VOLGENDE WEEK oehboottochtei zohnebloewl ■iM MAAR EEN KRANT Volop negatieve reakties in diskussie basisrekreatieplan van weer Wielerronde Sneek kontrakteert DOLLE DRIES VAN WIJHE Balkster jachtverhuurder tracht grond aan de Luts te kopen Scholier aangereden door bulkauto Snelheidskontrole Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST I I I r'MW'.'- Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt volgende week in verband met Hemelvaartsdag slechts éénmaal: op woens dag 3 mei. In verband met deze „midweekse” krant dienen de advertentieteksten bij ons binnen te zijn op dinsdag 2 mei om 12 uur. I NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de sneker^koekiek Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van IJlst beter af bij Sneek met hinderwet dan bi j Wymbrits (vervolg zie pagina 21) a DONDERDAG 27 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 34 Het verschil tussen ’n uiterst propere huisvrouw en ’n merelpop is al sinds mensenheugenis, dat de merel het voorjaar een staan. Een enkeling veegde vloer mee aan. er zelfs de Mumsen vond de ar- De Vries niet helemaal bedrijf is sowieso i vergeleek de met die van het van de provin- Verschillende malen heeft de raad van Gaasteriand zich al gebogen over het ver zoek van de Balkster jachtverhuurder R. Beekema een stuk Lutsoever en groenvoor ziening te kopen. steeds nul op rekest. Men wilde niet verder gaan dan verhuur. Op het Waterloo-kruispunt in de weg Balk-Woudsend werd dinsdagmiddag om streeks kwart voor vijf de 13-jarige Hen drik Mulder uit Balk aangereden door een bulkauto. Het liep allemaal nogal goed af, want de jongen kon na in Woudsend voor een beenwond te zijn behandeld naar huis gebracht worden. Burgemeester 1 gumenten van terecht. Ieder hinderwetplichtig. Hij voorgestelde bepaling i welzijnswerk. Het werk ciale schoonheidskommissie wordt ook Gisteravond kregen die kommentatoren de gelegenheid om in persoon hun standpunt toe te lichten. Dat gebeurde in het Sneker Sociaal Cultureel Centrum „het Bolwerk”. Overigens waren lang niet alle insprekers gekomen. Gezien de belangstelling voor het plan, kon de interesse voor de bijeen komst tegenvallend worden beschouwd. Tussen half negen en negen uur gis termorgen werden achtenzestig mensen aan de Pampuskade in Sneek ingescheept voor een reisje van de Zonnebloem. De afdeling Sneek organiseerde deze bootreis die over enkele wateren in de omge ving zou worden gemaakt. Voorna melijk bejaarden, waaronder enkele hulpbehoevenden, hadden zich ge meld om een gezellige dag te be leven. Een tiental vrijwillige hulpver leners waren aan boord om het ge zelschap te begeleiden. Voor verder verslag van deze bootreis elders in deze editie meer (pagina 23). doorberekend aan de „klant” en daar heeft nog nooit iemand bezwaar tegen gehad. Het was duidelijk dat de beide PCP-ers (S. Wassenaar en wethouder J. de Vries ont braken op het appèl) niet akkoord wilden gaan met het idee van het kollege. Zij handhaafden hun voorstel van fifty- fifty-basis. Het kwam tot een stemming, waarbij bleek dat W. Koopmans-Kuipers. M. A. Wijbenga-van der Meulen en J. H. Stokker (respektievelijk Vrije Kiezers en PvdA) niets voor een verdeling voelden. zijn gekomen. Eerder het tegendeel. Veel positiefs kwam er bovendien met boven de tafel. Het gros der inleiders bleek negatief tegenover het rapport te xxxxxxxxxxx TEBEKSETTER De aanleg van een zinker in de Geeuw, zodat het gedeelte van het stedeke aan de spoorlijnkant op de j-ioolzuivering in Sneek kan worden aangesloten, werd door E. D. de Vries aangegrepen om zijn misnoegen over het overheidsbeleid te uiten. IJlst had namelijk gehoopt dit projekt in het kader van de ACW uit te kunnen voeren. De provinciale ACW-kommissie had het ook op de lijst gezet, maar Den Haag had het geschrapt. De jongeman kwam van school in Sneek en was. op de fiets, op weg naar huis. Bij Waterloo stak hij achter een bus de weg over zonder eerst goed uit te kijken. De chauffeur van de vrachtauto, M. van der Werf, remde krachtig en kwam daarbij in de berm terecht. Resultaat van de manoeu vre was wèl, dat Hendrik niet „vol werd geraakt. SNEEKER NIEUWSBLAD heeft staan, overnemen. Onder meer om vanwege de toekomstige samenvoeging een heid te krijgen. Dat vond de PCP geen argument. De „huwelijkspartners zijn ver schillend geaard”. IJlst is stedelijk, indu strieel gericht. Wymbrits agrarisch. De be langen zijn andersoortig. ALGEMEEN BELANG Dat de kosten voor de gemeente de pan uitrijzen, daar was ook mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje van overtuigd. „Ik be grijp dat het zo niet langer kan”. Vandaar dat de PCP voorstelde om de kosten te delen. Van belang daarbij was echter dat het betrokken bedrijf wel enig toezicht E D de Vries zwakte de stelling van zijn fraktiegenote wat af. „It stiet as in peal hoppe wetter, dat wy net by Snits wolle” Maar dat betekent nog niet dat alles wat voor Wymbrits goed is, ook „goed foar üs is" In het kader van wat de gemeenten doen met de omstreden kosten, had hij met een aantal andere dan waar IJlst informatie moet kunnen uitoefenen op de kosten, opgedaan heeft, kontakt opgenomen Kontróle is dus noodzakelijk. Workum voelt er niets voor, Bolsward juist Het is voor IJlst een algemeen belang wel. Heerenveen berekent die principieel dat er industrieën zijn, want de dienst- verlenende sektor ziet zij in het Stedeke rekening niet neerstrijken. Dit zou een argument te meer moeten zijn voor het delen van de kosten. Bovendien had zij in het voorstel cijfers gemist. Waar is de limiet? zo vroeg zij zich af. Beekema voelde er geen steek voor de door de gemeente als laag aangemerkte prijs te betalen en kwam met een eigen voorstel: ruim achttien gulden voor de oever (per vierkante meter dan) en voor de Hij kreeg van de raad groenstrook (een oppervlakte van 864 vier kante meter) drieduizend gulden. (vervolg zie pagina 23) niet door, omdat men daar het voor eigen g nemen de konsekwentie vindt van het aantrekken van industrie. Hij voer de verder aan dat bedrijven, die in de loop der jaren door woonbebouwing zijn „inge pakt”, nu met lasten daarvan worden opge zadeld. Naar zijn mening moeten er dan ook van te voren goede afspraken worden mensenheugenis, dat de merel het voorjaar een paar weken eerder in het hoofd heeft. De moeilijkheid voor de merels is echter, dat er nog maar weinig groen aan de bomen zit als ze aan gezinsuitbreiding gaan denken. Ze kunnen dan niet gemakkelijk een beschut en wat aan het gezicht ont trokken plekje vinden en zoeken dan ook vaak de merkwaardigste plaat sen voor hun kraamkamer. Op het volkstuintjeskompleks van „Nut en Ge noegen” vond de moeder-merel op deze foto een aanvaardbaar stekkie in het tuinhuisje van de heer Klaas Langerak, die deze zangvogel (in ’t Fries „Swarte Lyster”) subiet gastvrijheid aanbood. Het diertje zit nu vast te broeden en neemt zelfs niet meer de moeite om even op de wieken te gaan als Langerak ten tonele verschijnt. (Foto Studio Ger Dijs). De Wielerronde Sneek. die zoals bekend op dinsdag 23 mei (19 00 uur) in het Lemmerweg-kwartier Kaatsland, Scher- hemstraat. Piekezijlstraat en Morrahem- straat) verreden zal worden, herbergt een flink aantal klinkende namen De best in het gehoor liggende is die van Dries „Boeme rang" van Wij he, oftewel „De Pijl van Kerkdorp", die vijf jaar geleden uit het niets opdook en eensklaps Nederlands amateur- kampioen werd De ronde in Sneek zal trouwens één van de laatste wedstrijden van Dolle Dries zijn, aangezien hij het lumineu ze idee heeft gekregen naar de profs te moeten overgaan Het. in samenwerking met het Comité Wielerronde Sneek. organiserende Olympia uit Heerenveen heeft voorts ondermeer de volgende renners kunnen kontrakteren; Popke Akkerman Don kerbroek. Gerrit Brokelman Harden- berg. Bé Duit Hoogeveen. Sybolt Grei- danus Wommels. Jan Feiken Veendam. Dries Timmer De Punt. Jan en Wieger Vlot Wanneperveen en Bert Wekema Peize. Op dit moment zijn 85 renners „geprogrammeerd”. nakke^dat'de belangstellenden kregen toegestuurd, een aantal verhalen van „des kundigen" was bijgesloten, waarin ieder voor zijn eigen terrein een kommentaar ha en neergelegd. j NOOITGEDAGT-ORANJE (PCP) - halfom half- „Het is wel vreemd dat zodra het op centen gemaakt, aankomt, de PCP meer voor Sneek gaat voelen dan voor Wymbritseradeel” pareer de de socialist J. Stokker de aanval van de PCP op het kollege. Hij kon zich overigens niet Voorstellen dat Sneek niets in de molen heeft zitten om aan dit probleem (het inschakelen van deskundigen en de kosten daarvan) paal en perk te zetten. Het kollege wilde de letterlijke tekst van Het zal niet voor iedere hinderwetaanvraag wat Wymbritseradeel in de verordening noodzakelijk zijn deskundigen in te scha- heeft staan, overnemen. Onder meer om kelen, kon burgemeester H. W. F. Mumsen de PCP gerust stellen. En het algemeen belang komt beslist wel tot uiting in de rekening. De gemeente kan namelijk een groot aantal kosten niet in de nota op nemen. „We zullen de deskundigen pas inschakelen als het niet anders kan”. „We hebben ons het vuur uit de sloffen gelopen toen de herindeling aan de orde was De slogan was toen „Drylts en Wymbrits nea by Snits". Maar wanneer je de leges- verordening bekijkt dan zouden de Ulster bedrijven beter af zijn bij Sneek. De Waterpoort stad heeft en biedt een gunstiger ondernemersklimaat. Dat was de inzet a de aanval, die de PCP-fraktie dinsdagavond op het voorstel „de kosten van adviezen m verband met vergunningen van buiten het ambtelijk apparaat" volledig door te berekenen aan de bedrijven. Reden voor de vertegenwoordiger van de „Feriening fan lytse doarpen”, G. Wartena (bekend uit Oerein-rünten) om in de pauze het maar voor gezien te houden. Na echter eerst wel een gestencilde inspraakreaktie te verspreiden, zonder dat daaruit duidelijk Meer zicht op de materie zal er ook niet bleek wie de geestelijke ouders waren. KRAKEND Maar goed, dat paste bij de sfeer van de (vervolg zie pagina 23) De groep Gaasteriand van de rijkspolitie heeft dinsdag op de autoweg Balk- Koudum en op de Heerenhoogweg te Wyckel een snelheidskontrole gehouden. Op de autoweg, waar op dat moment wegens werkzaamheden slechts 70 km ge- treders'g^erbrifs^rd'. De^recordhouder” weg. waar hooguit 50 km gereden mag treaers geveroduse worden, werden twee snelheidsovertreders was iemand, die een snelheid van w Km per uur ontwikkelde. Op de Heerenhoog- °P de bon gezet- sip

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1