Raad praatte lang over plan-Mirns I Staatsbosbeheer: wegen in Gaasterlands bos autovrij Deinum’s Autobedrijf werd feestelijk geopend ld Boottocht bejaarden Sperkhem Smalfilmclub hield auditie SNEKERbfKOERIER I Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Brug drukt Sneker jongen tussen mid- denbermbeveiliging I fe te» 8 OELETOETERS WERKEN MEE AAN ONDERZOEK NAAR FEESTVIERING Het Sneelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave Snelheidsduivels bij Deersum gepakt en tfe van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Wymbrit plukt piraat uit de lucht en legt gelijk rijverbod op geslaagd bereikbaarheid Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, en IJL3I RAUWERDERHEMe.o. achter gebed zonder einde Elzinga is vijftien jaar penningmees- ter geweest maar stopt daar nu mee. taksatiekommissie in te schakelen om tot „een” grondprijs te komen. (vervolg zie pagina 27) (vervolg zie pagina 21) je had gedrukt en het omhooggaan van de Uit de eerste uitlatingen van mevrouw W. T. Spoelstra-Postmu (FNP) kreeg men de indruk, dat ze niet zo „in” was voor het teruggaan naar het oude plan. Eerst moet het Struktuurplan maar eens klaar zijn. In het kader daarvan wilde ze de hele zaak DONDERDAG 8 JUN11978 133ste JAARGANG No. 45 SNEEKER NIEUWSBLAD Dankzij de tegenwoordigheid van geest van de brugwachter is de dertienjarige Stefan Berkenpas maandagmiddag bij de Geeuw- brug in Sneek aan de dood ontsnapt. Stefan was met twee vrienden aan het zwemmen en zou even iets van de walkant halen. Hij klauterde langs een pijler omhoog. Toen hij op de terugweg was, heeft hij vermoedelijk iets zitten drinken op een v-vormig deel van de middenbermbeveiliging. Men had van de opening van Deinum’s een heel feest gemaakt. Eks- ploitant Tom Deinum en zijn echtgenote Heleen hadden zelfs assistentie gekregen van broer en zwager Henk Deinum, die als grepen zijn evenwel nodig om het bos meer zijn landschappelijke, rekrea- produktieve funkties te laten be- terwijl ook het eigenlijke natuurbe den rol speelt. De rijkspolitie heeft dinsdag bij Deersum een snelheidskontrole gehouden. In twee uur tijds werden dertien automobilisten gevat wegens te hard rijden. De rekord- houder jakkerde met 118 kilometer per uur over het stuk van Sneek-Leeuwarden waar men zich aan zeventig kilometer dient te houden. Taksatie moet punt zetten Zeker drie uren spendeerde de gemeenteraad van Gaasterland dinsdagavond aan het terugschroeven van het veelbesproken plan-Mirns van een bestemming met rekreatieve mogelijkheden (gedacht werd destijds zelfs aan een hotel met dependance) naar natuur- en agrarisch gebied B met hooguit twee in de omgeving passende woningen. Men maakte het elkaar zo moeilijk, wilde het naadje van de kous zo precies weten, maakte zoveel eigen berekeningen en bleef zoveel mogelijkheden opperen, dat burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra tenslotte zei; „dames en heren, u maakt het nodeloos ingewikkeld”. En dat laatste sloeg dan vooral op het besluit van de raad om de Friese OOOOOOQOOOOOOOQOOOOOQOOOCCCOSOOSOOQCCCCOGCOO&O&OOQCOQCCQC^ Zoals elk jaar bestond er ook gisteren weer veel animo voor de boottocht, die de speeltuinvereniging Sperkhem-Tuindorp (zelf precies twintig jaar) voor de achttiende keer op touw zette voor de bejaarden in de wijk. Er meldden zich maar liefst 145 ouderen bij de Toerist III, die het uitstekend verzorgde gezelschap via het Sneekermeer naar Lemmer voer. In het nieuwe dorpshuis „De Helling” gebruikte men de maaltijd, waarna men na een ommetje over het Ijsselmeer weer op huis aankoerste. Aan boord werden de heren J. Jillings en J. Elzinga in de bloemetjes gezet. Jillings rechts op de foto van Dijs, is twintig jaar bestuurslid van de speeltuinvereniging geweest - de laatste twaalf jaar is hij voorzitter - en ging voor de achttiende keer met de boottrip mee. Omdat de middenbermbeveiliging door loopt zit aan de brug een uitstekende „balk”, die in het v-stuk past. Stefan is, aldus de rekonstruktie van de politie, door die „balk” in de hoek gedrukt. De brug wachter reageerde onmiddellijk op zijn gegil en zette de brug stil, daarmee werd voorkomen dat Stefan platgedrukt werd. Wel liep hij een diepe rugwond, beenwon den en een gebroken rechterarm op. In het St. Antonius Ziekenhuis is hij onmiddellijk behandeld. Volgens de doktoren is zijn toestand, gezien de omstandigheden, prima te noemen. Er is vanaf 1976 al het een en ander gebeurd, werd onthuld. Er zijn parkeerge legenheden aangelegd, een wandelroute Onderhandelingen om 1 uit te voeren zijn in het verleden steeds weer ergens op afgeknapt. Tenslotte begon b. en w. te vervelen, omdat er intussen al een flinke duit in de schijnbaar bodemloze put was verdwenen. Beter dan zeer langdu rige procedures te gaan voeren leek het ’t kollege tenslotte verstandiger de zaak terug te voeren naar het oude bestemmingsplan, dat voorziet in het aanwijzen van een terrein voor twee woningen en de rest „onzuivere” agrarische grond te laten, hoe wel die agrarische bestemming in de eerste plaats ten doel moet hebben het natuur schoon (onder meer de meidoomwallen) te behouden. De bouwgrond wilde het kolle ge verkopen voor 50.000,- het stuk het dichtst bij de kust - en ƒ40.000 voor het andere. De overige gronden zou van de hand gedaan moeten worden voor 34.055 per hektare. Op die manier zou de ge meente er financieel uitspringen. Nu het plan toch veranderd moet worden voelde de heer M. de Boer van Gemeente belangen het meest voor een verdeling in vier kavels en dan eerst eens te bekijken of er geen sociale woningbouw op dat mooie stukje Mims gepleegd kon worden. Zo dat niet uitvoerbaar was, wilde hij aan inwo- De kamavalsvereniging De Oeletoeters uit Sneek heeft van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen het verzoek gekregen mee te werken aan een onderzoek naar openbare feesten en plechtigheden. Dertig jaar geleden werd eenzelfde onder zoek gedaan, nu herhaald om te zien wat er sindsdien in het karakter van de feestviering is veranderd. Daartoe moet het Volksbureau de beschikking hebben over een overzicht van het afgelopen jaar van de programma’s van de verschillende openbare feesten en plechtigheden en over een aantal nadere bijzonderheden betreffende de organisatie, de financiering en de publieke belang stelling. Een dergelijk onderzoek wordt op het ogenblik ook uitgevoerd in Belgisch Limburg en in verschillende streken van Duitsland, zodat vergelijking met de situatie elders mogelijk is. Zoals eerder is vermeld zal de smalfilmclub „Sneek e.o.” een speelfilm maken, waar voor de vorige week reeds een auditie is gehouden. Hiervoor hebben zich verschillende men sen aangemeld en na een selektie zijn er twee hoofdrolspelers uitgekomen, te weten Loes v.d. Sloot, een groepsleidster uit Ou- demirdum en Henk Moelker uit Sneek. Zij vormen in de film een paartje. Verder spelen nog mee Siep van der Land, Jan Boot en Petra Coers (allen uit Sneek), terwijl Franke de Jong uit Heerenveen het stuntwerk verzorgt. De regie is in handen van Aijen de Vries en het script wordt verzorgd door Hein Broersma. Aan de kamera staan Hielke Bos en H. Dijkstra, de verlich ting en werkfilm zijn van Wim Obbe- ma. en het geluid en werkfilm komen van Tjeerd van Tuinen. Op zaterdag 17 juni zullen de eerste opnamen gemaakt worden in de binnenstad van Sneek. Klachten over rigareus snoeien vond hij niet 'yecht. Staatsbosbeheer is planmatig bezig de kwaliteit van de bossen te verbeteren. Dat daarbij meer hout vrij komt dan verwacht en geschat, is voor de dienst ook een verrassing, onder tieve en houden, houd De rijkspolitie groep Wymbritseradeel heeft bij toeval in de nacht van dinsdag op woensdag een mobile geheime zender uit de lucht geplukt. Een patrouille ontwaarde namelijk op een parkeerplaats langs de weg Sneek-Lemmer een auto met daarin een slapende bestuurder. Toen men de wagen opende, schrok de chauffeur wakker en hij schakelde gelijk een radio uit. Uit het feit dat er een mikrofoon aan verbonden was, konklu- deerde de dienaren van de bekende Heili ge dat het hier om een zender ging, iets wat later bij onderzoek werd bevestigd. De piraat, de 28-jarige beroepschauffeur R. K. uit IJlst, bleek bovendien onder invloed te zijn. Men legde hem dan ook een rijverbod voor enkele uren op. Dit vond plaats om een uur of drie, terwijl K. om vijt uur weer achter het stuur van zijn vrachtwagen moest kruipen. ners van de gemeente de kans geven een lapje bouwgrond te kopen. Mochten daar voor geen gegadigden zijn dan maar verko pen aan de hoogste bieder, aldus de stel ling van De Boer. - - SS» s "M Sg- i- ^an de Gemeentelijke Universiteit van msterdam slaagde voor het basis- artsenexamen de oud-Sneker mej. Petra ”empe. Met wat „hydraulisch geruis” gingen werkbruggen vormde de handeling waarmee gistermiddag aan weerskanten van burge- het nieuwe bedrijf weid geopend, meester B. van Haersma Buma twee liften met glanzende Peugeots omhoog. Dat ge- beurde in het splinternieuwe garagebedrijf Autobedrijf Deinum aan de Edisonstraat, in het uiterste hoekje van het industrieterrein aan de Oppenhuizerweg. Het effekt werd veroor- zaakt doordat de burgemeester op een knop- ceremoniemeester fungeerde en de spre- u"‘ kers bij wijze van spreken op rij zette. Dat gebeurde echter nadat burgemeester Van Haersma Buma een speechje had gehouden en de openingsdaad had ver richt. Uit zijn woorden bleek, dat het hem een genoegen was dat te doen voor een bedrijf, dat de afgelopen tien jaar aan de (vervolg zie pagina 27) EEN RIJKAARD? Een onderzoek naar de mogelijkheid van sociale bouw werd ook aanbe volen door de heer C. Gaastra van de PvdA. het „rekreatieplan” Het hoefde voor hem aan de andere r kant in t algemeen niet perse, als de dorpen er zelf niet om vragen. Mocht sociale bouw niet nodig of mogelijk blijken, dan wilde Gaastra het houden op twee kavels met twee mooie woningen. Bezwaren had Gaastra beslist tegen verkoop aan de hoogste bieder, want dan kom je in de spekulatiesfeer en gaat een of andere rijkaard er mee strijken. Staatsbosbeheer heeft bij de instanties, die daarmee te maken hebben, het verzoek ingediend bepaalde boswegen in Gaas terland af te sluiten. Deze al in het beheers plan aangekondigde maatregel wordt steeds noodzakelijker om de rust in het bos te bewaren, vertelde gisteravond houtvester ir J. J. Kalb tijdens een ekskursie voor burge meester en wethouders, raadsleden, vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang- verenigingen en VW. Dat betekent overi gens niet dat niemand meer in de voormali ge gemeentebossen mag komen. Het gaat alleen om het weren van het gemotori seerde verkeer, dat voor veel overlast zorgt. <,Te grote vrijheid voor de automobilist is ook niet goed”. Aanleiding tot de ekskursie in de boswach- terij was dat via de gemeente Gaasterland klachten van onder meer „Oudemirdum” naar Staatsbosbeheer waren overgeseind met betrekking tot de bereikbaarheid van die bossen. In een toelichting vertelde de heer Kalb dat zoveel mogelijk wordt ge tracht wat over blijft van de gerooide bomen van de paden te verwijderen. Maar men laat wel takken ernaast liggen om een bepaalde vorm van bemesting te ver krijgen. Een punt bij het weghalen van het hout is ook de moeilijke bereikbaarheid. De bos ten zijn nog niet ingericht op eenvoudig en modern (een grote kombinatie met kraan) afvoeren. De heer Kalb schilderde de pro blemen in de Bremer Wildernis, waar een kombinatie tot de as in het zand verdween en met behulp van een bulldozer werd verlost. k*-.. - - W* - L. ZIJLSTRA (CDA) Wie spreekt het I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1