De „Rat” draait niet meer bromfiets inbrekers in zaak op heterdaad betrapt Lutsmond-noord hangt nog bij Gaasterlandse partijen IJLST snekerWkoerier iiimvt ^vooa huk m c*mMUi voor de prins, maar zaagt 53SRT Officieel Orgaan en van SNEKER POLITIE VAT JEUGDIGE KETENKRAKERS IN HET NEKVEL de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL I |B||| de 3 3 OUWE PAN VERKOCHT SPOR TMIDDA G AD VEN DO D N Koperen pomp gestolen I I N.K. MIDGET GOLF IN SNEEK EN BOLSWARD lur- van 29 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en Alkohol in het spel bij botsing bij Lytshuizen Plotseling overleden tijdens een autorit van een (j I 1 4 F Een telefonische tip heeft zaterdagavond geleid tot de aanhouding van twee knapen, die in de werkplaats van Rodenburg aan de Oosterdijk bezig waren zich goederen toe te eigenen. Toen de Sneker politie arriveer de stopte de 15-jarige A. S. H. uit Ooste- rend en de 15-jarige W. A. uit Wommels bromfietsonderdelen in plastic zakken. Het duo had een ruit aan de achterzijde van de werkplaats vernield. Zaterdagnacht heeft het tweetal in het bureau gelogeerd en zondag, nadat het voorlopige onderzoek was voltooid, aan de ouders teruggegeven. Een en ander kon geschieden dankzij de financiële steun van het ministerie van CRM. In verschillende fasen is gewerkt. Begonnen werd in de zestiger jaren met het uitwendige terug te brengen in de oor- MAANDAG 29 ME11978 133ste JAARGANG No. 42 De gemeentepolitie van Sneek heeft vorige week een achttal jonge inbrekers in de leeftijd van dertien tot vijftien jaar in de kraag gevat. De knapen opereerden soms alleen, soms in groepjes van twee of drie. Onder meer werd ingebroken in werkketen. maar ook in aanbouw zijnde woningen werden met een bezoek vereerd. GESCHEIDENISBOEKJE Deze feiten zullen komen te staan in een boekje dat binnenkort zal verschijnen. De geschiedenis van de molen is daarin door wa- eveneens Twee van de vijf aan de verkiezingen in Gaasterland deelnemende partijen zijn tegen het omstreden plan Lutsmond noord, één wijfelt nog, terwijl de vierde, de grootste (het CDA) achter de uitbreiding van de rekreatiemogelijkheden in de omgeving van Balk staat. Dat bleek zaterdagavond tijdens een forumavond in het Haske in Gaasterlands Hoofdstad. De twee afwijzers waren de heren C. Gaastra van de PvdA en S. Haarsma van de FNP. M. de Boer (Gemeentebelangen) dubt nog, maar, zo stelde hij: „wy moatte de eigen GaesterlSnske foarkar boppe dy fan büten sette. Wy sille noch besjen of wy dér ja of nee tsjin sizze”. (Nummer vijf, de SGP. was niet aanwezig). Zo werd duidelijk wie uit de werkkeet van Jorritsma b.v. op de lelanen twee porto- Zonnige dagen, de weelde kon het afgelopen weekend niet op. Bikini's en zwembroeken werden te voor schijn gehaald. Niet alleen door zwemlustigen of zonaanbidders, ook door deelnemers aan de President Roosevelt Mars. Op het sportveld in Ijlst was het voor de Zeskampers een bittere noodzaak in badkostuum in aktie te komen. De rode draad vorm de het zo snel mogelijk en droog oversteken van een breed bassin. Het lukte de latere verliezers uit Jutrijp- Hommerts niet al te best. Het veld waarop de wedstrijd plaats vond, mocht „vernield” worden. IJVC is verhuisd naar plan de Rat. De vereni ging heeft bovendien het beroep schrift tegen het bestemmingsplan Roodhem ingetrokken. Met de ge meente is overeenstemming bereikt over het plaatsen van een eigen kan tine op het sportveldenkompleks, dat nu de thuishaven wordt. En daarmee was het heetste hangijzer weggeno men. Het is nu mogelijk om de chris telijke school te gaan bouwen. De behandeling van het beroepsschrift door de Kroon, gepland op 20 juli, is hiermee ook van de baan. (Foto Studio Ger Dijs). Hij gaf de „dummy” weer door (enkêle foto’s ontbraken nog, vandaar), aan de heer Schutte, met de belofte dat zodra het werk kompleet is er één naar Rijs wijk wordt doorgestuurd. Voor me vrouw Schutte en voor de echtgenotes van de vrijwillige molenaars van het eerste uur, P. J. M. Hoogeveen en H. J. van der Woude waren er bloemen. diend voor „zuid”, maar de „kafferkraal" kwam er eerder. De tien jaar, waar binnen een bestemmingsplan of uitgevoerd moet De molen domineert in het landschap vond hij. Om Ulst te vinden heb je de ANWB niet nodig; de Rat zie je al van verre. Voor het stadsbeeld is zij dus bepalend. Hij vond het prijzenswaardig dat middels een stichting de gemeen schap van Ulst het monument in zijn oorspronkelijke opzet wil laten funktio- neren. verdwenen polshorloge werd wel terugge vonden. De waslijst van inbraken omvatte verder; werkkeet Friso-Meijerink. de snoeptent in het zwembad. Johannes Postschool. Van Gend en Loos (waar een luchtbuks ver dween die langs de spoorbaan werd ver stopt). Openbare Bibliotheek. Pappeterie Bakker, werkketen en in aanbouw zijnde woningen in het Zw-ettepian en de diefstal van drie kratten bier in de P. J. Oudstraat. foons van de PTT (waarde 3100 gulden per De inbraken werden in de afgelopen twee stuk) hadden gestolen. De apparaten wa- maanden gepleegd. Na verhoor zijn de ren in de Zwette gegooid. Het eveneens knapen bij de ouders afgeleverd. SNEEKER NIEUWSBLAD De christelijke gymnastiekvereniging Ad- vendo houdt woensdagmiddag - vanaf half twee - een sportmiddag op het Sportpark aan de Leeuwarderweg. bedoeld voor alle lagere schoolkinderen. Na afloop zal er een diploma worden uitgereikt met de behaalde resultaten en een verrassing. de Leeuwarder journalist Sytze Jan van der Molen neergelegd. Mevrouw M. A. Wijbenga-van der Meulen, voorzitster van de Kulturele Raad, in wier opdracht Van der Molen het onderzoek instelde, bood het eerste eksemplaar van het boekje aan burgemeester Mumsen aan. veen. Van der Woude en G. Postma (de derde vrijwilliger molenaar) hun opleiding ontvingen. Hij bood de stichting brood, gebakken van Joure’s meel, aan. Felicita ties ook van de vereniging de Hollandse Molen, de Fryske Mole en It Gild fan Fryske Mounders. bij monde van de heer A. Bokma uit Oosterend. Twee van de vier houtzaagmolens in het noorden staan in Friesland en daar moeten wij blij mee zijn, meende hij. Een fijn bezit. (Vervolg zie pagina drie) Afgelopen nacht is er in Ulst een koperen handpomp gestolen, die als dekoratie was °Pgehangen tegen de muur van de garage hij de woning Ylostinslaan 75. In de nacht van zaterdag op zondag is de snoepshop van de Folsgaarster R. Boonstra in het L. Rasterhoffbad opnieuw gekraakt. Ditmaal werden de scharnierpennen uit een deur genomen en de deur eruit gelicht. Over het gehele terrein van het zwembad lag de snoep verspreid. De grote zwembad- stofzuiger was in een bad gegooid, waar door de elektromotor ernstig is beschadigd. Het geheel heeft meer van baldadigheid dan van diefstal weg. LATE VERGUNNING In zijn welkomstwoord had burgemeester H. W. F. Mumsen enkele nog niet bekende gegevens van de molen verteld. Uit een onderzoek was gebleken, dat niet de Oppe- dijks de Rat in 1820 naar Ulst hadden gehaald (zoals men meende), maar twee andere Ulsters, in 1828 namelijk kochten de koopman/burgemeester Ringnalda en Hessel Ates Vellinga de uit 1680 stammen de Zaanse houtzaagmolen aan. De Boer leek in eerste instantie zijn ont roering van een briefje te gaan lezen, waardoor hij wat onverstaanbaar overkwam. Maar naderhand werd hij duidelijker en toen bleek ook dat gemeentebelangen tegen de polarisatie is. Wat de industrie betreft, de kandidaten zijn voorstanders van kleine arbeidsintensieve industriën, waar een aktief wervingsbeleid voor gevoerd dient te worden. Ook een woningverdeelplan. waarin alle dorpen aan bod komen, heeft de groepering hoog op het verlanglijstje staan. Ruim binnen de tijd bleef het vroegere statenlid S. Haarsma. De FNP-er wees op de problemen die de komende vier jaar op de gemeente zullen afkomen: het streek plan Friesland (met in eerste instantie de alternatieven), de gemeentelijke herinde ling (die. aldus Haarsma. volgens de plan nen van Wiegel wel eens binnen die vier jaar hun beslag kunnen vinden), de regio vorming met alle gevaren van dien en het (Vervolg zie pagina drie) NULLIJN De heer Gaastra konstateerde dat er in de vier jaar eigenlijk niet veel veranderd was in de uitgangspunten van zijn partij. Nog steeds staat voorop; „Wat dogge wy mei de romte". niet alleen met het natuurgebied, maar ook met datgene wat beschikbaar is voor de kleine man. De rekreatie moet nu op de nullijn worden gezet. In wijken en de woonomgeving, daar moeten mogelijk heden gekreëerd worden, meende de PvdA-er. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouderen. Dat werd onder meer bewezen uit een stuk, dat in Leeuwarden op het archief berust en waarin staat dat beiden een vergunning (te laat) voor het oprichten van een molen op een terrein van 26,75 roeden vroegen. Dit vanwege een koninklijk besluit van 1824. een soort hinderwet. Gedeputeerde Staten verleenden alsnog toestemming. Overigens zaten de Oppedijks wel in de familie van een der eigenaren. Ringnalda was namelijk getrouwd met Rigtsje Oppe- dijk. Gerben Oppedijk kocht later dit part en in 1891 werd een vennootschap onder firma opgericht, waarin deelnamen ene Karstens en Jan J. Oppedijk. Het café De Ouwe Pan aan de Wijde Noorderhome te Sneek is in andere han den overgegaan. S. Panbar-eigenaar E. V.D. Leij heeft dit „bruin café” verkocht aan de Drachtster J. Akkerman, die eerder de bar-dancing De Viking in Sneek over nam. Zoals bekend, is hem voor het laatste pand een vergunning geweigerd, waardoor hij zich genoodzaakt zag de deur voor het publiek gesloten te houden. Door het in werking stellen van één van de drie zaaginrichtingen heeft zaterdag drs. W. F. Schutte, hoofd van de Centrale Hoofdafdeling Financiële en Ekonomische Zaken van het Ministerie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk de houtzaagmolen „de Rat” in Ulst officieel weer in gebruik gesteld. Daarmee werd een periode afgesloten, waarin de molen (in de loop van tien jaar) volledig werd gerestaureerd. En dat was nodig, aangeziën anders dit stukje industriële geschiedenis volledig verloren zou zijn gegaan. spronkelijke staat en het aanbrengen van de kap, afkomstig van een molen in Scheemda. De laatste fase van drie jaar beoogde het geheel bedrijfsvaardig maken van de molen. Dat dat geslaagd is bewees de heer Schutte zaterdagmiddag. wizige, ek de ynsichten”. Een opnieuw bekijken en toetsen van Lutsmond-Noord leek hem dan ook noodzakelijk. Zoals gezegd waren, net als vier jaar geleden, de lijstaanvoerders bijeen in het Haske. Óverigens diskussieerden drie lijstaanvoerders en een nummer twee over de gemeentelijke politiek. D. Hielkema, nummer één bij Gemeente Belangen genoot in de zaal rustig van een pilsje. „Einliks bin ik a-polityk. De Boer is ek üs fraksjefoarsitter. Mar omdat ik troch myn wurk folie mear mei de minsken te dwaan haw. bin ik op ’e earste plak kommen", aldus de Balkster postkantoordirekteur. Zondag botste de 22-jarige monteur N.W.P. uit St. Nicolaasga bij de afslag Lytshuizen-Oude Skatting (onder Heeg) tegen de auto van de 38-jarige A.G.B. uit Almelo. Het was P. niet opgevallen, dat de voor hem rijdende auto rechtsaf wilde slaan. Er ontstond nogal wat blikschade. De monteur moest een blaasproef afleggen en die gaf aanleiding tot een bloedproef op het politieburo in Heeg. Het bestuur van de Nederlandse Midget golf Bond (NeMiBo) heeft afgelopen week de midget-golfbanen aangewezen waarop dit jaar in september de Nederlandse Kampioenschappen zullen worden ge speeld. Toch erg verrassend zijn dit de banen in Bolsward en Sneek geworden. De NeMiBo heeft dit jaar voor het eerst een nieuw systeem toegepast, waardoor er elk jaar in een ander distrikt wordt gespeeld om het Nederlands Kampioenschap (in dit geval dus distrikt Noord). Het is nu de bedoeling dat er zowel in Bolsward als in Sneek vijf ronden worden gespeeld. De finalisten maken dan een week later op Nationaal Sportcentrum Papendal uit wie zich Nederlands kampioen mag noemen. „KNOWHOW”. Ten overstaan van verschillende genodig den op de houtzaagverdieping van de mo len. verklaarde hij „de Rat” een waardevol monument van bedrijf en techniek te vin den. Het behouden van de molen, «fgezien dan dat het de enige van de drie molens is, De 57-jarige heer De Jong werd donderdag- avond om half twaalf onwel toen hij na ®en bezoek aan kennissen in Ulst naar kneek wilde rijden. Het gebeurde op de hoek van de Zuidwesthoekweg. Zijn vrouw *ei hem de auto aan de kant te zetten. De ong zette de motor af en viel tegen zijn vrouw- aan. Een voorbijkomende automo- ■hst merkte dat er iets aan de hand was en J'aarschuwde na informatie de dokter. Die On enige tijd later slechts de dood kon-' ^ateren. De heer en mevrouw De Jong- lsser zijn destijds vanuit Oudega (W) aar Brazilië geëmigreerd en waren met. Vahantie in Sneek. In de Utherne werd de stichting ver schillende malen gefeliciteerd. Onder meer door de heer J. Blankenstijn van Pennin- die oorspronkelijk in Ulst hebben gestaan, ga’s Molen in Joure, waar de heren Hooge- die bewaard gebleven is, betekende de restauratie tevens het behouden van een stuk .know-how”. Diskussieleider Luitzen de Vries, land- bouwvoorlichter in Gaasterland. bond de sprekers aan een strak tijdschema: vijf minuten in eerste instantie en drie minuten om te reageren. In beide gevallen maakte muziek a la Vara’s „Haagsche Kringen”, een eind aan het referaat. Tijdens de diskussieronde na de pauze verviel even wel deze beperkende maatregel. Onder het toeziend oog van vrijwillige mole naar l'an der Woude stelt de heer Schutte de zaaginrichting van de Rat in werking, daar mee de gerestaureerde molen her in gebruik stellend. (Foto Studio Ger Dijs). Het gaat goed met de molens, kon de CRM-man melden. In Friesland zijn nog zo’n 118 over. Vorig jaar werden er 28 in Nederland gerestaureerd opgeleverd en ook dit jaar zullen er nog een aantal gereed komen. Wij zijn op de goede weg, aldus drs. Schutte. Het werken met de molen en ook het beheren zal veel in spiratie. tijd en enthousiasme vergen, voor spelde hij. Hij hoopte dat de financiën de stichting niet in de steek zouden laten. Het plan Lutsmond Noord betreft een moeten komen, zodat niet-bewoners van bestemmingsplan, dat voorziet in een aan- die dertig tot vijftig huisjes de toegang tot tal zomerhuisjes. Een deel isin partikuliere de Sloevermeer-oever ontzegd wordt. „De handen en met de opzet daarvan is de diken moatte iepenbier bliuw-e”. gemeente een aantal jaren geleden ak koord gegaan. Het deel dat nog in gemeen- GRENS VOORBIJ tehanden is. zal vermoedelijk een wijziging Gaastra wees erop, dat de rekreatie in ondergaan, waarmee echter de rekreatieve Gaasterland eigenlijk al de grens van het bestemming niet van de baan is. toelaatbare is gepasseerd „en seker oan de Het is het bestemmingsplan dat qua proce- müle fan ’e Luts”. „Noord” werd al inge- dure het langst onderweg is, vertelde de CDA-lijstaanvoerder L. Zijlstra. „As it sa bliuwt as it is, dan soe üs stim ja wêze”, meende hij. Hij voegde er wel aan toe, dat worden of aanpassing behoeft, zijn bijna er geen bordjes met verboden toegang om. „Binnen dy tsjien jief is der hiel wat

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1