Hoogste punt bedrijfspand I aan de orde zijn gesteld zou weer i s «r ||i| Ma w Is iïRf IF C/sc Vrij kamperen Groot Schareiland h III M Koudijs Wouda is bereikt ^jlI van oil Mf i|| jgi iff Fh' p® 0HLI..I 0.,.a. ,a. de ,....^1.. sfw w mB 1 f I M i i ft .ftA 1 fc® - w Wï - II MB <ar|efi ingooien uit baldadig heid Ui )tin 'i 9 - H O o 'f' v; :s dl I Jeugdsoos Bakhuizen in vlammen opgegaan Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GA.ASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. I II I i MM k-Sfe’ IW - k iW|| Ip B3 en de r - Hel Sneeker Nieuwsblad is een 1 1ES?- I Jl® n I PROCES- VERBAAL TEVEEL BORRELS „PLANKJESILERS” HOUDEN OPEN-DAG - J; gecombineerde uitgave van 'v i ■7* - i® -Wiê r i:'i dus in werking de bulkproduktie neemt ft I i. ^8 «8* fa* ■S' -■ ■A MAANDAG 3 JUL11978 133ste JAARGANG No. 52 t nie 8>P< ren r ft - i. 'fy ftft R. TUINSTRA woest Verder werd er in de nacht van donder dag op vrijdag ingebroken in garage Fritsma aan de Oude Koemarkt, waar uit het kantoor een bedrag van onge veer tweehonderd gulden werd on tvreemd. WF De heer Tuinstra kon het daarom allemaal niet volgen, omdat destijds in een breed kader over deze zaak is gesproken en besloten werd alles bij het oude te laten. Marrekrite. rijkspolitie. Potten. Kolmeers- land. het rekreatieschap en houders van 1... J Sneekweek, allen waren op een gegeven opzichte ihoment akkoord. r~ UW E 3 jjf open weekend werden op diverse In Sneek, uit pure baldadigheid. ft ft M- ft' - Bedraagt de huidige produktie 20 ton per uur. in de nieuwe fabriek zal deze verdub beld worden. Hoewel de hele gang van zaken (elektronisch) door één man be diend kan worden - nu is daar een veel voud aan mankracht voor nodig -. blijft de produktieploeg van 35 man gehandhaafd. De werkzaamheden rond het feitelijke mengproces mogen dan versterkt geme- i 1 -.11- „„Jura o frlx»! irs OAn P IC P q daarentegen weer ekstra mankracht. Om 1 te doen raken met de nieuwe ontwikkeling werd het personeel vrijdagmiddag door bedrijf sleider de heer Van Rengen rondgeleid. et ift .■laatei mei Aegooid. In de nacht van vrijdag op t<rü«sneuvelde een ruit van één bij dtrl>a|s meter bij slagerij Hofmeester kharnestraat. terwijl van donder- ijdag ook bij verschillende partiku- pen aan diggelen gingen. It Swalkershüs aan de Riisterdyk in Bak huizen is in de nacht van zaterdag op zondag een prooi van de valmen geworden. Rond kwart over vier kreeg de Gaasterland- se brandweer het sein dat het onderkomen van de Bakhuister jeugdsociëteit in lichter laaie stond. Zowel de ploegen van Bakhui zen als Balk rukten uit. (Vervolg zie pagina 7) Pottenbakster Hanny Mein uit Vinkega hai! vrijdagavond in Talma Heeg over belang stelling voor haar werk niet te klagen. Meer dan honderd mensen, waaronder burgemees ter B. W. Cazemier en diens vrouw, waren bij de opening van de tot saterdag 22 juli in dit wooncentrum plaatsvindende tentoon stelling van wandkleden en door mevrouw Mein gemaakte voorwerpen aanwezig. Ver spreid over hel hele gebouw hangen er zo'n zestig wandkleden en zijn er bijna evenveel potten, kruiken en dergelijke uitgestald. De tentoonstelling, die geopend werd door de heer Veldhuis, wethouder van de gemeente Wvmbritseradeel. is opgezet door de Stich ting Vrienden van Gaastmeer (in samenwer king met de Kulturele Ried), die in augustus in het ..eigen" dorpshuis de tentoonstelling „Het landschap van Gaastmeei houdt. Fo to Studio Ger Dijs). Hoewel de bijeenkomst, donderdagavond in het stadhuis van Sneek, hooguit twintig minuten duurde - en de leden van het algemeen bestuur van het recreatieschap »neeker Meer ook niet de indruk wekten daar al te rouwig om te zijn - slaagde de heer k. Tuinstra uit Sneek in dit korte tijdsbestek er toch in nog even flink zijn hart te luchten. Hij zei er zich ten zeerste over te hebben verwonderd dat het vrij kamperen op het Gro® Schareiland opnieuw aan de orde is gesteld door het rekreatiecentrum De otten en stichting Kolmeersland. ft „Ik ben gewoon woest als ik zie dat men toch weer opnieuw deze zaak aankaart. Eerst heeft men i De gemeente-politie van Sneek maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond half drie, proces-verbaal op tegen de 22-jarige Nijlander P. M.. omdat hij onder invloed van alkohol een auto bestuurde. M. reed toen hij gesnapt werd over de Parkstraat. geprobeerd het kamperen hier verboden te krijgen, dat is niet gelukt, toen wou men betaling, dat is ook niet gelukt, en nu begint men opnieuw te jengelen. Aldus een „balende" Tuinstra. die tot slot wilde we- en de toezicht- ten. hoe het dagelijks bestuur van het het Schareiland tijdens de Sneeker Meer zich nu heeft opgesteld ten _r j van het rekreatiecentrum De Pot ten en de stichting Kolmeersland. De Fryske Plankjesyl Foriening „Stean Bliuwe" houdt op zondag 9 juli een open dag bij het dagrekreatieterrein ..Indyk" aan het Heegermeer. Op die dag zullen van elf uur *s morgens tot vijf uur ‘s middags e.“n flink aantal planken en rubberpakken voor geïnteresseerden klaar liggen, wie met het winsurfen wil kennismaken, kan daar onder deskundige begeleiding rustig zijn gang gaan. W De heer B. W. Cazemier vond de reak- tie van Tuinstra nogal overhaast, aange zien konkrete plannen in de richting niet gemaakt zijn. Niettemin vond hij het best interessant enkele kanttekenin gen te plaatsen bij het gratis gebruik laten maken van diverse voorzieningen. „Neem bijvoorbeeld die mensen die overdag, via omwegen en zonder te betalen, gaan douchen en wassen. Hoe dat ondervangen moet worden is nog een open vraag, maar op de een of andere manier moet voor deze zaak een oplossing gevonden worden". I i -isebe rde allemaal tussen elf uur ’s a- ■>i<ls J twee uur ’s nachts. Ondermeer bij de w es (Dekamalaan). H. Hoekstra Vagetwrugge) en J. Hooijschuur (Zijlroe- •fc). Itl Skülplak (Troelstrakade), het .'nzinél en servicestation Zijlstra (Kanaal- <raat|.lKlassamarkt (le Oosterkade) en de .perkh|mschool (Johan Willem 'Frisos- raat) /werden eveneens door ruiten- i vandalen bezocht. Tevens werden in die nacht radio-antennes en spiegels van ge- j parkeerde auto’s in de Gajus Nautastraat I vernield. SNEEKER NIEUWSBLAD Eerder was het algemeen bestuur van het Recreatieschap stilzwijgend akkoord ge gaan met het voorstel om een jacht- en kampeerhaven nabij het Paviljoen Snee- r aan te leggen. Het plan, ont- betrekking tot het Groot Schareiland worpen door het ingenieursbureau Oranje- t een een stakaravanterrein met ongeveer vijftig beheerder op De Potten is gekomen standplaatsen, een jachthaven met een Iiau/Jk 12 21* Be o 2^4 «■iz-ua-rflé CVAnvaAM zl ZS 1* ZXMZ-I A«»z4 A llOrtlnn tcPn CCF1 FlOFldCTCl- vrijheid en de gastvrijheid van het Sneeker- twintig-tal kampeerplaatsen. alsmede de •ne- r opnieuw ter diskussie te stellen, nodige toiletakkommodatie. parkeer- en Waarom legt men zich niet gewoon neer bij groenvoorzieningen. De eerste fase is reeds een demokratisch genomen beslissing”, gerealiseerd, maar de bouw van een toilet- vroeg Tuinstra zich af. gebouw en de aanleg van de jacht- en kampeerhaven moeten nog worden uitge voerd. Een en ander is inmiddels uitbe steed. waardoor een geldlening van één via valse beschuldigingen miljoen gulden noodzakelijk is geworden. Volgens een voorzichtige schatting van bedriifsvoorlichter N. de Voogd zal dat niet eerder dan begin volgend jaar worden, tweede punt Reden is het tijdrovende werk rond het - plaatsen van apparatuur en machines. Overigens is het wel de bedoeling dat verschillende machines, zoals die nu in de fabriek in het Sperkhem worden gebruikt, overgebracht worden en dus in werking kunnen blijven. Over het geheel ■genomen, zo vertelde de heer De Voogd, is de huidige fabriek I echter aan het eind van technisch kunnen. Om de ontwikkeling op de voet te kunnen volgen (met name I win Het h.W.e .Ilüd ~S d.t«S ders op het Industrieterrein van Sneek. J Het zal wellicht weinig Snekers zaterdag zijn ontgaan dat „Auke en Cisca 25 jaar getrouwd” waren. In alle vroegte het duo in kwestie lag nog in de echtelijke sponde waren de vier dochters Saskia, Ellen, Yvonne en Moni que begonnen de voorgevel en zijkant van het zeilmakerij pand aan de Lemmerweg op te smukken. Bij de voordeur werd een fraai versierde ere boog geplaatst en de voorkant (zie de foto van Studio Ger Dijs) kreeg een kerstsfeerachtig karakter met serpentines, glittertjes en groen. Een span doek, toepasselijk in de vorm van een zeil, was niet vergeten. De heer en mevrouw Zandstra lieten het er op hun beurt ook niet bij zitten en gaven in de middaguren een receptie in De Koetslantaarn en staken s avonds, met een dikke honderd gasten aan boord, met rondvaartboot Toerist 3 van wal om een varend feestje op ,,de meer” te geven. .1 Z,„ --- Een opname van het „casco" van de nieuwe Koudijs Wouda-fabriek aan de Einstein- straat De staalkonstruktie. die dééls nog „ontmanteld" wordt, is gebouwd door machinefabriek A. Wijnveen uit Ede. Als aannemer treedt Friso Mei/erink Bouw b.v. j /MUI le en alsarchitekt heeft men het Buro i Timmer uil Groningen m de urm genomen. Koudijs Wouda Mengvoeders b.v. heeft naast Sneek ook vestigingen in 's Hertogen- BhHH ^O!ich e" he' Belgische Diest. Volgens een woordvoerder van deze jlrma overtreft de vraag momenteel het aanbod, waardoor men genoodzaakt is orders uit le besteden. y-.j. 4S (Foto Studio Ger Dijs). fors toe), was het zaak om te zien naar een betere, aangepaste akkommodatie. Een o..„. t om naar een andere plaats uit chan^eerd zijn andere afdelingen eisen te wijken, was het feit dat het pand - daarentegen weer r'~ inmiddels verkocht aan de gemeente - me personeel enigszins vertrouwd meer paste in de bebouwing. De Voogd: r „Omwonenden ondervinden hinder van het stuiven en I—. - inkomen". i. Later heeft Kolmeersland een schrijven ontvangen van de eigenaar van het Schareiland. de Marrekrite. die bezwaar maakte tegen het voornemen om kam- peergeld te heffen. Daarin stond dat het op het Groot Schareiland is toegestaan gedurende de nacht een tent te plaatsen en dat het tijdens de Sneekweek ooglui kend wordt toegestaan dat de tenten ook overdag mogen blijven staan. Het schap, overeenkomstig zijn doel stellingen. staat dit kamperen gratis toe. Dit strookt, zo werd gesteld, met de wens van het ministerie van CRM dat stelt, dat aangekochte oeverpercelen ten behoeve van de watersport ten algeme ne nutte zijn. Gekonkludeerd werd in dit epistel dat er geen reden was de huidige gedragslijn van het gratis kamperen te verlaten, of daarop kermeer tr f e. uitzondering te maken. De heer Tuin- woud b.v. uit Heerenveen omvat stru vermoedde echter dat „nu er een stakaravanterrein met nie <we beheerder op De Potten is gekomen standplaatsen, een jachthaven eei nieuwé mogelijkheid wordt gezien de honderdvijftig ligplaatsen, een leggen. Het plan, ont- i te wijken. in de bebouwing. De Voogd: i het lawaai, en daar kan ik

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1