J.M.S. voor de veertiende achtereenvolgende keer Giften moeten deel van onkosten dekken Wrevel over kermisdrukte van een passantenhaven SLOTEN achter het idee IJLST van en VRIJE SCHOOL FRIESLAND HEEFT ONDERDAK GEVONDEN 4 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEKV WYMBRITSERADEEL i SSte il f ZEILER GEDUPEERD c lQ Zeilboot slaat om, spullen verdwenen GESLAAGD ff Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. INSLUIPING en de Inbrekers aktief op industrieterrein SB».. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Staveren-Enkhuizen wederom afgelast o Auto bij Deersum uit bocht bestuurder (32) gedood Jongen rijdt in Heeg tegen geparkeerde wagen riEA WIARDA a 28 SNEEKER NIEUWSBLAD ..'X elders in dit blad te bespeuren. MAANDAG 10 JUL11978 133ste JAARGANG No. 54 Enkele leiders en leidsters van J.M.S. zetten de nieuwe kommandotent op. Ook veertien kleinere tenten krijgen op het ijsbaanterrein een plaats. De passantenhaven, waar het CDA positief tegenover staat, leidde nog wel tot enkele morgen school van 8.45 uur tot 11.45 uur. Hiermee wordt bereikt dat in die periode Aan de katholieke universiteit te Nijmegen slaagde voor het licentiaat-theologie de vroegere stadsgenoot W. Flapper. opnemen en verwerken. Het onderwijs heeft daardoor een sterk kunstzinnig en Zijn fraktiegenoot J. Th. de Vreeze kop pelde in een beschouwing, die in grote lijnen gelijk aan die van Brouwer was. een waarschuwing aan de plannen vast. ..Het moet geen haven met vaste ligplaat sen wordenstelde hij. Wat zijn schiereiland-idee betreft, de heer De Vreeze meende dat daar ook zwemvoor- zieningen getroffen konden worden. Me vrouw A. Swart-Spoelstra (CDA) maakte betalen? Kan het projekt kostendekkend worden uitgevoerd? Bovendien leek het uitspraak. Hij liet merken, dat hij dat punt parkeren eh. kamperen voor gezorgd. De kombinatie show en muziek is Ad vendo in de kategorie marswedstrijd van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade verkeerd bekomen. Of liever: de jury had er geen oog voor en wilde de moeilijkheidsgraad niet in haar be> oordeling laten meetellen. De Snekers vergaarden 97 punten, dertien minder dan de hoogste tot nu toe, de Sagene Band uit Spanje. Op het onderdeel show (zie foto) kwam Advendo te kort (148 punten) om Beatrix uit Hilversum, dat vorige week een totaal van 168 scoorde, van de bovenste plaats te kun nen verwijderen. Zelfs moest het Sne ker korps toestaan dat het Leeuwarder Pasveer, met 154 Vs punten, zich op de tweede plaats kon handhaven. Of dat zo blijft is nog maar de vraag. Alles hangt at van prestaties van nagenoeg professionele National Brassband of New Zealand en de massale Largo Band of Gold uit Amerika. Hoe het ging en toch anders had moeten verlopen is elders in dit blad te bespeuren. Voor de veertiende achtereenvolgende keer organiseert de „Commissie Vakantieont- spanning Jongens- en Meisjesstad Sneek" dit jaar J.M.S. In feite is het echter al veel eerder begonnen. In 1957 verschenen voor het eerst (door organisatoren eigenhandig van juten zakken gemaakte) tenten op het Ijsbaanterrein van Sneek. De tentenstad kreeg de toepasselijke naam „Linnendam” en was alleen toegankelijk voor jongens van tien tot veertien jaar. Dit was het gevolg van het feit dat „Linnendam" een idee was van de Commissie die de voetbaikompetitie tussen bedrijven in Sneek organiseerde. En voetbal was in die tijd, meer dan nu. typisch een spel voor jongens. In de daaropvolgende jaren werden echter ook de meisjes in het spel betrokken en werd de stad uitgebreid met „Jutestad". De aktiviteit werd in 1959 nog eens weer herhaald en toen werd het stil tot 1965. De oorzaak hiervan was dat men geen mensen kon vinden die de organisatie op zich wilde nemen. De Vrije School Leeuwarden heeft huisvesting. De gemeente Leeuwarden heeft de Stichting Vrije Scholen Friesland ruimte te huur aangeboden. Het gaat om enkele lokalen van de Emmanuel Murandschool in de gelijknamige straat in Leeuwarden. Op 14 augustus kan de Vrije School hierdoor de poorten openen van kleuterklas en eerste klas lagere school. De onderwijsinspektie heeft inmiddels toestemming gegeven de toegewe zen ruimte voor het desbetreffende onderwijs te gebruiken. Zaterdagmiddag werd op het buro van de gemeente-politie te Sneek door de beide Utrechtenaren P. A. van Doorn en T. M. B. Schouting aangifte gedaan van vermissing van lijfgoederen en andere persoonlijke bezittingen. Dit ter waarde van 1500.-. Zij voeren eerder op de dag in een gehuurde B.M.'er op het Sneekermeer en sloegen om. Hun spullen zonken toen naar de diepte. Overigens is niet bekend van wie de gehuurde boot eigendom is. Op diezelfde middag deed M. Doekhi aangifte van insluiping in zijn woning aan de Waling Dijkstrastraat. Hij en zijn vrouw waren anderhalve dag weg geweest. In die tijd moet de inbreker aktief zijn geweest. Ongeveer 1000.- en een aantal gouden sieraden werden meegenomen. Afremmen van de rekreatie in Zuidwest-Friesland leek Brouwer een moeilijke zaak. ..We kunnen geen bord jes met verboden toegang of vol plaat sen”. Van uitbreiding toonde hij zich ook geen voorstander. Dan wordt de druk te groot en daar is Sloten ook niet bij gebaat. Vandaar dat hij de voorkeur gaf aan stabiliseren. andere scholen. De schooltijden van kleu- en eerste lagere schoolklassen zijn van 8.45 uur tot 12.45 uur: alleen op dinsdagmiddag is er school van 13.30 uur tot 14.30 uur. In de wintermaanden van 1 De Amsterdammer Ph. N. J. Breedveld (26) kwam woensdagmiddag, toen hij te rugkeerde naar zijn zeilboot die afgemeerd lag aan de Zomerrakkade in Sneek. tot de ontdekking dat een waterdichte zak met allerlei waardevolle voorwerpen - tot een bedrag van ongeveer duizend gulden - verdwenen was. De zak bevatte ondermeer een portefeuille met 125.-. een girobe taalkaart. een polshorloge en een fototoe stel. later het kollege een kompliment voor de keurige oplossing van de overlast die de boeren ondervonden die wonen langs het pad, dat naar de huidige zwemplaats leidt. Zij had overigens haar twijfels aan een openluchtzwembad in Balk. Bij Sloten kon je altijd vrij schoon uit het water komen, maar bij Balk is dat beslist niet het geval. Daarom onthield ze liever haar steun aan een dergelijk initiatief. Het bleek dat me vrouw Swart niet juist geïnformeerd was. Balk wil namelijk geen zwembad in het Slotermeer. maar een echt open lucht bad. Toen ze dat hoorde, kon ze wel achter het plan staan. In de nacht van donderdag op vrijdag vond op het industrieterrein te Sneek een drietal inbraken plaats. Kogros. Holland-Telstar en Banket De Boer werden met een onge node visite vereerd. Bij De Boer werd een deur open gebroken, bij de andere twee bedrijven kwam men binnen door een uitzetraam te forceren. In de kantoorver- trekken werden afgesloten kasten en buro- laden open gebroken. In totaal werd onge veer 60.- ontvreemd, maar de totale braakschade bedraagt een veelvoud van dit bedrag. FINANCIËN Vanaf het eerste begin tot ver na het laatste uur van J.M.S. en de lijd daartussen stelt de organisatie bij alles wat ze doet de vraag: ..Wie zal dat betalen?" De kinderen alleen kunnen niet voor alles opdraaien. Voor twintig gulden per week per kind gaat dat ook moeilijk. In grote lijnen geldt voor J.M.S.-1978. die vanmorgen door wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta officieel werd geopend, hetzelfde als voor J.M.S.-I958 gold; de Sneker jeugd een leuke mogelijk heid tot vertier bieden. Maar tijden veran deren: meer en meer gezinnen trekken er in de weekenden en vakanties op uit. De TEGENSTANDER Een heel ander geluid liet De Jong (Ge meentebelangen) horen. Hij toonde zich een tegenstander van een passantenhaven. ..Dat lijkt mij een durabele zaak te wor den”. stelde hij verschillende malen na drukkelijk. (Volgens Koenen-Endepols praatte De Jong daarmee volledig in het straatje van het kollege: durabel betekent namelijk- duurzaam, maar wordt in de (Vervolg zie pagina 9) onder de Sneker Middenstand en „partiku- lieren" gehouden. Daarnaast is steeds een bijzondere geldaktie georganiseerd; een huis-aan-huis-kollekte. verloting, koekak- tie. Vorig jaar nog werden achttienhonderd van de tweeduizend voor dit doel bestemde ballpoints verkocht. Dit jaar wordt ge hongerd flesoperfèrs met opdruk aan de man te brengen. Men is echter ook altijd blij met giften in natura en de bazar in J.M.S. is ook niet meer weg te denken. Ondanks dit alles rest er toch nog een ..gat in de begroting": dit wordt gedicht met een subsidie van de gemeente. Vrijdagavond werd in verband met J.M.S. een grote kommandotent opgezet. Het is de trots van J.M.S.. alleen moet hij nog wel worden bekostigd. Men moet er achthonderd gulden voor neertellen, die alleen met behulp van giften kunnen worden betaald. Enkele jaren geleden heeft men ook al eens een geleende tent de lucht in zien gaan, maar deze was verzekerd en dat is met deze tent nu ook het geval. Wanneer het weer echter niet meezit, wat J.M.S. slechts een paar maal is overkomen, verhuist men met het hele boel tje naar de Sneker Sporthal of de Veemarkt- hal. filial De kosten van J.M.S.-1978 zijn echter al wel geschat op eenentwintigduizend gul den. het tekort moet voor een groot deel gedekt worden met opbrengsten uit giften. Jaarlijks wordt daartoe een inzamelaktie De jaarlijkse zeilrace van Staveren naar Fnkhuizen en terug is voor de tweede maal dit seizoen afgelast. De reden was dezelfde als begin juni, teveel wind. Het besluit om het evenement niet door te laten gaan, werd donderdagavond reeds genomen. Op die manier werd voorkomen dat de 22 m- ers en de Regenbogen de tocht naar Stave ren moesten ondernemen. Het is zo goed als zeker, dat er van dit evenement dit jaar niets meer komt. vlammend betoog tegen de kermis in Slo- vragen van die kant. Betekent het een ten. Het grote parkeerterrein was daarvoor verplicht afmeren in de haven? Moet Slo- volledig autovrij gemaakt. ..De Sleatmers ten zelf de aanleg of een deel ervan binne de kermis leaver kwyt dan ryk”. betalen? Kan het projekt kostendekkend aldus de heer Brouwer. Burgemeester H. t A. van Zwieten reageerde niet op die hem noodzakelijk dat er voor ruimte om te uitspraak. Hij liet merken, dat hij dat punt parkeren eh. kamperen voor gezorgd, niet aan de orde vond. Ca groep waar J.M.S. op doelt bestaat dan ook probeerd de resterende ballpointsen vijf- niet meer alleen uit kinderen die om de 1-11 n-- - één of andere reden de vakantie op eigen woonerf moeten doorbrengen. Het is nu de Sneker jeugd van iedere rang en stand in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar. Eind met hebben kommissieleden en leden van de (hoofd)leiding met ruim vijfen- twintighonderddestencilsdelagere scholenin Sneek bezocht. In de drie laatste klassen werd de kinderen in het kort iets over J.M.S. verteld. Het resultaat is dat zich nu al weer zo'n zeshonderd kinderen hebben opgegeven om twee weken in J.M.S. te vertoeven. Vrijdagavond is de 32-jarige zeeman C. J. van der Lans uit Sneek onder Deersum bij een ongeval gedood. Van der Lans vloog mét zijn auto uit de bocht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven. De auto had eerst twee bomen geraakt en was via de sloot in een weiland beland. Volgens de politie heeft Van der Lans te hard gereden, en daardoor de macht over het stuur verlo ren. In de nacht van zaterdag op zondag is in Heeg de 18-jarige IJ. de Vries tegen een stilstaande geparkeerde wagen gereden. Rond een uur of drie reed de jongen met z>jn bromfiets in plan ..Molenfinne” van de straat toen hij in verband met de slechte verlichting van de straat de auto niet opmerkte. Met een gebroken hand en een gebroken been werd de jongen naar het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek opge nomen. waar hij de volgende dag werd behandeld. Hiermee zijn de’vooruitzichten voor de eerste Vrije School in de provincie Fries land extra gunstig geworden. Zoals reeds bewegelijk karakter. Het gaat ervan uit dat eerder vermeld zijn twee leerkrachten aan- het kind springlevend is. gestqld. Vele ouders hebben hun. aanstel- Leerplan en lesrooster wijken nogal af van ling mogelijk gemaakt. Het initiatief tot oprichting van de Vrije terklas School Leeuwarden is een paar jaar gele den genomen. Georganiseerde voordrach ten over verschillende aspekten van het Vrije Schoolonderwijs trokken vele tiental- oktober tot 1 mei is er ook op zaterdag- len belangstellenden per avond. Een Open Dag in de Rijkspedagogische Akademie in april telde ruim 300 bezoekers. Een derge- de weekeinden het schoolritme zo min lijke belangstelling was voor het bestuur mogelijk verstoren. van de Stichting Vrije Scholen Friesland De Vrije School staat principieel open voor voldoende aanleiding om het initiatief tot elk kind, ongeacht de sociale klasse of oprichting van de Vrije School voort te groepering, levensbeschouwing of gods- zetten. Daarbij nam ook langzaamaan het dienstige overtuiging van de ouders. De aantal kleuters toe in de Vrije Kleuter- Vrije School Leeuwarden krijgt als de speelklas „De Kleine. Johannes” in de Lijsterstraat te Leeuwarden. Het Vrije Schoolonderwijs is gebaseerd op De raad van Sloten bleek zich vorige week aardig te kunnen verenigen met hoe het kollege van burgemeester en wethouders over de rekreatieproblematiek denkt. Zoals bekend koos het dagelijks bestuur van Frieslands kleinste stad voor stabilisering met kleinschaligheid als uitgangspunt. Dit alles in het kader van de inspraak op het basisrekreatieplan Zuidwest Friesland. Er werden wel enkele vraagtekens gezet bij het plan voor een passantenhaven. Met name de heer Tj. de Jong (gemeentebelangen) deed dat. Hij wilde die materie liever in een aparte vergadering behandeld zien en die toezegging kreeg hij. De heer H. Brouwer (CDA) koppelde aan zijn beschouwing over de rekreatie een meeste Vrije Scholen het karakter van een streekschool. Sommige kinderen komen van buiten Leeuwarden. Ouders zijn met richtlijnen van dr. Rudolf Steiner (1861- elkaar in overleg om onderling het vervoer 1925). grondlegger van de Anthroposofie. te regelen. Aan de ouders zal een financië- De leerstof sluit zo dacht mogelijk aan op Ie bijdrage worden gevraagd, omdat niet de ontwikkelingsfase van het kind. Het alle kosten van het Vrije Onderwijs gesub- moet daarbij deze leerstof niet alleen met sidieerd worden. Overigens mag geld, vol- het hoofd, maar ook met „handen en gens het bestuur, nooit een struikelblok voeten” en met „hart en ziel” kunnen zijn voor aanmelding bij de Vrije School. Bea Wiarda (Horror) iszondag in Nijmegen tijdens internationale atletiekwedstrijden derde geworden bij het discuswerpen. De flink uit de kluiten gewassen Oost-Duitse Droese werd eerste met een afstand van 65.66 (ze won ook het kogelstoten met 20^95) en tweede werd haar landgenote bebtne Engel, die tot 63.52 kwam. Bea •eld zich in dit wereldvermaarde gezel schap voortreffelijk staande met een worp van niet minder dan 54.78. Haar Neder landse tegenstreefster Ria Stallmann was kennelijk geïmponeerd door het Oost- Duitse geweld en had verstek laten gaan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1