Kleine frakties willen vrij blijven Geschenk geschonken voor werklozenpro j ekt Sneek trekt aan de bel IJLST SNEKE^(K(ffiR(EB Geen Program op Hoofdpunten voor gemeenteraad van SNEEK jlfl I I van IJLST: AKTIE! Centrale voor ambulance in Leeuwarden ■k j I 1 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Kleurwedstrijd ’Hartje Sneek’ flost cao wigg oois I I 1;- J ggag? 1 X KI y Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GA.ASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Tientallen kinderen waren gistermiddag - soms op verras send „artistiek” nivo - in de weer om de binnenstad van Sneek tot één grote feestelijke kleurplaat om te toveren. Dat lukte aardig - zie de foto van Studio Ger Dijs hoewel het miezerige regentje toch wel een beetje water in de verf gooide. Het plaagstootje van Pluvius deed de door de winkeliersvereniging „Hartje Sneek” geplande openlucht voorstelling van illusionist Ritsko van Vliet verschuiven naar het Amicitia Theater. Tijdens zijn optreden vertrok het duo Kurpi en Keupi naar de kinderafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De deelnemers aan het kleurplaatfestijn kunnen zaterdagmiddag in Amicitia (om twee of vief uur) een gratis filmvoorstelling bijwonen. en de Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD |X. i rife wkw fi F 9. 9 SNEEKER NIEUWSBLAD j In de hoop, dat er na 1 januari 1979 toch nog één of andere rijks-subsidieregeling wordt getroffen, zullen burgemeester en wethouders van Sneek „enige ruimte in de begroting” Niet in alle opzichten is het gemakkelijk om iets aan de Gemeente kwijt te raken. Giften en gaven moeten officieel door de gemeenteraad aanvaard worden voordat die geaksepteerd kunnen worden. Niet moeilijker, maar wel een beetje anders-dan-anders ligt het als iemand iets van de gemeente heeft gekregen en het dan graag weer kwijt wil aan de vroegere gever... Dinsdag moest de raad fiat geven om een gegeven geschenk weer als kado te aanvaarden. Dat zat zó: bij zijn afscheid kreeg oud-gemeentesekretaris K. Koster enkele jaren geleden van „de gemeente” een tafelbiljart aange boden. Het spel werd in dank aanvaard en de gepensioneerde bracht er met vrienden en kennissen menig uurtje mee zoet. De heer Koster gaat bin nenkort echter verhuizen. Zijn huis wordt hem te groot of het gezin te klein, kan men ook zeggen. Nu blijkt er in de kleinere behuizing echter geen plaats voor het tafelbiljart... Vandaar dat de oud-sekretaris de gift— van-toen heeft aangeboden aan het gemeentepersoneel-van-nu. De ge meenteraad aanvaardde het kado en het tafelbiljart zal geïnstalleerd wor den op „een nader te bepalen plaats”. In de kantine? Mochten de amb tenaren in Sneek nog eens besluiten om te staken sorry: het werk te on derbreken --dan komt het biljartje misschien mooi van pas. geen subsidie meer te verlenen voor de werklozenprojekten. Uitkerings gerechtigden krachtens de RWW, WAO en AAW zouden dan van dat werk uitgesloten (vervolg zie pagina 13) Er komt ditmaal géén door alle frakties onderschreven ..Program op Hoofdpunten” voor de komende vier-jarige zittingsperiode van de gemeenteraad van Sneek. CDA en PvdA zullen wél tot een bepaald akkoord zien te komen om een behoorlijk samenspel mogelijk te maken in het kollege waarvoor deze twee grote frakties hoogstwaarschijnlijk weer twee wethouders zullen leveren. Een eerste oriënterende bespreking over een „Program” (gehouden op initiatief van het CDA) liep al direkt wat in ’t honderd omdat de kleine frakties de handen vrij willen houden voor een frisse, vrolijke oppositie en ook de PvdA zich bepaald niet enthousiast toonde voor het moeizaam opstellen van een warig stuk zoals in 1974. DONDERDAG 29 JUN11978 133ste JAARGANG No. 51 Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de gehele provincie aangewezen als gebied waarvoor één centrale post voor het ambu lancevervoer werkzaam zal zijn. M. VAN OOSTEN (PvdA) onaanvaardbaar - In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). In de Ned. Herv. kerk in Rauwerd heeft brassband „Allegro” dinsdagavond een konsert gegeven. Er was een aardige opkomst van het publiek, dat hetgeen wat werd gebracht zeer waardeerde. Op het ogenblik telt de band zestien leden, eigenlijk niet het vereiste aantal om voor brassband door te kunnen gaan. Er zijn vierentwintig mensen nodig, ook om aan de voor volgend jaar op het programma staande konkoursen deel te nemen. Of de band dan ook werkelijk voltallig zal kunnen zijn is nog de vraag. Men is namelijk in een soort impasse terecht gekomen. Om de gemeente op de nood attent te maken is met een aktie gestart. Huis aan huis worden folders verspreid met de oproep om lid te worden. Alhoewel de band oor spronkelijk uit Irnsum komt en het merendeel van de leden ook Irnsumers zijn heeft men ook graag inwoners van andere dorpen in de ge meente bij de „club”. Omdat het allemaal zo slecht liep is de brassband, die in 1900 werd opgericht, wat in de vergetelheid geraakt. Met de aktie en de gevolgen hiervan hoopt men echter weer helemaal mee te kunnen gaan doen. Dirigent de heer E. Scheepstra, opvolger van de heer S. Fennema, zal zich ook inzetten om de band weer in zijn ritme terug te laten keren. De beroering, vooral in de werkgroep Mensen zonder Werk, is ontstaan door het aanspreken om het projekt sociaal kultureel werk voor werklozen tot die datum voornemen van de minister van CRM om draaiende te houden. Wat er daarna moet gebeuren zal afhangen van de mensen die subsidie moeten verlenen. Intussen zal de gemeente alles doen om geldelijke toelagen los te peuteren. Aan het eind van het jaar denkt het kollege een beter inzicht in de toekomst te hebben en zeer zeker zal bij de behandeling van de begroting het „hoe verder” aan de orde komen. Het advies van het Ministerie van Binnen landse Zaken aan Gedeputeerde Staten van Friesland samenvoeging van IJlst en Wymbritseradeel met Sneek nog eens se rieus onder de loep te nemen, is - zoals verwacht mocht worden - bij de raadsleden van het Stedeke in slechte aarde gevallen. Naar de strijdvaardige uitspraken te oor delen. dinsdagavond tijdens de openbare vergadering geuit, zit het er breed in dat in elk geval de Ulsters het er niet zondermeer i bij laten zitten. De Heer E. D. de Vries (PCP) zei door deze berichten in niet een al te beste stemming te verkeren. „Er lijkt te snel feestgevierd”, zo moest hij achteraf konstateren. „De aktie was goed geslaagd, maar nu wordt alles weer teruggeschroefd. Niettemin moeten IJlst en Wymbritseradeel zich be raden over verdere stappen. We gaan door....”, beloofde hij. Tot eenzelfde soort konklusie kwam de P.v.d.A.’er J. H. Stokker. Hij vond dat de minister „voorbij is gegaan aan een wel overwogen advies van G.S. en zich niets heeft aangetrokken van al die mensen die zich voor de goede zaak het vuur uit de sloffen hebben gelopen”. De heer Stokker vertrouwde er op dat de minister uit eindelijk toch voor redelijke argumenten zou zwichten. Burgemeester H. W. F. Mumsen tot slot: „Ik dank u zeer”. In het kamp van lotgenoot Wymbrit seradeel deed men niet bepaald jui chend over deze gang van zaken, ook al omdat men dit nieuwtje opnieuw uit de kranten moest halen. Gemeentesekreta- ris J. de Groot verwachtte dat het met akties voorlopig niet zo’n vaart zou lopen, omdat de vroedschap op „zomer reces” is. „Bovendien moeten we een en ander eerst zwart op wit hebben”. De VVD voelde er volgens de heer G. J. van der Scheer eveneens weinig voor om zich „te binden”. „Ik zit hier met gemeng de gevoelens. Op zich is het nooit weg als er een stuk duidelijkheid komt van wat men de komende vier jaar wil doen. Echte duidelijkheid geeft zo’n hoofdpunten program echter niet”. Van der Scheer wilde liever met een defi nitief standpunt van zijn fraktie komen als bijvoorbeeld CDA en PvdA kans zien een richtlijn voor de komende vier jaar vast te stellen. Dat bleek later ongeveer - maar dan een beetje anders - in het straatje te liggen van wat de heer D. Dijkstra van de PvdA voor ogen stond. Sneek vormend) zette een nieuwe domper op het idee van het CDA door mee te delen, dat hij „zeer aarzelend” tegenover de plannen voor een gezamenlijk „Pro- De keus van de vestigingsplaats van deze post is overgelaten aan de gemeentebestu ren. Daar naar verwachting geruime tijd gemoeid zou zijn met het operationeel maken van de centrale post, werd aan de gemeentebesturen verzocht vóór 1 juni 1978 hun standpunt te bepalen. Inmiddels is vast komen te staan, dat er bij de gemeentebesturen geen eensluidend standpunt bestaat over de plaats van vesti ging. Gedeputeerde staten hebben dan ook besloten de plaats van vestiging aan te wijzen. Besloten is, dat de centrale post ondergebracht dient te worden bij de brandweeralarmeringspost van de Brandweer- en Hulpverleningsdienst Fries land Noord te Leeuwarden. Bij hun be slissing hebben gedeputeerde staten in aan merking genomen, dat een duidelijke meerderheid van de gemeentebesturen de voorkeur heeft uitgesproken voor vestiging van de post te Leeuwarden. Tevens is rekening gehouden met het feit, dat uit de overgelegde kostenbegrotingen naar voren kwam, dat er nauwelijks verschil is tussen de kpstprijs van de momenteel als zodanig funktionerende centrale post bij de ANWB te Joure en de prijs die door de Brandweer en Hulpverleningsdienst Friesland Noord in rekening zal worden gebracht. NIET „KAPOT” VAN De PvdA-fraktieleider bleek namelijk ook niet „kapot” van het plan om weer een Program op Hoofdpunten te ontwerpen. „Het laatste was vier jaar geleden erg vaag. Men kon er vrijwel Alle kanten mee uit. En Als er iets in stond van principiële aard, dan liet de „andere kant” er bij het nemen van verschillende maatregelen weinig van blij ken er serieus werk van te willen maken”. (vervolg zie pagina 13) Al vóór de eerste vergadering in het stad huis vertoonden zich donkere wolken bo ven het plan van het Christen Demo- kratisch Appèf omdat de heren H. Postma (van de FNP) en C. Meijer (van de CPN) gram op Hoofdpunten” stond, hadden laten weten, dat ze het nut van het bijwonen van de bijeenkomst niet in zagen. „Zoiets komt toch maar bol te staan van De wèl verschenen heer W. T. de Boer algemeenheden en als er wel iets komt in te (straks de éénmansfraktie van Progressief staan dat hout kan snijden, wordt het niet uit gevoerd. Ik heb ook niks te vertellen over de benoeming van de wethouders. Dat is een kwestie tussen het CDA en de PvdA n S® j O WWt -I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1