TIJDENS N LEUKE PLECHTIGHEID Jongens gepakt van ravage in zwembad SMKEBMKQSRIER A. Rentier en K. de Vries in corps „Waterpoorters” ;x«-. o en Raad Sloten besloot alsnog de Follega-boerderij te verkopen de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van I 11 DIEF ST A L IN NIJLA ND - Het Sneeker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD DE VREEZE TOCH IN RAAD SLOTEN Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJL3I RAUWERDERHEMe.o. L r e ta MMAMHWUWUWMMMMMWW MAANDAG 5 JUN11978 133ste JAARGANG No. 44 Na het was In samenwerking met dokter Van Reekurn richtte Rentier na zeer bloeiende en nog steeds bestaande Rode Kruiskolonne Sneek op. Organisato risch drijft de kolonne voor een groot deel op Rentier en de Sneker kolonne behaalde in die tijd tweemaal het landskampioen schap. SNEEKER NIEUWSBLAD van overdadige voorzien. Water- i en belang- - nog voor een gezellig uurtje „buurten" bijeen in hotel, „ONDERWIJZERTJE” De heer Klaas de Vries begon zijn maatschappelijke loopbaan als onder wijzer in Rotsterhaule. Voor een klas met 56(!) leerlingen, voorwaar geen kleinigheid voor een beginnend onder- wijzertje. Na twee jaar werd De Vries benoemd aan de nu niet meer als zoda nig bestaande lagere school aan het Bolwerk in Sneek. De S.R. V.-wagen van de N ij lander melkboer G. de Jong heeft in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek gehad. Vit de geldla verdween 100,- aan losse guldens. Goederen werden niet meegenomen. De wa gen stond geparkeerd op de Tramstrjitte. Belgische vader en een Nederlandse der. met (op nadrukkèlijk verzoek van zijn vader) nog steeds de status van Belgisch onderdaan. De Sneker politie heeft acht jongens in de leeftijd van vijftien tot zeventien jaar aan gehouden in verband met de ravage, -die vorige week in het burgemeester L. Rasterhoff-zwembad in Sneek werd aange richt en waarbij onder meer de „snoeptent” werd geplunderd en de elektrische slibzui- ger in het diep bad werd gereden. Een van de knapen heeft toegegeven, dat hij de stofzuiger in het water heeft gekie perd. Een drietal had de snoeptent openge broken en allen hadden zich te goed ge daan aan ijs en snoep en de spullen, die ze niet op konden eten of mee nemen over het terrein verspreid. Tevens bleek de politie, dat twee van de jongens op de Oosterdijk enkele bloembakken hadden omgekeerd. Een paar van de knapen be kende tevens, dat ze hadden ingebroken bij ErvenFeenstra, in de Zwetteschool (waar bij ze een radio en twee boxen meenamen) en bij Finkenburgh waar rookwaren wer den ontvreemd. Ook gaven ze toe: diefstal van geld in de openbare leeszaal en biblio theek en een poging tot inbraak bij Lank- horst Visserijbenodigdheden. Wat gereed schap van Erven Feenstra werd reeds in beslag genomen en bekend is waar de radio en de boxen uit de Zwetteschool zijn gebleven. Zo mogelijk krijgt de school die spoedig terug. Na verhoor en proces verbaal zijn de daders in vrijheid gesteld. Bij de politie kwam aangifte binnen van de heer D. M. Weitenberg uit Mantgum, die had ontdekt, dat er uit zijn aan de Oosterkade geparkeerde auto een filmka- brandblusmiddelen, waarna de brandweer de nablussing ter hand nam. Het houten schuurtje werd door de brand beschadigd, alsmede enkele in het schuurtje opgeslagen goederen. Niet bekend is hoe de brand is ontstaan. Voorzitter G. Minkema van Sneek Pro motion drukt de nieuwbakken Waterpoort- ter ..meester" De Vries de hand nadat hij het insigne heeft opgespeld en de bijbehorende oordkonde heeft overhandigd. Rechts de an dere Waterpoorter ’78, A. Rentier. houders in het laatste voorstel over deze zaak aan de raad, „aantrekkelijk zijn in dien in de toekomst, bijvoorbeeld in het kader van de ruilverkaveling, de landerijen bij de te verkopen boerderij in Follega (nu dus in pacht bij De Boer) „verplaatst” zouden kunnen worden naar Tjerkgaast. Voorlopig zal de heer De Boer de lande rijen in Follega blijven pachten om een ruiltransaktie in het kader van de ruilver kaveling in de toekomst te vergemakkelij ken. De gemeente Sloten èn de heer De Boer zouden zo’n toekomstige ont- toejuichen. Gezien de kruiken zijn, kunnen noch de gemeente tussen het toenmalige Nederlands Indië en Nederland. „Al het werk dat u verrichtte was pro-deo. Met uw benoeming tot Waterpoorters wil len wij u dank zeggen voor het vele werk dat u steeds belangeloos voor het Neder landse Rode Kruis in Sneek hebt gedaan en hierin tevens eren „uw” Rode Kruis, dat dit jaar haar 150-jarig jubileum viert”, aldus besloot de heer Minkema zijn toe spraak tot de heer Rentier. De 58-jarige Alphonse Auguste Victor Joseph Caemier Rentier (degenen die hem goed kennen zeggen gewoon „Fonds”) en de 71-jarige Klaas de Vries (voor velen „meester” De Vries omdat hij onderwijzer was) zijn vrijdagavond onder de bogen van de Sneker Waterpoort officieel uitgeroepen tot „Waterpoorters” nummer twaalf en dertien. Voordat het tweetal bet ere-insigne kregen opgespeld releveetde de voorzitter van Sneek Promotion, de heer G. H. Minkema, de grote en langdurige verdiensten van de twee voor de stad Sneek. Hoewel het CDA in Sloten met drie man (in plaats van vier) in de nieuwe gemeente raad terug zal komen, zal tóch de heer J. Th. de Vreeze, die nummer vier stond op •de kandidatenlijst van het CDA, weer in de raad zitting krijgen. Bij kontrole is name- iyk gebleken, dat De Vreeze voldoende voorkeurstemmen op zijn persoon verza melde, zodat hij „voor zijn beurt” in aan merking moest komen. De heer Gerrit Verhoeff blijkt dus achteraf niet te zijn gekozen. Drie van de vier zittende raads leden keren nu dus terug; H. Brouwer, mevrouw A. Swart-Spoelstra en J. Th. de Vreeze. De zetel, die werd ingenomen door wethouder H. Roffel, ging verloren. Voor de heer Roffel persoonlijk niet zo erg, want hij had zich niet opnieuw kandidaat ge steld. „Het unieke van de benoeming van Fonds Rentier als Waterpoorter ligt dan ook hierin, dat we in wezen een gastar beider eren”, aldus de heer Minkema. „Met „gastarbeider” bedoelen we niets onvriendelijks en de opmerking kwam dan ook uit uw eigen mond”, aldus zei de voorzitter tegen de glunderende Rentier. Daar bleef hij tot 1945, de laatste jaren als waarnemend schoolhoofd. Toen er echter een definitief-hoofd benoemd moest wor den kwam De Vries niet in aanmerking omdat het hoofd van een stadsschool eerst enige jaren hoofd van een dorpsschool geweest moest zijn. De Vries solliciteerde op een vakature in Wommels. Tegelijk echter ook als hoofd van de Schippersschool in Sneek. Op een gegeven moment moest hij een keuze ma ken. Hij kon op beide komen. Bedenktijd 24 uur. De beslissing was erg moeilijk. De knoop werd door De Vries doorgehakt door het opgooien van een dubbeltje. Het werd de schippersschool. Die school had toen tien leerlingen. Eigenlijk waren het geen schippers kinderen maar kinderen die moeilijk leerden. Zaterdag om 12.00 uur werd brand gemeld in perceel Suffridusstraat 160, bewoond door de familie Bijlsma. De brand bleek op de zolder te woeden in de knutselhoek van Frans Bijlsma. Tijdens het knutselen Bad hij gerookt. Mogelijk is er smeulend werd de 77-jange heer stukje tabak in houtafval terecht gekomen dat later is begonnen te branden. Dit is een proces van twee uren geweest. De brand weer van Sneek heeft op deskundige wijze de brand geblust. De zolder is vrij ernstig door de brand beschadigd. Verzekering dekt de schade. In de nacht van zaterdag op zondag om één uur zag een politiepatrouille een auto slingerend over het Leeuwenburg rijden. De bestuurder verleende aan een andere autobestuurder geen voorrang, waarna de politie hem staande hield. De blaasproef viel negatief voor de bestuurder uit. Het gevolg hiervan was, dat hij zich kon onder werpen aan de bloedproef. De bestuurder bleek de 20-jarige M. A. uit Gaasterland te zijn. Zondagavond om acht uur ontdekte een buurman, dat het houten schuurtje van J. Wijnja, Regenboogstraat 9, in brand stond. De bewoners hadden kort voor het uit breken van de brand hun woning verlaten voor een wandeling. De Boer, van de eerste Oosterkade, rijk gesorteerd in brandblus- middelen, bluste de brand met eigen Verder memoreerde de heer heer Minke ma, dat Rentier enige tijd heeft gewerkt op het hospitaalschip Oranje, dat in de jaren na de wereldoorlog heen en weer voer De heer Minkema: „Met veel élan en bra- vour bent u er toen op uitgetrokken om echte schipperskinderen naar de school te krijgen. Avond na avond zat u op de fiets om de schippers in Sneek en ver daarbuiten te animeren kinderen naar de speciale school te sturen. Dat lukte door een niet-aflatende inspanning”. mera ter waarde van ƒ250,- was ont vreemd. Een insluiper ontvreemde bij de familie H. A. M. van der Veen aan de Lindelaan vrijdag achttien girobetaalkaarten, twee kascheques, een girobetaalpas en 64,-. Zaterdagmorgen i - a- - Johannes Osinga, die aan de Almastraat woont, voor de Sneker Sporthal onwel. Dokter Nauta kon slechts konstateren, dat de bejaarde Sneker aan een hartverlam ming was overleden. De 32ste uitgave van de Harlingen- Terschelling-race is voor de helft een sof geworden. Althans voor de meeste deelnemers. Donderdag viel de wind kompleet, weg en kwamen de schepen voortgedreven door de stroming ter gend langzaam in de richting van het Waddeneiland. De meesten hielden het, toen het tij begon te kenteren, voor gezien. Onder de enkelingen die het op Aeolus adem wisten te redden, was Rienk S. Alberda, die evenals vorig jaar, de I. O.R.-klasse wist te winnen. Binnen een redelijke tijd kwam ook een aantal roeiers in de Terschellinger haven. Van één van die ploegen maak/e Studio Ger Dijs een opname met op de achtergrond een jury-schip en de kontouren van Ter schelling. Het probleem was, dat deze kinderen de leerstof waarover normaal schoolgaande kinderen zes jaar deden in vier of soms drie jaar moesten opnemen. Hiertoe ont wierp meester De Vries een leerplan en leermiddelen, die uniek waren in Nderland en die in groter verband later zijn overge nomen en in de handel gebracht. Gemid deld waren er zeventig leerlingen op de Schippersschool in het Sperkhem, velen uit het westen van het land (voornamelijk uit Amsterdam), die in Sneek veelal bij pleeg gezinnen werden ondergebracht. Bij de pensionereing van De Vries werd de school opgeheven. Er waren inmiddels internaat- scholen voor schipperskinderen. neenum „Behalve dit brok levenswerk bent u twin- de oorlog de al spoedig ug jaar penningmeester geweest van Volks onderwijs (nu de VVO) en om aan geld voor de vereniging te komen had u destijds een lammeren-weiderij Daar naast bent u al jaar-en-dag voorzitter van de Konin klijke Schippersvereniging Schuttevaer, af deling Zuidwesthoek, een vereniging die de belangen van de schippers in deze regio behartigt”, aldus de voorzitter van Sneek Promotion, die ook nog wees op het Ovin- kawerk (een maatschappelijke afdeling in Logeverband), dat de heer De Vries twin tig jaar met volle overtuiging heeft gedaan. „Heer De Vries’ voor al deze belangeloze aktiviteiten waarin ook weer die band tussen onze stad en het water tot uit drukking kwam, én uw inzet op vele gebie den van het maatschappelijk werk, willen we als Sneek Promotion u eren en benoe men tot Waterpoorter”, aldus het slot van de speech van de heer Minkema die daar na het speldje op de revers bevestigde en mevrouw De Vries in de bloemetjes zette. Sinds het jaar 1974 heeft Sneek Promotion nu dertien personen benoemd tot Water poorter. In dat eerste jaar begon men maar meteen met vijf personen; J. Bootsma (schoonzoon van de nu benoemde heer Rentier), J. Doevendans, drs. H. Halberts- ma. D. van der Werf en Th. W. Zandstra. In 1975; B. Brinksma en A. M. Sustring. 1976; de inmiddels overleden Gabe Fritsma en P. Hartkamp. 1977; mevrouw Jikke van der Horst-Ozinga en D. Rijpkema en in 1978 dus; A.A.V.J.C. Rentier en K. de Vries. overlijden van zijn vader (Rentier toen dertien jaar) kwam moeder Ren tier met de kinderen naar Friesland terug en het was in deze provincie en in Sneek. dat Rentier zijn arbeidsterrein vond. Oor spronkelijk lag het in de bedoeling, dat Fonds schippersknecht op een skütsje zou worden, maar zijn moeder zag meer in de drankenhandel en heeft dat achteraf goed bekeken, want in die branche is Rentier nog steeds vertegenwoordiger. De stap naar het Rode Kruis kwam in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, in 1938 toen Rusland en Finland met elkaar in oorlog kwamen. Rentier was erg begaan met het lot van de Finnen werd meteen aktief toen er een kollekte werd georgani seerd. Hij haalde het voor die tijd grote bedrag van driehonderd gulden bijelkaar. In de oorlogsjaren bemoeide Rentier zich niet met het Nederlandse Rode Kruis om dat die onder leiding van een NSB-er was gekomen. Wel vonden er aktiviteiten plaats onder de naam van het Interkerke lijk buro. Daarbij was Rentier weer erg aktief en hij hielp er aan mee, dat tiendui zend kinderen uit het westen des lands naar Friesland konden komen. Voor een gezellig opwarmertje zorgde te- Rentier en De Vries, die voren het stedelijk muziekcorps Sneek. dat boeketten bloemen werden voo het gezelschap trakteerde op wat feestelijke poorters, andere genodigden tonen en daarmee nog wat meer bekijks stellenden kwamen daarna n bijeen „trommelde”. Overigens was dit- van „Waterpoorteresse" Jikke Ozinga de verlangde natjes werden voorzien. NOG STEEDS BELG bijeen „trommelde”. Overigens was dit- i langstelling voor ’t uitreiken van de jaarlijk- ding se onderscheidingen was uitstekend, hetgeen van werd in de hand gewerkt doordat vele leden van de Rode Kruiskolonne Sneek I'~ (waarvan de heer Rentier waarnemend Voordat de heren Rentier en De Vries hun kommandant is) naar de Waterpoort waren erespelden in ontvangst konden nemen gekomen om de huldiging van hun „baas” werden de heren door voorzitter Minkema bij te wonen en omdat leden van de loge onderworpen aan een komplete „doorlich- Sneek van de Indepedent Order of Odd ting”. Zo bleek Rentier geboren uit een rellows „hun meester De Vries wat more- Belgische vader en een Nederlandse moe- Ie steun wilden verlenen. Verder woonden een aantal eerder benoemde Waterpoor- ters. bestuursleden van Sneek Promotion, de Sneker Zakenlieden en wethouder B. de Vries de plechtigheid bij. In de hulde werden door de heer Minkema ook betrokken de echtgenotes van de heren gemeenteraad van Sloten heeft zonder ^eel omhaal besloten om de boerderij te follega - waarvan de landerijen zijn ver pacht aan de heer J. de Boer te Tjerkgaast - P^liek te verkopen. Het gaat om de boer- enj met bijbehorende schuur en ongeveer één pondemaat land. De De heer De Boer heeft tevergeefs geprobeerd om een vergunning te krijgen om °p de (versnipperde) landerijen die hij in Pacht heeft, een ligboxenstal met bedrijfs woning te bouwen. Bij de bestaande boer- Boer zouden zo’n toekomstige i enJ had hij weinig belang. Een beslissing wikkeling toejuichen. Gezien rii^^c e Publieke verkoop van de boerde- ruilverkavelingszaken nog niet in kannen J >n Follega had de raad van Sloten in en kruiken zijn, kunnen noch de gemeente hed aanSeh°uden -om diverse mogelijk- Sloten, noch de heer De Boer nu reeds „e. ,en n°® eenS te bekijken. Intussen is volledige garanties geven dat gehandeld 6 eken, dat de heer De Boer van plan is kan worden zoals beide partijen het graag '^boxenstal te bouwen te Tjerkgaast, willen. Het besluit om de boerderij te toll,r h|j °°k eigendommen heeft. „Het Follega te verkopen leverde verder geen K

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1