Partijen verdeeld over Olympus-jeugd naar België 1 „ekstra’s” 25-meterbad Heeg kreeg kunstwerk van Hegemer gemaakt door Hegemer kunstenaar Zuidwest Friesland ageert tegen opheffing spoorlijn snfkerWkoerier en van Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYM BRITS ER AD E EL Na dreigend gevaar in de sloot gedoken Geldkistje verdwenen met 25 gulden er in 4 i >5 „Uit de Marktstraat” y V NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD w L*:ü iÜiinil en de Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ Lb I RAUWERDERHEM e.o. van een SNEEKER NIEUWSBLAD DONDERDAG 11 ME11978 133ste JAARGANG No. 37 maker. Visser zou als onderschrift onder het kunstwerk willen hebben „Heech hat de wyn yn ’e seilen”. De heer Schoen maker vond het een goede stap in de rich- Het bestuur van Zuidwest Friesland heeft, zoals tijdens de laatste algemene bestuurs vergadering werd toegezegd, haar veront rusting geuit over de plannen van N.S. en rijk met betrekking tot de lijn Leeuwarden- Staveren. In een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat wordt herinnerd aan de plannen van 1969/1970. Ook toen was er sprake van opheffing der lijn. Het minimeisjes A-team van Olympus ’63 heeft bijzonder goede resultaten geboekt in de strijd om de Nederlandse volleybaltitel. De Sneker meisjes (Wiesje Doevendans, Astrid Abma, Liedeke de Wolf, Karin Loo per. Jeannet Bosma en Margreet de Wit) die gecoached worden door G. de Wolf, leg den beslag op de tweede plaats en worden nu uitgezonden naar België. Q ..Zij komt erop neer dat in een uitgestrekt en vrij dunbevolkt gebied, dat in velerlei Maandag is na tien jaar „wachten”eindelijk de eerste paal de grond in gegaan van de nieuwe Van Haersma Buma school in Jutrijp-Hommerts. Zoals bekend bevindt het huidige gebouw zich aan de ongunstige kant van de weg Lemmer-Sneek. Over een jaar hoopt men veilig in Nessenplan te zitten. Onder het juichend toezicht van de school jeugd mocht hoofd J. de Boer het laatste stuk van de eerste paal de grond in be ge lei- den. (Foto Studio Ger Dijs). Deze klassering houdt voor Olympus in. dat er tijdens de Pinksterdagen een interlandwedstrijd wordt gespeeld tegen België in Eupen. De reden, dat de voorkeur van de PvdA uitgaat naar een 25-meterbad is van lou ter budgetaire aard. Gekoppeld aan het plan voor een ..Uitgebreid bad" is namelijk een voorstel tot een nogal drastische verho ging van de Onroerend Goed Belasting, de vroegere ..personele". Om de jaarlijkse las ten van een ..lux” overdekt zwembed, plus de bouw van een nieuwe brandweerkazer ne en (straks) de aanleg van een nieuwe woonschepenhaven op te vangen, is vol gens de meerderheid van het kollege een verhoging van de OGB nodig met veertien procent, inklusief de „trend”. En dat is volgens de „andere kant” een tè forse in greep. gezien ook in het kader van de af spraak. die de raad heeft gemaakt om de „beschikbare ruimte” die er nog rest om tot het maksimum van de toegestane OGB- belasting te komen, uit te smeren over tien jaar. een „gewoon bad” f 174.000.- lager. En te gen die jaarlijks terugkomende eks- ploitatiekosten hikt het PvdA-deel van het kollega aan. niet tegen het betrekkelijk kleine verschil in stichtingskosten. Bij de glashandel Sneek BV bleek maan dag uit het kantoor een geldkistje verdwe nen. Groot was de buit van de ongewenste bezoekers niet. Er zat ongeveer vijf- en-twintig gulden in. De dader is nog on bekend. In kunstwurk oanbean troch in Hegemur, makke troch in Hegemur, dat in plak fün hat in it Hegemur doarpshüs”. Het kon haast niet mooier, meende dinsdagavond de voorzitter van de Kulturele Ried Wymbrit- seradeel, wethouder I. Veldhuis. Dat „aan bieden door” sloeg op de heer D. Nauta, die ter gelegenheid van de heropening van zijn bedrijf. Staalbouw Nauta, op het Heger industrieterrein gelden fourneerde voor een kunstwerk. De kunstenaar, die het maakt? was „heit” Pier Piersma en de plaats de nieuwe zaal van het dorpshuis „Heechhüs”. Nauta was op het idee van de schenking gekomen toen hij hoorde dat noch de kom- missaris van de koningin mr. H. Rijpstra noch burgemeester B. W. Cazemier een persoonlijk geschenk op prijs stelden. Uit deze onthulling blijkt wel. aldus de heer Nauta. die raadslid is voor de kombinatie Progressief Wymbritseradeel/FNP (tegen woordig ook wel gemeentebelangen gehe ten) „dat de gemeente Wymbritseradiel echt wol gefoel foar kunst hat. foar echte kunst”. In zijn toespraak kwam wethouder Veldhuis even op de perikelen rond de beide BKR-kunstenaars in zijn gemeen te. „Mooglik dat er foar oaren ek mear mooglikheden komme. Dat hinget un der oaren öf of it gesprek geande halde wurde kin”. Hij was trots op het lid van de kulturele raad. Piersma. die het houtplastiek waarin de verbondenheid met water tot uitdrukking komt, ver vaardigde. Die trots klonk ook door in de toespraakjes van de voorzitter van plaatselijk belang, de heer Sj. Visser, en van de voorzitter van de stichting Dorpshuis, de heer F. A. Schoen- Schenker Nauta (links) en maker Piersma bekijken samen het houtsnijwerk dat van plaatselijk belang-voorzitter Visser de titel „Heech hat de wynyn ’e seilen”meekreeg. Met hoe’n overdekt zwembad kan het best het burgermeester L. Rasterhoffbad worden uitgebreid? Met een 25-meterbad zonder veel franje öf een 25-meterbad met een rekreatie-zwemhoek en nog wat „luxe". Over die vraag is men het in het kollege van burgemeester en wethouders van Sneek niet eens geworden. Dat verschil van inzicht zal tot gevolg hebben, dat de gemeenteraad op dinsdag 23 mei een keuze moet doen uit één van die twee mogelijkheden. De meerderheid van het kollege (de twee CDA-wethouders en de burgemeester) zal dan voorstellen over te gaan tot de bouw van een „Uitgebreid 25- meterbad” en de twee PvdA-wethouders houden het op een „25-meterbad gewóón”. wezen, een goed funktionerend openbaar vervoer niet kan worden gemist. In dat o- bestaan ten tonele wordt gevoerd, verwekt penbaar vervoerssysteem neemt de trein een - ■- - daarvan door een nagenoeg even goede busverbinding is onmogelijk, aangezien in het waterrijke gebied een daarvoor ge schikt wegennet ontbreekt. Een busverbin ding zal voor het publiek daardoor altijd meer tijd en geld vergen”. Zou het vergroten van het aantal halteplaat sen op de lijn niet een rendabeler resultaat dit belangrijke stuk openbaar geven, zo suggereert het bestuur. Het ge- De Sneker politie heeft intussen wel de hand weten te leggen op twee heren, die vorige maand in de kantine van ONS op het Zuidersportpark de boel vernield en besmeurd hadden, etenswaren hadden ge nuttigd en verschillende dingen (onder meer lepels en vorken) hadden meegeno men. Bekend zich aan die zaak schuldig hebben gemaakt hebben intussen de Sne- kers K. E. (19 jaar) en B. T. (17 jaar). Na verhoor en het opmaken proces-verbaal is het tweetal weer op vrije voeten gesteld. IN PRINCIPE VOOR Zeker één van de PvdA-raadsleden sprak zich in de raadsvergadering waar in de plaats van het overdekte bad werd vastgesteld, in principe uit vóór een 25- meterbad mét een rekreatiebad. In dié tijd was er echter nog enig inzicht op een bouwsubsidie en was niet bekend op welke manier men de eksploitatie- lasten wilde dekken. trokken dat het voortbestaan van deze spoorlijn voor een reeks van jaren was vei liggesteld”. Nog geen acht jaar later komt opnieuw de mogelijkheid tot opheffing ter sprake. „Weliswaar betreft het nog slechts een onderzoek, waarvan het resultaat niet vaststaat, maar alleen al het feit dat telkens opzicht op de centrumgemeente is aange- wanneer investeringen van enige omvang moeten worden gedaan het al of niet voort- terecht onrust en irritatie. Het’algemeen uiterst belangrijke plaats in. Vervanging bestuur (van ZW-Friesland) betreurt dit in hoge mate en acht een dergelijke handel wijze weinig blijk geven van een konsistent beleid”. Wanneer in de omstandigheden van Zuidwest Friesland een wijziging ten goede was opgetreden, dan zou er ge praat kunnen worden over het voortbe staan van vervoer. Daarvan is evenwel geen spra- PLAATSBEPAALD In het verleden is er heel wat afgepraat en geschreven over waar het nieuwe overdekte bad moest komen en hoe het er uit zou ko men te zien. Ongeveer een jaar geleden werd de knoop van het waar doorgehakt door tot uitbreiding van het bestaande bad in het Burgemeester De Hooppark te besluiten. Het hoe zou nog nader onderzocht worden. ke. Daarom blijft de argumentatie van 1969/1970 onverkocht van kracht, meent men. Olympus won moeiteloos de vijf poule- wedstrijden. alle met 2-0. In de halve finale werd de strijd aangebonden tegen de kam pioen van vorig jaar Compaen (Zaandam). In de eerste set moesten de Sneker meisjes er stevig tegenaan, maar ook deze ontmoe ting werd met 2-0 gewonnen. In de ein- strijd moest Olympus het opnemen tegen Delta Lloyd, dat opnieuw toonde over een zeer sterk spelende ploeg te beschikken. Olympus werd met 2-0 geklopt. kerende eksploitatiekosten van f787.000.-. Een „Uitbebreid 25-meterbad”, zoals nu door de meerderheid van b en w wordt „gepropageerd” vergt aan stichtingskosten f6.155.060,- en hebben jaarlijkse eks- ploitatie lasten van f724.000,- tot gevolg. Een „Gewoon 25-meterbad” komt op f 5.269.486.- en de eksploitatiekosten daar van zijn per jaar f 550.000,-. Wat de stich tingskosten betreft is het „luxere” bad dus f 885.574,- hoger en de jaarlijkse lasten van „Eerst de moestuin, dan de siertuin”, als de arts, die daarmee doelde op de verbouwing van het dorpshuis, wat nu gevolgd wordt door de verfraaiing. Er blijven nog wensen ting van het verfraaien van het Dorpshuis, over, memoreerde hij verder. Veertien procent verhoging van de OGB vindt men in kringen van de PvdA echter te veel van ’t goede, ook omdat er in de OGB-belasting geen „progressie” zit en de verhogingen dus zwaarder aankomen voor mensen met een laag inkomen. Punten die een rol spelen zijn verder voor de PvdA, dat „er nog zovéél moet gebeuren”; de nieuwe Openbare Leeszaal en Bibliotheek, het nieuwe stadskantoor, een derde sport hal en talrijke andere sportvoorzieningen waarom vele verenigingen volgens de so cialisten zitten te springen. vervolg zie pagina 15 „De aangevoerde argumantatie is voor de toenmalige bewindsman aanleiding ge weest geheel van de opheffing af te zien, waaruit de konklusie mocht worden ge in dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). bruik van de trein wordt er intensiever door. „Het bestuur is van oordeel dat bedrijfseko- nomische overwegingen in een kwestie als deze niet doorslaggevend mogen zijn, maar dat het belang van het behoud van de aanwe zige voorzieningen voor het in ekonomisch opzicht weinigflorissante gebied moeten pre valeren Het bestuur protesteert met klem tegen het feit dat opheffing van de spoorlijn op nieuw in overweging is genomen. De mi nister wordt verzocht te bevorderen dat de onheilzame plannen worden teruggeno men. (In Zuidwest-Friesland werken vijf tien in de Zuidwesthoek gelegen gemeen ten op verschillende terreinen samen). Dinsdagmiddag was het op de ruilver- kavelingsweg Irnsum-Oudeschouw paniek. De 21-jarige mevrouw F. v.d. B. uit Dok- kum was namelijk net van plan een mobie le kraan in te halen toen de heer L. Bos uit Terkapie. evenals mevrouw B. rijdende in een Opel rekord. haar wilde passeren. Toen de heer Bos echter in de gaten kreeg dat het niet goed zou aflopen wanneer hij zijn weg recht zou vervolgen, dook hij de sloot in. Zowel de heer Bos als mevrouw B. kwamen er zonder kleerscheuren af. Bij het maken van de plannen werd steeds, hoopvol, rekening gehouden met een „investeringssubsidie”, die de eksploitatie kosten zou drukken. De hoop op wat voor soort geldelijke (rijks)toelage dan ook. heeft men intussen al laten varen. De ge meente zal nu in elk geval de bouw van het overdekte zwembad en de nieuwe brandweerkazerne uit eigen zak moeten betalen. Dat heeft de zaken er niet gemak kelijker op gemaakt en bij die om standigheden heeft men het idee van een 50-meterbad al gauw laten varen. Dat bleek alras geen „haalbare kaart”. Om even wat cijfers te noemen. De stichtingskosten voor een „normaal” 50- meterbad zouden zijn gekomen op f 6.630.361,- met als gevolg elk jaar weer- De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Gaasterland heeft het zestig jarig bestaan zeker niet onopgemerkt aan haar voorbij laten gaan. Gisteravond werd in „De Treemter” te Balk tot in de kleine uurtjes feest gevierd. Dat er veel belang stelling was ondervond het bestuur van de jubilerende vereniging aan den lijve. Er werden vele handen gedrukt. Het bestuur bestaat op het ogenblik uit zeven dames. Op de foto staande van links naar rechts: mevrouw M. Bouma-van Houwelingen (penningmeesteresse), mevrouw N. Breimer-Groenhof (sekretaresse), mevrouw A. Kuiper-Woudstra (presidente), mevrouw T. de Vries-Kingma (reiskommissielid). zit tend van links naar rechts: mevrouw N. Piersma-Sinnema (vice-presidente), me vrouw L. Schotanus-Soering (tweede sekretaresse) en mevrouw AHepkema-van der Meer (ziekenbezoekster). Afgevaardigden van onder andere de kulturele raad van Gaasterland. het katholieke vrouwengilde Balk, het kringbestuur en van de Friese Maatschappij van landbouw afdeling Gaasterland. waren aanwezig en spraken enke le woorden van waardering en bewondering tot de leden van de jubilerende afdeling. Mevrouw R. de Jong-Hofman. voorzitster van het provinciaal bestuur, overhandigde mevrouw Piersma, de vice-presidente, de vlag van de AC WW (Associated Country Women of the World). Van het gemeentebestuur van Gaasterland deelde wethouder de heer O. van der Goot mee in de feestvruegde. Hij gooide het in zijn toespraak op het belangrijke taak die plattelandsvrouwen vervullen in het bestaan van het agrari sche bedrijf. „In de tijd dat de bond werd opgericht kreeg de vrouw eigenlijk ook de broek aan maar het is een feit dat het sinds die tijd beter met de agrarische sekt or gaat”. De wethouder wenste „dat de bond haar aktiviteiten voort zal zetten, zodat niet iets verloren gaat wat we nu zo hard nodig hebben”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1