Wethouder de Graaff opent maandag J.M.S. en Gaasterland in de clinch met belasting over BTW Kwalitatieve verbetering kleinschaligheid voorop in rekreatiebeleid van Sloten snekerWkoerier dieU J - - - namelijk gelezen dat dit konkoursnummer H van Verdronken vrouw nog niet gevonden De maandagmiddag op het Sneekermeer verdronken mevrouw J. T. M. van der Wall-van de Brugt (39) uit Geldrop is nog niet gevonden. De rijkspolitie te water groep Sneek is nog druk met de zoekaktie bezig. de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en IJLST oilli i i Ba| "T i Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. gggl en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD De gemeente Gaasterland gaat via de rechter in de clinch met de inspekteur van belastingen. Dit besluit nam de vroedschap dinsdag aan het slot van een vergadering, die in het teken stond van de afsluiting. In augustus komt de raad niet bijeen en op de eerste dinsdag van september zullen de nieuwe raadsleden worden geïn stalleerd. Vandaar dat burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra aan vier vertegenwoordigers van de Gaasterlandse gemeenschap een kado aan bood. >- t W pp ppj SNEEKER NIEUWSBLAD op een en een fotoboek reden waren dan ook twee onafhankelijke samen De bewindsman was overigens op de hoog te van het feit dat Sneek graag zo snel (vervolg zie pagina 15) Maandagmorgen om elf uur gaat in Sneek jongens- en meisjesstad offi cieel van start. De opening van deze twee weken durende happening zal worden verricht door wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff Nauta. De lei ding van J.M.S. heeft evenals voorgaande jaren weer een gevarieerd pro gramma opgesteld. Voor de jeugd gaan de festiviteiten reeds om negen uur van start. Nadat men enkele kenningsspelen heeft gedaan wordt het terrein versierd en de voorbereidingen voor de opening getroffen. De inwoners van de stad zullen ook dit jaar weer een krant en dagboek bijhouden. De jongens en meisjes kunnen dan later nog eens naslaan wat er in die veertien dagen in J.M.S. allemaal is gebeurd. DONDERDAG 6 JUL11978 133ste JAARGANG No. 53 Mede in verband met de budgettaire situa tie zal ik voorrang moeten verlenen aan het oplossen van knelpunten. Dit betekent, dat de aanleg van andere wegen, waar nog niet van kongestie sprake is, in een aantal gevallen moet worden vertraagd. De meeste knelpunten doen zich nu eenmaal voor op de wegen in en om de Randstad. Uit dit feit vloeit voort, dat in gebieden met een rus tiger verkeersafwikkeling enige bestaande plannen wat minder snel kunnen worden uitgevoerd, dan oorspronkelijk was voor zien”. KRAAN BIJNA DICHT Het is de vraag of Waterstaat daar wel zoveel heil in ziet. Uit de woorden van minister ir D. S. Tuijnman van Verkeer en „Sportief’ als de inspekteur is, wees hij in zijn verweerschrift op het feit dat de burgemeester in dit geval niet zomaar kan gaan procederen. Er staat wel in de ge meentewet dat de „burgemeester de ge meente vertegenwoordigt in en buiten rechten”, maar volgens artikel 177 wordt voor het voeren van een rechtsgeding een besluit van de raad vereist, waarna de burgemeester die i weer op zijn schouders krijgt. Om te voor komen dat de zaak geseponeerd zou wor den, besloot de raad toestemming te geven. Het verschil van mening gaat over f 960,35. Prinses opende Margriettunnel HWWU lOVUTWrilkLiD^ jLvtXM HUI BB OBUTMKBB Met het weghalen van een doek en een korte wandeling heeft Prinses Margriet gistermiddag de naar haar genoemde tunnel onder het naar haar genoemde kanaal geopend. Bovendien werd het wegvak Uitwellingerga-Snëek van de A7 hiermee in gebruik genomen, waardoor de voormalige Rijksweg 43 van de Afsluitdijk tot Heeren- veen vierbaans geworden is. Tal van belangstellenden juichten toen de letters van de naam zichtbaar werden. Ook onderweg, vanaf het Cultureel Centrum Amicitia tot aan de tunnel, stonden velen te zwaaien en te juichen voor Hare Koninklijke Hoogheid. Het festijn begon gistermorgen in de grote zaal van Amicitia. of eigenlijk daarbuiten, waar de tienjarige Rixt van der Veen uit Uitwellingerga prinses Margriet bloemen aanbood. In de hal van Amicitia werden een groot aantal notabelen aan haar voorgesteld. H. L. SIX MA BA RON VAN HEEMSTRA - eenden niet weg te krijgen - verlieten. In zijn toespraak wees burgemeester Van Heemstra met name op de rechtvaardigheid die in het werk der raadsleden een belangrijke rol dient te voorzieningen in grote eenheden. Alternatief één gaat wat dat laatste betreft Graag had men ook een nader onderzoek gehad naar de verhouding tussen water- toeristen en dagtoeristen in Sloten. De eerste kategorie blijft voor kortere of lan gere tijd in het stadje, de dagtoeristen. de naam zegt het al, één dag. Juist het kennen van de bezoekcijfers zou van belang kun nen zijn voor het afstemmen van het beleid. Sloten wil graag de suggestie onder steunen. dat in Balk een openlucht zwem bad gevestigd wordt. GRAVINNEWEG De eerste spreker in het theater was burgemeester Cazemier van Wymbrit- seradeel. Voor de wereld is het geen schok kend nieuws, dat er nu een tunnel onder het Margrietkanaal is aangelegd, maar' voor Friesland betekent dit wel de eerste „onderwaterweg”. zei hij onder meer. De heer Cazemier herinnerde aan de Gravin- neweg. die in vroeger tijden Friesland doorsneed en door bodemdalingen een ..onderwaterweg” is geworden. Ter plaatse van de tunnel wordt Uitwellingerga door de Gravinneweg gepasseerd. „Gunnum z’n brug”. de slogan die vorige jaren opgeld deed, kan nu worden veran derd in ..een tunnel... eindeloos", aldus de heer Cazemier. Er zijn nog wel knelpun ten, die Waterstaat aan werk kunnen hpl- pen. Deze dienst hoeft niet te gaan zoeken. ..Met alle bereidwilligheid kunnen wij vlot een lijstje aan de hand doen met andere knelpunten tussen land- en waterverkeer". De tunnel is niet alleen van belang voor de wegverbetering maar ook als ontsluiting van de provincie Friesland. „Dit zal mede stellig tot resultaat hebben, dat onze provincie minder als „randgebied" zal worden be schouwd; „randgebied" zo in de trant van „ver weg” en „Achtergebleven gebied”. Overigens bestaat er ook enige waardering voor Friesland, meende hij, maar dan als eksportgebied voor politici, ministers en on derwijzers, kortom voor de levering van „het meer denkend deel der natie", die moeten zorgen, dat in Den Haag, bij de Nederlandse Bank en onderwijsinstellingen alles goed reilt en zeilt”. STROP De PvdA-er hikte ook tegen de subsidie voor het konkours hippique in Rijs aan. Het kollege wilde 750 gulden voteren voor de rubriek „vierspannen tuigspannen. aangespannen voor een jachtwagen”. Overdiep vond het een gekke situatie, dat ook Hemelumer Oldeferd voor dezelfde rubriek dit bedrag beschikbaar gesteld had. Uit de uitleg van wethouder mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang (CDA) uit van het aansluiten bij de natuurlijke mogelijkheden en het verspreiden in kleine eenheden. Juist dat past bij het karakter van Zuid west-Friesland, een gebied dat door haar vele kleine dorpen en steden een zekere mate van kleinschaligheid kent. „Wanneer de keus voor kleinschaligheid in het gebied van Zuidwest-Friesland in zijn algemeenheid wordt onderschreven, is daardoor gewaarborgd, dat de ver schillende vormen van rekreatie goede wijze begeleid worden”. B en w gaan in de toelichting in op enkele punten uit de nota. Indertijd is kenbaar gemaakt aan de stuurgroep dat een wens van Sloten is dat er een passantenhaven komt. Daarbij wordt gedacht aan het land ten zuiden van de jachthaven. Het kollege mist dit plan in een bepaalde tabel, maar zou er wel voor willen pleiten de voorziening als nog in alternatief één op te nemen. Waterstaat viel te proeven dat voor Fries land de kraan bijna dicht is. nu dit projekt is afgerond. „Ik weet dat er vele verlangens leven in uw provincie. En zo’n bezoek van een minister is altijd een goede gelegen heid die verlangens te spuien. Maar ook ik heb nog wat op mijn hart. aansprakelijk, stelde burgemeester Van Heemstra. Door het bestemmingsplan, waardoor het sportveld in Bakhuizen kon worden gerealiseerd, is door de kooiker schade geleden. De man zou minder eenden hebben gevangen, recht op vei Prinses Margriet heeft de naar haar genoemde tunnel, en daarmee ook het wegvak Uitwellingerga-Sneek geopend. Dat gebeurde door de naam rechtsboven op de foto van Studio Ger Dijs te onthul len. De prinses staat samen met minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat achter het katheder. Links het korps „Con Spirito"met majorettes. Zoals gezegd stond de bijeenkomst van de vroedschap ook in het teken van het af scheid van een viertal raadsleden. De heren J. B. Coenders en J. Timmerman van het in de toekomst geen CDA zetten er na respektievelijk acht en „,i twaalf jaar een punt achter, terwijl de FNP-ers mevrouw W. T. Spoelstra- Postmus en de heer H. Prins na acht en op handen is, betreft een kollege, dat eerlijk toegaf geen verstand Brandenburg-Vogelzang (CDA) bleek van dit soort zaken te hebben. Om die overigens dat het twee rubrieken betrof. De gemeente is formeel en juridisch wel werd toegevoegd om te proberen de finan ciële strop van vorig jaar te kompenseren. De rekreatie-ondernemers van Gaaster land, die momenteel kampen met onderbe zetting, komen immers ook niet om scha- oHet devergoeding vragen. De raad zei uiteinde- Tgoeding werd dan ook niet "Ja met uitzondering van de heer bestreden, maar, zo zei burgemeester Overdiep. van Heemstra, „als je ziet dat de wilde eenden in Balk met geen mogelijkheid uit de vijvers zijn te verdrijven, hoeveel invloed zouden voetballers dan kunnen uitoefenen?” vertegenwoordiging De heer Zijlstra wilde wel akkoord gaan. -- maar dan moeten er i nieuwe eisen komen. Dat zou dan in°een overeenkomst moeten worden vastgelegd. Helemaal juist leek het kollege dat niet. Het is de vraag of dat juridisch bovendien drieënhalf jaar hun raadszetel definitief GEEN VERSTAND wel mogelijk is. maar voor dit be- „Foar my leit it bedrach fan ’e skea tusken stemmingsplan zag de heer Van Heemstra in boske blommen en dizze 18.000 goune”. Met deze uitspraak gaf de heer L. Zijlstra (CDA) aan, dat de schadeclaim Bakhuister eendekooiker S. de Hoop Mevrouw Van der Wall was samen met haar dochters Maria (15) en Alida (13) en haar zoon Wim (14) in een gehuurde ijzeren roeiboot met buitenboordmotor het meer opgegaan. De harde wind veroor zaakte echter zoveel golfslag, dat het boot je vol dreigde te lopen. Op dit moment bevond de familie, waar van de vader niet was meegevaren, maar zat te vissen, zich ruim honderd meter van de pier en besloot het bootje te verlaten, dat even later zonk. De dochters wisten al heel snel de wal te bereiken en sloegen alarm bij Pavil joen De Pier. Zoon Wim werd op het nippertje door de meisjes gered. Hij had nogal wat water binnengekregen en werd naar het Triotel in Leeuwarden over gebracht. Zijn toestand is op het ogenblik goed te noemen. De familie Van der Wall verbleef op het Küpersfintsje in Terhome. nog wel mogelijkheden. De enige socialist dinsdag in de raad, de heer G. H. Over- van de diep, keerde zich op grond van zijn twijfels sP®,en- Hij bood namens de gemeente een voor aan de juiste hoogte van het bedrag, zij het gebrandscilderd wapen en een fotoboek hem alles kon zijn. Dat gold ook voor het met bloedend hart, tegen het voorstel. aan- Het proces dat nu meningsverschil tussen Gaasterland en de belastingen over het betalen van b.t.w. over de rente, die kopers van wordt gebracht wanneer verschuldigde betalen. Gaasterland vindt dat dit een vergoeding is voor het te laat betalen; de inspekteur zegt dat die rente bij de koopsom van de grond hoort, en dus btw- plichtig. In het kader van dit plan wordt ook de suggestie kenbaar gemaakt, die eens door raadslid J. Th. de Vreeze (CDA) is gedaan, namelijk in het Slotermeer een schierei land aanleggen. Dit is ook van belang voor de wedstrijdzeilers, die het Slotermeer steeds meer gaan ontdekken. Het schierei land zou aan de „Sloter zijde” moeten komen en er zou een starttoren op kunnen verrijzen. Op grond van het feit dat Sloten vooreen kwalitatieve verbetering derrekreatie kiest, geeft het kollege van burgemeester en wethouders de voorkeur aan een bescheiden uitbreiding van de mogelijkheden. Dit stellen burgemeester en wethouders in de toelichting op een voorstel dat de raad vanavond zal behandelen. De beide andere alternatieven, genoemd in het Basis Rekreatieplan Zuidwest-Friesland wijst men af; het bevorderen vanwege die kwalitatieve instelling en de stabilisatie van „twee” vanwege de aanleg van nieuwe - De heer Tuijnman tijdens zijn speech voor de genodigden in A micitia.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1