Direkteur van FSM: nog niets binnen Provincie honoreert alleen de administratieve kracht Nota Milieuraad zal in het beleid Sneek doorwerken IJLST SNEKERMKQERIER en 5PBRT 53* de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van gaa 5'0^ KMI m Weer elfstedentocht op rolschaats in Stadsfenne Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. SNELHEIDSCONTROLE en de Er wordt momenteel bij het Paviljoen aan het Sneeker- meer hard gewerkt aan de realisatie van de jachthaven, die aan de noordwest kant van het kompleks is gesi tueerd. Zoals bekend is de aanleg lange tijd opgehouden door een bezwaarschrift van de Fryske Milieuried. Aange zien dit tijdens de opening van het paviljoen werd inge trokken, onder bepaalde voorwaarden, kon nu worden gestart. Onder supervisie van ingenieursbureau Oranje woud wordt nu met draglines de grond weggehaald en de beschoeiingen aangebracht. (Foto Studio Ger Dijs). Nakompetitie start voor Hubert Sneek op één mei Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SNEEKER NIEUWSBLAD PvdA-raadslid verzekerde VVD in Sneek van lij st III nodig om de lijstnummers 3 en 4. DONDERDAG 20 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 32 nummer 3 bleek de heer Wim de Boer van Progressief Sneek beslist niet lekker te zitten. Hij wilde wel een precies weten hoe de vork in de steel zat en stelde daarom dinsdagavond vragen over deze kwestie aan het slot van de gemeenteraadsvergadering. Van de zijde van het Fries Scheepvaart Museum kon nog geen kommentaar wor den verkregen. De provinciale beschikking, gedateerd 12 april 1978. was gistermiddag nog niet binnengekomen. De direkteur. de heer Ten Hoeve, kon derhalve ook niet meedelen of het bestuur al dan niet in beroep zou gaan bij de afdeling Recht spraak van de Raad van State. Volgende week woensdag zullen de leden van provin ciale staten zich kunnen uitspreken over het voorstel van g.s. ZAT NIET LEKKER Het verloren gaan van een kans op lijst In Deersum zijn door de politie van Rau- werderhem dinsdagavond elf automobilis ten geverbaliseerd. Tussen zes en acht uur werd snelheidskontrole gehouden op de straatweg. De snelste reed honderdtwaalf kilometer terwijl maar zeventig is toege staan. De heer H. Scholten (CDAnam aan, dat de nota wel zal „dóórklinken”. Ook hij zag geen plaats voor een stafdienst. Er dienen straks wel duidelijker „lijnen” te lopen, (vervolg zie pagina 35) Dankzij de welwillende medewerking van het PvdA-raadslid P. S. Scheltema heeft de WD niet het risiko gelopen om voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sneek lijst 4 toegewezen te krijgen. Evenals bij de Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor de provinciale staten gaan de liberalen onder aanvoering van de heer H. Pheifer, en onder het cijfertje 3 op 31 mei de verkiezingen in. het zuiver'gedaan uit praktische overwe gingen. niet uit politieke. De VVD is al heid te baat om nog eens te pleiten voor de spoedige bouw van een kinderboerderij, met heemtuin anneks een les- en informa tiecentrum. ..Jammer, dat het Wereldna- tuurfonds een aanvankelijk voor dat doel toegezegde subsidie heeft afgezegd”. Verder wordt van de subsidiëring van de personeelskosten gezegd dat men geen groot bezwaar ziet in het hanteren van de provinciale normen. Dat is voor het mu seum geen punt, menen g.s.. aangezien bij de definitieve vaststelling wordt uitgegaan van de werkelijke loonkosten. Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek is erin geslaagd ruim 2.500 gulden meer provinciale subsidie in de wacht te slepen, dan eerst door het kollege van gedeputeerde staten was toegezegd. Gevraagd was indertijd om bijna 76.000 gulden; g.s. wilden niet verder gaan dan 62.240,- en dat was slechts 1.330,- meer dan in 1977. Leeuwarden wilde niet hoger gaan omdat gevonden werd dat de te verwachten loonsverhoging te hoog waren geraamd. Bovendien wilde men het uitbreiden van de staf van het museum met een administratieve kracht voor zestien uur per week niet honoreren. Dit omdat die uitbreiding zo kort na de benoeming van de direkteur plaatsvond. ALLEEN UITBREIDING De kommissie heeft nu het kollege voorge steld om de uitbreiding van het persotieel toe te staan en te subsidiëren met ingang van 1 juli. Gegrondverklaring van het beroepsschrift met betrekking tot de uit breiding heeft weinig zin. meent hij. omdat dit in 1978 niet speelt. Bovendien is al toegezegd dat wanneer de aanvraag om subsidie in het kader van de werkgelegen heid wordt gehonoreerd, dan het pro vinciaal deel van de bijdrage zal worden herzien. Tegen een stafdienst was eveneens de heer H. Pheifer van de VVD. Evenals ook Postma had gedaan vroeg hij aandacht voor het meer milieubewust maken van de héle bevolking. Betere kontrole óp de uitvoering van de Hinderwet werd wense lijk geacht door de VVD-er. die vertelde, dat hij respekt heeft voor de Milieuraad en men zijn kritiek als opbouwend moest beschouwen. Evenals vorig jaar heeft de Wijkvereniging Domp-Stadsfenne het initiatief genomen weer een elfstedentocht op rolschaatsen te organiseren. Dit rolschaatsevenement wordt zaterdag gehouden op de Middelzee- laan in de Stadsfenne. De tocht is niet als wedstrijd bedoeld, maar gaat via een ge sloten baan langs de 11 Friese steden, naar de finish. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen aan deze tocht, die niet alleen voor jongeren wordt georganiseerd, meedoen. Dat het vaarseizoen nadert, is een duidelij ke zaak. In de verschillende jachthavens is de geur van lak en verf onmiskenbaar aanwezig. Enkele durfals zijn er al weer op uitgetrokken en de eerste overnachtingen zijn inmiddels geregistreerd. Ook de rond- vaartbedrijven prepareren zich op het sei zoen. Onder meer in de gracht tussen de Oppenhuizerwegbrug en de Oosterpoorts- brug, het rondvaartschepencentrum van Sneek. Op deze foto lijkt het of er geen doorvaart richting Franekervaart meer mo gelijk is, maar dat is gezichtsbedrog. En de werkzaamheden gebeuren onder toezicht van een politieboot (voorgrond). Toeval natuurlijk. (Foto Studio Ger Dijs). Voor een goed begrip even dit; de lijst nummers voor de gemeenteraadsver kiezingen worden gewoonlijk en in de praktijk toegekend aan de hand van het aantal zittende raadsleden van een be paalde partij. Zo dient het CDA bijvoor beeld een verzoek in om lijst 1, en die aanvraag wordt dan ondertekend door de negen zittende raadsleden van het Appèl. De PvdA vraagt dan lijst 2 in een door zes socialisten ondertekend verzoek. Enzo voorts. Dat is althans de „normale” gang van zaken, want ieder raadslid is wettelijk vrij om zijn handtekeningen te zetten on der de aanvraag van een partij waarvan hij zelf géén deel uitmaakt. Zo heeft het CDA, weer normaal gesproken, in Sneek dus thans genoeg aan zeven handtekeningen omdat de PvdA - ook weer bij een gewo nen gang van zaken - niet hoger kan komen dan de zes stemmen van hun raads leden. Tussen partijen die een gelijk aantal hand- selijke besturen De tocht is zo opgezet, dat oudere kinderen0 verder moeten „schaatsen” dan de jong-" sten. Het ligt in de bedoeling om het parkoers, zo mogelijk, uit te breiden, door er een gedeelte van de Groene Dijk bij te trekken. De organisatoren hopen dat dit jaar nog meer deelnemers de rollende ijzers onder zullen binden en de tocht langs de „elf friese steden" zullen afleggen. Er wordt gestart bij de Terpschool. aan de Middelzeelaan om 13.30 uur waar men voor inschrijving terecht kan vanaf 12.30 uur. Inschrijvingsgeld is 2.50. waarvoor men dan na het volbrengen van de tocht een leuke medaille ontvangt. Een ander punt in de overwegingen was dat men het voornemen tot de uitbreiding gesteld van het museumgebouw nog niet aan de voren orde vond, aangezien die in 1978 toch niet meer gerealiseerd kon worden. Tenslotte meende g.s. dat de stijgingen van de ramingen der goederen en diensten meer dan trendmatig waren. De stijging van de loonkosten en die van de overige uitgaven moeten berekend worden op basis van de provinciale normen. Bij de definitieve vaststelling kan het deel dat voor rekening komt van de administratieve kracht alsnog verwerkt worden in het subsidie bestuur van het FSM niet zonder meer akkoord zou gaan met deze beknotting. Op 7 februari werd een bezwaarschrift inge diend op grond van de wet Administratieve Rechtspraak Overheids Beschikkingen. Op Dat „aanvaardbaar geachte” berustte 15 maart werden de heren H. G. van wel niet op Slooten en S. ten Hoeve in de gelegenheid om de mening van het FSM naar te brengen tijdens een hoorzitting in het provinciehuis. Daar werd naar hun opmerkingen geluisterd door mr. J. de Goede en mevrouw D. Y. W. de Graaff- Nauta (beiden CDA), H. A. Boersma (VVD), mr. Joh. De Jager (FNP) en W. Lage veen (PvdA). BEKNOTTING Tijdens deze hoorzitting wees de heer Ten Het was onmiddellijk duidelijk dat het Hoeve op het feit dat indertijd (september bestuur van het FSM niet zonder meer 1975) besloten is de provinciale subsidie aan het museum te bepalen op een derde deel van tachtig procent van het do»r g.s. aanvaardbaar geachte eksploitatietekort. even- een afspraak tussen het be stuur. de gemeente Sneek en de provincie. Van een te hoge raming is geen sprake, aldus de heer Ten Hoeve. Men heeft zich in Sneek gehouden aan de richt lijnen van de gemeente Sneek en daar om kan men niet met twee begrotingen, een gemeentelijke en een provinciale, komen. In 1974, tijdens de besprekingen over de opzet van het museum, was al gesproken over de onderbezetting en over het aan trekken van een administratieve kracht. De direkteur trad op 1 januari 1976 in dienst. Met andere woorden: de aanstelling ge schiedde niet vrij snel na de benoeming van de direkteur. Bovendien is deze teveel belast met het administratieve werk en dat gaat ten koste van zijn voornaamste taak: het zich bezig houden met het edukatieve werk en het wetenschappelijk beleid. De nakompetitie voor de periodekampioe nen van de hoofdklasse B start zaterdag met de wedstrijd Rheden-Achilles. Zoals bekend strijden deze ploegen samen met Hubert Sneek om één plaats in de betaalde bekerkompetitie. Op maandag 1 mei ko men de Waterpoortstedelingen in aktie tegen Rheden en wel om half acht "s a- vonds. Vrijdagavond 12 mei treedt Sneek aan tegen Achilles in een uitwedstrijd die om zeven uur begint. De return van Hu bert Sneek Rheden vindt op 20 mei plaats, terwijl Achilles en Rheden voor de tweede maal tegen elkaar in het veld komen op 27 mei. De slotwedstrijd in deze nakompetitie is op zaterdag 3 juni in Sneek als Hubert Sneek en Achilles '12 er vanaf half acht 's avonds een punt beginnen achter te zet ten. ’t Stond wat ’koud’ onder een mededeling van burgemeester en wethouders van Sneek over de door de Milieuraad uitgebrachte nota „Een leefbaar Sneek. nu en in de toekomst”; „Wij stellen voor de nota voor kennisgeving aan te nemen”. In de raadsvergadering van dinsdagavond kwam echter aan het licht en werd van diverse kanten verzekerd, dat de nota van de Milieuraad wel degelijk zal dóórwerken op het gemeentelijke beleid. Wethouder B. de Vries wilde dan ook niet horen van impasses bij de Milieuraad. „De nota druipt immers van enthousiasme en door het verplaatsen van het sekretariaat van de afdeling „welzijnszaken” naar „algemene en juridische zaken" zal ook de verhouding geineenteraad-milieuraad duidelijk kunnen verbeteren". aanvragen? De VVD verzocht met drie man (drie handtekeningen) om lijst 3 toegewezen te krijgen.... Naast de hand tekeningen van de heren Pheifer en Van der Scheer bleek de aanvraag mede te zijn gesigneerd door PvdA-raadslid heeft er toch genoeg, althans nu nog....” Scheltema. Op die manier was er geen De Boer besloot het penaltyschieten met: loting tussen Progressief Sneek en VVD „Met het antwoord van Dijkstra ben ik i:-j- --> a tevreden, voor de handelswijze van Schel tema heb ik geen goed woord over en de vage beweringen van de VVD zeggen me totaal niets!” Mevrouw Susan Homminga (Progressief Sneek) bleek wel vatbaar voor de argu menten tegen de instelling van een „staf dienst milieu". Zo’n aparte dienst leek ook haar niet haalbaar. Wel hoopte zij. dat door het overbrengen van het sekretariaat en de aanstelling van een technisch mede werker bij gemeentewerken, die zal wor den ingeschakeld bij de werkzaamheden in het kader van de milieuwetgeving, de Mi lieuraad eerder de voor de haar belangrijke informatie zal krijgen. In de „herverkave ling" zag zij echter nog geen gardntie voor een goed funktioneren van de Milieuraad. Een stafdienst-milieu zou volgens de heer Postma (FNP) een aantal goede kanten kunnen hebben, maar ook hem leek zo’n dienst moeilijk te plaatsen in de Sneker (ambtelijke) situatie. Hij nam de gelegen- Onder zijn rijtje vragen waren er zoals: „Is het initiatief van dit „spelletje” van de fraktie van de PvdA uitgegaan, was de PvdA-fraktie er van op de hoogte, is de heer Scheltema nu VVD’er geworden en had de VVD deze „onfrisse praktijken” nu nodig?” Kort en krachtig kwamen de antwoorden van PvdA-fraktievoorzitter D. Dijkstra: „Het initiatief is niet van onze frAktie uitgegaan, we waren er wél van op de hoogte, Scheltema was vrij om het te doen, maar we vinden zijn handelwijze in dit opzicht niet onakseptabel en onjuist”. De heer Harke Pheifer wees er op. dat niet de raadsleden, maar uiteindelijk de plaat- i van de politieke partijen de kandidatenlijsten en de aanvragen voor een lijstnummer indienen. De Kieswet geeft ons mogelijkheid om te proberen een stem „te lenen” en van die kans om er een stem bij te krijgen hebben we gebruik tekeningen indienen voor een bepaald lijst nummer wordt geloot. Er had in deze situatie dus eigenlijk geloot moeten wor den tussen VVD en Progressief Sneek (elk twee raadsleden) en tussen het FNP en de CPN (elk één raadslid). Voor partijen, die gemaakt om lijst 3 te veroveren”, bij de loting betrokken zijn, is dat wachten Tenslotte de heer Scheltema-zelf: „Ik heb op de uitslag nogal lastig omdat men op het propagandamateriaal niet het cijfer van de lijst kan vermelden vóórdat de loting jarenlang de derde partij in Nederland, heeft plaatsgevonden. had bij de laatste twee verkiezingen ook nummer 3 en ik vond, dat vanwege de Wat bleek nu bij het indienen van de duidelijkheid die traditie niet onderbroken moest worden”. Even een interruptie van de heer Cees Meijer van de CPN; „Ik heb er niet zo gauw aan gedacht, maar misschien had ik een stem kunnen lenen van het CDA, die A A ’■ii

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1