DE GROOT sekretaris van Wymbritseradeel Meer kerktorens van Wymbritseradeel? Transaktie De Wijnberg-Slavenburg IJLST snekerWkoerier v Van der Leij B.V. betwist rechtmatigheid verkoop JOVD: „Regering moet spoedig diplomatenkorps reorganiseren” w De Grave op kongres in Sloten ■l ÉJf A. I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van 'I V ut ’Avontuur’ van Jaap Schaper in Italië L it |ina f SM V- <1 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Woensdag in Sneek weer Grootzand - viswedstrijd en de Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD p;^/-7lWf“W ftOfr-- SNEEKER NIEUWSBLAD JAN DEGROOT Raad moet nog even aan het idee wennen '^litsclub V I fjl de zaak middels een voorlopig getuigen verhoor aanhangig wilde maken bij de (vervolg zie pagina drie) MAANDAG 19 JUNI 19/8 133ste JAARGANG No. 48 2J 5 O 1 Op de foto het veld in beeld, nadat za. 1 terdag op de Potten de eerste boei was gerond. (Meer over het Flitsclub I gebeuren elders in deze krant). de kritische geluiden van de Nederlandse regering over de toestanden daar had uitgelaten. ..Dit incident is trouwens de De „Flitsclub Sneek" verzeilde zater dag en zondag het verenigings- kampioenschap. Het was de bedoeling beide dagen twee races te houden op het Sneekermeer, maar zaterdag stond er een windkracht tussen en 8 en daaraan wilde men de veelal jeugdige deelnemers liever niet blootstellen. Er werd daarom uitgeweken naar de knus se Potten. Gisteren woei het minder hard en zeilde men bij de Gossepalen. Clubkampioen werden de gebroeders René en Erik Postma uit Grouw, die drie van de vier wedstrijden wonnen. delingen van Van der Poel moet onder steunen. Pas na die ..kontra-enquete" zal mr. Spaanstra zijn inzicht bekend maken en mogelijk ziet de partij Van der Leij daarin aanleiding voor een procedure. torens aan de kerkelijke gemeenten wer den onttrokken. Zij dienden onmiskenbaar als karteringspunten. Men wilde voorko men. dat ze werden afgebroken omdat anders de mogelijkheden vervielen om het land op te meten en in kaart te brengen. In die tijd stond de topografie nog in de kinderschoenen. En omdat de Staatsrege- I1IVWOI ADVHTljmi>M.D^ IR10U M OUTMU* Woensdagmiddag kan de visgrage jeugd van Sneek weer aan zijn trekken komen bij de traditionele Grootzand-viswedstrijd. die de winkeliersvereniging Grootzand voor jongens en meisjes op touw heeft gezet. De kinderen die aan dit feestelijke sportgebeu ren willen deelnemen, mogen niet ouder zijn dan twaalf jaar en dienen zich op te geven bij Reisburo Sypersma. Grootzand 70. Kosten zijn er aan deelneming niet verbonden. Er zijn fraaie prijzen te winnen en de kinderen zullen getrakteerd worden op een gratis ijsje' De wedstrijd begint om 14.00 uur. De gemeenteraad van Wymbritseradeel heeft in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per I septem ber eervol ontslag verleend aan gemeente- sekretaris G. Sennema en de ..eerste man” ter sekretarie. referendaris J. de Groot, in zijn plaats benoemd. De 41-jarige vrachtwagenchauffeur Jaap Schaper uit Bakhuizen, de laatste drie jaar rijdend voor het internationaal transportbe drijf W. Veenstra te Lytshuzen bij Heeg, heeft vorige week in Como in Italië een opwindende belevenis meegemaakt toen zijn met schoeisel geladen vrachtauto werd ge stolen en de Italiaanse politie in de direkt er op volgende jacht een van de twee dieven zware verwondingen toebracht met een vuur- HaPen- (vervolg zie pagina drie) - - HETZELFDE GELD Officieel kreeg de zaak het stempel Van der Leij-Van der Poel, maar voor het zelfde geld zou men kunnen spreken van Jongsma kontra Van der Poel of Jongsma-van der Leij-Skol tegen Sla- venburg's Bank. «SS!» ling uit de ..Franse tijd" stamt zuilen de torens ook wel hebben moeten dienen als uitkijkposten want men hield zich toen vaak druk doende met oorlog(je) voeren. Aldus de visie van Heeringa. die meende, dat de toren nu wel aan onderhoud toe zal zijnMaar wie heeft er nu het meeste belang bij zo'n kerktoren. De gemeente, de kerkvoogdij of de hele dorpsgemeenschap. En hoe zit dat met de grond waar de kerk op staat. Van wie is die. Het toegangsrecht, hoe zit dat. Is dat bij de gemeente?" Heeringa wilde eerst nog wel eens wat opheldering over die punten; de raad dient wat tijd te krijgen om er zich in te verdie pen en b. en w. moesten dan later maar eens komen met een regeling, die het kollege zich toch al voorstelde te treffen (vervolg zie pagina vijf) Om zich een oordeel te kunnen vormen begon mr. Spaanstra vrijdag met het lang durig verhoren van hoofdgetuige de heer Jan Jongsma. de heer Dirk Menno Hoog- terp uit Bolsward. die de onderhandelin- gen namens Van der Poel had gevoerd en Gerrit Lammert Brouwer uit Leeuwarden, de akkountant van de bv Van der Leij. Het schijnt overigens dat het niet bij één ..ron de" zal blijven, want mr. Ane van der Werf uit Sneek. de raadsman van de familie Van der Poel, is van plan over enkele weken eveneens een aantal getuigen ten tonele te voeren, die de rechtmatigheid van de han- meende De Grave, die het verder aanbeve ling vond verdienen maatregelen te nemen die het mogelijk maken voor de keuze van toekomstige diplomaten te kiezen uit een gedifferentieerder maatschappelijk kader dan tot nu toe het geval is. Eerder had De Grave gemeend een beroep te moeten doen op fraktievoorzitter Riet kerk als politiek leider van de VVD om het liberalisme nieuwe impulsen te geven. ..De liberale tijdgeest schreeuwt om een krach tig liberaal altematier'. riep de JOVD- voorman Rietkerk toe. die nu de taak en de plicht heeft deze tijdgeest te honoreren en het liberale alternatief in te vullen en duidelijk te maken. De Grave vroeg om een bezinning, ook in de VVD. die zal moeten leiden tol een vernieuwd, vooruit strevend en duidelijk liberalisme, dat haar plaats en funktie naast het socialisme en de christen-demokratie duidelijk stelt. ..Op naar een nieuw liberaal reveil", voegde hij zijn voornamelijk jeugdige toehoorders toe. De heer W. van Zijl, sekretaris van de Nederlandse Sport Federatie, in het programma aangekondigd als D'66- vertegenwoordiger maar kortgeleden overgestapt naar de VVD (een op merking die met applaus werd begroet), schetste in zijn inleiding de ontwik keling van de Nederlandse sport- in-zijn-algemeenheid vanaf de vijftiger jaren. Hij konkludeerde dat de rijks overheid zich niet altijd even soepel heeft opgesteld, waardoor veel op de (vervolg zie pagina drie) Stonden de heer en mevrouw Van der Poel uit Sneek in hun volste recht toen zij op 24 Het is vooral de heer Jongsma geweest, die april '78 De Wijnberg verkochten aan Slavenburg's Bank NV. of waren de onderhande- lingen met de heer Jan Jongsma uit Leewarden (zonder dat de Van der Poel’s dat wisten optredend als gevolmachtigde van Van der Leij’s horecabedrijven bv te Sneek en Skol brouwerijen NV) al zover gevorderd, dat men zich als het ware had verplicht - 'n soort wilsovereenstemming - de zaak aan de heer Jongsma over te doen. Een moeilijke vraag met een ingewikkelde voorgeschiedenis. Het mocht niet, zegt Jongstra, het mocht wèl zeggen de Van der Poel’s. Mr. J. Spaanstra van de rechtbank in Leeuwarden mag het straks uitmaken en zijn visie kèn voor de partij Van der Leij eventueel aanleiding zijn een heus proces aan te spannen tegen het echtpaar Van der Poel. ..Het zou een goede zaak zijn, las minister Van der Klaauw eens spoed zou zetten achter de reorganisatie van het diplomatenkorps en er voor zou zorg dragen dat met name bij de opleiding van diplomaten meer aandacht wordt geschonken aan maatschappelijke vorming”. Dit zei de heer Frank de Grave, landelijke voorzitter van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Demokratie. in zijn openingsrede van het dit weekend in de sfeervolle ^lallemok te Sloten plaatsvindende Zomerkongres van de JOVD. Hij doelde daarbij ondermeer op de am- Brandeler. die zich in een interview met bassadeur in Argentinië. Jonkheer van den een Argentijnse krant weinig positief over laatste in een rij van aanvaringen tussen diplomaten en Nederlandse politici over het Nederlandse buitenlandse beleid", zo Alle twaalf in de raadzaal aanwezige raads leden brachten hun (schriftelijke) stem uit op de heer Jan de Groot. Dat het er niet meer waren kwam omdat de heren Sj. Visser eh M. Nauta de vergadering niet bijwoonden wegens vakantie en verplich tingen elders, én omdat raadslid R. Hee ringa uit Schamegoutum tijdens de stemming de gang opzocht om zich op die manier te onttrekken aan de verplichtingen om een stembriefje in te vullen. Heeringa en zijn FNP/Progressief Wymbritseradeel- se fraktiegenoten D. Nauta en I. Bergsma (straks Gemeentebelangen en FNP...) had den namelijk bezwaar tegen de gevolgde procedure. Het drietal had liever een vol komen ópen sollicitatiesysteem gezien met onder meer een oproep in de kranten. Ook zouden ze geen gelegenheid hebben gehad (vervolg zie pagina vijf) De rommelmarkt van de christelijke muziekvereniging Harmonie, traditioneel op de derde zaterdag in juni op het al even traditionele Schaapmarktplein. is - hoe kon het ook anders met dit fraaie weer - opnieuw een sukses geworden. Schommelden de netto-totalen de eerste drie keren zo rond de vijfduizend, dit maal zit men, voorzichtig geschal, ruim boven de zesduizend florijnen. De instrumentenpot is daarmee dus flink gespekt. Overigens zag het er al bij de aanvang van de markt naar uit dat het een drukte van jewelste zou worden, want de Harmonie-verkopers, een 25 man sterk, hadden de grootste moeite het koopgrage publiek tot het startsein van negen uur in bedwang te houden. Tegen die tijd had de populaire Sneker Harmonie Band bezit genomen van het naburige Wippodium, maar toen allerlei gekochte, maar nog niet opgehaalde spullen op een rustig plaatsje uitgestald moesten worden (zie foto Studio Ger Dijs), verhuisde de vijftien man sterke muziekploeg naar het overvolle pleintje. Dat de rommelmarkt volgend jaar weer een vervolg krijgt, staat wel vast. Hoewel de gemeente Wymbritseradeel al sinds twee mensenheugenissen eigenaresse blijkt te zijn van de toren van de Nederlands Hervormde kerk in Nijland, bleek de gemeenteraad toch even tijd nodig te hebben om aan dat idee te wennen Juridisch schijnt er niet aan te tornen, maar de vroedschap kon er eenvoudig niet een-twee-drie toe komen dat eigendomsrecht met zoveel woorden te erkennen, zoals het kollege van burgemeester en wethouders in de slotzin van een voorstel over deze zaak had gevraagd. De raad wilde - en kreeg - een maandje uitstel om een stapel op de kwestie betrekking hebben stukken eens aandachtig te kunnen lezen. Daartoe had de tijd ontbroken. ..Mooie vakantielektuur", zo merkte een van de raadsleden ietwat schamperend op. Overigens; ..Waarom moet het eigendoms recht met zoveel worden erkend als reeds vast is komen te staan, dat de kerktoren al sinds 1798 eigendom is van de burgerlijke gemeente”, zo vroeg de heer R. Heeringa zich af. ..Dat hóeft dan immers niet meer". Wel kon hij zich ..ergens” voorstellen waaróm in de Staatsregeling van 1798 de 8» -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1