Verleden keek om de hoek in politiek kafé Sneek lei- J I m snekerWkoerier ■isuwMot AxrwnmmBMukD^ ^vooa aasu bm re de gemeenten SNEEKf WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van i 5PBRT gj "73^ Geruchten over stichting R.K.- kleuterschool Balk houden aan I 1 BEVOLKINGSONDERZOEK baarmoederhalskanker Sneek Wt? I HÉt 11» doel Keten van dieven en vandalen 7 MIK Meisje onder wagen 1 BS#*- 803;"' NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SPOR TMIDDA G AD VEN DO m| i >i| Blauw Wit IA wint in Sneek Friesland Cup g Noch de meerderheid, noch de minderheid van het Sneker kollege is met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad in het Burgemeester De Hoop-park aan zijn trekken gekomen (of juist wel?). Het was eerder het CDA, dat in de vroegste uurtjes van woensdagmorgen tevreden de voeten onder de tafel kon steken. De bezuinigingsvoorstellen, door J. Ytsma en H. A. Scholten naar voren gebracht, leidden tot wat met rede het grootste (en belang rijkste) kompromis de laatste jaren in de Sneker raad bereikt kan worden genoemd. en de I,1 Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND,SLOTEN, IJ L J I RAUWERDERHEM e.o. van V i ■r SNEEKER NIEUWSBLAD q t CDA/PvdA/Kollege-kompromis redt uitbreiding Rasterhoffbad Hierover hebben wij al'uitgebreid in deze krant geschreven). V j» (vervolg zie pagina 27) DONDERDAG 25 ME11978 133ste JAARGANG No. 41 ff. A. SC HOLTEN (CDA - bezuinigingen moge lijk - Een werkkeet van de firma Jorritsma bv. uit Bolsward, die zich op het bouwterrein van het verpleeghuis „De lelSnen” bevindt, is maandag het doel van inbrekers geweest. Er werden twee portofoons gestolen met elk een waarde van eenendertighonderd gulden. De portofoons zijn eigendom van de PTT. waarvan de firma ze huurde. Uit een jasje van een werknemer werd nog een polshor loge gestolen. De werkkeet van aannemers bedrijf van der Wal bv uit Lemmer werd door vandalen flink beschadigd. De keet staat bij de waterzuiveringsinstallatie aan de rondweg. Er wordt niets vermist. In Balk circuleren momenteel hardnekkige geruchten over een op handen zijnde stich ting van een rooms-katholieke kleuter school. Gezegd wordt dat er al berekenin gen zijn uitgevoerd, waaruit zou blijken dat een eenklassige r.k.-kleuterschool en een tweeklassige openbare naast elkaar zouden kunnen bestaan. 4^ Gisteravond is dit punt in de gemeentelijke schoolraad ter tafel gebracht. Overigens was noch bij de gemeente noch bij de Vereniging voor Katholiek Onderwijs iets bekend van vaststaande plannen. Maar, aldus de voorzitter van de vereniging, de heer i. K. Cöp, „ik weet niet wat er buiten onze vereniging gebeurd”. FNP-er ff. Postma was, hoewel door de vraagsteller uitgesloten als beantwoorder, toch één van de „woordvragers”. ,,/t roer moat om" meende hij, „want as it sa tfbch- giet, dan is Fryslan straks in lan sünder Friezen’’. En daarbij regereerde hij aan de typische Friese karaktertrek alles „fan om utens" als beter voor Friesland te be schouwen dan de Friezen zelf. Een voorbeeld zag hij in het benoemingsbeleid van b. en w. en de raad. De bron van alles is vrijwel zeker een vraag van het CDA-raadslid J. Bangma geweest, die informeerde hoe het straks met dé integratie van kleuter- en basis onderwijs aan de nieuwe school moet. De heer Cöp voegde daar naderhand nog aan toe, dat een aparte kleuterschool hem persoonlijk geen haalbare kaart leek, gezien het terug lopende kindertal. Ook een voorlo pige oplossing, tot de integratie definitief een feit is, leek hem niet zo zin vol. Bh 3 'I De toekomst kan niet zonder het verleden, dat bleek ook gisteravond in het politiek café in Sneek, toen het laatste grote treffen tussen de verschillende partijen voor de verkiezingen plaats vond. Een treffen om de gunst van de kiezer. De gemeenteraadsver kiezingen staan voor de deur. Het ging dus om de toekomst. Maar wat gebeurde er; een groot deel van dé avond werd beheerst door wat was geweest. Het al of niet luxe zijn van de CDA-zwembadplannen, de kwestie OBW enzovoorts, tot zelfs het dorpsbelangachtige punt van de betonnen randen om de bomen langs de Leeuwarderweg. In wezen spaarde het voorstel van het CDA de kool en de geit. Gewezen werd namelijk op de mogelijkheden om negen honderdduizend gulden uit te sparen, waardoor een groot aantal ekstra’s be houden konden blijven. Vooral in de tech nische sfeer waren die mogelijkheden ge- S K Woensdag 31 mei houdt de Christelijke Gymnastiekvereniging Advendo een sport middag op het Sportpark aan de Leeuwar derweg te Sneek. Aanvang half drie. Alle lagere schoolkinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven, tegen vergoeding van f 1,50 bij mevr. Scharrenberg in de Simon Havinga-sportzaal op maandag middag na half vier en de Lemmerweg- sportzaal op woensdagmiddag na 3 uur. Na afloop zal er een diploma worden uitge reikt met de behaalde resultaten en een verrassing. In de periode van 5 toten met 19 juni a.s. zal in Sneek voor het eerst een bevol kingsonderzoek op baarmoederhalskanker plaatsvinden. Voor dit onderzoek komen alleen in aanmerking de vrouwen geboren in 1943,1940,1937,1934, 1931, 1928,1925 en 1924. Aangezien dit onderzoek voor een deel door de overheid wordt gesubsidieerd kan van deze geboorte-jaren niet worden afge weken. Het heeft geen zin daarover kontakt met de organiserende instanties op te nemen. Evenmin kunnen vrouwen uit andere gemeenten in Sneek aan het onderzoek deelnemen. Vrouwen in andere jaren geboren, zullen in 1979 en volgende jaren aan de beurt komen. Alle voor dit onderzoek in aanmerking komende vrouwen zijn daartoe persoonlijk uitgenodigd, terwijl er voor hen te vens een voorlichtingsbijeenkomst zal worden belegd. Voor meerdere infor matie worden de betreffende vrouwen verwezen naar de bij de oproep ge voegde circulaire van burgemeester en wethouders van Sneek. Via een doelpunt van Bouke ter Veer in de vijftiende minuut is Blauw Wit’34 woensdag avond bij de A-junioren houder geworden van de Friesland Cup. De Leeuwarders, die voor de kompetitie uitkomen in de Selektie- klas B, versloegen in de op het Leeuwarderweg-Sportpark gespeelde finale hoofdklasser Drachtster Boys IA, dat nog met Jubbega moet uitmaken wie voor één plaats in de selektieklas in aanmerking komt. Na de kwalitatief tegenvallende wed strijd, bijgewoond door ruimdriehonderd toe kijkers, overhandigde mr. A. v.d. Werf uit Sneek, voorzitter van de afdeling Friesland van de KNVB, aan de Blauw Wit- aanvoerder de fraaie Friesland Cup-bokaal. Juist die financiering was een heet hang ijzer, omdat men het in socialistische krin gen niet zag zitten dat dit allemaal uit de reserves kon worden bedropen. Er zou voor toekomstige projekten vrijwel geen ruimte meer over blijven. Stadsver nieuwing, openbaar vervoer en dergelijke vonden onder meer het: weglaten van de zouden in de knel komen. Vandaar dat een beweegbare vloer, idem dito het (vervolg zie pagina 37) warmbuitenbad en sluis en het laten ver- r-"" - vallen van de aansluiting van alle baden op een open zandfilter. Dinsdagmiddag werd rond een uur of half vijf op de Lemmerbrug in Sneek de 10- jarige Greta Ketting aangereden. Mevrouw V. S. Dijkstra uit Terzool schepte haar toen ze vanaf het Hoogend de Lemmerbrug op w'ilde rijden. Vermoedelijk zag het meisje haar te laat. Met een rechter bovenbeen fraktuur en enkele schaafwonden werd Greta opgenomen in het Sint Antonius Ziekenhuis. NEGEN OF DRIE TON? Na vier uur praten (inklusief enkele schor singen) kwam het kollege met de toezeg ging, dat er op korte termijn zal worden overlegd met de deskundigen hoe die ne gen ton uit het plan kunnen worden ge haald. (Overigens suggereerde men in de wandelgangen van Amicitia, waar de ver gadering werd gehouden, en terecht gezien de 150 belangstellenden op de publieke tribune, dat er hooguit drie ton kon wor den bespaard). Een andere toezegging, en een wel heel belangrijke, was dat de realisatie van deze uitbreiding niet tot gevolg zal hebben, dat de onroerend goed belasting ekstra om hoog gaat. Datzelfde geldt voor de nieuw bouw van de brandweerkazerne, waarvoor men een beroep gaat doen op de reserves. Zijdelings speelden in de besluitvorming nog mee dat de nieuwe raad, die in sep tember geïnstalleerd wordt, zich een oor deel kan gaan vormen, en wel op korte termijn, over de door haar gewenste meer jarenplanning. Bovendien zal een nota worden geproduceerd over het Old Burger Weeshuis en de mogelijkheden en de plaats in de gemeentefinanciën. Daarbij doelde hij op de akkommodatie die aan de Erasmusstraat gaat verrijzen (men is inmiddels begonnen met het grondwerk) en waarin een katholieke basis-, een openbare kleuter- en een dito lagere school worden ondergebracht. De heer Bangma vreesde dat door de integratie de katholieke kleuters verplicht naar de openbare basisschool zouden moe ten gaan. En dat zou een zachte dood voor de katholieke school kunnen betekenen. Overigens blijkt men dat ten gemeentehui- ze een wat kromme redeneripg te vinden, aangezien de basisschool bestemd is voor leerlingen van vier tot twaalf jaar. „En dan is het probleem gelijk opgelost”, aldus een woordvoerder. Enkel in het begin van de avond werden er vragen geponeerd (afgezien dan van de kwestie spekulatie tegen het eind), die serieus met een al of niet veranderdend beleid te maken hadden. Moet er in de komende vier jaar worden puin geruimd en moet het roer om? Men ziet: de lande lijke politiek deed (weer) ook zijn intrede in Sneek. VVD-woordvoerder H. Pheifer (alle po litieke groeperingen hadden hun lijst trekker ingezet) vond van niet. Hij dacht dat zijn fraktie met name in de kommissies een rol van belang had kunnen spelen en dat dat roer nog wel eens de goede kant uit zou kunnen worden gezet. Progressief Sneek meende bij monde van W. de Boer, dat het in de Waterpoortstad geen puinhoop was. Wel was de situatie anders dan vier jaar geleden toen zijn groepering haar aktiviteiten startte in de raad. Er was zijns inziens een mentaliteits- verbetering op gang gekomen, die zich nog wel mocht doorzetten. sp Mevrouw W. van der Mey uit Sneek kon- stateerde maandag dat haar auto, die ze op het Martiniplein had geparkeerd, was opengebroken. Er werd een pakje sigaret ten meegenomen en voor ruim twee honderd gulden schade aangericht. De belangstelling voor de bijeenkomst van de vroedschap was groot. A He stoelen in de foyer van A micitia waren bezet, er moesten zelfs nog bijgeplaatst worden. Op de voor grond de raadsleden, daarachter de belang stellenden. (Foto Studio Ger Dijs). „Ik zag een hemel vol sterretjes”, gaf Gerard Kamper dinsdagavond aarzelend toe, nadat hij - ogenschijnlijk probleemloos - de voorbeeldig georganiseerde en door een circa drieduizend toekijkers bijgewoonde Wielerron de van Sneek het snelst had afgelegd. Niettemin was de reaktie van de Alkmaarder begrijpelijk, want het parkoers, gesitueerd in het Lemmerwegkwartier, was inderdaad van midden Jan-Hendrik Koops. vrij taal kaliber, ekstra verzwaard bovendien door een straffe wind. Hoe het ook zij, de 27-jarige Kamper mocht als eerste de bloemen en kussen in ontvangst nemen van de charmante ronde-mlss Margriet de Vries. Rechts op de foto, van Studio Ger Dijs, eeuwige tweede Wicher Vlot, Zoals bekend lagen de meningen binnen het kollege van burgemeester en wethouders verdeeld. CDA plus burgemeester voelden het meest voor de luxe uitvoering, de PvdA-wethouders zagen meer in de sobere vorm. In cijfers uitgedrukt „CDA plus” voor een investering van 6.155.060; PvdA; 5.269.486,-, wat nodig is voor enkel een 25 meterbad. (De meerderheid had naast dit bad nog andere voorzieningen gepland. De heer S. Kuipers ontdekte maandag dat de buiskap van zijn zeilboot, die in de Houkesloot in Sneek ligt afgemeerd, was verdwenen. De kap kost ruim duizend gulden en was er nog maar een week geleden opgezet. Drie zaken (eigenlijk vier) vielen in de besluitvorming samen: de uitbreiding van het zwembad, de nieuwbouw voor de brandweerkazerne, de financiering van bei de projekten en de woonscheephaven. Een hele waslijst van toezeggingen, dat is wel duidelijk. Het was niet een gemakkelijk besluit voor het kollege, gezien de verschillen van inzicht en de lange duur van de schor sing voor b. en w. beraad (in de artiesten- foyer van Amicitia). Was men niet met dit eenstemmige oordeel gekomen, dan was het de vraag geweest of deze vergadering (zo vlak voor de verkiezingen) nog tot een besluit had geleid. Ugg

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1