Sneker Milieuraad kwam met verrassing MILIEUPRIJS 1978 voor de Rauwerderhem: geen medewerking Mini-eilandje IsnekerWkoerier IA 1 W oudvaart”- organisaties Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Moeder-mavo start in Sneek IJLST Leeuwarden dè ambulancepost voor gemeente Rauwerderhem Sneker echtpaar in Willem Ruisshow ■IB lip rw d ii® Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Echtpaar met dochter op het dievenpad SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto studio Ger Dijs) (vervolg zie pagina 29) Twee boeren, een sloot s’ Zonder veel op- of aanmerkingen is de raad van Rauwerderhem dinsdag -akkoord ge gaan met het aanwijzen van Leeuwarden als centraal post voor de ambulance- alarmering. Zoals bekend is er momenteel strijd in Friesland over enkel Leeuwarden of Leeuwarden en Sneek. B. en w. kwam het, aldus burgemeester J. van der Meer, verstandiger voor geen rekening met die twee te houden, maar enkel te kiezen voor één post. De prijs van de hele zaak kan gedrukt worden door de verkoop van de schuldvrije oude school, legde burgemeester Van der Meer uit. Bovendien zit in de tweehonderd duizend gulden een vijftienduizend voor het bouwrijp maken van de grond. De raad ging uiteindelijk akkoord met het voorstel, maar wel met de aantekening, dat de pruttelende heer Tuttel tegen was. DONDERDAG 15 JUN11978 133ste JAARGANG No. 47 Naar aanleiding van het grote aantal aan meldingen. dat is binnengekomen voor een Dagschool voor volwassenen in Sneek heeft het Fries kollege besloten om toe stemming te geven voor een zogenaamde moeder-mavo in de Waterpoortstad. Door de KRO wordt jaarlijks een Gala Hartens t.v. aktie gehouden t.b.v. de vereni ging de Zonnebloem (vereniging tot bevor dering van het welzijn van zieken en gehan- dikapten). Men wordt gevraagd om vijf gulden van het vakantie-geld te geven aan de Zonnebloem om meer vakantie mogelijkheden te scheppen voor zieken en gehand ikapten. Tot nieuwe ambtenaar van de burgelijke stand werd met unanieme stemmen be noemd de heer D. Boersma uit Rauwerd. Hij volgt de heer F. C. van der Zwaag uit Sneek op. Ook zes stemmen kreeg mejuf frouw M. Castelein uit Irnsum, die kleuterleidster in haar woonplaats wordt. De raad nam eem motie aan, waarin de heer H. R. Schaap uit Deersum (VVD-er in de vroedschap) beterschap wordt gewenst. De motie zal hem vergezeld van een atten tie, worden overhandigd in het ziekenhuis tin Groningen, waar hij herstellende is van een zware operatie. Een karwei waar lang op gewacht is, wordt nu uitgevoerd. Het middendeel van het Kolmeersland wordt opge spoten. Zoals bekend hebben de on- derhandelingen zich jarenlang voortge sleept eer het rekreatieschap Sneeker- meer het (laatste) lage deel kon aanko pen. Inmiddels is grond uit het noord oostelijke deel van het eiland gehaald om een „polderdijk” aan te leggen. Daardoor is daar nu een mini-eilandje gevormd. De grond, waarmee het tussenstuk van het starteiland wordt opgehoogd, heeft men gehaald uit het Prinses Margrietkanaal, tussen de vas te wal en het Kolmeersland. Overigens zijn er nog meer verbeteringen aange bracht. Aan de Jan Steen-hoek tegeno ver het Skar, heeft men een walbe- schoeiing geslagen. De stenen drempel voor de starttoren, de schrik voor vele zeilers, is verwijderd. Om nu het rekrea- tiegebouw „it Foaründer” te bereiken, moet men over een aantal battingen - schuivelen. Overigens is men ook bij het rekreatiegebouw bezig de terrasak- kommodatie te verbeteren. De raad koppelde aan deze mededeling haar gramschap over het feit dat de stukken zo laat bij de leden waren. „Dat moat oars”, meende de heer S. Tuttel (PvdA). Door zijn kollega Van der Steen werd opgemerkt, dat hij de stuk- Verzocht om eens met de Sneker Milieuraad te komen praten over onder meer de Himmeldei stonden de dagelijkse bestuurders van de „Jachthavenvereniging de Woud- vaart” en de „Stichting Insteekhaven de Woudvaart” toch wel even raar te kijken toen dinsdagavond de voorzitter van de Milieuraad (de heer J. R. Visser) al gauw met de deur in huis viel en een toespraak beëindigde met de verrassende mededeling, dat de Milieuraad een „MilieuprijV’ had ingesteld en dat die voor de eerste keer was toegekend aan de beide Woudvaart-or^anisaties. In dat kader zijn ook parkeerplaatsen ge pland. Dat is wel nodig want momenteel staat het er vol met auto ’s. Weinen kinne der hurder as stapfoets trochhinne. Je kinne gjinien passeare, want as der ien fan de oare kant komt, dan kin je gjin kant mear ut”. Dorpsbelang is bijzonder tevreden over het plan, werd verder nog meegedeeld. Het voorstel met betrekking tot grond- transakties in Terzool werd aangehouden. Dat was noodzakelijk geworden omdat er problemen waren gerezen, die eerst dien den te worden doorgesproken met zowel de heer Abma als de Stichting Landbouw gronden. In een volgende vergadering zal de raad zich er over kunnen buigen. De eerste Milieuprijs, met daarachter het gros van de dagelijkse bestuurders van de ..Stichting Insteekhaven De Woudvaart" en de „Jachthavenvereniging De Woudvaart", die dinsdagavond de grote Sneker vlag in ontvangst mochten nemen. Van links naar rechts; R. Tuinstra. R. de Vries, D. Postmus, J. van der Woude sr., P. Beetsma, J. van der Woude jr., Th. Mulder en de voorzitter van de Milieuraad J. R. Visser. De raad ging akkoord met de aanstelling van, zoals het kollege ’t eufemistisch om schreef, een ambtenaar belast met bijzon dere onderzoeken in Zuidwest-Friesland, Schoonmaakakties moeten geplaatst wor-, den in een totaalprogramma waarvan ook passende milieugedragsregels, de kontrole en de verbetering van inzamelmethoden van afval, een onderdeel vormen. ook een ligboxstal gaat bouwen en zo de situatie nu is, zal die om allerlei redenen voor de ramen van J. worden gebouwd. En dat kan volgende maand al gebeuren, want dan krijgt W. automatisch toestemming. Er is voor de stal van W. een betere plaats, maar dan moet de achter de beide boerderijen lopende sloot worden gedempt. De instantie die daarvoor toe stemming moet geven, is het water schap, dat om begrijpelijke redenen geen partij kiest in het konflikt tussen de beide boeren. W. wil de sloot wel dicht hebben, maar J. niet. Hij heeft nog altijd plannen om zijn bootje aan zijn erf af te meren. Of dit ooit te realiseren is, blijft de vraag. Het gaat namelijk om een „jarresleat” van ongeveer tien centimeter diepte, die uitmondt in de Sijbrandabuurster Opvaart. Voor het uit baggeren zal J. toestemming moeten heb ben van het waterschap en gezien de geschetste voorgeschiedenis... juist. Burgemeester mr. J. van der Meer kon enkel zijn handen in wanhoop in de lucht steken. Er is verschillende malen met de beide betrokkenen gesproken. Zij weten beiden de gevolgen. „J. krijt no de lisbox- stal op ’e noas”. Jammer, maar het is niet anders. „GREATE DWAASHEID” De heer L. Krips (FNP) noemde de situa tie een „greate dwaasheid”, maar zo stelde hij later, als die man wil pesten, dan moet de raad maar doorpesten. Hij wilde de beide aanvragen niet los van elkaar zien, maar koppelen. Met als gevolg dat J. niet mag bouwen (tenzij hij om gaat liggen wat betreft de sloot), en W. wel aan de slag kan. Sijbrandaburen stond eerder in de vergade rt werd ook nog bekeken of er niet iets bereikt kon worden via het be stemmingsplan, dat op die plaats wo ningbouw aangeeft. Een moeilijke zaak, legde de heer Van der Meer uit, aange zien in dit geval uitzonderingsregels gelden in verband met het huidige ge bruik. „Wyhawwe der gjin grip op”. J. de Jong (PCG) bleek ook ontzettend met het probleem te hebben geworsteld, maar hij stelde de belangen van Sijbrandaburen boven zijn financiële bezwaren. Een school in de nieuwbouw is geen gezicljt, op de oude plek kan geen uitbreiding plaats vinden, kortom waar het loonbedrijf staat, daar is het ideaal. Traditioneel is ook nu weer de aktie „ver pakt” in de Willem Ruisshow. Dit jaar vindt de uitzending plaats vanuit de Marti nihal in Groningen. Het publiek bestaat voornamelijk uit zieke en gehandikapte mensen uit Friesland, Groningen en Dren- te. Ter gelegenheid van deze Zonnebloem- aktie zijn de quizdeelnemers echtparen waarvan de man of vrouw rolstoelgebrui ker is. Ook die komen uit de drie noorde lijke provincies, waaronder het echtpaar Cees en Suus v.d. Wey uit Sneek. ring ook al centraal namelijk toen ge sproken werd over de aankoop van het voormalige loonbedrijf. De gemeente wil de grond graag hebben in verband met de bouw van een school en een gymnastieklokaal. Bovendien past deze aankoop in het planolo gisch beleid van Rauwerderhem, dat erop gericht is Sijbrandaburen meer een kernbe- bouwing te geven, in plaats van de huidige lintbebouwing. „It is no wat in titrekt doarp aldus burgemeester Van der Meer. Allemaal prima en best, meende de heer S. Tuttel (PvdA), maar hij was wel wat ge schrokken van de prijs. „Twa ton foar in stikje grun en dêr moat ek noch op boud wurde”. Hij vroeg of het niet op een andere manier kon. of dat er wat ge schipperd kon worden, om het goedkoper te krijgen. Het kollege vond de prijs „ek wat „stiif’maar men wist dat er al een hoger bod was uitgebracht. „Dat is koopmans- praat”, verzekerde Tuttel. dus een sociaal rechercheur. Er leefden wel enkele vragen. Moet die man ook achter mensen aan, die overdag gewoon werken en ’s avonds een klusje erbij hebben? Uiteraard niet, stelde burgemeester Van der Meer gerust. De socialist Tuttel vond overigens wel, dat „se dy kapitalisten yn Den Haach ek wol oanpakke meije”. nog niet, ik hoop hem binnenkort in de Milieuraad welkom te kunnen heten. Daarom is het ool^ zo prachtig, dat uw besturen hebben gemeend, zij het op wat beperkter schaal, dit werk te moeten voort zetten”. „As hy dwérs wol, dan kinne wy dat ek”. En de raad besloot boer J. uit Sijbrandaburen niet ter wille te zijn. Het kollege van Rauwerderhem had de raad namelijk voorgesteld om voor hem de bouw van een ligboxstal mogelijk te maken door het geldende bestemmingsplan Sijbrandaburen middels een voorbereidingsbesluit te wijzigen. Wat geschiedde evenwel? De raad betrok in haar beoordeling een burenruzie en daar werd J. nu de dupe van. J. schijnt al enige tijd in onmin te leven met de agrariër W. Waarom, werd niet helemaal duidelijk. Wel staat vast dat W. Tevreden was men over de plannen voor Deersum en Poppingawier. Vooral ook omdat in het laatste dorp straks via twee haakse bochten het verkeer gedwongen wordt het kalmer aan te doen. Middels een soort „woonerf-idee”, dat past bij het dorp, wil de gemeente de situatie verbeteren. Er hebben zich intussen 45 liefhebbers voor de kursus aangemeld, 43 vrouwen en twee mannen. Dat betekent, dat de kursus is volgeboekt en nieuwe opgaven voorlopig terzijde gelegd moeten worden. Over enige tijd zullen de kandidaten een uitnodiging ontvangen voor een roosterbespreking, die op 24 augustus gehouden zal worden. Vier dagen later - op 28 augustus - beginnen de lessen in de R. J. Sipkensmavo aan de Wilhelminastraat. v ERGERNIS Voorzitter Visser vroeg zich af: Wie ergert zich niet aan de rommel langs wal en sloot. Het zwerfvuil is waarschijnlijk nog de minst gevaarlijke vorm van milieuvervuiling, maar onmiskenbaar de konkreetste. Juist in deze konkreetheid ligt de grootste waarde van deze vorm van vuilbestrijding voor de totale milieuproblematiek. Zwerfvuil zie je, ruik je, kortom is tastbaar. Sommige deskundigen beweren dan ook, dat inschakeling van zo veel mogelijk burgers bij de bestrijding en het voorkomen van zwerfvuil een goed mid del is voor het bevorderen van een milieu vriendelijker gedrag van het publiek”. Het effekt van een schoonmaakaktie, hoe groot ook opgezet, zal volgens de heer Visser gering blijven als je er niet regelma tig bij de mensen op blijft hameren, dat men niet achteloos rommel op straat, in het water of in berm en wal moet gooien. en een stal „op ’e noas” ken liefst twee zondagen van te voren heeft. „De iene snein om de saak rüch- wei en de oare om de saak goed, te besjen”. Die prijs bleek te bestaan uit een fors uit de kluiten gewassen Sneker vlag, die werd overhandigd aan de voorzitter van de „Vereniging” (de heer Th. Mulder) omdat die nu eenmaal dichter in de buurt zat dan voorzitter R. Tuinstra van de „Stichting”. De Milieuprijs. zo werd uitgelegd, is voor behouden aan die burger of groep burgers, die in het betreffende jaar een bijdrage heeft of hebben geleverd tot bescherming of verbetering van het milieu in Sneek of omgeving. De prijs voor 1978 ging dus naar twee verenigingen en was ditmaal een vlag, maar de onderscheiding kan ook toegekend worden aan individuelen en telkens ook zal een passend geschenk w or den uitgezocht. „Zeker”, zo stelde de heer Visser, „we zullen hier inderdaad spreken over Him meldei, maar dan toch in ander verband dan u zult hebben verwacht. Himmeldei is jarenlang één van de aktiviteiten geweest van de Milieuraad voor wat Sneek en het Sneekermeer betreft. Alleen de laatste ja- ren moesten we een stap terug, omdat de man waarom veel draaide, de heer D. van der Werf, de zaken niet meer kon beharti gen. U kent allen de tragedie die achter deze woorden steekt. Een opvolger is- er De politie heeft dezer dagen het Sneker echtpaar M. J. aangehouden, én hun 16- jarige dochter. Dat gebeurde ter zake van diverse winkeldiefstallen, die het drietal de afgelopen drie jaar pleegde. Ontvreemd i werden onder meer leren jassen en vesten. I jurken, blouses, schoenen, een radio en een j cassetterekorder. De waarde van de gesto len goederen wordt geschat op zeker vijf duizend gulden. Na verhoor zijn vader, moeder en dochter op vrije voeten gesteld in afwachting van hun berechting. Het pijpleidingsbedrijf Noord-oost Neder land BV miste dezer dagen op het werkob- jekt aan de Molenkrite een sleuvengraver, oranje van kleur en van het merk Atlas. Het machientje kost ongeveer drieduizend gulden. Het service-station van Wiebe Koopmans op de hoek van de Oppenhuizerweg heeft (weer eens) bezoek gehad van insluipers, die verdwenen met tien sloffen sigaretten, zes sloffen shag en dertig pakjes sigaretten, j Meegenomen werden verder een gebruikte draagbare radio en een bedrag van vier honderd gulden uit de kas. De heer M. de Haas uit de Bordine deed bij de politie aangifte, dat een voor hem klaar liggende gietijzeren kiel was verdwe nen toen hij die wilde ophalen bij de jachthaven Palaver aan de Zoutepoel. De waarde van de kiel was tweeduizend gul den. De zoon van de familie Jansen aan de IJlsterkade meldde dat inbrekers in het huis zijn geweest van zijn ouders, die op vakantie zijn. Voorzover de zoon weet zijn er een paar honderd gulden verdwenen. Het wachten is op de terugkomst van de ouders om precies na te kunnen gaan wat de inbrekers hebben meegenomen. Men bleek binnen te zijn gekomen door het kapotmaken van een raam.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1