Eerste CAI - aansluitingen in de wijk Leeuwarderweg IJLST snekerWëBKB 'I IteM 1980 heel Sneek aan de tv-kabel -JL W 14 /W 8,f Kr Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en p w W15 7 - v Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Eigenaar wagen met pech en diefstal gekonfronteerd en de Na blaas- en bloedproef rijverbod voor jongeman Tweede parkeerkontroleur gemeente Sneek benoemd Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT. DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SNEEK W 17 w 5 r \r' ■WtójÉ. -v" 5 SNEEKER NIEUWSBLAD Konsumentenboot in Wymbritseradeel toonde keur een rijbe- van fraaie huisvlijtprodukten Aan de Pampuskade te Sneek, meerde vorige week de Konsumentenboot af. Met de „Caroline” is de vereniging al bij verschillende steden aangeweest om de nodige informatie te verstrekken. Reden voor deze toer is het vijfentwintig jarig bestaan van de bond. De publieke opkomst in Sneek was echter een tegenvaller. Slechts een paar honderd mensen kwamen aan boord een kijkje nemen. Niet alleen werd er verteld over het reilen en zeilen van de bond, maar ook werd er advies gegeven over kwaliteit van goederen. Verscheidene bezoekers hadden lampen en elektrische huishoudelijke apparaten meegenomen om die te laten kontroleren. MAANDAG 17 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 31 De heer D. Luurs uit Sneek, die in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Bolswarder- weg pech met zijn personenwagen kreeg, en deze naar een braakliggend terrein loodste, blijkt het slachtoffer van diefstal te zijn geworden. Uit zijn wagen werd namelijk de kassetterekorder met de daarbijbehorende bandjes ontvreemd. De waarde van het geheel wordt geschat op honderdvijfenze- ventig gulden. Voor wie staat te popelen om te zien welke mogelijkheid de nieuwe aansluiting biedt, bestaat reeds de gelegenheid om in een informatiekeet bij de Loëngasterleane te kijken en te horen hoe de beelden van Hilversum I en II en een drietal Duitse tv-stations doorkomen en om er te luis- Wat dat laatste betreft, sloeg de hoop van de heer Veldhuis al spoedig om in wetenschap, want het publiek stroomde reeds naar binnen om alles te bekijken: de gehaakte spreien, de schilderwerkjes. de dingen gemaakt van ..niets”, de schellekoorden. de ludieke schaak stukken, een wolspinprodukt, de luci- ferbouwwerken. de tekeningen, de mo dellen van schepen, molens en wat al niet. Wethouder I. Veldhuis uit Tims opende vrijdagavond de tentoonstelling van de bijeengegaarde wrochtsels en zei daarbij onder meer: ..We hadden er geen idee van, dat het bijeenbrengen van de mooiste huisvlijtprodukten op één gemeentelijke tentoonstelling wel een sukses zou worden. U ziet het: de zaal is eigenlijk te klein om alle fraais overzichtelijk op te kunnen stellen. Deze reakties uit de dorpen doet ons als mensen van de Kulturele Ried werkelijk goed”. Alles overziende achtte de heer Veldhuis het een goede zaak, dat men zo aktief bezig kan zijn met alllerlei knutselwerk. Men heeft het in Wymbritseradeel niet bij siz- zen gelaten. De wethouderlijke voorzitter van de Kulturele Ried zei in zijn korte toespraakje tenslotte dan ook: „Ik hoopje dat dizze tentoanstelling forskate minsken oan it tinken sette siL Ik hoopje de kom- mende dagen op in greate belangstelling. Nog maar kort in het bezit van wijs, werd de 18-jarige B. M. uit Sneek zaterdag door de rijkspolitie van Wymbrit seradeel te Sneek aangehouden. M. werd een blaasproef afgenomen en later een bloedproef. Het hoge alkohol gehalte noopte de politie om de jongeman een rijverbod van acht uur op te leggen. ..Sizzen is neat...” werd op touw gezet om de eigen kreativiteit van de Wymbritsera- delers te stimuleren. Vanwege de Kulturele Ried werd voor een aantrekkelijke „oan- trün” gezorgd door het beschikbaarstellen van geldprijzen. In de kategorie individue- len had de Ried prijzen van f 100.-. f75,- en f 50,- op tafel gelegd en voor de „dorpenwedstrijd” zelfs geldbedragen van f500.-, f400,-. f300.-, f200.- en f 100,-. De „dorpsprijzen" zullen veelal terecht komen (Vervolg zie pagina drie) In de Sneker stadswijk Leeuwarderweg- Zwette zal het gasbedrijf Westergo in de komende maanden mei en juni de eerste aansluitingen tot stand brengen op de Cen trale Antenne Inrichting. Voor de verdere aanleg van de kabels heeft Westergo een voorlopig schema opgesteld, dat zijn eind punt zal vinden aan het slot van het jaar 1980. Dan zal vrijwel de hele stad Sneek op de CAI zijn aangesloten. Toen mevrouw L. Lemstra. wonend in de J. W. Frisostraat te Sneek, zaterdag haar wasgoed van de 'ijn wilde halen bleken er vijf spijkerbroeken, een zwarte korduroy- broek en een terlenkabroek te zijn verdwe nen. Later bleken ook nog drie truien te zijn ontvreemd. Garage de Vries, van de Oosterkade te Sneek, kreeg zondag ongewenst bezoek. De koffieautomaat werd gesloopt en het geld eruit gehaald. Hoeveel er wordt ver mist is nog niet bekend. teren naar de weergave van de tien FM- radioprogramma’s. Dat informatiecentrum zal elke donder dag zijn geopend van vier tot zeven uur en CAI-deskundigen van Westergo staan dan voor de goegemeente paraat om tekst en uitleg te geven. (vervolg zie pagina 5) teruggrijpen op het verleden Het adviseren aanvankelijk met de konsu- veel mentengids, gebeurde later ook indivi dueel. De bond liet van zich horen door kritiek te uiten op zaken als misleidende reklame, wetgeving, onvoldoende etikette- rantie en ga zo maar door. In de eerste Burgemeester en wethouders van Sneek hebben uit de vele sollicitanten de heer A. Verheijke te Rotterdam benoemd tot ha- venmeester/parkeerkontroleur. De heer Verheijke is momenteel scheepvaartmees- ter bij het Rotterdams Havenbedrijf. Hij zal naar verwachting op 1 juni aanstaande in functie treden. In de toekomstige bestemmingsplan „Duinterpen” is rekening gehouden met een sportakkommodatie. Aan de raad zal daar om worden voorgesteld een krediet be schikbaar te stellen voor het maken van een plan voor een dergelijke veldsportak- kommodatie. Het kollege zal tevens aan de gemeente raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen voor het laten maken van een damwand langs de Leeuwarderkade. Bij de Zwette zal binnenkort langs de westelijke kant (de nieuwbouw kant) een walbeschoeiing van 600 meter aangelegd worden. werking met buitenlandse zusterorganisa ties. De daaruit ontstane werkgroep ETG (Europese Test Groep) omvat tien landen. In het afgelopen jaar werden in totaal ca. vijfentwintigduizend telefonische en ruim tienduizend schriftelijke klachten ontvan gen. Deze hadden vooral betrekking op huurkwesties over nieuwbouwhuizen, de service- en verwarmingskosten van flats, ondeugdelijke levering van woninginrich ters en de dienstverlening van makelaars, aannemers en loodgieters/installateurs. Ook niet onaanzienlijk was het aantal klachten over schadeverzekeringen, de re keningen die de patiënt/konsument door de artsen en ziekenhuizen gepresenteerd krijgt en de tarieven en voorwaarden van (Vervolg zie pagina drie) Sneek matig bezocht De konsumentenboot was voorzien met al lerlei materiaal, waarmee de bezoekers op de hoogte werden gesteld van de werkzaam heden van de bond. Het „niffeljen” wordt in Wymbritseradeel nog met noeste vlijt bedreven... Die konklusie mocht men gerust trekken bij het zien van de honderden hobbyprodukten, die vrijdag en I zaterdag in „Oan 'e Brek” in Oudega bijeen waren gebracht, veelal na vóórselekties in verschillende dorpen in de gemeente. Als motto had het drukbezochte gebeuren door de Kulturele Ried Wymbritseradiel meegekregen „Sizzen is neat, mar dwaen is in ding" en te I oordelen naar de kwaliteit van de huisvlijtprodukten wordt er in de vrije uurtjes in deze plattelandsgemeente weinig gesproken, althans als men eenmaal de smaak van het nifeljen E te pakken heeft Wanneer we t van de konsumentenbond. blijkt er eranderd te zijn. Van een groepje verguis de aktivisten werd het een maatschappelijk instituut. De bond bestaat bij de gratie van zijn leden. Eind 1977 bedroeg dit 472.000. slechte De bond stelt zich ten doel de belangen ring, gevaarlijke produkten, gebrekkige ga- van de konsumenten te behartigen. Dit rantie en ga zo maar door. In de eerste doel wordt onder meer nagestreefd door jaren bracht men kritiek-achteraf, nu ech- onderzoek van en voorlichting over kwali- ter wordt de bond steeds vaker verzocht in teiten en prijzen van goederen en diensten, eerder stadium zijn mening te geven. Was het aanvankelijk het adviseren over prijzen en kwaliteiten van goederen, sinds IN TIEN LANDEN 1964 kregen ook de diensten meer aksent. Veel onderzoekingen geschieden in samen- Het hoekje dat gereserveerd was voor de „onderlinge" van Oudega Een jury van inwoners van Oudega wees onder meer een prijs toe voor de molen, die u links op deze foto van studio Ger Dijs ziet <0 SS 55 o r VB sXL..-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1