IJLST snekerMkoehier Jeugd nam stormenderhand de Fridsmaspeeltuin in bezit Genoegens waren verdeeld bij de „Kleine Sneekweek” en van Hoofdprijzen Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL j. f Jongetje verdronken in Oppenhuizen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Jongeman uit Sneek met motorfiets in de sloot en verdronken en de Wedstrijdzeilers, pleziervaarders, Jan Publiek èn de organisatoren van de SZC en de KZVS - zij kregen hun gerak tijdens de Kleine Sneekweek, die van Hemelvaartsdag tot en met gisteren op het Snekermeer werd gehouden. De wedstrijdzeilers, werden verassend getrakteerd op achtereenvolgens: een beetje wind, een lekkere koelte, een vrijwel windstille dag en, als zondagse uitsmijter, een meer waarop de schuimkopjes verschenen. Nu kunt u zelj wel uitrekenen welke dagen het goed toeven was op het terrasje voor 't Foaründer. De organisatoren waren blij dat het liep zoals het lopen moest, dat de nieuwe baan er bij de wedstrijdzeilers goed in ging en dat men zondagmiddag „mooi op tijd” de boeken kon sluiten. Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD - 46 n groot „watersportonderzoek 1 De „Fridsmajeugd” had al lang genoeg Enschede in de Stemklasse, de bekende R. Cazemier de situatie goed aan.- „Ik zal het kort maken. Er zullen mensen zijn, die zo 'n maar wèl, vreselijke belangrijk Komend seizoen in Friesland MAANDAG 8 ME11978 133ste JAARGANG No. 36 hebben nu een weer de mooiste VIERMAAL EERSTE Slechts drie man lukte het overigens om alle vier dagen - wind of geen wind - als eer- SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto ’s Studio Ger Dijs) LUCHTFOTO’S In 1977 zijn vooral gegevens merzameld over het gebruik dat van de Friese water- sportgebieden wordt gemaakt. Daartoe zijn toen luchtfoto’s gemaakt van ligplaatsen, aanlegplaatsen (in en bij bebouwde kom men), oevers en vaarwegen. Vanaf een aan tal hoge punten werden bovendien perio diek foto’s gemaakt van meeroppervlakken om de bezetting van het aantal boten per hektare water te kunnen vaststellen. I iMÜW"' Ook werden er tellingen gehouden bij lig plaatsen in jachthavens om gegevens te Klokke twee uur verscheen de heer Ceze- mier. wierp zijn ambtsketen over het hoofd en meldde zich present bij de heer D. Duursma, bestuurslid van de vereniging van Dorpsbelangen en van de buurtvereni ging. Tevens ook de man, die achter de In het komende vaarseizoen zal in Frie sland een onderzoek worden ingesteld naar de struktuur van de watersport. Dit onder- gebruik zoek zal bouwstenen moeten opleveren voor het realiseren van een vaarwegen-, ligplaatsen- en bergingsplan. waarin vooral gevens over het gedrag van de water sporter. Wat doet een i en waarom bijvoorbeeld over ’t algemeen een ander „vaar- en lig”-gedrag dan een motorvaar- der, maar er is nog weinig bekend over de voorkeuren van de verschillende katego- rieën watersporters voor Onder; „len, twa, trije” riep de burgemeester en daar gingen de ballonnen het zwerk in. (Foto’s Studio Ger Dijs). Door onopgehelderde oorzaak is zaterdag morgen in alle vroegte de 2O-jarige K. M. Alkema uit Sneek met zijn motorfiets in de sloot gereden bij Kramershoek, onder het dorp Kubaard. Zijn stoffelijk overschot werd omstreeks half negen gevonden. Vastgesteld werd, dat de dood reeds enige uren eerder was ingetreden. Klaas Marco Alkema woonde aan de Gra- vinneweg in Sneek. Hij zat in de ek- samenklas administratief onderwijs van de christelijke scholengemeenschap „W. G. Baarda”. zou ontstaan tussen de beide buurtverenigingen. De heer Caze- het verwezenlïjkenvan de plannen voor de j“‘ oudenrgeluk”me”de’ze°nieüwe bijdrage tot de leefbaarheid van het dorp, en het feit, dat de kleintjes nu ergens veilig kun nen spelen. Catharina van der Meer bood de burgemeester daarna de schaar en de sleutel aan waarmee het lint werd doorge knipt en ’t hek van ’t slot gedaan. En toen was het hek letterlijk en figuurlijk van de - dam! nieuwe speel- pe s]eutei Van het toeganhshek werd daar na ter hand gesteld aan de 84-jarige Dou- we Visser, die als oppas zal fungeren en daarbij het voordeel heeft, dat hij vlak naast de speeltuin woont. Overigens; Dou- we Visser is bij de jeugd van Schamegou- tum geen onbekende figuur. In de tijd, dat de kastanjes rijp zijn plukt hij die allemaal keurig van de boom voor zijn deur en de- --1 kastanjes dan pond- pondsgewijs op de speelpleinen van de scholen... Boven; Met vaardige hand heeft burgemees ter B. W. Cazemier van Wymbritseradeel het lint doorgeknipt. Catharina van der Meer staat te wachten tot ze de schaar terug krijgt. In het midden de heer D. Duursma en (met hoed op) oppasser Douwe Visser. - 3 VRESELIJK BELANGRIJK moeten wachten - zo vond ze. Tegen kwart In een kort toespraakje voelde burgemeester voor twee stond men al op het pleintje te wachten, allemaal voorzien van een ballon met een naamkaartje er aan. Het Scharne- speeltuin niet zo erg belangrijk, vinden, goutumer muziekkorps Excelsior had de 'wij vinden van i de nieuwe speeltuin gebracht. Daar werd het even wachten. Af een toe een deuntje van het korps zorgde even voor afleiding. maar waar bleef de burgemeester nu...? A. van der Veen uit Leeuwarden in de Flying Juniorklasse en R. Postma uit Grouw in de Flitsklasse A, overigens ook een knaap die wel vaker aan het helmhout heeft gezeten! De Vaurienklasse B, vlak nadat de schepen zaterdagmorgen (toen stond er nog wat wind) de boei bij Gossepalen hadden gerond. Tweede van rechts is de „Spikerbak” van R. Smith uit Bergum (H 32261), die tenslotte ste te eindigen. Dat waren Tj. Hoeksma uit de hoofdprijs bemachtigde. (Foto studio Ger Enschede in de Stemklasse, de bekende R. Dijs). In het ene gebied zal het accent meer op de rust, in het andere gebied meer op vergro- die dag gedaan is. Ook ting van het aantal ligplaatsen moeten wor- - den gelegd. Ook voor scheppen van meer de daar aanwezige voorzie- gevarieerde bergingsmogelijkheden is het nodig de mening van de watersporter te peilen, (b.v. kleine dorpsjachthaventjes of grote verenigingshavens). Het onderzoek vindt plaats onder verant woordelijkheid van' de provinciale water staat. De verzameling en verwerking van :n aan het ingenieursbureau „Oranjewoud”. Het ministerie van CRM draagt 75% bij in de kosten van het onderzoek. H. A. Minks uit Leeuwarden toonde zich in de Ynglingklasse het best tegen de ver schillende weersomstandigheden opgewas sen. Met twee eerste, twee tweede en twee derde plaatsen won hij niet alleen de hoofdprijs van de Kleine Sneek. maar ook met brio ’t Yngling-klasse-evenement, waar voor niet alleen de vier SZC en KZVS- wedstrijden golden maar waarvoor nog twee ekstra races op donderdag en vrijdag waren „tussengeschoven”. Bij de meeste wedstrijden trad U. de Vries uit Grouw als de geduchtste konkurrent op voor de latere kampioen. (Vervolg zie pagina II) rgingsplan is grote behoefte Friese merengebied steeds drukker is ge- vraagt om één en ander in goede banen te kunnen leiden. Met incidentele maatrege len kan niet meer worden volstaan. De wa tersporter zal zelf de nodige gegevens over gebruik en gedrag moeten leveren. Daar om zal een aantal watersporters steek proefsgewijs worden betrokken bij het on derzoek naar de struktuur van de water sport. In 1977 is met het onderzoek een begin ge maakt en is er een proefenquête gehouden ter voorbereiding van een grote enquête, die het komende seizoen zal plaats vinden. De proefenquête had tot doel om aan de weet te komen of watersporters bereid wa ren om aan een korte enquête mee te wer ken en om gedurende vijf dagen een soort logboek bij te houden. Daar is over ’t alge meen positief op gereageerd. Ook het wer ken met het logboek sloeg aan. Er waren zelfs watersporters, die het jammer von-' den. dat zij niet meer informatie kwijt kon den. De proefenquête was van bescheiden omvang (er werden 39 logboeken uitge reikt). maar het resultaat was zodanig, dat het komende seizoen volgens dezelfde me thode te werk zal worden gegaan. Mopperaars blijven er altijd, maar het gro te gros van de wedstrijdzeilers had zeer veel waardering voor de uitgezette „nieu we” banen. Het startschip kon het telkens zo plooien, dat post gevat werd op een stekkie waar vrijwel recht in de wind ge start kon worden. De finish lag steeds vóór de starttoren op het Kolmarslan zodat de deelnemers niet lang behoefden te wachten op een handdruk of een kusje van de sup- porters op het starteiland. Overigens kon den die kijkers meteen zien (zaterdagmid dag). dat de „zeilracer” ook moet weten wat geduld beoefenen is. De laatste paar honderd meter tot de denkbeeldige eind- lijn waren bij volkomen windstilte soms een verschrikking, en vergden veelal meer dan een half uur... Om bij zulke verschillende weersom standigheden toch alle vier dagen te win nen, of in het voorste gelid te finischen, dat tekende toch wel de ware wed- strijdmentaliteit en geraffineerde zeilkun- de. De vijf-jarige Jelle Doting uit Oppen- huizen-Uitwellingerga, die vrijdagmiddag werd vermist, blijkt verdronken te zijn. Om half vier was het jongetje plotseling verdwenen en begon men te zoeken. Onge veer twintig over vier werd het kind gevon den in de Leijensloot achter Oppenhuizen. Het is zo goed als zeker dat het jongetje spelenderwijs te water is geraakt. Hij was namelijk aan het fietsen op het erf van de heer J. Feenstra. Vermoedelijk is hij toen met een vaart het water ingeschoten, maar niet uitgesloten is ook dat hij op de wal kant heeft gestaan en zijn evenwicht ver loor. De heer Feenstra vond het jongetje en zijn fiets onder een boot. De familie Döting heeft nog een 7-jarig dochtertje. De heer Duursma verwelkomde de burge meester. bedankte een hele rij instanties en personen, die meegeholpen hadden en bij gedragen hadden om tot een i tuin te komen en waarschuwde de kinde ren er voor, dat de ballonnetjes pas de lucht in moesten op een seintje van de bur gemeester. Voor een aantal kinderen kwam die waarschuwing al te laat, omdat 'ze hun ballon al hadden laten ontsnappen. Na een „ien, twa, trije” ging het gros van de gekleurde ballonnen inderdaad het luchtruim in, maar tot verdriet van de „op- laters” bleven er een paar haken in de bo men. De winnaars yan de hoofdprijzen van de Kleine Sneekweek waren; Vaurienklasse B; R. Smith te Bergum, Schakelklasse B; A. Hasper te Hoogezand, Flitsklasse B; J. Andringa te Drachten, OK-jollen; I. Bakker te Langweer, Laserklasse B; F. van der Meer te Grouw, Stemklasse; Tj. Hoekstra te Enschede, Flying Ju niorklasse: R. A. van der Veen te Leeu warden, Vaurienklasse A; F. Bonnema te IJlst, Pampusklasse; E. W. de Boer te Sneek, Flitsklasse A; R. Postma te Grouw, Valkenklasse: G> H. Nauta te Alkmaar, Vrijheidsklasse; L. de Jong te Amsterdam, -!óm' klasse B; S. de Vries te Drachten, Laserklasse A; G. H. Pa- bruwee te Lemmer, Randmeerklasse; G. Gerritsma te Heeg, Regenboogklasse; L. Hof te Heerenveen, Schakelklasse A; J. Rijkenberg te Heerhugowaard, Sail- horsklasse; E. Ferwerda te Wolvega, 16m! klasse A: W. B. Kort te Grouw, Si- moun 4.85-klasse; B. C. Jung te Rotter dam, Ynglingklasse: H. A. Minks te Leeuwarden. Minks werd ook winnaar van het Yngling-klasse-evenement waar voor buiten de wedstrijden van de SZC en de KZVS twee ekstra races werden verzeild op donderdag en vrijdag. watersporters vervelend zullen vinden als hun medewer- de onderzoekgegevens is opgedragei king wordt gevraagd. Het gaat tenslotte om de instandhouding van het mooie Friese waterland. De enquête zelf is maar kort. Er worden 1 over de aard van het van de jachthavens door passanten verblijf (vakantie, weekend, dag), over het en het percentage boten, dat een jacht haven verlaat. Het onderzoek zal in het komende seizoen aspekten als het gebruik, het gedrag, de af- toegespitst zijn op het verzamelen van ge- stemming op de belangen van de bevolking, de landschappelijke waarden en de draag kracht van het milieu zijn verdiskonteerd. Als een meute hongerige welpen stormde de jeugd van „Scharnegoutum-zuid” zaterdag middag de nieuwe speeltuin in van de buurtvereniging Prof. B. Fridsmastrjitte. Klimrek- ken, schommels, kruipdoor-speeltuig en zandbak werden in beslag genomen en bij de glim mende glijbaan vormde zich direkt een lange rij van jongens en meisjes, die popelden om naar beneden te willen roetsen. Dat gebeurde allemaal direkt nadat burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel het lintje voor het toegangshek had doorgeknipt en het hek had ontsloten. Daarna stonden de ouderen er maar wat verloren bij, het woord en de daad was aan de jeugd. wij vinden kinderen van kleuter- en basisschool naar zelfs". Ook de heer Cazemier bedankte de wer kers en verzocht de wat grotere kleintjes om zuinig met de spullen te zijn. „Jullie moeten trots zijn op de nieuwe speeltuin en er voor zorgen dat er niets vernield wordt”. Beide buurtverenigingen speeltuin. De laatste is nu en de burgemeester hoopte, dat er een „ge zonde kompetitie” schermen de grote animator is geweest bij mie7wenste VMder&de^jeugd veel plezier en nieuwe speeltuin. Een speeltuin, die nu op „eigen” terrein ligt omdat de gemeente een stukje grond heeft geruild met de eigenaar van het nabijgelegen bedrijf. verzamelen over de gemiddelde ligduur, pe enquête zelf is maar kort. Er worden IEDER OP EIGEN WIJZE het drukste uur, de gemiddelde ligtijd, het enkele vragen gesteld over de aard van het Het nut van het onderzoek voor de water- --1.j sport is, dat er provinciale plannen voor type boot en over de thuishaven. „het varen, liggen en bergen van boten” kunnen worden ontwikkeld, die o.a. afges- Het is de bedoeling, dat in het logboek de temd zijn op de gebleken behoefte van de dagelijkse aktiviteiten worden genoteerd, verschillende typen watersporters, zodat ie der op zijn eigen wijze kan recreëren. watersporter precies Daarnaast worden in het logboek vragen doet hij dat? Een zeiler heeft gesteld over de aantrekkelijkheid van de gevaren route en of het weer van invloed is geweest op wat er wordt de mening gevraagd over het water- sportgebied en ningen. Op deze manier kan dan elk water- sportgebied worden gekarakteriseerd. t van Friesland re- ongeveer 1200 watersporters in verschil- kent bij voorbaat op de bereidheid van de lende delen van Friesland worden on- watersporters om het onderzoek te doen dervraagd en zal hen worden verzocht slagen en hoopt, dat zij het niet lastig en gedurende vijf dagen een logboek bij te houden. Er zullen interviews worden gehouden op de zondagen 28 mei, 30 juli en 20 augustus. Aan een vaarwegen-, ligplaatsen- en be- w w nu het de laat ste jaren tijdens de zomermaanden in het bepaalde water- worden en de°watersport meer begeleiding sportgebieden en voorzieningen. Om hierin meer inzicht te krijgen zullen De provinciale waterstaat

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1