ruimer dan een vorige keer en dat is verheugend. De vocale groep „Cantare” uit Leeuwarden was naar IJlst gekomen en bracht in het Mienskipshüs een programma dat bij de kleine vijftig aanwezigen een bijzondere indruk heeft achter gelaten. „Dunkelrote Paoten” van Gasparone, het „Wolgalied” van Lehar en „der Zigeunerbaron” van Johann Straus zijn erg mooi bij het publiek overgekomen, om maar een paar te noemen, want elk nummer afzonderlijk kwam tot zijn recht. De muzikale leiding was in handen van H. J. J. Fijlstra. Zo doorgaande zal de Culturele raad onge twijfeld haar doel bereiken om zich een naam toe te eigenen en een plaats te veroveren naast die plaatsen en steden waar reeds langere tijd koffie-konserten zijn te beluisteren. pr I I In verschillende streken van ons land ’n bevolkingsonderzoek gehouden op het voorkomen van baarmoederhalskanker. Deze ziekte is, wanneer zij tijdig wordt ontdekt, volledig te genezen. Het opsporen ervan is, door een speciaal onderzoek een betrekkelijk eenzoudige zaak. Op woens dagavond 19 april om 20.00 uur zal in het „Mienskipshüs” in IJlst een voorlichtings avond worden gehouden ovèr dit onder zoek. De vrouwen die geboren zijn in de jaren 1943; 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925 en 1925, zullen voor dit eerste onder zoek. dat op 19 mei in IJlst zal plaats vinden in aanmerking komen. Deze avond wordt georganiseerd door de Vrouwenraad (V.H.V.) van IJlst in samenwerking met het Groene Kruis. A; heren De Jong-Speelman 140 510, echt paar Lokkerbol 113 475, echtpaar Beetstra 110 452, dames Holkema-Smid 112 432, mevrouw Bos-heer Poiesz (inv. mevrouw Silvius) 110 430, echtpaar Visser 126 422, heren Felkers-Klaibeda 108 422, dames Dijstelbergen-Ferwerda 91 408, heren Potma-de Rooy 83 383, echtpaar Matla 95 382. P. Nagelhout en W. Atsma boekten nuttige zeges op resp. K. Busscher en A. Bruinsma. Voordien had Atsma in een snelle partij klop gekregen van P. v.d. Kooij. W. Visser had ook nu weer een goed opbouwend spel tegen B. de Jong, maar weer moest hij genoegen nemen met remise. Hoofdklasse: Lansbergen, met volle winst, en K. Lijklema, remise, namen weer af stand van elkaar. Lansbergen pakte schijf- winst tegen A. Feenstra en gaat nu weer alleen op kop, doordat Lijklema een punt liet liggen tegen J. Haga uit Hemelum. J. Bremer zorgde voor de meest verrassende uitslag door van S. Berkepas te winnen. Bremer zal vermoedelijk overgaan naar de damclub Surhuisterveen, dit door verhui zing. Met S. Reekers, H. Visser en Berke pas zal hij fel strijden om de derde plaats. S. Reekers ging voorzichtig te werk tegen W. v.d. Zee. In hevige tijdnood was voor Reekers remise de einge oplossing. V.d. Zee kan nog de negende of tiende plaats grijpen, doordat M. Faber verloor van H. Visser. Sj. Reekers liet A. D. de Boer lang in het onzekere, maar klopte hem tenslotte. G. Haringa maakte het P. de Boer erg moeilijk maar na enkele remise - aanbiedingen te hebben afgeslagen moest Haringa toch de zege laten aan De Boer. Jeugdklasse; Promotiewedstrijd; P. Reekers-A. v. Haarlem 0-2. P. IJntema- A. v. Haarlem 2-0. P. IJntema en A. van Haarlem gaan over naar de jeugdklasse A. Peter Plat en P. Reekers gaan naar groep B. leven in de schijnwerpers bracht. We kleven ih de scmjnwerpers bracht. We hebben daarnaast de fijnzinnige Kick Lan- geweg, die al enkele malen de titel voor het grijpen had en kandidaar-meester Paul v. d. Sterren. Die oogste in het reeds genoem de Hoogoventoernooi roem door niemand minder dan grootmeester Kortsjnoj aan de zegekar te binden; Kortsjnoj won verleden jaar de titelstrijd, maar neemt nu wat rust voor zijn komende strijd om de wereldtitel tegen Karpov. Men dient ook de vier vooraanstaande hoofdklassers ernstig te nemen. Het zijn Fred v. d. Vliet, Chris Baljon, Leo Hofland en Peter Scheeren. Er wordt gespeeld in het restaurant van de Friesland Bank. Deze Bank heeft overigens het schaakleven een nog veel groter genoe gen gedaan, namelijk door als hoofd sponsor op te treden. Daarnaast kon het toemooicomité - onder voorzitterschap van Waling Dijkstra, bestuurslid van de KNSB - opnieuw rekenen op de daadwerkelijke steun van provincie, gemeente, KNSB en de Friesche Vlag, die zo vele jaren de gastheer van deze KNSB-wedstrijd is ge weest. Er wordt ’s middags om 1 uur be gonnen. Voor het publiek is het sfeervolle restaurant beschikbaar, alwaar men de par tijen op de demonstratieborden zal kunnen volgen. De toegang is gratis. Het Komité Internationale Marathon ’78 Sneek krijgt van de provincie een subsidie van ten hoogste drieduizend gulden in de kosten van deze marathon die tevens geldt als Nederlands Kampioenschap. Aangezien de Noorse coach Spelberg op 10 juni een achttal lopers laat meedoen, heeft het orga niserende Horror in samenwerking met de KNA V de kans aangegrepen er een landen ontmoeting - tussen Noorwegen en Neder land dus - van te maken. De marathon is ook bedoeld als N. K.-veteranen. De aloude Sneker gymnastiekvereniging Thusnelda-Greate Pier houdt zaterdag in de Sneker Sporthal onderlinge wedstrijden. Het programma begint om half negen en sluit af rond een uur of half vijf. De heren S. Wagenaar (voorzitter) en J. Rienstra (algemeen bestuurslid) hebben bij de kaatsvereniging Sneek hun bestuursfunk- tie neergelegd. Op de in Leeuwen gehouden jaarvergadering werden beiden voor hun vele werk lovend toegesproken door de heer K. Felkers. Als nieuwe leden werden de heren A. Dijkstra en E. Wiersma in het bestuur gekozen. De verdeling van de funkties wordt onderling beslist. Het trio Leistra, Dijkstra, Slager zal de afdeling vertegenwoordigen op de bondswedstrijd te Franeker (Pink stermaandag). Het Jong-Nederland partuur is Bijlsma-Slager, Ykema. W. Leistra heeft zowel bindend als vrij mandaat gekregen voor diverse voorstellen inzake de beschrij vingsbrief voor de algemene vergadering van de KNKB. Sponsoring en de mogelijkheid om in federatief verband te kaatsen met omliggende afdelingen zullen worden onder zocht. Nog een kaatsbericht. Om een zo kompleet mogelijk beeld te geven van „125 jaar P.C. maakt het Kaatsmuseum, gevestigd in het Koopmanshuis, Voorstraat 49 in Franeker, een ieder erop attent eens na te gaan wat men aan foto’s, medailles, affiches, tabaks dozen met opschriften en dergelijke in bezit zou kunnen hebben. In de periode van 29 juli tot 24 september zal namelijk een ten toonstelling worden gewijd aan deze meest belangrijke kaatspartij. Te springen zit men om de P.C.-lijsten van 1854, 1855, 1857, 1860, 1869, 1876, 1877, 1878, 1879 en 1881. Ook op schrift gezette annekdotes zijn wel kom. De Sneker Willen Radelaar (1.08.57) is achttiende geworden op de 20 km.-loop in Spanderswoud. Een 124 afstandtippelaars kwamen aan. Daaronder bevonden zich: Jorritsma 32 1.12.05, Jan Remery 61 1.19.33, 62 Ben de Vries 1.19.39. Door Heerenveense Boys twee nederlagen te bezorgen (0-3 en 2-0) is het D-pupillenelftal van de v.v. ONS erin geslaagd de vierde ronde te bereiken in de strijd om de Fries land Cup. Overleven de Snekers ook deze ronde dan is men doorgedrongen tot de finale, waarin een halve kompetitie zal wor den afgewerkt. De hoofdklasse-ontmoeting Hubert Sneek- De Treffers, die voor zaterdagavond stond vastgesteld, is na protest van Friesland ver schoven naar zondagmiddag. De Leeuwar- der club had terecht bezwaar gemaakt, aan- gezien Weber Germanicus bij winst van de •Snekers geen uitzicht meer hebben op de derde -periodetitel en derhalve minder gemotiveerd aan de wedstrijd tegen Rohda, evenals Friesland een degradatiekandidaat, zou beginnen. Aan de wedstrijd nemen de grootmeesters Jan Timman - die al drie maal landskam pioen is geweest - Genna Sosonko, titel houder in 1973 en good old Jan Hein Donner deel. Het is evenwel geenszins zeker dat deze grootmeesters - ofschoon aan Timman de rol van favoriet is toebe deeld - de hoogste ogen zullen gooien. Fascinerend kan het optreden van bijvoor beeld meester Hans Ree worden. Hij is drievoudig ex-kampioen van Nederland. In het Hoogoventoumooi 1978 haalde hij voor de eerste maal een zogenaamd groot- meesterresultaat van de Wereldschaak bond; dat stempelt hem mede tot kans hebber. De lijst van internationale mees ters is eveneens de moeite waard. Nemen we Hans Böhm - die enkele jaren geleden een grootmeesterresultaat boekte - of Frans Kuijpers, ook al een oud-kampioen, van onverslaanbaarheid, of Gert Ligterink, die met één klap het Groninger schaak- -n Jeans en jackets óók canvas sL Shirts en T-shirts véél nieuwe kleuren ook in wijde modellen. HéleLee-kollektie. Staat u er wel eens bij stil, dat kinderen plotseling alleen komen te staan? U kent vast wel alleenstaande ouders in uw omge ving. Een vader of een moeder met kinde ren. Zo’n gezinnetje draait voor ’t oog net zo als ieder ander gezin. Maar wat gebeurt er als vader of moeder uitvalt? De kinde ren staan alleen. Moeder of vader kan b.v. een simpele blindedarmontstekking krijgen of er kun nen zich andere omstandigheden voor doen, waardoor soms kleine kinderen zich alleen moeten redden. Het hoeft niet al leen door ziekte te komen, maar kan ook ontstaan door familie-omstandigheden. Hebt u er wel eens bij nagedacht wie dan voor de kinderen zorgt? Ja zult u zeggen, maar iedereen heeft toch familie en/of buren! Gaat u eens bij u zelf na hoe het in uw geval zou liggen? Wat voor mogelijk heden zou uw familie hebben om uw kinderen op te vangen? Misschien lukt het bij u wel, maar in een ander geval ligt het niet zo gemakkelijk. Een groepje mensen in Sneek denkt hiero ver na en vraagt zich af. wat voor mogelijk heden of er zijn als de nood aan de man komt. Zet u dit ook aan het nadenken? Zo ja, zou u dan uw reaktie aan ons willen laten weten? U kunt schrijven of bellen naar; Mevrouw De Mayer, Kruirad 48, Sneek, tel. 05150-16041. De Waterpoort treedt zaterdagmiddag aan tegen Joure, dat op dit moment nog in de onderste regionen verkeert. Het zal geen gemakkelijke uitwedstrijd voor de Snekers worden, getuige het redelijke resultaat van de ploeg uit de Flecke van afgelopen zondag tegen De Lege Geaen, waar tegen slechts met 7-6 werd verloren. Kaatsland; 10.00 uur pupillen Waterpoort 2-Blauw Wit (H) 2, 11.00 uur adspiranten Waterpoort C-D.T.G. B, 13.00 uur senio ren Waterpoort 2-Harich 2. 14.45 uur se nioren Waterpoort 3-Vios 3; uitwed strijden; 10.00 uur pupillen WTEF 1- Waterpoort 1, 11.00 uur adspiranten (M) Westergo-Waterpoort MA, 12.15 uur ad spiranten Marfügels A-Waterpoort A, 12.30 uur Blauw Wit (H) B-Waterpoort B. 13.00 uur junioren Friso-Waterpoort, 14.00 uur senioren Joure-Waterpoort. kijkend op het afgelopen weekend in Dordrecht gehouden Nederlands Kampioenschap gewichtheffen 2e klasse. Weliswaar sleepte de Sneker zwaarge wicht de nationale titel in de wacht, maar het kampioenschap verloor enige glans doordat de geleverde prestaties (trekken 95 kg en stoten 130 kg) onvoldoende waren om promotie naar de hoogste afde ling af te dwingen. De Vries was waar schijnlijk toch iets te gespannen. Op de trainingen heeft hij de limiet (een totaal van 240 kg) reeds enkele malen gehaald. Naast Klaas de Vries namen ook ver schillende andere talentvolle gewicht- heffers van de kv Sneek aan deze titel- wedstrijden deel. Geen van allen belandde in de prijzen en dat viel toch iets tegen. De Snekers deden het als volgt: Tjeerd de Vries licht 65/85, Sjoerd de Vries midden -, Joop Meier licht-zwaar 82‘A/107‘A, Thijs Sybrandi licht-zwaar 80/105, Piet Adema licht-zwaar 70/100 en Wiebe Nijenhuis zw ir 65/105. Als coaches traden op Cor en Fred Oudedag en Hans Stouthart. Op de foto van Studio Ger Dijs: „Champ” De Vries bezig op de training, Cor Oudendag is „de man op de achtergrond”. Zaterdag 15 april le klas A; VVI-Balk, de Walde-CSL, Nijland-Berlikum, Makkum-Oudehaske, DWP-AVC, CVO-NOK. Res. le klas A; AVC 2-ONT 2, CVVO 3- DWP 2, Heeg 2-Nijland 2. IJVC 2- Wolvega zm 2, Dr. Boys 3-Zeerobben 2, Zwaluwen 4-Makkum 2. Res. le klas B; Kootstertille 2-Trijnw. Boys 2. SCV 2-Friese Boys 2, BCV 2- Zwaagw.einde zm 2, Be Quick D 2-Dr. Boys 4, VVT 3-AVC 3, Broekst. Boys 2-IJVC3. 2e klas D: Eastersé-TOP. Hubert Sneek zm-WPB, De Sweach zm-Akkrum zm, Gorredijk zm-Sleat. Resi 2e klas A: Delfstrahuizen 2-ONS 4, Hielpen 2-Balk 2. Bolswardia 2-Joure zm 3. Hrv. Boys 3-HJSC 2, Oeverzwaluwen 2- Sleat 2. 3e klas A; SDS 3-Oudega W. 2. Bolswardia 4- Schamegoutum 2, Nijland 3-Makkum 3, TOP 2-IJVC 4. 3e klas B; HJSC 3-Woudsend 2. Joure zm 4- Bolswardia 5, Sleat 3-IJVC 3, Oudega W. 3- Heeg 3, NOK 2-VVI 2. 3e klas C; Lemmer zm-Oudehaske 3, VOG-Hrv. Boys 4, Eastersé 2-Joure zm 5, Oudehaske 2-CVVO 4. VVI 3-VOG 2. 4e klas A; CVVO 5-Oudehaske 4, VOG 3-Eastersé 3, DWP 3-TOP 3, Hrv. Boys 6-Delfstrahuizen 3, Wolvega zm 4- Wolvega zm 5. 4e klas B; CVVO 7-ONS 6. Joure zm 6-DWP 4, VOG 4-Tijnje zm 2, Oudehaske 5- CVVO 6. Wolvega zm 3-VVI 4. 4e klas C; WPB 2-Nijland 4, Schamegou- tum 3-TOP 4, Bolswardia 6-Joure zm 7, ONS 7-Blauwhuis zm, IJVC 5-Hubert Sneek zm 2. 4e klas D: de Walde 2-ONS 8. QVC 4-Balk 4. Balk 3-QVC 5, Woudsend 3-HJSC 4, Delfstrahuizen 4-NOK 3. 4e klas E; NOK 4-Oudega W. 4, Balk 5-Schamegoutum 4, ONS 9-WPB 3, Hu bert Sneek zm 3-IJVC 6. 4e klas F; Makkum 4-Zeerobben 6, Wor kum 4-Mulier 3, Mulier 4-Hielpen 3, Nij land 5-SDS 4, Zeerobben 5-Workum 5. Veteranen; Delstrahuizen-Hrv. Boys, Joure-Marrum. Buitenpost-Nijland, Hardegarijp-SCV. Junioren A; Hoofdklas A; Balk-ONT, Be Quick D- SCV, Renado zm-Zeerobben, Wardy- Zeerobben, Dr. Boys-TFS zm. Prom.klas B: Oldeboom zm- Delfstrahuizen, SDS-Heeg, Hrv. Boys- CVVO, AVC-Workum. Afdeling H; Bakhuizen zm-Hrv. Boys 2A, de Walde-Oeverzwaluw'en, Wolvega zm- Oudega W„ IJVC -ONS 2A. Afdeling I; TOP-Sleat. ONS 3A-Joure zm. Junioren B; Hoofdklas B: Oudega W.-Hrv. Boys, Hu bert Sneek-WZS, Jubbega-Leeuwarden, Wolvega-Heerenveen. FVC-ONS. Prom.klas C; CVVO-LSC, Heeg-Lemmer, Black Boys-CAB, Bolswardia-Ba Ik, Workum-Blauwhuis. Groep 5; VVI-QVC, Oeverzw’aluwen- Renado, Woudsend-Nijland, HJSC- Makkum, ONS 2B-IJVC. Groep 14; Hielpen-Bolswardia 2B. RES 2B-NOK, Schamegoutum-Hubert Sneek 2B. LSC 2B-Bakhuizen, Workum 2B-ONS 3B. Groep 15; Eastersé-Lemmer 2B, Hubert Sneek 3B-Oërterp 2B. WZS 2B-Gorredijk 2B, Bolswardia 3B-CVVO 2B, ONS 4B- Joure 3B. Junioren C; Hoofdklas B; Heerenveen-Hrv. Boys. Oosterwolde-Lemmer. Frisia-Hubert Sneek. Blauw Wit-Wolvega, Joure-ONS. Prom.klas C; CVVO-Akkrum. CAB-WZS, Black Boys-RES, LSC-GAVC. IJVC- Workum. Groep 6; Makkum-Nijland, Heeg- Bakhuizen, SDS-Oeverzwaluwen, Hubert Sneek 2C-Oudega W„ ONS 2C-QVC.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 9