Zeshonderd Greonterpers even Rauwerderhem: voor brandweer Sneek en ambulance Leeuwarden Wymbritseradeel bezit meer dan ze zelf wist i Welzij nswinkel van start in Sneker Noordoosthoek terug naar hun geboortestreek sneke^kqerier s dB Drank op: zes auto’s gedeukt Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Jan Fjaerestad winnaar Geen IJsselmeerrace en de Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ L J I RAUWERDERHEM e.o. i: 6 SNEEKER NIEUWSBLAD hel feest. Het meisje MAANDAG 12 JUN11978 133ste JAARGANG No. 46 <0 o a £5 o Het idee van eén reünie voor oud-inwoners kwam drie jaar gelden eigenlijk zomaar uit de lucht vallen. Dat was op het eerste dorpsfeest, dat er toen in Greonterp en de buurtschappen werd georganiseerd. Een Wel aansluiten bij de brandweerhulpverleningsdienst Zuidwest-Friesland. maar voor het ambulance-gedeelte naar Leeuwarden. Dit voorstel zal de raad van Rauwerderhem morgenavond behandelen. Zoals bekend woedt in Friesland momenteel een strijd over hoeveel ambulance-alarmeringsposten er komen. En waar. Provinciale Staten hebben gezegd één en de keus van de plaats over-gelaten aan de gemeenten. De meerderheid van de Friese steden en grietenijen is voor Leeuwarden, de raden in Zuidwest-Friesland hebben zich uitgesproken voor Sneek. En de ambulancediensten zelf? Die hebben hun post al in Joure bij de ANWB. Jan Fjaerestad (24) is zaterdag winnaar geworden van de voortreffelijk georganiseerde Internationale Marathon Sneek. De lange Noor had over de 42 kilometer en 192 meter een tijd nodig van 2.14.01, een verbetering van het uit 1976 stammende rekord van de Engelsman Keith Darlow, die halver wege de race betrokken raakte bij een valpartij en niet verder kwam dan een elfde plaats. Verrassend was ongetwijfeld het sterke lopen van de De- ventenaar Roelof Veld die als nummer twee zich het komende jaar Neder lands kampioen mag noemen. Op de derde plaats legde de uit Londen af komstige 22-jarige Ian Beauchamp beslag, een „coming man” in de marathon-wereld. Op de foto van Studio Ger Dijs: Ko v.d. Weijde (15), schuin daarachter Jan Fjaerestad, Cor Vriend (16) en achter hem Horst Wegner. Mike Hurd en Keith Darlow (uiterst links) zijn in aantocht. De Regenbogen en Tweeëntwintig- kwadraters zijn zaterdag binnen de sluizen van Staveren gebleven. Vrijdagavond werd al duidelijk dat Aeolus de zeilers wat de overtocht van het IJsselmeer betreft, niet bepaald gunstig gezind was. Een krachtige Noordwestelijke wind maakte het voor de minder voor deze wateren geschikte sche pen tot een moeilijke zaak. Na tweemaal gebeld te hebben met de weerkundige dienst van de vliegbasis Leeuwarden, viel de beslissing. Geen IJsselmeerrace. Moge lijk dat dit festijn op een andere datum zal worden gehouden, al zit er weinig ruimte in het wedstrijdprogramma. voordracht staat mej. M. Castelein uit Imsum, terwijl verder de namen van mej. P.F. de Willigen uit Grouw en T. Liem- burg uit Tjalleberd worden genoemd. Overigens zal het derde lokaal van de kleuterschool in Irnsum tijdelijk worden ondergebracht in het achterste lokaal van het „Kattehüs” in dit dorp. De 28-jarige fabrieksarbeider J. S. uit Balk, die wat te diep in het glaasje had gekeken, veroorzaakte afgelopen nacht tegen twee uur een hele ravage bij garage Jaap Zijlstra aan de Lemmerweg in Sneek. De man botste met zijn auto eerst tegen een wagen, die toebehoorde aan iemand uit Tjerk- gaast. ketste daarop terug naar de andere kant van de Lemmerweg en ramde daar achtereenvolgens vier occasion-auto’s, die voor de garage van Zijlstra geparkeerd stonden. De verkoopwaarde van de vijf ajto’s daalde in één klap aanzienlijk en ook de wagen van S. werd zwaar bescha digd. De Gaasterlander wandelde na de „kettingbotsing” gewoon weg in de rich ting Hommerts, maar werd even later door de politie van Sneek opgepikt. Blaas- en bloedproef volgden en dat maakte de zaak al een heel stuk duidelijker wat betreft de oorzaak. Bij de politie kwam ook melding binnen, dat men een keet van het schildersbedrijf Kooistra op de hoek van de Wilhelmina- straat en de Jan van Nassaustraat omver had geworpen. aanwezig in de grote tent op het vers- gemaaide grasveld tegenover het historische kerkje. Rauwerderhem geeft dus de voorkeur aan Leeuwarden. De motivatie; „met het oog op de ligging van onze gemeente en de oriëntatie van de bevolking op ziekenhui zen in verschillende plaatsen, wil het ons voorkomen, dat vanuit onze situatie de voorkeur moet worden gegeven aan één ambulance-meldingspost voor de gehele provincie namelijk die te Leeuwarden." De volgende vergadering kunnen de raads leden wel een voorstel verwachten om de gemeente aan te laten sluiten bij de brand- weerhulpverleningdienst van Zuidwest- Friesland. Voor Terzool staat een belangrijke grondtransaktie op het programma. Zoals bekend heeft de raad besloten o.m de voormalige SBL-boerderij aan te kopen, maar dit kon niet doorgaan omdat de Stichting Beheer- Landbouwgronden niet rechtstreeks aan een gemeente mag verkopen of het moet gaan om afbraak of aanwending voor een algemeen kuitureel of maat schappelijk doel. En dat was hier nu juist niet het geval. Rauwerderhem wilde er slechts voor zor gen dat het boerderijtje kon worden geres taureerd om een karakteristiek hoekje van Terzool te bewaren. In verdere gesprekken met de SBL is ook een achterliggend hoekje in de onderhandelingen gebracht, I omdat men daar op den duur een nieuwe school wil vestigen. Er is nu overeenstemming bereikt. De SBL wil de Santema-boerderij verkopen mits het boerderijtje wordt gebruikt voor de verplaatsing van het bedrijf van de heer Abma. Diens boerderij dient aan de agrari sche bestemming te worden onttrokken en binnen een jaar afgebroken, teneinde daar de scholenbouw te kunnen realiseren. De SBL wil van de gemeente ruim 20.000 gulden voor de Santema-boerderij, terwijl op de grondruil met Abma een toegift zal moeten worden betaald van bijna 20.000 gulden. Rauwerderhem wil bovendien in Sijbranda- buren het voormalige bedrijfsgebouw met woonhuis en erf van loonbedrijf Heeringa overnemen. Dit bedrijf is onlangs verhuisd naar Terzool. B. en w. willen daarmee voorkomen dat er weer een onderneming in komt die overlast en klachten veroorzaakt. •Jn de tweede en belangrijkste plaats is reeds door de raad besloten hier zonodig op de daarachter liggende weidegronden een nieuwe school met gymnastieklokaal te bouwen.” Met de verkoop is een bedrag van tweehonderdduizend gulden gemoeid, waarin de verplichting voor het loonbedrijf zit om de opstallen met fundering te ver wijderen. De dorpsstraat te Deersum en de weg door Poppingawier zullen moeten worden gere construeerd. In Deersum wordt die klus gekombineerd met de aanleg van riolering, oie zal uitmonden in de Deersumer Op vaart. Daardoor kan een eind worden gemaakt aan de stank- en ongedierte- overlast in de sloten rond de dorpskern. Aanleg straatriolering, rekonstruktie en herstrating, het planten van veertien linden en het wijzigen van de straatverlichting zullen totaal 68.500.- gaan kosten. Duurder is het karwei in Poppingawier, waar de weg schreeuwt om herstel. Ook hier komt straatriolering. terwijl verder m de 79.000 gulden die het plan vergt, is opgenomen het „onthaaksen” van de aansluiting op de rondweg, de aanleg van twee bushaltes en het aanbrengen van beplanting. raad zal ongetwijfeld eervol ontslag verlenen aan de heer F.C. van der Zwaag zijn funktie als ambtenaar van de urgerlijke stand. Als zijn opvolger wordt voorgesteld de ambtenaar ter sekretarie D. oersma te Rauwerd. In Imsum mag een weede kleuterleidster gaan werken naast e hoofdleidster; als nummer één op de en als het straks 'óók zo gaat met de Welzijnswinkel dan kan het welzijnsteam dik tevreden zijn. Dat team „winkelbedienden” noodde later de schare uit om in de Welzijnswinkel. waar vroeger een kruidenier gevestigd was en daarvóór een groenteboer, een kopje koffie te drinken en de „zaak" even te bekijken In de toekomst zal men er alle inlichtingen kunnen krijgen over de reno- vatieplannen van de Noordoosthoek. zul len zestig meelevende buurtbewoners van de diverse inspraakgroepen er vergaderen en zullen er de „officiële" spreekuren plaatsvinden op de middagen en avonden van dinsdag en donderdag. Een reeks van maanden zullen er mensen aanspreekbaar zijn van het Welzijnsteam. dat bestaat uit Mirjam van der Heyden (maatschappelijk werkster). Liesbeth Ho genes (kuitureel werkster van De Espel), Jan Degen (buurtwerker De Espel). Kees de Wolf (maatschappelijk werker De Espel). Paul Staats (de projektleider stads- verniewing van de gemeente Sneek), Rob Simoons (de opbouw werker van Sudergoa) en Jan Roest.(ook opbouwwerker van de welzijnsstichting Sudergoa). Onder de aanwezigen waren ook Sudergoa-voorzitter paler A. van Straaten. wethouder D. Berg, vertegenwoordigers van de wijkvereniging Noorderhoek en nog een aantal mensen, die belangstelling hebben voor wat er met de Noordoosthoek gaat gebeuren. Maar zaterdag was het feest. Het meisje ging even vóór de zaken. Voor de vele kinderen was er na de opening een pop- de schare kinderen op zijn pootjes terecht penkastvoorstelling van Jan Doedel (Jan als het straks óók zo gaat met de Visser), .waarin op een dolkomische manier ook voorlichtende elementen over de wijk vernieuwing waren verwrocht. En tenslotte mochten de kinderen ballonnen oplaten vooreen heuse wedstrijd. Svmbolisch voor de toekomst van de „welzijnswinkel” op de hoek van de Kloosterdwars- straat? De knots van een ballon met een lint met ..Opening Welzijnswinkel”. en voorzien van kleine ballonnetjes om hel geval voldoende lift te geven, ging maar heel zuinigjes omhoog toen burgemeester B. van Haersma Buma de hele toestand de luchtdoop gaf. Maar na die aarzelende start gebeurde het vlak vóór een boom aan de Leeuwarderkade kreeg de ballon de smaak van de ruimtevaart te pakken, koos een koers 45 graden omhoog en verdween al spoedig als een nietig stipje in het zwerk. In totaal telt Greonterp en de omliggende polderbuurtschappen De Mar. De Kie en De Ryp niet meer dan zo 'n honderdvijftien inwoners, maar zaterdag zag men er kans een klinkende reünie aan te bieden aan naar schatting vierhonderd oud-Greonterpers. Bij het slotgebeuren, de „feestjün mei kabaret", waren ’s avonds zelf zeshonderd personen prettige bijkomstigheid van dat gebeu- poten kunt zeyen zonder organisatorische ren was, dat een klein aantal vroegere Greonterpers er lucht van had ge kregen en „zomaar” eens was komen opdagen op die dag. Vorig jaar zou het al wezen, maar een t met de organisatie van de reünie hadden brokken te maken. Men besloot het plan een klein jaartje in de ijskast te zetten om dan in I978 op tijd met de voorbereidin gen te beginnen. En dat deden Teake aantal jongelui, die zich Kuipers. Jelle Rypma. Lisa Brandsma en 1 Annie Hoekstra, die met assistentie van belast, kwam tot de ontdekking, dat je andere jongeren zowat de hele zaak vlek- zoiets in een handomdraai niet zo maar op keloos op poten hebben gezet. Teake Kuipers was het ook, die om een uur of twee de reünisten een woord van welkom toespraak nadat herauten-te-paard de opening van het feest hadden afgekon- digd op de gerepareerde ophaalbrug vlak voor het dorp (zie foto studio Ger Dijs). Nadat hij z’n speechje in de feesttent had afgewerkt konden de deelnamers een uur tje „rabbelje”. theedrinken, oude foto’s van het dorp en van gedenkwaardige gebeurte nissen bekijken en eventueel een herinneringstegeltje bestellen. Tussen het bijpraten door werd er een dansdemon- stratie gegeven dooreen groepje ouderen. Het allerbelangrijkste was natuurlijk het uitwisselen van nieuwtjes en „hoe het el kaar in de loop der jaren was vergaan". (Vervolg zie pagina drie) Aleer de burgemeester het touwtje los liet zei hij nog zoiets als „We wensen de Welzijnswinkel veel sukses". maar het openingstoespraakje ging in het geroeze7 moes van de toestromende bewoners uit de Noordoosthoek grotendeels verloren. Aller ogen waren gericht op de ballon, die over de hoofden heen van de leden van Rhythm Stars (die een half uur lang voor een taptoe hadden gezorgd), het feest een beetje dreigde te bederven met zijn rare kaprio len. Alles kwam echter onder gejuich van Zonder het te hebben geweten blijkt de gemeente Wvmbritseradeel sedert 1798 eigenaresse te zijn geweest van de kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk in Nijland...! In dat dorp heeft de N .H .-kerkvoogdij namelijk een stuk boven water gebracht - een Staatsregeling uit 1798 - waarin gesteld wordt, dal „torens aan kerkgebouwen gehegt, benevens de klokken met derzelver behuysingen. worden verklaard eigendom te zijn en te blijven der burgerlijke gemeenten, staanden ten alle tijde onder derselver beheersing en onderhoud”. De Staatsregeling wordt nog ondersteund door een Arrest van de Hoge Raad van 19 maart 1847. „In de gemeente Wymbritseradeel zo zeggen b en w in een schrijven aan de gemeenteraad, „is steeds als een voor de hand liggende konklusie aangenomen, dat de torens bij de verschillende dorpskerken als één ongedeelde eigendom toebehoorden aan de beherende kerkelijke instantie. Bij nadere beschouwing blijkt dat minder vanzelf sprekend dan het lijkt en er zijn dan ook in diverse steden en dorpen torens aan te wijzen, die eigendom zijn van de burgerlijke gemeente, terwijl de kerkgebouwen toebehoren aan de kerkelijke gemeente.” Het kollege zegt verder: „Hoe onwaar schijnlijk dit bij eerste lezing ook mag klinken, we zijn na diepgaande bestudering en inwinning van adviezen van allerlei instanties tot de slotsom gekomen, dat het geciteerde artikel in de Staatsregeling nog onverkort geldt en dat de kerkvoogdij in Nijland sedert 1798 onverplicht de toren heeft onderhouden en beheerd. Voortaan zal de gemeente Wymbritseradeel zich als eigenaresse moeten beschouwen en dus aansprakelijk zijn voor onderhoud en beheer." Aan het slot van het voorstel aan de gemeenteraad stellen burgemeester en wethouders: „Wij stellen voor om de erkenning van dit eigendomsrecht uit te spreken en ons te machtigen met de kerkvoogdij een regeling te treffen over het be'heer van de toren en wat daarmee samenhangt, zoals het recht van pad naar de toren, het gebruik van de begane grond ervan, het klokluiden en dergelijke". T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1