Baronesse Van Heemstra in Amicitia: SUDERGOA PRIJSTDE GANG VAN ZAKEN BIJ STADSVERNIEUWING IJLST snekerWkoerier „VISSEN” OP HET DROGE v ^31 f 1 In IJLST heeft men veel belangstelling voor tonnetjes Laf geval van mishandeling 1 L de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Ml. 1 Officieel Orgaan van ■H 1 Vernielingen van bekijken op de tentoonstelling „Dertig jaar koninklijke buitenlandse Lr m /z-, Ir t kontakten”. Auto in brand Zestien-jarige met een gammele auto naat TT Sneker inbrakenlijstje werd weer uitgebreid Geslaagden W. G. Baarda Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Een groot aantal mensen dat za terdag op de Oosterdijk in Sneek heeft lopen wandelen of winkelen bekeek tevens een daar opgezette botenshow. Warns Watersport uit Sneek was vertegenwoordigd met familiezeiljachten, toerboten en zeilplanken. Watersport ’t Anker uit Sneek liet onder andere een Long Lainer, sportboten en beno digdheden voor de watersport zien. Verkoopkantoor Henk ter Braake uit Irnsum showde de Norban 16 toerboot, welke door zijn afmetingen en uitgekiende indeling voor zes personen een uitstekende trailer toerboot is. De Norban 16 is gebouwd onder toe zicht van Del Noshe Veritas. De rij werd gesloten door boten handel Prins van Oranje uit Heeg met voornamelijk veel boot- accessoires. Niet alleen kwam deze show de verkoop ten goede, maar gaf het de Oosterdijk een gezellig tintje. (Foto Studio Ger Dijs). en de Kranten, radio en televisie houden de bevolking van Nederland dagelijks op de hoogte van wat leden van het koninklijk huis doen en zeggen bij één van de vele bezoeken aan het buitenland. Meestal komt men via die nieuwsmedia ook aan de weet, dat er geschenken heidsdienst. de worden uitgewisseld. Wat voor kado’s dat zijn krijgt men vaak niet te horen; te zien slechts zelden. Voor Sneek is dat nu geen raadsel meer, omdat men een deel van die "geschenken van dichtbij kan Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Achter het stuur na het gebruik van alkohol l':Mll It n Itlll til w 36 SNEEKER NIEUWSBLAD I Het kollege van burgemeester en wethouders van Ijlst schijnt er reuk van gekregen te hebben, dat er onder de inwoners van het stedeke grote be langstelling bestaat voor het aanschaffen van een privaat ton, naar aange nomen mag worden voor doeleinden waarvoor ze oorspronkelijke niet wer t den vervaardigd. De bij gemeentewerken aanwezige voorraad van acht en veertig stuks zullen namelijk ter verkoop worden aangeboden. De prijs is vastgesteld op vijf en twintig gulden per stuk „in de toestand waarin zij verkeren en onder bepaling, dat slechts één ton per gezin of alleenstaand persoon mag worden verkocht, en alleen aan de inwoners van Ijlst in de volgorde van aanmelding na publikatie in het „Kypmantsje”. Aldus staat er in een raadsvoorstel van het kollege, dat van mening is, dat het nu zo zoet jesaan tijd wordt, dat ook de laatste drie privaat tonnen verdwijnen. Het verwisselen van die laatste stukjes antiek kost de gemeenten jaarlijks f 2355,60. Per 1 januari 1979 wil men finaal van het tonnen systeem af. De gebruikers van de laatste drie krijgen een half jaar de tijd om hun plee te transformeren in een moderner closet met waterspoeling. tl Uitslagen van de eindeksamens van de Chr. s.g. „W. G. Baarda” voor LMO, LEAO en MMO te Sneek. Wilma Volgers Heerenveen x. Toby Wiel- stra Tirns. Theo Swart Tollebeek. Geert P. Vermeulen Sneek. Bauke Visser Sneek, Ben Post Sneek. 4 kandidaten zijn afgewe zen. Met 3 kandidaten wordt het eksamen voortgezet. De kandidaat met een x achter de naam is een meisje. MAANDAG 26 JUN11978 133ste JAARGANG No. 50 De manier waarop in Sneek op brede schaal de voorlichting en inspraak over stadsvernieuwing wordt aangepakt vindt veel waardering in de ogen van het alge meen bestuur van de regionale welzijns- stichting Sudergoa. De Welzijnswinkel in de Noordoosthoek belooft een druk tref punt te worden. Koninklijke geschenken geen raadsel meer voor de Snekers >HVWM>AOVHTlMnBkUD^ ftvOQl •BBXX *M OtWTlMU Er moet zoveel mogelijk gebeuren in een zo kort mogelijke tijd. De koningin doet bij een bezoek aan het buitenland soms in drie dagen waar een ander tien voor nodig heeft. Het is een uiterst vermoeiende zaak”, aldus baronesse Van Heemstra in haar openingsrede. scnouwen uat houtsnijwerk, produkten van zilversmederij. porcelein. tekeningen en schilderijen, poppen, vazen, beelden en drieluiken uit Ivoorkust. Suriname. Thai land. Japan. Mexico. Indonesië. Finland. Amerika. Rusland. Perzië. Nepal. Tunesië, Senegal. Magali. Liberia en nog een aantal landen. In de nacht van zaterdag op zondag werd aan de Lemmerweg de 16-jarige N.U. uit Sneek betrapt op het rijden in een auto waarvan de voet- en handrem vrijwel niet werkten. De jongeman was (hij is immers nog maar zestien jaar) niet in het bezit van een rijbewijs. De auto was niet verzekerd. U. was met twee vrienden naar de TT- races in Assen geweest. Zaterdagmorgen tegen tien uur botsten op de kruising Groenedijk-Gravinneweg te Sneek twee auto's tegen elkaar. De ene werd bestuurd door de 69-jarige Sneker E.P.. de andere door de 28-jarige D. de W. uit Irnsum. P.. de mad die geen voorrang verleende, kreeg een wond aan het voor hoofd die door de dokter gehecht moest worden. Beide auto's werden zwaar be-- schadigd. Alles wat er bij vernieuwing van een wijk tepas kan komen wordt er door de in- spraakgroepen onderhanden genomen. Be woners van de Noordoosthoek tonen ook weinig schroom en komen binnen voor inlichtichtingen of dragen zelf bepaalde suggesties aan. ..De aanzet is bemoedigend en er is alle reden om aan te nemen, dat de goede weg is gekozen", aldus een verslagje dat stafmedewerker Jan Roest uitbracht in de vergadering van het algemeen bestuur, dat daarna waardering over de gang van zaken uitte. Inzake een brief van CRM over het maken van een bepaalde*'Iceuze meende het dagelijks bestuur, dat Sudergoa zowel be zig moet blijven met opbouwwerk èn met de beleidsvorming. Als die dingen per sé ..ontkoppeld" moeten worden zal Suder goa de keuze laten vallen op het opbouw werk. Over dat eventueel een keuze moeten maken werd breedvoerig gesproken en daarbij maakte de heer B.W. Cazemier van Wymbritseradeel de opmerking. ..dat Sudergoa er voor dient te waken ..begeleider te worden van aktiegroe- pen" Men moet niet achter mensen aanhollen, die het met een nprmaal genomen demokratische beslissing niet eens zijn" te zullen komen van 1250.000.-. Nu Su dergoa met het Tiendorpenprojekt al erva ring heeft opgedaan, meent men klaar te zijn voor de taak dat onderzoek te verrich ten Door nog onbekende oorzaak raakte zon dagmorgen de personenauto van W. Mol- lema uit Wommels in brand. De wagen Stond geparkeerd in de Sophiastraat. De Sneker brandweer heeft het vuur geblust. De motor werd door de hitte zwaar bescha digd. De Sneker brandweer werd verder zaterdag te hulp geroepen voor de brand in een direktiekeet in plan De Rat in IJlst. Voor een onderzoek naar leefbaarhejd. in Tegen de 18-jarige B.A. uit Franeker en de 17-jarige B.W. uit Leeuwarden werd door de Sneker politie proces-verbaal opge maakt omdat ze de bloembakken op de Oosterdijk niet met rust konden laten: ze trokken er de bloemen en planten uit. Over vernielingen ging ook het verbaat dat tegen de 20-jarige W.A. M. uit Ede werd opgemaakt nadat hij zondag in het Raster- hoffbad een papierbak had vernield HEERLIJK MOMENT „De voorbereiding op een reis en het eigen lijk vertrek zijn heerlijke momenten voor iemand die op vakantie gaat en daarbij vrij in zijn keuze is geweest. Bij het koninklijk bezoek gaat dat wel even anders. Daarbij komt de diplomatie om de hoek kijken en in het jaar voor het vertrek wordt alles van minuut tot minuut geregeld in eindeloze 'p besprekingen. Het komt allemaal erg precies. Hetgeen in officiële speeches bij diners wordt gezegd is tevoren op een goudschaaltje gewogen. Er zijn oefeningen van politie en veilig- route wordt tevoren al enkele keren eksakt gereden om precies te weten hoeveel tijd de zaak in beslag neemt. ..De gemoedelijkheid van de vroegere jaren is verdwenen. De leden van het koninklijk huis leven en werken bij zo’n bezoek precies volgens een programma. Het blijft natuurlijk een grote belevenis. maar4Jiet is vrijwel onmogelijk om bij voorbeeld in goed kontakt te komen met de bevolking. Uiteraard iaat het ontvangende land de mooie dingen zien en alles wordt van tevoren opgepoetst. Toch heeft zo’n bezoek van een lid van het koninklijk huis vaak een goede invloed op de betrekkingen tussen de betreffende landen”. Hij fietste op dat tijdstip langs een viertal jongens waarvan één hem met een stok, een ketting of een riem in het gezicht sloeg. Van der Veer ging naar de politie en die bracht hem voor behandeling naar het Sint Antonius Ziekenhuis. Men kon het op dat moment niet zeker zeggen, maar vermoe delijk heeft de mishandelde zijn neus ge broken. Hij moet vandaag terug komen voor een nader onderzoek. Van der Veer kon de politie wat de daders betreft slechts gedeeltelijk op weg helpen. De groep jon gens bestond uit twee blanke en twee donker gekleurde Nederlanders. Een van de knapen met een donkere huidskleur droeg een bril. De politie zou het op prijs stellen inlichtin gen over de knapen te ontvangen. Het inbrakenlijstje van de Sneker politie werd de afgelopen dagen weer met een drietal verlengd. In de kleuterschool Johan Friso aan de Jancko Douwamastraat werd ingebroken. Daarbij werden kasten en la den met schoolbehoeften over de vloer gegooid. Er werd niets vermist doch er werd voor zestig gulden schade aangericht. Uit bet kantoor van de drankenhandel Van der Lei en Co. aan de Gedempte Pol werden een boormachine en een bos sleu tels vermist. Geld was er in het kantoor niet achtergebleven. Ook de schoenhandel Van Haren aan de Oosterdijk kreeg ongewenst bezoek. Uit de winkel miste men later drie paar schoenen. Die werden later terug gevonden aan de Prins Hendrikkade, tussen kratten van Van Tegen de 49-jarige Sneker K.H. is proces verbaal opgemaakt omdat hij in de nacht van vrijdag op zaterd-ag werd aangehouden terwijl hij onder invloed van alkohol in een auto reed. De man had een ontzegging van de rijbevoegdheid. De auto was niet verze kerd en er was geen wegenbelasting voor betaald. Na ontnuchtering werd H. huis waarts-gë zonden. Zaterdagnacht belandde er een persone nauto in de tuin van de familie Jansen aan de Scherhemstraat. De bestuurder was on der invloed en was het spoor bijster ge raakt. Het was de 34-jarige J A., die werd onderworpen aan een blaas- en bloed proef. DE AANLEIDING De voor de officiële opening uitgenodig den werden welkom geheten door de heer G. Minkema. de voorzitter van Sneek Promotion, die vertelde wat de vier aanlei- dingerp.zijn geweest om deze bijzondere tentoonstelling in te richten. In de eerste plaats is dat het dertig-jarig jubileum van de Koningin, in de tweede plaats was het de ekspositie van poppen uit de verzame ling van het koninklijk huis - zo’n twintig jaar geleden - die uitstekend was bevallen. Ten derde had men het bezoek van de Koningin aan Sneek voor de onthulling van het standbeeld van Pieter Sjoerds Ger- (Vervolg zie pagina 3) De 33-jarige Jan van der Veer uit de Scherwolderhemstraat in Sneek is om twee uur in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de Eierbrug op een laffe manier mis handeld. WERKELIJK uniek „Dertig jaar koninklijke kontakten” is werkelijk uniek omdat het koninklijk huis slechts zelden, en dan nog wel in zo’n grote hoeveelheid, dergelijke kost bare geschenken uitleent. De instanties, die de zaak voor Sneek Promotion moest regelen, stonden aanvankelijk dan ook niet te trappelen om de plan nen in Sneek bij het koninklijk huis aanhangig te maken. Er was heel wat voor nodig om het konin klijk archief voor de zaak te animeren. De voihoudende Snekers. onderleiding van de voorzitter van het tentoonstellingskomité de hter G. Berkhout, wisten echter de bedoelingen van de ekspositie zodanig te propageren, dat men overstag ging. Uite raard moest er toen nog toestemming ko men van het koninklijk paar eri prinses Beatrix. Achteraf bekeken leverde dat min der moeilijkheden op dan men had ver wacht. De laden van het koninklijk huis gaven zelfs toestemming enkele ge schenken uit de privévertrekken enige tijd voor de tentoonstelling af te staan. Om alle uitgestalde en veelsoortige „arti kelen” op te noemen heeft weinig zin, evenmin als een beschrijving van de diver se specifieke produkten uit tientallen lan den. Men moet ze met eigen ogen aan- Zo ongeveer besloot jonkvrouwe baronesse M. J. van Heemstra uit Leeuwarden haar speech, waarmee ze zaterdagmorgen in het kultureel Centrum Amicitia in Sneek de tentoonstelling opende van om en nabij honderd-en-twintig geschenken, die leden van de koninklijke familie in de voorbije dertig jaren bij diverse bezoeken aan vele landen heeft otjjyan^en. Veel van die gif ten en gaven verdwijnen in het koninklijk huisarchief omdat ze te kostbaar en te breekbaar zijn om in de privévertrekken op te stellen. In de loop van de jaren is het er ook te veel geworden. Andere geschenken versieren inderdaad de leefomgeving van de Konin gin en Prins Bernhard of van Prinses Beötrix en Prins Claus. De verzameling, die nu in Sneek bijeen is gebracht op initiatief van Sneek Promotion, bestaat uit fraaie specimen die zoveel uit de opslag plaatsen als de privé-omgeving van de Koningin en Prinses Beatrix afkomstig zijn. J onkvrouwe baronesse M. J. van Heemstra tttet hoed) - met naast zich de heren Minke- nia en Berkhout van Sneek Promotion - ckijken het prachtige tafeltje, dat de Ko ningin ten geschenke kreeg bij het bezoek aan Suriname. (Foto Studio Ger Dijs).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1