Laatste woord is aan de gemeenteraad Geen beroepschrift, geen kantine? a Aardverschuivingen in de gemeenteraden bleven uit IJ VC gaf onderhoud met ’t kollege verdraaid weer Inrichten Luts volgens plan Oranjewoud kost bijna 6 ton wf iJIjy en van Pan Bar op het nippertje toch op gelijke hoogte met All Star Team iwR Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST I I Op één van de mooiste plekjes in Gaasterland, vervalt een voormalig ar beidershuisje tot een bouwval. Blijkens informatie is het optrekje eigen dom van een inwoner der Noordoost-polder, die de woning had willen verbouwen. Er was enkele jaren geleden een leuke prijs voor betaald. Maar de man kreeg geen toestemming van „Leeuwarden” om zijn plan nen uit te voeren. Het gevolg: achter de weg tussen Oudemirdum en Mirns ontstaat nu een ruïne, die bepaald beeldontsierend is. De ge meente kan er evenwel niets aan doen, aldus de woordvoerder. (Foto Studio Ger Dijs). DONDERDAG 1 JUN11978 133ste JAARGANG No. 43 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. 3 NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerMkoerijer 5 5 1 1 o S en de - Over de volle lengte van de Luts, tussen het Slotermeer en Balk, moet aan weerszijden aanleggelegenheid worden gekreëerd. Parti- kulieren zullen hun plekje kwijt raken, maar er kan eventueel een Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van plaats gereserveerd blijven. Op enkele plaatsen zullen doorkijkjes worden gerealiseerd, die vrij van boten blijven. Dit plan gaat bijna zeshonderdduizend gulden kosten. ;W. WW IFF de bejaardensoos Lemmerwegwijk-west hebben gisteren kunnen (vervolg zie pagina 29) schrift wèl ingetrokken). weinig veranderd wat de politieke krachtsverhoudingen betreft. B- en w. hebben, dat verzekerde de heer Mumsen verschillende malen, geen enkele Plaatselijk, afwisselend aan de noord- en zuidzijde, zal rietbegroeiing komen en daar mag niet aangelegd worden. Op die pun ten, twaalf in totaal, komen gesloten palen rijen, omdat men daar een damwand niet op zijn plaats vindt. Dat gebeurt bovendien inspringend, zodat de beschoeiing en de gemeerde boten, vanaf het water gezien, vrijwel aan het oog worden onttrokken. BESCHERMING Balk is een aantrekkelijk doel voor vele waterrekreanten. die of een plaatsje in de jachthaven zoeken of een aanleg- gelegenheid vinden aan de oevers van de Luts. „Door de vrij intensieve vaarbe- wegingen. het aanleggen en andere oor zaken, zijn de oevers over grote lengtes sterk aangetast en behoeven bescherming”. Ter voorkoming van aantasting zal er een damwand moeten worden geslagen. Gedacht wordt aan een, die ongeveer vijfendertig centimeter boven het water uitsteekt in plaats van de gebruikelijke zestig tot tachtig centimeter. Men wil er namelijk niet een doodse en strakke kademuur van maken. SNEEKER NIEUWSBLAD Burgemeester H. W. F. Mumsen was blij dat de zaak aan de orde werd gesteld. De bewerkingen in de IJVC-bode geven een verdraaiing van de werkelijkheid. Er is een goed gesprek geweest, waarbij de deputatie van de voetbalvereniging bleef aandringen °p het aanhouden van een eigen kantine en het beheer daarvan. Dit op grond van de „duidelijke toezegging medewerking te verlenen aan de stichting en eksploitatie van een kantine”. De vere niging hoopte dat in de toekomst door deze oplossing nieuwe strubbelingen in de toe komst worden voorkomen. o 3 Tijdens de rondvraag werd dit verhaal tje door de PvdA-er J. H. Stokker aan de orde gesteld. Hoe komt het met de inkomstenderving van de sportzaalbe- heerder? En de gemeente? Wordt er geen precedent voor andere sportvere nigingen geschapen? vroeg hij het kolle ge. Bij de eksploitatie van de sportzaal- kantine is er steeds van uit gegaan dat die ruimte als kantine voor het sport veld zou gaan fungeren. Op enkele stukken zullen de schepen met de boeg naar de wal gemeerd worden. De damwand wordt daar langs de oeverlijn gezet. Over de damwand en de gording wordt een beplanking liy UITZICHTPUNTEN Er zijn enkele kleine uitzichtpunten ge dacht met lage beplanting. Om te voorko men dat daar boten gaan meren, wordt een open palenrij geslagen. Op die plaatsen' heeft men zich ook zitgelegenheden voorgesteld. In de zuidberm van de Jacht- havendijk is een bomenrij gerpojekteerd. Hiermee wordt ook de relatie van de jachthaven en de waterkamping met Balk geaksentueerd. Mikrofonist/multi-kletser Barend Servet was de tel kwijt, maar de eindstand van de gisteravond op het Hubert Sneek-terrein gespeelde wedstrijd tussen het Pan-Bar-elftal en het All Star team was toch echt 6-6. Een eerlijke verdeling die overigens pas in de „Zo ontstaat het gevaar voor stemmingmakerij. En de gemeente heeft het in de volksmond weer gedaan”. De heer E. D. de Vries gaf dinsdagavond in de Ulster raad de gevoelens van de overige leden der vroedschap weer over de zoveelste aflevering van de IJVC-affaire. Zoals maandag gemeld heeft IJVC haar bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Roodhem ingetrokken, daardoor kan de bouw van de christelijke basisschool nu van start gaan. De Ulster Voetbal Club was bang dat door het verdwijnen van het clubhuis, dat niet mee naar de Rat verhuisd kan worden, de vereniging financieel in de problemen zou raken. laatste sekonde van deze voetbalpartij, op touw gezet in het kader van de aktie Door Rekreatie Aktief tot stand kwam. Jacob Bos poeierde toen een door betaald-voetbal scheidsrechter Draai- (vervolg zie pagina 43) Als alternatief van Slavenburg’s Bank is ook even gedacht aan een bankgebouw op de plaats van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, die over een jaar of twee leeg komt. Dat bleek geen gelukkige gedachte en die keuzemogelijkheid verdween on- middelijk van het tapijt omdat Slavenburg daar liever niet zit en omdat het leeszaal- „De Wijnberg”, door de bank pant] voorbestemd is om deel uit te maken van p,et „stadskantoor”. De voorkeur van Slavenburg ging - zoals ook blijkt uit de aankoop - in eerste instantie uit naar „De Wijnberg”, maar als men het eens kan worden met de gemeente en Hanenburg om het hotel-restaurant aan de Marktstraat te behouden voor aktivitei- ten in de horecasektor, dan neemt men genoegen met algehele nieuwbouw op het Waagplein. In het Struktuurplan wordt over die plek zoiets gezegd als „dat het een definitieve bestemming zal krijgen waarbij bebouwing niet uitgesloten is”. Vast staat, dat burgemeester en wethouders er bij de onderhandelingen en bij de raad naar zullen streven om „De Wijnberg” te behouden. Voorstellen daartoe zullen spoedig worden uitgewerkt en voorgelegd worden aan de gemeenteraad die - als hoogste orgaan in de gemeente - het laatste w oord zal hebben. De vereniging kwam met de suggestie zelf iets te realiseren, waarvoor men een honderdduizend gulden middels geld en ei gen werkzaamheden meende te kunnen in brengen. Het kollege c.q. de raad zou met een bijdrage de vereniging toch enigszins schadeloos kunnen stellen voor de gederfde inkomsten. Leden van de bejaardensoos Lemmerwegwijk-west hebben gisteren Kunnen genieten van een boottochtje. Om negen uur zou het gezelschap vanaf de Jousterkade in Sneek met de Toerist van rondvaartbedrijf van der Werf vertrekken. Het werd echter een half uur later, voordat de achtenzeventig vijfenzestig-plussers allemaal waren ingescheept. Enkelen hadden namelijk in de gauwigheid vergeten om naar het stemburo te gaan, en dit moest nog wel even gebeuren, al was het dan ook op het laatste nippertje. Toen alle hoofden geteld en in orde bevonden waren, werden de trossen losgesmeten en begon de tocht over de Friese wateren. Via het Sneekermeer voer men via Grouw naar De Headammen, waar men van 'n heerlijke maaltijd genoot. Via Eernewoude kwam het gezelschap rond een uur of zes weer in Sneek aan. Het weer was hen deze dag beter gezind dan vorig jaar, toen het vrijwel de gehele dag regende, nu konden nauwelijks enige stapelwolken de zon doen verdwijnen. (Foto Studio Ger Dijs). verzoek van de gemeente Gaasterland door het ingenieursbureau Oranjewoud bv is samengesteld. Dit bureau kreeg opdracht een landschappelijk verantwoord indelingsplan op te stellen, waarin reke ning moest worden gehouden met bagger- werk in verband met de gewenste water diepte van Fries Zomer Peil - 1.50 m. Kans op behoud Wijnberg als horecabedrijf in Sneek Er worden van diverse kanten alle zeilen bijgezet om hotel-restaurant „De Wijnberg” aan de Marktstraat - kortgeleden gekocht door Slavenburg’s Bank NV - alsnog voor Sneek te behouden als horecabedrijf. Als er voldaan kan worden aan een aantal voorwaarden (en dat heeft er veel van weg) dan zal Hanenburg BV hotel „De Wijnberg’ helemaal overnemen. De „bovenafdeling” van het hotel is per 1 mei jongstleden reeds door hotel-restaurant-café Hanenburg in eksploitatie genomen en het is ook reeds zo dat het restaurant van „De Wijnberg" door Hanenburg gerund wordt. Hoewel Slavenburg’s Bank liever hotel „De Wijnberg” als bankgebouw had inge richt, omdat men daar de publieksruimten gelijksvloer kan houden, is men bereid met de gemeente opnieuw te onderhandelen over grond aan het Waagplein en dan eventueel definitief in te gaan op het aanbod van Hanenburg BV. Over de door verkoop van aan Hanenburg, is in principe reeds overeenstemming bereikt. Verwacht mag ook worden, dat de financiering niet op problemen zal stuiten. Hoewel de onderhandelingen tussen ge meente en Slavenburg’s Bank, om op het Waagplein (het zogenaamde „Faberplant- soentje”) een bankgebouw neer te zetten vorig jaar zijn vastgelopen op de manier waarop de grond overgedragen zou moeten worden, schijnen burgemeester en wet houders van Sneek thans van plan om Slavenburg ietwat verder tegemoet te ko men (of althans een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te zoeken) om de stichting van een bankkantoor mogelijk te maken. Voorwaarde zou daarbij dan zijn, dat een trondoverdracht en een bouwvergunning automatisch zou moeten inhouden, dat hotel-restaurant „De Wijnberg” als horeca bedrijf blijft bestaan. Hoewel gemeenteraadsverkiezingen door het optreden van groeperingen als Gemeente belangen en andere niet-landelijk georganiseerde partijen (en de afwezigheid van bij de Kamer- en Statenverkiezingen wel meedingende partijen) moeilijk te vergelijken zijn met de stemmerij voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten zóu men kunnen zeggen dat in Sneek en de omliggende gemeenten het CDA zich aardig heeft gekonsolideerd en dat de winst van de PvdA bij de Kamerverkiezingen niet volledig heeft doorgewerkt in de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. Er is in wezen in de meeste gemeenten maar weinig veranderd wat de politieke krachtsverhoudingen betreft. (vervoig 2je pagina 43) Dit blijkt uit de „toelichting op het Inrich tingsplan voor de Luts te Balk”, die op De brief slaat nergens op, deze punten kloppen niet, aldus de burgemeester. Het „Enfin verleden week zijn we om de tafel juist de raad een beslissing moeten nemen. de bespreking zijn gemaakt en dat is later gaan zitten en deze week hebben wij de Het gevolg was echter een brief van IJVC ook door de sekretans van IJVC toegege- beroepsschrift namens IJVC in te trekken. In een ekstra bulletin dat bij alle Ulsters in i zou „Enfin verleden week zijn we om de tafei juist de raad een beslissing moeten nemen. 6„„„ V.. was echter een brief van IJVC gemeente IJlst bericht, dat wij het beroep- aan het kollege, waarin gevraagd werd het ven. (Overigens heeft IJVC het beroep- schrift hebben ingetrokken, op grond van een duidelijke toezegging van burgemees ter en wethouders volledig medewerking te zullen verlenen aan de stichting en eks ploitatie van een eigen kantine op het nieuwe sportveldenkompleks „de Rat”. RnS»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1