■m Raadslid Rauwerderhem biedt ekskuus aan kW Doniawerstal komt in het geweer Bril af voor J.M.S. snekerWkoerier ai«vw*<ni A0rv*rnmBM4iD^ <Lvoo« huk m uturuKUi ■r ■I It de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van i I ast i Vakantieslachtoffers 5000,- boete voor huisarts uit Sloten 3 en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD VALSE HONDERTJES DUIKEN OPNIEUW OP - Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT gaasterland, SLOTEN, IJLjI RAUWERDERHEM e.o. SNEEKER NIEUWSBLAD valse sleutel meter diepgang. Zo zullen de veertien skütsjes zaterdag gereed liggen langs de kade van Halbertsma bv, wachtend op de sleepboten, die de schepen naar de start op de Wijde Ee gaan trekken. Een en ander vormt de ouverture van het Skütsjesi- len 1978. Duizenden zullen de verrichtingen van de schippers weer gaan vol gen. Maar de meeste belangstelling zal ongetwijfeld uitgaan naar Tjitte Brou wer. Zal hij er in slagen voor de vijfde maal in suksessie inde tuin van het Sne- ker stadhuis de blauwe kampioenswimpel in ontvangst te nemen? Over vijftien dagen weten we het. (Foto Studio Ger Dijs). gulden deze direkt aan een korte kon- trole te onderwerpen. „De stoomboot moet er in ieder geval ook langer dan twee uur liggen”. Naar verluidt zou de firma Krikke de grond nodig hebben vooreen projekt in DONDERDAG 13 JUL11978 133ste JAARGANG No. 55 ANTENNE-INRICHTING De raad bleek zeer tevreden over het onder zoek naar het oprichten van een centrale antenne-inrichting in Rauwerderhem. De :s-j De rechtbank van Leeuwarden heeft giste ren de Sloter huisarts A. A. W. T. veroor deeld tot vijfduizend gulden boete. Zoals bekend moest hij zich enige weken geleden verantwoorden voor het feit dat hij ten onrechte het ziekenfonds ongeveer vijfdui zend gulden teveel in rekening had ge bracht. T. verklaarde dat hij dit bedrag inmiddels heeft terug betaald en schreef zijn overtreding op rekening van slordig heid. De Sneker politie heeft enkele aangiften van diefstallen binnen gekregen, waarbij vakantiegangers gedupeerd raakten. Zo verdween uit het schip van de heer M. A. Elzinga in Sneek. de boot lag afgemeerd aan de Eerste Oosterkade. een twaalfvolts akku. De heer Elzinga ontdekte de diefstal toen hij op het punt stond met vakantie te gaan. Voordat Loco burgemeester mevrouw D. Y. W. de Graaft Nauta maandag morgen Jongens en Meisjesstad kon openen moest ze letterlijk onder een door de kinderen gemaakte boog gebukt gaan. Van inspanning zette ze hierbij haar bril van de neus. Toen ze de rij van kinderen was afgelopen be gaf ze zich naar de plaats waar de J.M.S. vlag moest worden gehezen. Op deze eerste dag van J.M.S. waren meer dan driehonderd kinderen aanwe zig. De officiële gebeurtenis vond plaats nadat mevrouw De Graaff en de voorzitter van de „Commissie vakantie ontspanning Jongens en Meisjes stad Sneek” de heer H. Fijlstra een openingswoord hadden gesproken. Bei de wezen erop hoe belangrijk het weer voor een evenement als J.S.M. is. Wat dit betreft heeft men tot nog toe echter niet mogen klagen. Mocht het weer omslaan, dan kunnen de aktiviteiten alsnog naar de Veemarkthal of de Sporthal worden verplaatst. Voor verder verslag over J.M.S. zie elders in deze editie. bieke meter zand te kunnen verkrijgen. Omgerekend komt dat neer op een oppervlak van 25 hektare en dat uit een meer van ongeveer 40 hektare. Een hele ingreep dus. genoeg gepresteerd de kettingen kapot te maken en door ruiten van de kerk heen te rijden”. De heer J. de Jong (PvdA) kwam in dit debat tussenbeiden en wees erop dat de raad zich op partikuliere grond begeeft wanneer men subsidie zou verlenen. De voorzitter was tevens van mening dat er geen duidelijke aansprakelijkheid bij de gemeente ligt. Ontgronding Koevorde tot VIJF METER dreigt Het stond 15 juni niet erg opvallend in de krant. „Gemeente Doniawerstal. Ontgron- dingsreglement Friesland. De burgemeester van Doniawerstal deelt hierbij mede dat ingaande 16 juni 1978 gedurende dertig dagen ter sekretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van het aannemersbedrijf Fa. Krikke. Leeuwarderstraatweg 100. Heeren- veen. om vergunning voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Langweer, sektie A. nrs. 4500 (ged.) en 4501 (ged.). zijnde een gedeelte van het Koevordermeer. Belangstellenden etc. dan was in geval van het kerkplein ook niet te bewijzen of uitsluitend bezoekers uit Rauwerderhem de schade hebben aange richt. ..Wanneer we gaan subsidëren is het hek van de dam". De heer v. Steen pleitte echter wel voor parkeerruimte bij „De Twee Gemeenten". Het oordeel van de voorzitter dat ze het voor de auto’s dan ook beter af hadden moeten sluiten ging er bij de KVP-er niet in. „Ze hebben het vaak x-/ - N - De heer L. Krips (FNP) heeft tijdens de raadsvergadering van Rauwerderhem dinsdag avond zijn ekskuses gemaakt in verband met zijn uitlatingen betreffende het voorbereidingsbesluit van Sijbrandaburen. Krips vond dat hij verschillende mensen toch wel „te na” was gekomen. „De diskussie was voor een openbare vergadering wat uit de hand gelopen en dat had niet gemoeten”, aldus de FNP-er. 7t'“' ONDIEP Het ontgronden van een deel van de Koe- vorder betekent een belangrijke ingreep. Momenteel is het meer een ideaal rekrea- tiegebied. Zoals bekend wordt het door sneden door het Prinses Margrietkanaal. maar buiten die vaargeul is het bijzonder ondiep. Jonge kinderen kunnen er veilig spelevaren. Op enkele plaatsen kunnen schepen met meer dan zeventig centimeter diepgang niet eens varen. De Almanak voor watertoerisme van de ANWB is nog Sneek. Hij zou de Koevorder tot vijf voorzichtiger: die spreekt van een halve meter onder het wateroppervlak willen meter diepgang. afromen om in totaal één miljoen ku- (Vervolg zie pagina 33) LAWINE Er is al eens eerder met dit bijltje gehakt. Volgens de heer S. van Keimpema, één van de boeren die land aan de Koevorder hebben, is een jaar of drie geleden een soortgelijk verzoek bij de provincie inge diend. Er kwam ook toen een lawine aan bezwaren bij b. en w. van Doniawerstal binnen en via die weg op tafel bij gedepu teerde staten. Gevolg? ..We hebben er nooit meer wat van gehoord”. De heer H. D. van Loon uit Keulen (Duitsland) had zijn auto op het Martini- plein geparkeerd. Toen hij van een kort winkelbezoek terugkeerde, bleek uit de kofferbak een film kamera, een fototoestel en toiletartiklelen verdwenen te zijn met een waarde van ongeveer 1300 gulden. De bak is vermoedelijk met een valse sleutel open gemaakt. Het stichten van een nieuwe school in 1980 in Terzool leek zowel De Jong als Krips een plan waarop men teveel vooruit loopt. De burgemeester was echter van mening dat de raad vooral in dit soort gevallen vooruit moet kijken. „Je moet bouwen aan de toekomst”. Nadat hij dit duidelijk had weten te maken openbaarde hij tevens dat men met de aanbesteding voor parkeer ruimte in irnsum bezig was geweest. De heer v. Steen vroeg voor Irnsum. bij een voormalige garage, aanlegplaatsen voor boten. De burgemeester verzekerde dat het Jong zei „er vlak voor te zijn", vooral in de tegen Sinterklaastijd wel geregeld zou zijn, nieuwbouwwijken leek hem dit een uit komst. Vanaf een aanhangwagentje van de perso nenauto van mevrouw Kamstra-Tjalsma uit Oosterlittens werd een koffer gestolen. Dat gebeurde toen de auto in Sneek aan de Singel geparkeerd stond en mevrouw Kamstra in het voertuig wachtte tot haar zoon van een booodschapje terugkwam. De koffer bevatte een deel van haar garde- robbe en een portemonnee met zeshonderd gulden. In afwezigheid van raadslid S. Tuttel en H. R. Schaap zette de raad zich na het afleggen van deze verklaring, zoals de heer Krips het noemde, aan de volgende punten op de agenda. Het langdurigst gediskus- steerd werd er over de affaire van het herstel van het kerkplein van de rooms katholieke kerk in Irnsum. Het kerkbestuur had zich al eens eerder plein voor subsidie tot de raad gewend, maar toen werd er afwijzend over beschikt. De kosten aan het plein alsmede die van het aanbrengen van de beplanting bedragen ruim zesentwintigduizend gulden. Ook nu echter kon men niet tot een voor het kerkbestuur gunstige uitspraak komen, al thans gedeeltelijk niet. Waarschijnlijk om dat de heer A. C. G. van Steen (KVP) nogal op de zaak doorging, zou men wel iets aan de beplantimg bij de kerk kunnen gaan doen. De heer v. Steen was van mening dat het kerkbestuur ook voor de schade aan het kerkplein „die voornamelijk door bezoe kers aan De Twee Gemeenten is veroor zaakt" in aanmerking komt. „Dit mag de gemeente niet zo maar naast zich neerleg- f gen. Burgemeester J. van der Meer was echter van mening dat er meerdere kerken problemen hebben met het onderhoud, en Diskussie voor openbare ver gadering uit de hand gelopen De verdere tekst spreekt voor zichzelf. Er kunnen bezwaarschriften voor die en die datum worden ingediend. Wel. ze hebben in Langweer beslist reakties gehad en zul len ze morgen bovendien nog krijgen, want dan loopt de termijn af. Want in het hoofddorp van Doniawerstal heeft men Waar zou Krikke die grond in Sneek kwijt niet stilgezeten. Lijsten waarop een hand- kunnen? Informatie bij de gemeentevoor- tekening kon worden gezet, hebben gecir- lichtingsdienst leert dat de enige plaats die kuleerd. bezwaarschriften zijn opgesteld en In Sneek en Grouw doken gisteren twee valse biljetten van honderd gulden op. In Sneek werd het „briefje” bespeurd bij een kontrole van Kingma’s Bank. In Grouw ontdekte een winkelier het valse bankbiljet. De valse hondertjes mogen dan inderdaad bedriegelijk veel op de echte lijken, er zijn toch ook duidelijke verschillen. Zo is daar’ het totaal ontbreken van het watermerk, de vaagheid van de cirkeltjes rond cijfer 1. het zwaar weergeven van de lijntjes boven de naam Michiel Adriaanszn De Ruyter en het niet voldoende doorlopen van de lijn tjes daarboven die een soort t.v.-schermpje vormen. De politie geeft, nu zich overal zoveel vreemdelingen bevinden, de raad bij ontvangst van biljetten van honderd Waar zou Krikke die grond in Sneek kwijt kunnen? Informatie bij de gemeentevoor- L J:; daarvoor in aanmerking komt het uitbrei- tijdens vergaderingen stond het punt Koe- dingsplan Duinterpen zou zijn. Maar... vordermeer op de agenda. het bouwrijp maken van dit gebied tegeno ver de Lemmerwegwijk-oost is nog niet gegund.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1