dr. Ubbink voorzitter Fries Scheepvaart Museu: SOMOVA vierde uitbundig eenjarig bestaan afd. Sneek SJLEKERXKQERIER IV Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en IJLST «soil B |1|| ■I II PvdA kondigt motie verkoop OBW aan Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Keren van bloembak kostte proces-verbaal Behoud spoorlijn Zuidwesthoek Pakket handtekeningen voor minister Verkeer WOENSDAGAVOND TWEE FINALE’S •n de Gevaarlijke lijm uit warenhuis gestolen Aangeschoten automobilist richt flinke schade aan Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uiigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Plantenbakken Oosterdijk weer bijzonder in trek Vijftig rollen snoep weg uit zwembadkiosk Auto raakt van de weg: twee mannen gewond SI® Ma— ‘SIS 6 SNEEKER NIEUWSBLAD Het FSM wordt volwassen J I I I MAANDAG 22 ME11978 133ste JAARGANG No. 40 De Partij van de Arbeid-fraktie in de ge meenteraad van Sneek heeft aangekondigd een motie in te zullen dienen als de „dure uitbreiding” van het L. Rasterhoffbad door de Sneker raad wordt aangenomen. Zoals bekend is de PvdA tegen het luxe plan. een kulturele avond in gebruik genomen, was ook van de partij en amuseerde zich te zijn gereden, tot stilstand. J. werd blaas- en bloedproef afgenomen. De fotograaf van Studio Ger Dijs maakte een foto van de vrouwen die de klederdracht van het Indonesische eilandenrijk showden. Op het programma stond onder andere een klederdracht-show van het Indonesische "ilandenrijk. Een negental vrouwen lieten hier de kollektie zien. Leden, familieleden en genodigden konden tevens genieten van een pentjah-silat demonstratie, dit is een Indonesische vechtkunst. Het geheel stond onder leiding van Cor de Vries, die er tevens zorg voor droeg dat een Hawaiaanse stijldans-demonstratie goed verliep. Deze demonstratie werd door leden gegeven, op Tegen de 25-jarige D.T. en de 20-jarige A. E. uit Nijland is wegens baldadigheid pro cesverbaal opgemaakt. In hun woonplaats keerden ze namelijk bij de kruising voor de Supermarkt een bloembak die in de eerste plaats niet van hen was en in de tweede plaats het verkeer belemmerde. Bovendien is er in de meerjarenbe groting geen ruimte gereserveerd voor onderdelen als wijzigingen vuilstort, op enbaar vervoer, tijdelijke huisvesting gemeentelijk apparaat en tal van andere zaken. De jaarlijkse lasten van dat to taal, schat de fraktie op 725.000 tot 1.160.000 gulden. De aktiegroep die zich beijvert voor het behoud van de spoorlijn Leeuwarden- Staveren zal vanmiddag een gesprek heb ben met de minister van Verkeer en Water staat, de heer Tuynman. Deze bewindsman is in Friesland in verband met een werkbe zoek. De aktiegroep krijgt de gelegenheid hem een aantal handtekeningen te over handigen en verder om een gesprek met hen over de materie te voeren. Ook uit Sneek is een vertegenwoordiger aanwezig, de heer P. Passchier, die namens de Sneker Zakenlieden meegaat. Negen jaar geleden speelde ook de kwestie van het al of niet opheffen van de lijn. Elders in dit nummer wordt die voor de Zuidwesthoek zo turbu lente periode weer in de herinnering terug geroepen. Volgens J. werd hij verblind door een tegenligger, waardoor hij te ver naar rechts uitweek. Door deze manoeuvre werd de auto van mevrouw Van der Veen in de eerste plaats links achter zwaar beschadigd. Door de klap werd de wagen tevens tegen Er moet, zo méént de ploeg van zes, die met twee wethouders in het kollege verte genwoordigd is (zij nemen het minderheidstandpunt in) gezocht worden naar andere middelen om tot dekking van bovengenoemde investeringen te komen. Daarom wordt de raad voorgesteid te be sluiten; „de stichting Het Old Burger Weeshuis op grond van artikel 2, lid 2 van haar statuten, bindend te verzoeken door verkoop van lan derijen en opstallen geld vrij te maken tot een bedrag van ongeveer drie miljoen gulden en deze gelden als mede-dekking van de zwembad-uitbreiding aan de gemeente Sneek ter beschikking te stellen. In de motie wordt gesteld dat de jaarlijkse lasten van een uitbreiding van de overdek te zwemakkommodatie de gemeentebe groting onevenredig zullen belasten. De socialisten vinden een ekstra verhoging van de onroerend goed-belasting, als mede- dekking van die kosten, niet aanvaardbaar. Woensdagavond worden in Sneek twee, niet-onbelangrijke voetbalwedstrijden ge speeld. De eerste betreft de Friesland Cup- finale tussen de beide lA-elftallen van Drachster Boys en het Leeuwarder Blauw Wit. die gespeeld zal worden op ’t Sportpark aan de Leeuwarderweg. De aanvang is om zeven uur en er wordt tweemaal dertig minuten gespeeld, eventueel verlengd met vijftien minuten ekstra speeltijd. 2e Wed strijd, ook al een finale, is die tussen Hubert Sneek en Steenwijk op het Lemmerweg-terrein, welke om acht uur begint. De return van deze noordelijke bekerstrijd vindt zaterdagavond plaats in Steenwijk. Uit het jaarverslag van de direkteur van het scheepvaartmuseum, de heer S. ten Hoeve, bleek dat men dringend behoef te heeft aan een nog betere en uitge- breidere betiteling van de museumvoor- werpen en aan een globale beschrijving van de inhoud van diverse vertrekken. Om hiertoe te kunnen komen zou meer tijd en voltooiing van de her- inventarisatie een voorwaarde zijn. Vorige week zijn uit een warenhuis in Sneek acht tubes lijm verdwenen die bij onoordeelkundig gebruik problemen kun nen opleveren. Vermoedeiijk vrij jeugdige personen hebben de Wunder Kleber Kracht Lijm meegenomen. Als de lijm op de huid terecht komt, bijvoorbeeld aan de vingers, dan plakken deze binnen enkele sekonden muurvast aan elkaar vast. Het is niet denkbeeldig, aldus de politie, dat er een chirurg aan te pas moet komen om de vingers dan weer los te maken. Op de verpakking, die in het warenhuis is achter gelaten, staat een dui delijke waarschuwing tegen gebruik door kinderen. De direkteur prees zich erg gelukkig met de tweehonderddrieëntachtig aanwinsten van het museum. Enkele werden verkregen door aankoop, de meeste door schenking. Het museum ontving 11.206 bezoekers (in 1976: 10.985). Als bijzondere bezoeken werden vermeld die van de leden van de federatie van Eriese Musea en Oudheidkamers, en van de bemanning van een tweetal Thames-barges en de „chief of the guild of watermen and lightermen uit Londen. roerleeuw afgebeeld en aan de andere kant staat een kogge. Omdat de heer Th. Zijlstra tien jaar penningmeester was geweest, kreeg hij de eerste penning uitgereikt. Dit jaar verschijnt een ekstra dik jaarboek. Het is de bedoeling dat dit in het vervolg weej ieder jaar wordt uitgegeven, in plaats van eens in de twee jaar. De heer Ten Hoeve zei het spijtig te vinden dat hij een deel van zijn tijd had moeten besteden aan technische administratieve werkzaamheden. ,?Ge-‘ dwongen door tijdgebrek heb ik het werk op het gebied van edukatie, inventarisa tie, onderzoek en publikatie, acquisitie, dokumentatie en ekspositie niet kunnen uitvoeren op de wijze die ik nodig acht”. De geparkeerd staande auto van mevrouw S. M. van der Veen-Folmer uit Balk moest het zaterdagnacht ontgelden voor een aan geschoten automobilist. De wagen stond aan de Feikemastraat in Balk geparkeerd toen de 35-jarige H. de J. uit Sonde! rijdend richting autoweg deze wilde passeren. Ter gelegenheid van bet een-jarig bestaan van de vereniging SOMOVA afdeling Sneek en omstreken/GARUDA, was het zaterdagavond feest. In de oude ATS in de Waterpoortstad werden twee lokalen voor Burgemeester mr. B. van Haersma Buma kostelijk. klanken van de Royal Hawaiian Minstrels onder leiding van John de Fretes. In de andere zaal was een programma spe ciaal voor de jeugd. Op muzikale klanken van „Desert Sky” werd hier meer op de muziek van heden ten dage gedanst. De vereniging kent in Sneek zowel jonge als wat meer oudere leden. Het afgelopen jaar is vooral op sportgebied veel te bele ven geweest. Men is onder andere tot het vormen van een voetbalteam gekomen, voor badminton en tafeltennis is ook veel animo. Op het gebied van stijl - en Ha- waiiaanse dansen wordt echter ook regel matig iets georganiseerd. Met deze aktivi- teiten wil men de verstandhouding tussen Indische en Molukse inwoners van Sneek en omstreken verstevigen. „De laatste jaren is het aksent van het museum verlegd, het wordt volwassen. Met de tweehonderdvijfentwintig duizend gulden subsidie van vorig jaar moeten we nu dus ook een volwaardige rol in de maatschappij gaan spelen. We moeten met alle talenten woekeren”. Woorden van de heer G. J. Ubbink, voorzitter van de vereniging Fries Scheepvaartmuseum. In verband met het veertig-jarig bestaan van het museum werd donderdag in zalen centrum Van der Wal een feestelijke jaarvergadering gehouden. „We zijn veertig jaar verder, nog even ver, maar we hebben hoop. Sneek is als water- sportstad de aangewezen plaats voor een scheepvaartmuseum. Het moet echter wel in haar aktiviteiten worden gesteund en geholpen worden met de opbouw. Wan neer de subsidie vervalt, tenslotte zijn we geen rijksmuseum, zijn we op Sneek aan-' gewezen”. De heer Ubbink wees nog op het grote provinciale belang. Vanuit dit oogpunt bekeken wil men meer erkenning. „Vanuit Dokkum moet men tenslotte naar Sneek komen om informatie te krijgen”, aldus de voorzitter. In de nacht van zaterdag op zondag moes ten de plantenbakken op de Oosterdijk en de omliggende straten in Sneek het weer eens ontgelden. Veie planten werden uit de bakken getrokken. Een nacht eerder was het ook raak, maar toen kon de twintigjari ge bankwerker J. C. uit IJmuiden worden aangehouden. Hij krijgt een proces-verbaal wegens vernieling. Ingebroken is in de Simon Havingaschool aan de Griend in de Stadsfenne. Het hoofd van de school, de heer F. Postma, ontdekte dat een ruit was vernield. Vermoedelijk is er niets verdwenen. Men houdt het erop dat jeugdige personen de insluipers waren. De gemeentepolitie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de 40-jarige Sneker D. J. Hij wordt er van beschuldigd ontuchtige handelingen te hebben gepleegd met jon gens beneden de zestien jaar. een stenen muur aangedrukt, wat de rava ge nog groter maakte. De muur werd vernield. Niet alleen de aangereden wagen kreeg echter schade te verwerken, J. slingerde eerst naar links en toen weer naar rechts van de weg. Over een afstand van vijfent wintig meter vernielde hij een heg en over twintig meter werd deze beschadigd. Hier bij nam hij ook nog een kei mee die vijf meter werd weggeslingerd. Na vijfen twintig meter kwam de wagen na total-loss de PLANNEN „Er zullen geen opwindende wijzigingen optreden in vergelijking met dit jaar”, zo meldde de heer Ubbink verder. 20 septem ber zal een Bremer Scheepvaartmuseum worden bezocht en 16 september is er in Sneek weer een open dag. Verder zijn er negen kontaktavonden. In het najaar wordt een tentoonstelling voor Friese hobbybou- wers georganiseerd. Een verandering die nauw in verband staat met het jubileum is de restauratie van de zilverzaal, die in oktober plaats vindt. Dit gaat veertigduizend gulden kosten. Het museum gaat ook een penning uitgeven. Eén in brons en een in zilver, naar ontwerp van de Sneker kunstenares Coby Doeven- dans. Aan de ene kant van de penning is ’n Ter gelegenheid van het veertig-jarig be staan overhandigde voorzitter dr. G. J. Ub bink de voorzitter van de Stichting Fries Scheepvaartmuseum, de heer W. van Dijk (rechts), symbolisch een daglicht- projektiekast. Maandag wordt de palingaak „Stad Workum" aanboden. (Foto Studio Ger Dijs). In de loop van vrijdagavond of-nacht is uit de snoepkiosk op het zwembadterrein in Sneek een bedrag van driehonderd gulden verdwenen, terwijl daarnaast een vijftig rollen snoep van eigenaar verwisselden. De pachter van de kiosk, de heer R. Boonstra uit Folsgare, verklaarde tegenover de poli tie dat hij altijd de dagopbrengst mee naar huis nam, maar het ditmaal had vergeten. Hoe men de kiosk is binnen gekomen, is niet bekend. Op de Rijksweg onder Irnsum heeft zich afgelopen nacht een vrij ernstig ongeluk voorgedaan. De Volvo van de 25-jarige D.T. uit Wons raakte door onbekende oorzaak van de weg en knalde daarbij tegen enkele bomen. Naast T. zat de 23- jarige W. de Lange uit Koudum, die even als de bestuurder verwondingen opliep. Beide werden opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis in Sneek. Zowel donderdag - in goed Oosterdijks nu Sneupiedag genaamd - als za terdag werd de voorbijganger In deze bekende Sneker winkelstraat door le den van de Snitser Skotsploech er middels een leuk visitekaartje op attent gemaakt dat de leden van de Oosterdijk-vereniging de komende tijd voor hun klanten iets in petto hebben. Men heeft namelijk het idee ontwikkeld om op iedere donderdag met attraktieve aanbiedingen te komen, waarbij het hondje Sneupie, op alle mogelijke manieren afgebeeld, steeds het her kenbare middelpunt gaat vormen. (Foto Studio Ger Dijs). 1 V.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1