Hulp van vele kanten voor AC W-licht op groen voor veldenkompleks in Tinga Eerste fase: wégontsluiting, voetbalveld en parkeerplaats Viswedstrijd in Grootzand, ruim 100 deelnemers (sters) Ff restauratie orgel „Mylord” snekerWkoerier I W prinses Margriet bij opening tunnel ■M Snitser Skotsploech treedt op voor 9MK m„- I 'F Officieel Orgaan van de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en EsfeiS'- 1C SÏÏ Bevolkingsonderzoek op baarmoederhals kanker in de gemeente Wymbritseradeel 1 -"a! en de Jongen na aanrijding vrij ernstig gewond Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJL3I RAUWERDERHEM e.o. I’ y iW lO k ..ii MM ig^'C lili F 1 SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto Studio Ger Dijs) 5 (Vervolg zie pagina 11) DONDERDAG 22 JUN11978 133ste JAARGANG No. 49 - Aan de traditionele Grootzand-viswedstrijd namen gistermiddag een honderd kinderen deel. Natuurlijk waren er weer een paar die twee uren lang bot vingen, maar de meesten wisten toch wel minstens één visje aan zijn element te ontfutselen. Bij de jeugd tot en met acht jaar lukte dat aan Marc. Jan Koopmans. Suupmarkt 12. het best. Hij verschalkte niet minder dan negen bleitjes. De rest van de prijswinnaars in deze leef tijdsgroep deed het als volgt; 2. Simon Riedstra. Mr. Gerbrandystraat 9. 7; 3. Erik Kuhn. Dr. Wumkesstraat 27 6; 4. Alfred Annee. Pripperstraat 2. In de groep negen tot en met twaalfjarigen liet Eric Planting. IJlsterkade 126. iedereen achter zich. In totaal diepte hij twaalf vissen op. 2. Piet Faber. Folgaasterhemstraat 24 9; 3. Peter de Boer. Molenkrite 118 9; 4. Otto Faber. A. Piersstraat 23 7; 5. Jan Karei Kuiper. J. v. Nassaustraat 32 6; 6. Rudy Palsma. P. Sikkesstraat 10 6; 7. Peter Beetsma. Marnezijlstraat 7 5; 8. Jan de Jong, Kruize- broederstraat 53 4. zen aan het sportpark van de voetbalvere niging Hubert Sneek. Het komplete plan omvat de aanleg van; een voetbalveld: twee hockeyvel den; zeven tennisbanen, waarvan twee voorzien van een zogenaamde „allweather”-toplaag en een oefenkooi; (Vervolg zie pagina 11) Een organisatiekomité van de Sint Bonifatiusschool trok dinsdagavond in het sociaal kultureel centrum Het Bol werk in Sneek een „volle bak” met een feestavond voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel die moest gelden als een afsluiting van het schooljaar. Het was de eerste keer, dat de school in deze vorm een dergelijke avond organi seerde en gezien de toeloop van de be zoekers en de animo waarmee diverse groepjes leerlingen een bijdrage had den ingestudeerd schijnt het gebeuren in de komende jaren voor herhaling vat baar te zijn. Dinsdagavond waren het eerst de klassen 1, 4 en 6 aan bod. Gisteravond waren kinderen en ouders van de klassen 2, 3 en 5 er bij be trokken. Voor een woord van welkom zorgde de heer P. J. Lunter, het hoofd van de school. Daarna was de daad aan de jeugdige „artisten”, die zorgden voor zang en dans, poppenkast en toneelstukjes. Aan bod kwamen onder meer de rockgroep Chubby Checker en de Blizzard en een groep, dat een musi cal opvoerde waarin ook onderwijzers een (muzikale) bijdrage leverden. Op de foto van studio Ger Dijs zetten de leerlingen uit klasse één hun beste beentje voor. Er werd dinsdag in het Wijckeler Du Tour- bos hooggesprongen, handbalgcworpen, geëstafetteerd. slaggebald, vergesprongen en kastiegeworpen dat het een lust was. Nadat mevrouw A. Brandenburg-Vogel zang ais voorzitter van de organiserende kommissie lichamelijke vorming en sport in Gaaster- land daartoe het sein had gegeven, ging een kleine zeshonderd schoolkinderen uit Gaas- terland en Sloten sportief in de weer om in groepsverband de beschikbare prijzen in de wacht te slepen. Dat lukte aldus: touw trekken St. Antonins, 2. Chr. basisschool Bakhuizen 2, 3. Chr. Basisschool Bakhuizen 1. 4. Wijckel; estafette I. St. An tont us 4. 2. Chr. Basisschool Balk. 3. Nijemirdum; korf bal I. Wijckel, 2. Witakker: slagbal Chr. Basisschool Balk. 2. St. Antonius, 3. Oude- mirdum. 4. Balk. Het Old Burger Weeshuis. Sneek Promo tion. de Vereniging van Sneker Zakenlie den en de gemeente Sneek zullen de eigenaar-eksploitant van het Sneker draaiorgel „De Mylord” financieel bij tringen om de kosten van reparatie en restauratie van het orgel mogelijk te ma- ken. Met vrij ernstig hoofd- en inwendig letsel is na een aanrijding, gistermorgen in de Boeierstraat in Sneek. de 16-jarige Broer Attema uit Greonterp in het Sint Antonius (vervolg zie pagina 27) De gemeente Sneek heeft van het RCOW (Regionaal Coördinatiekollege Openbare Werken) bericht ontvangen, dat de eerste fase van het plan voor een sportveldenkom- pleks in het stadsuitbreidingsplan Tinga voor uitvoering is vrijgegeven! Het objekt werd in 1976 aangemeld in het kader van de bestrijding van de werkloosheid. In de meerjarenplanning van de gemeente Sneek werd er rekening mee gehouden, dat met de uitvoering vgn het eerste gedeelte in 1979 zou kunnen worden begonnen. Verwacht mag worden, dat het RCOW na A ook B zal zeggen en aansluitend op de toestemming tot uitvoering van de eerste fase binnenkort ook het licht op groen zal zetten voor het tweede en derde gedeelte van het plan. Het zal volgens het programma woensdag 5 juli ongeveer half één zijn als bij ('itwellin- gerga Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet de tunnel onder het Prinses Mar- grietkanaal zal „naamgeven” en het gedeel te Rijksweg A 7 Sneek-Uitwellingerga offi cieel voor geopend zal verklaren. Voor en na het openingsgebeuren zijn er bijeenkomsten in het Kultureel Centrum Amicitia in Sneek. Daar zijn dan in de schouwburgzaal reeds de genodigden als de prinses om 11.10 uur zal arriveren. Daarna zorgt burgemeester B. W. Caze- mier van Wymbritseradeel voor een wel komstwoord en een inleiding, waarna er een toespraak volgt van de minister van verkeer en waterstaat, ir. D. S. Tuijnman. Na een optreden van de Snitser Skots- pJoech gaat het gezelschap per autobus via het oude tracé naar de oostelijke inrit van de tunnel in de A 7. Na de officiële openstelling wordt prinses Margriet be groet door een delegatie van weg- en tunnelwerkers en gaat men naar Sneek terug over de nieuwe weg. In Amicitia volgt dan nog een apéritief en - na het vertrek van de prinses - een eenvoudige lunch voor de genodigden. Reeds op 19 augustus 1975 stelde de ge meenteraad kredieten beschikbaar voor het meer in details uitwerken van een schetsplan voor de aanleg van een nogal forse uitbreiding van de veldsportakkom- modaties aan de Lemmerweg en Tinga. Het plan werd door de Grontmij NV te De Bilt ontworpen. Het voorziet in de aanleg van een sportveldenkompleks dat zal gren- ■nvwat AommmituD^iruk oaunuHu In de periode van 4 t/m 10 juli a.s. zal in de gemeente Wymbritseradeel een bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker plaatsvinden. Voor dit onderzoek komen alleen in aanmerking de vrouwen geboren in 1943, 1940.1937. 1934. 1931. 1928. 1925 en 1924. Aangezien dit onderzoek voor een deel door de overheid wordt gesubsidieerd kan van deze geboorte-jaren niet worden afgeweken. Het heeft geen zin daarover kontakt met de organiserende instanties op te nemen. Evenmin kunnen vrouwen uit andere gemeenten aan het onderzoek deelnemen. Vrouwen in andere jaren geboren zullen in 1979 en volgende jaren aan de beurt komen. Alle voor dit onderzoek in aanmerking komende vrouwen zullen daartoe persoonlijk worden uitgenodigd, terwijl er voor hen tevens een voorlichtings bijeenkomst zal worden belegd. Voor meerdere informatie worden de betreffende vrouwen verwezen naar de bij de oproep gevoegde circulaire van burgemeester en wethouders van Wymbrit seradeel. Het orgel van de heer M. Mulder te Sneek 's dringend aan een opknapbeurt toe. maar hij beschikt niet over de middelen. Een veelomvattende restauratie is echter drin gend nodig en vergt naar schatting 10.000,-. Wanneer het orgel niet opge knapt wordt is de heer Mulder genoodzaakt, de eksploitatie van ..De Mylord” te beëin digen. Een werkgroep van vertegenwoordi gers van het OBW. de stichting Sneek Promotion en de Vereniging van Sneker Zakenlieden, heeft zich met het geval bezig gehouden en blijkt van mening, dat ge tracht moet worden het orgel voor Sneek te ehouden. Het OBW en Sneek Promotion hebben elk tweeduizend gulden toegezegd en de Zakenlieden een bedrag van duizend gulden. Voorwaarden zijn daarbij voor eze drie geldgevers, dat deze bedragen boeten worden terugbetaald indien het °.r2e.i binnen vijfjaar wordt verkocht. Voor e jaar dat Mulder na het gereedkomen b'd het or2<;i eigenaar blijft, wordt het-! e rag dat bij verkoop terug moet worden etaald. met een vijfde verminderd. Na vijf. J ar is de lening'van het OBW. Sneek en zakenlieden dus een gift geworden L **-'V 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1