Na jarenlang heen en weer gepraat <1 en van sociaal-kultureel werk werklozen 5B8RT In de toekomst komt mogelijk overleg Sneekermeergemeenten Vragen van PvdA aan kollege over Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST ll| IIWB Internationaal sukses I voor mini’s Olympus B>\ 1 X Avondvierdaagse van start op vele plaatsen Rioolzuiveringen Sloten en Lemmer proefkonijnen voor defosfatering water Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de Hel Sneek» Nieuwbled ie een geeombineerde uilgave een NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKER/BKOERIER aa^ 99 N k-' geen geld de Tweede Ka- In de omstandigheden zijn immers de De gemeente Sneek zal de minister van tiviteit achterwege te laten welke ertoe 'i (vervolg zie pagina 27) sing van de vergadering aan te pas komen. (vervolg zie pagina 27) De provincie Friesland wil een proef gaan nemen met volledige defosfatering bij een zuiveringsinstallatie. Momenteel vindt dit proces ten dele plaats bij de zuivering in Sneek. Als proefinstallaties heeft men ge kozen voor Sloten en Lemmer. Met het aanbrengen van de voorzieningen is een bedrag van 230.000 gulden gemoeid. DONDERDAG 18 ME11978 133ste JAARGANG No. 39 HH WEINIG DUURZAAM Burgemeester en wethouders vinden het merkwaardig, dat reeds acht jaar later de mogelijkheid tot opheffing weer in het geding wordt gebracht. Hoewel het nog pas een onderzoek betreft betreuren b en w dat in hoge mate omdat het weinig blijk geeft van een duurzaam beleid. Eigenlijk zou het Rekreatieschap Sneeker- meer moeten worden uitgebreid. Deze me ning was gisteravond de heer R. Tuinstra uit Sneek toegedaan tijdens de algemene bestuursvergadering van het Rekreatie schap Sneekermeer. De bevoegdheden van het schap zijn te beperkt, ook de andere gemeenten rond het meer en de aangren zende poelen behoorden te zijn vertegen woordigd en kunnen hun belangen inbren gen. Al drie jaar is er over dit probleem ge sproken. De binnenstad van 9Sï~ 999 verkeer en waterstaat op de hoogte stellen afgelopen acht jaar geen belangrijke wijzi- van de ongerustheid en irritatie, die er alom gingen gekomen. De argumentatie die in in Sneek is ontstaan over het aan de gang ’69-’7O de doorslag gaf voor handhaving breekt. zijnde onderzoek-naar de mogelijkheid de J. BOUWSMA (PvdA) - molshoop of Mont Blanc - De schoorsteen van de coöperatieve zuivelfabriek „De Goede Ver wachting” aan de Gaaikemastrjitte te Balk kreeg dezelfde neigingen als de toren van Pisa - met dit verschil, dat bij de schoorsteen van de fabriek alleen de bovenste zes meter ge vaarlijk begon over te hellen. Om niet het risiko te lopen, dat men de put zou moeten dempen na het ver drinken van het kalf, werd dezer da gen het bovenste deel „gekoppen- sneld”. pp het gave stuk toren werd daarna opnieuw de „piek” gemet seld. De schoorsteen staat er nu weer zo goed als nieuw bij. (Foto Studio Ger Dijs). De voorzitter, burgemeester B. van Haersma Buma. was niet zo’n voorstan der van die uitbreiding. Het rekreatie schap heeft daarvoor een te beperkt De eerste kruisfinale bracht Olympus te gen de winnaar van de Nederlandse kampioenschappen, het Amsterdamse Del ta Lloyd, binnen de lijnen. Zeer spannend werd op het nippertje verloren. De strijd om de derde en vierde plaats ging dus tussen Olympus en Le Roux. Het werd een gelijke stand, waarbij ditmaal Olympus een hoger aantal gescoorde punten bijeen gaarde. De Noord Nederlandse Wandelsportbond organiseert in de week van 12 tot en met 17 uni in vijfenzeventig plaatsen voor de vierendertigste keer de avond-vierdaagse wandeltocht. Ook in Friesland zullen op verschillende plaatsen deze tochten van start gaan. Hieronder vallen; Bakhuizen, Balk. Oudemirdutn, Koudum en Sneek. Hij merkte dit op naar aanleiding van de notitie die het dagelijks bestuur had sa mengesteld in verband met de kaalslag van de noordelijke Sneekermeer oever. Het schap streeft ernaar om de gemeenten, die met die oever te maken hebben, samen met enkele andere instanties rond de tafel te krijgen. nagenoeg even goede busverbinding is on mogelijk aangezien in het waterrijke ge bied een daarvoor geschikt wegennet ont- Olympus won de eerste twee ont moetingen van respektievelijk Havre en V. en A./Zevenklappers met 2-0. Een gelijkspel werd geboekt tegen Nieuw- poort. Dit team behaalde meer ge scoorde punten, waardoor Olympus tweede werd in de poule. Het enkel feit, dat een spoorlijn onrenda bel is. is naar het oordeel van het kollege niet voldoende voor een opheffing. In als deze dienen bedrijfs- overwegingen niet door- Kan straks een grote kategorie van „men sen zonder werk” niet meer deelnemen aan het sociaal-kultureel werk van de gemeen te, als er geen ekstra gelden meer zullen worden toegewezen door het ministerie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk werk? Deze vraag heeft de heer M. van Oosten aan het kollege van burgemeester en wet houders van Sneek gesteld namens de fraktie van de Partij van de Arbeid. Van Oosten zou het op prijs stellen, dat deze kwestie reeds in de raadsvergadering van 23 mei zou worden behandeld. De heer Van Oosten vraagt aan het kollege of het juist is. dat aan de gemeente Sneek geen ekstra gelden meer zullen worden toegewezen door CRM voor de werklozen en of dit betekent, dat dan alleen voor uitkeringsgerechtigden krachtens de WWC (op grond van artikel 36) deze aktiviteiten gefinancierd worden. Acht het kollfege het juist, dat de uitkeringsgerechtigden inge volge de RWW (dus onder meer de school verlaters en de langdurig werklozen), de WAO en AAW (gedeeltelijk werklozen) niet meer aan het sociaal-kulturele werk deel zouden kunnen nemen doordat er geen geld meer beschikbaar wordt gesteld? De vragensteller wil verder weten of het juist is. dat CRM overweegt de financie ring van bedoelde aktiviteiten onder te brengen bij de Rijksbedragenregeling so ciaal kultureel werk en - als dat zo is - of dan op grond van de opgedane ervaringen met deze Rijksbijdrageregeling de ontwik keling van het sociaal-kultureel werk wat de financiële kant betreft met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Tenslotte vraagt de PvdA zich af of het geen aanbeveling verdient deze zaak in een motie voor te leggen aan T.- mer. doel. Over een halfjaarlijks overleg wil de hij in het dagelijks bestuur wel van gedachten wisselen. De heer J. Hettinga uit Heeg vond dat Doniawerstal in ieder geval wel bij het komende gesprek moet worden betrokken. ..It sil in ferskouwing betsjutte fan it iene nei it oare”. meende hij. En dan wordt Doniawerstal. de gemeente waarin drie kwart van de Sneekermeeroevers ligt, uit eindelijk de dupe. Eerste werd Delta Lloyd uit Amsterdam, Nederlands kampioen, tweede was Nieuw- poort (eerste in België), derde dus Olym pus en vierde Le Roux. De vier hoogst geklasseerden van zowel de Belgische als de Nederlandse kampioenschappen deden aan dit in Eupen gehouden toumooi mee. LANGPARKEERDERS Blij was men met het feit dat er iets aan het Schareiland gaat gebeuren. Maar als een en ander eindelijk gerealiseerd is. zo meen de de heer Tuinstra. dan moet er wel gewaakt worden voor langparkeerders aan de steigers. Geen schepen drie weken on bewoond aan zo’n voorziening. Woont men erin, akkoord, dan zag hij het wel door de vingers. Een jaar of acht geleden was er ook al eens sprake van het opheffen van de lijn Staveren-Leeuwarden. Reeds toen werd er heftig tegen geprotesteerd vanuit de be trokken gemeenten en het samenwerkings verband Zuidwest Friesland. De argumen tatie was voor de toenmalige bewindsman aanleiding van het voornemen af te zien. Men trok toen daaruit de konklusie. dat het voortbestaan van de spoorlijn voor een reeks van jaren veilig was gesteld. Een algeheel plan voor de provincie vin den gedeputeerde staten op dit moment te kostbaar en te ambtieus. Gebleken is dat het reinigen van het afvalwater van fos faten beslist goed werkt. Als proefgebied leek het Slotermeer vanwege zijn ligging en huidige waterkwaliteit bijzonder ge schikt. Een punt was evenwel, dat het Slotermeer geen afgesloten geheel vormde. Het is een onderdeel van de Friese boezem. Om de nadelige invloed van buiten zoveel moge lijk te beperken heeft men nu ook Lemmer ingeschakeld. Op die manier verwacht men dat tastbare resultaten kunnen worden be reikt. Sloter centrum j aar op proef dicht voor auto’s gestopt. Nu evenwel waren het de P.v.d.A. afdeling Sloten en Plaatselijk Belang, die de deur weer open gooiden. In grote lijnen kwamen hun plannen op hetzelfde neer; eenrichtingsverkeer, ver keersdrempels, parkeerverbod in Koe- en Dubbelstraat en op de Bolwerken, en meer parkeervoorzieningen. Het kollege hield liever vast aan het al eerder ingenomen standpunt, (zie boven en voor een gedetail leerde beschrijving van zowel de voor stellen als de mening van b. en w. het SNEEK in het geweer voorbehoud spoorlijn worden gemist. En in dat openbaar vervoer neemt de treinverbinding Staveren- Sneek-Leeuwarden een uiterst belangrijke plaats in. Vervanging daarvan door een Als de gemeenteraad er komende dinsdag mee akkoord gaat zal een schrijven naar het ministerie worden gezonden als een ..gezamenlijke reaktie” van de afdeling Sneek van de Maatschappij van Nijverheid en Handel, de Vereniging van Sneker Za kenlieden èn het gemeentebestuur. In een ..notitie” van burgemeester en wethouders aan de raad zegt het kollege, dat „Wij met verontrusting kennis hebben genomen van het feit, dat in opdracht van het direktoraat-generaal voor het verkeer, een onderzoek op gang is gezet om de zes noordelijke diesellijnen op te heffen”. Tweede pinksterdag hebben de mini- meisjes van Olympus (net als vorig jaar) uitstekende resultaten geboekt tijdens de interland wedstrijd België-Nederland. Vori ge maal klasseerden de jeugdige Sneker volleyballers zich als tweede Nederlandse team op de vierde plaats, nu werd een verdienstelijke derde plaats geboekt. Horror kreeg gisteren de definitieve toezeg ging dat Engeland vijf lopers zal afvaardigen naar de Internationale Marathon Sneek, zoals die op zaterdag 10 juni zal worden gehouden. Oud-winnaar Keith Darlow komt, evenals Gerard Taylor en Robert Brown, die een beste tijd van ongeveer 2.15 heeft staan en daarmee prompt een van de kanshebbers wordt. De twee andere Engel- sen zijn Michael Hurd en Ian Beauchamp die rond de 2.16 lopen. Stuk voor stuk overigens sneller dan de beste Nederlander. Verder komen naar Sneek, één Portugees en acht Noren, waaronder de snelle Jan Fjaere- stad. Eindelijk is dan de kogel door de Sloter kerk. De binnenstad zal worden afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer op meer dan twee wi(;Sn. Voorlopig voor één seizoen. Een met ontheffingsmogelijkheden voor mensen, die een eigen garage hebben, voor artsen, ziekenwagens, brandweerauto’s, laden en lossers, invaliden, dit alles ter beoordeling van het kollege van burgemeester en wethouders. En die zullen ervoor waken dat het niet een weggeverij wordt, die ontheffingenboel. In 1977 werden de tochten in tweeënzeven tig plaatsen gehouden en toen bedroeg de totaal-deelname 81.276. hetgeen 6981 meer was dan in 1976. Hier uit blijkt dat deze tochten zijn uitgegroeid tot één der groot ste sport-evenementen van het noorden. De afstanden zijn 4x15 km of 4 x 10 km naar eigen keuze. Het is aan de plaatselijke organisatie of nog een afstand van 4x5 km wordt ingelast, bedoeld voor kleuters tot zes jaar en bejaarden. SNEEKER NIEUWSBLAD gingen gekomen. De argumentatie die in ’69-’70 de doorslag gaf voor 1 van de lijn is dan ook onverkort te hand- spoorlijn Staveren-Leeuwarden op te heffen haven, aldus het kollege. Zij komt er op en te vervangen door bussen. Er zal bij de neer, dat in een uitgestrekt en vrij dunbe- minister op aangedrongen worden élke ak- volkt gebied, dat in velerlei opzicht op de kwesties tiviteit achterwege te laten welke ertoe --/-ö- ê~~- - leidt, dat het voortbestaan van de spoorlijn funktioneren.d; apenbaar vervoer niet kan slaggevend te zijn. ^Het belang van het opnieuw ter diskussie wordt gesteld. De verkeerssituatie in de Sloter binnenstad, sproken. De binnenstad van Sloten ver- Recht vooruit de smalle Dubbelstraat, links droeg de vele voertuigen niet meer. Er de Voorstreek. (Foto Studio Ger Dijs). ontstonden opstoppingen, geparkeerde au- --to’s, die op plaatsen werden gezet, waar dat niet eens was toegestaan, zorgden voor vrachtwagens die of niet verder, konden of Sneeker Nieuwsblad van afgelopen dins- de weinige trottoirs gingen vernielen. dag). Ook nu kwam het voorstel er niet zonder Telkenmale was er geen meerderheid te s/ag Oj stoot door. Er moest zelfs een scher vinden voor de opvatting van het kol- - lege de binnenstad af te sluiten. In 1975 èn 1976 werd de zaak in de ijskast centrumgemeente is aangewezen, een goed ekonomische behoud van een noodzakelijke voorziening voor een in ekonomisch opzicht weinig florissant gebied, dient de voorkeur te hebben. B - 0 9

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1