r IJLST 1 van Rauwerderhem streeft naar de spreiding sportakkommodaties IJIsters verzetten ■I 5PBRT zich bij arrestatie I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en Ki O 88® Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. o S O o ■5 2 <o 2 H en de Het bestuur van het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft be sloten tot de aankoop van restaurant-café Piso, op de hoek van de Dr. Boumaweg en de Parkstraat. De definitieve overdracht van het pand zal na het zomerseizoen plaatsvinden. Het is de bedoeling, dat het ziekenhuis een gedeelte van het pand geschikt zal maken voor een aantal admistratieve diensten en' dat de rest van het vroegere restaurant gebruikt zal worden als magazijnruimte. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 40 SNEEKER NIEUWSBLAD Sint Antonius Ziekenhuis kocht café-restaurant Piso 1 Samenwerking V. V. V. en Sneek-Promotion inniger of twee had i zijn. Pittig fraai resul- WOENSDAG 3 ME11978 133ste JAARGANG No. 35 Een personenauto, die zondagavond rond half negen met een snelheid van ongeveer honderd kilometer per uur over de Leeu- warderweg joeg, wekte argwaan van de be manning van een patrouillewagen der Sneker politie. Tijdens de achtervolging wer den een aantal verkeersovertredingen ge- konstateerd, onder meer het rijden door een rood verkeerslicht. (vervolg zie pagina 29) De tennisbanen wil men in Rauwerd gekonsentreerd zien, tenzij voor de aan leg van een tweetal banen in Imsum geen of een zeer geringe uitgave van de gemeente wordt gevraagd. Medewer king ten behoeve van de ruitersport zou alleen gegeven moeten worden, wan neer deze zich richt op de buitenmane ge te Poppingawier. „Om de verschillende aktiviteiten beter te kunnen koördineren én aan het verzoek van de Sneker Zakenlieden te voldoen het geven van duidelijke informatie over deze stad vanuit een meer centrale plaats te laten geschieden, heeft het stichtingsbestuur van Sneek- Promotion 't besluit doen nemen de banden met de plaatselijke VW te verstevigen”. Met die woorden opende de heer G. L. Berkhout, S.P-bestuurslid en de opvolger van mr A. v.d. Werf als VVV-voorzitter, gistermiddag de nieuwe WV-stand in Amicitia. De in no- time gerealiseerde verhuizing uit het voormalige kantoor in de „brandweerkarzeme” aan het Martiniplein had daarmee zijn beslag gekregen. ;ste re- gemeen- te Rauwerderhem er een belangrijke plaats voor inruimen. De rekreatiesport neemt een steeds grotere plaats in naast de wed strijdsport. Vooral de binnensport ontwik kelt zich sterk. Wanneer er zalen worden gebouwd, zullen deze echter tevens ge- Voorop staat bij het bestuur van het zie kenhuis. dat men over een zo goed moge lijk funktionerend ziekenhuis moet kunnen beschikken. De mogelijkheid om daartoe te komen, kan misschien verwezenlijkt worden zonder voorlopig tot de bouw van een volkomen nieuw ziekenhuis over te gaan. Voorop staat, dat er een ziekenhuis komt, dat aan Alle eisen voldoet. Kan dat zonder nieuwbouw en door renovatie en uitbreiding, dan zal men die mogelijkheid serieus overwegen. Bij de studie die mo menteel plaats heeft, worden een hele rij Als rattenvangers van Hameien trok ken groepjes van Advendo en Rhythm Stars maandagmorgen door de binnenstad en de buitenwijken van Sneek om een groot deel van de wat oudere schooljeugd te ver zamelen voor een mars naar de Marktstraat om voor het stadhuis mee te doen aan het gebruikelijke zangfeest. Terwijl de kleuters in de wijken reeds bezig werden gehou den met het oplaten van ballonnen, een verklede optocht en dergelijke zaken, zorgden de schoolkinderen na een kort woord van burgemeester B. van Haersma Buma voor een „na tionaal zangprogramma” waarbij het christelijke muziekkorps „Harmo nie” voor de begeleiding zorgde en Harmonie-dirigent Hoekstra vanaf het bordes de juiste maat er pro beerde in te houden. Na het slot nummer - uiteraard het Wilhelmus - zwermde de jeugd weer uit om in de wijken enthousiast mee te doen aan allerlei aktiviteiten. Even later stond de Harmonie al weer klaar om een serenade te brengen bij het Gerefor meerd Verpleeghuis. Ook andere zieken- en rusthuizen kregen een beurt en om tien uur beklom het Stedelijk Muziekkorps het podium op de Wip voor een konsert. Met hulp van het mooie weer slaagden de oranjefeesten weer uitstekend. Het laatste puntje werd na midder nacht op de i gezet in de feesttent van de Lemmerwegwijk, waar tot een uur of één de beentjes van de vloer gingen. schikt moeten zijn voor het geven van on derwijs in de lichamelijke oefening. Met de vraag naar voorzieningen vanuit het onderwijs wordt ook rekening gehou den. De afmetingen van het traditionele gymnastieklokaal is echter niet geschikt voor alle andere soorten van sportbeoefe ning. Ook hier zal men aan tegemoet moe ten komen, aldus b. en w. Bij het ziekenhuis is momenteel weer een veelomvattende studie gaande over ver nieuwing en uitbreiding of algehele nieuw bouw. Diverse alternatieven maken deel uit van een serie mogelijkheden die be studeerd worden. Men denkt daarbij onder meer aan uitbreiding in de richting van de Parkstraat of in zuidelijke richting waar men enkele semi-permanente gebouwen zou kunnen vervangen door meer defini tieve uitbreiding. Open stukjes grond ten zuiden van het ziekenhuis zouden even tueel ook benut kunnen worden. Over al Het Sint Antonius ziekenhuis sukkelt al ja- deze zaken is ook reeds overleg gaande ruimte. Die nood met de gemeente Sneek. Het onderzoek naar de mogelijkheden van renovatie en nieuwbouw ter plekke staat mo menteel nog los van de aankoop van res taurant Piso. Er diende echter iets te gebeu ren. omdat er van de bouw van een nieuw ziekenhuis in de omgeving van de Bolswar- derweg de eerste tien d vijftien jaar toch nog geen sprake kan zijn. De aankoop was in ie der geval wenselijk omdat het Sint A ntonius Ziekenhuis op korte termijn wat meer ruim telijke armslag diende te krijgen. In het kader van het algehele onderzoek is van belang, dat met name voor het operatiekompleks. de röntgenafdeling en de polikliniek-chirurgie een betere akkommodatie wordt geschapen. Blij ken die knelpunten op te lossen door uitbreiding in de richting van de Park straat en in zuidelijke richting, dan zou het zelfs mogelijk künnen zijn, dat de nieuwbouw aan de Bolswarderweg voor langere tijd achterwege kan blijven. Dan zal echter aanzienlijk meer bouw terrein beschikbaar moeten komen dan waarover men nu - met de aankoop van restaurant Piso - kan beschikken. Voor de derde maal is de Sneker Douwe van der Wal erin geslaagd de Makkumer autocross op zijn naam te schrijven. Vorig jaar en in 1973 was hij iedereen met zijn snelheidsmónster-op-wielen ook al te slim af en mocht hij de fraaie wisselbeker, die nu voorgoed in zijn bezit is gekomen, mee naar huis mocht nemen. Hét sukses is er uiteraard niet minder om. maar de tegenstand die Van der Wal maandag te verwerken kreeg, was geringer dan vorige keren. Hij lootte steeds gunstige startposities (vooraan en in de binnen- bocht) en lag een paar maal van meet af aan op kop. Van der Wal inde voor deze fraaie overwinning het leuke bedrag van achthonderd gulden, eksklusief de nodige premies die door sponsors en bezoekers beschikbaar waren gesteld. Het aantal be zoekers overschreed de tienduizend. aan de Pampuskade - tot „Boot van het Jaar” wordt gekozen, meet zo lang dat het vanaf de Industriehaven achteruit moet varen. De traditionele Vloot- schouw, wellicht nog ruimer van opzet dan voorheen, wordt in deze verkiezing ingepast. Bij de presentatie van het Sneek- Promotionprogramma, dinsdagmiddag op het stadhuis, zei stichtingsvoorzitter G. Minkema, dat bij de samenstelling ervan juli zal de eerste plaatsvinden. Onder de ti- doorgeborduurd was op opgedane ervaring en dat het een unieke affaire is dat al deze publiekelijk getoonde kollektie geschenken aktiviteiten - 69 stuks in 46 dagen - onder de paraplu van een Sneek-Promotion ge houden worden. „Er was doorgaans weinig dere fraaie buitenlandse giften worden uit- Coördinatie, en die is er nu wel. Bovendien werkt een dergelijke opzet stimulerend op B mensen die iets op touw willen zetten”, al dus de heer Minkema. HENRY DUNANT „BOOT VAN HET JAAR” Direkt hiermee in vèrband staat de komst van het Roode Kruis-schip Henry Dunant naar de Waterpoortstad. Het schip, dat op de vooravond van de Sneekweek (4 augustus) - afgemeerd renlang met gebrek aan i komt duidelijk naar voren als men weet, dat de norm voor een modem ziekenhuis ongeveer vijf-en-zeventig vierkante meter per ziekenhuisbed is. In het Sneker streek ziekenhuis heeft men slechts de be schikking over vijf-en-vijftig vierkante me ter per bed. Door het overbrengen van een aantal administratieve diensten en een aantal magazijnen naar het huidige café- restaurant van de heer J. F. Piso. krijgt men in het eigenlijke ziekenhuis wat ruim te vrij voor andere diensten, die momen teel erg in de knel zitten. De tweede ..uitsmijter” is tot en van 22F juli’ en met 4 augustus te houden.tentoonstelling over het doen en laten van het Roode Kruis. De afdeling Sneek zal uiteraard ook een deel van de ruimte opeisen, maar het aksent zal voornamelijk liggen op de werk zaamheden en de historie van het Roode Kruis. Voor filatelisten is het interessant te weten dat een komplete, over het Roode Kruis handelende postzegelverzameling zal zijn uitgesteld. De totale waarde wordt geschat op een slordige tien miljoen gul den. Na Genève is Sneek de tweede plaats waar deze tentoonstelling plaatsvindt, mo gelijk nog gevolgd door New York. y. Wanneer men realisatie van deze projekten op korte termijn nastreeft zien b en w het als volgt; de verbetering en uitbreiding van de kleedgelegenheden in Rauwerd. ten be hoeve van de kaats.- en tennissport en de aanleg van een tweetal tennisbanen bij het bestaande kaatsveld; de bouw van kleed-, schuil- en opberggelegenheid te Poppinga wier tussen het Kaatsland en de manege en de bouw van een vergroot gymnastiek lokaal te Sijbrandaburen. Projekten op middellange termijn zijn de aanleg van twee tennisbanen in Imsum. tenzij deze zonder noemenswaardige mid delen van de gemeente op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Als projekt op lange termijn blijft staan de bouw van sportzaal of sporthal te Imsum. Omdat sport één van de belangrijk: kreatievormen is geworden wil de ge: Bij de foto boven: Rond een uur het er alle schijn van dat de VVV-verhuizing niet voor zessen gerealiseerd zou zijn. Pittig doorknutselen wierp echter een taat af. %//Z' Een greep uit het grote aanbod: zater dag 20 mei motorenshow Oosterdijk- Promenade, dinsdag 23 mei Wieler ronde Sneek. zaterdag 10 juni Interna tionale Marathon, woensdag 28 juni het door kinderen maken van de grootste kleurplaat van Europa in de binnen stad, donderdag 6 juli Diskedei Noorderhome-Promenade, woensdag 19 juli gekostumeerd kajakwedstrijden voor paren op Grootzand. Verder on dermeer weer diverse (muziek)optre- dens op het Wippodium, waaronder niet minder dan vier talentenjachten In de gemeente Rauwerderhem bestaat behoefte aan verbetering van bestaande en de aanleg van nieuwe sportakkommodaties. Het te realiseren zal echter een zeer hoge uit gave vergen. Vooral de zaalakkommodatie zal alleen middels subsidie van derden verwe zenlijkt kunnen worden. B. en W. van Rauwerderhem zijn wel van oordeel, dat gestreefd moet worden naar vervulling van de wensen. Om zoveel mogelijk met de financiën te schipperen acht men het noodzakelijk om van drie hoofdgedachten uit te gaan, namelijk; konsentratie, het nastreven van multi-funktioneel gebruik van akkommodaties en fase ring. B en w. is van mening dat voor wat de be staande toestand betreft er vanuit moet worden gegaan, dat; het voetballen zich in Imsum konsentreert. hetgeen inhoudt, dat de gemeente geen medewerking verleent aan op te richten klubs elders in de ge meente. Voor het korfballen, dat zich in Sijbrandaburen konsentreert. wordt dezelf de opmerking geplaatst. Kaatsen en andere kleine sporten moeten daarentegen moge lijk zijn in alle dorpen. mogelijkheden op een weegschaal gelegd. De aankoop van restaurant Piso - opper vlak tegen de zeshonderd vierkante meter - staat daar min of meer los van en daarvan was de bedoeling om binnen korte tijd de grootste nood te leningen. Punten van belang voor het verwezenlijken van het een óf het ander zijn natuurlijk ook de financiële middelen, én wat er over de keuze-mogelijkheden wordt gedacht door onder meer de gemeente, het Kollege van het Ziekenhuiswezen en het departement van Volksgezondheid. van zowel Koningin Juliana en Prins Bern- hard als Prinses Beatrix worden tentoonge steld. Poppen, keramiek, zilverwerk en an- gestald. Een en ander past helemaal in het kader van het optimaal gebruik-maken van Ami citia. een Sneek-Promotiongedachte die met name na het sukses van de Hobby- land-tentoonstelling opgeld heeft gedaan. Het zömerprogramma van Sneek- Promotion vermeldt namelijk niet minder dan drie tentoonstellingen, waarvan één - Japanse kindertekeningen - reeds te be zichtigen is. De andere twee zullen echter de show moeten stelen. Van 24 juni tot en met 13 tel „Dertig jaar Koninklijke Buitenlandse Kontakten” zal een grote, deels nimmer 7.-:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1