'Sje Gemeenten werken meer samen snekerWkoerier bibvwmm urammiMAtZ I van Kollege Wymbritseradeel blijft bij afwijzing bouwvergunningen de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en I Na uitwijkmanoeuvre in sloot: man gewond Na aanrijding in Jutrijp gevlucht: in Heerenveen door de politie opgepakt Jongen springt van een heftruck en breekt been Italianen uit Sneek trachten tevergeefs in Hengelo valse biljetten te slijten FIERLJEPZEGE VOOR GEWONDE HOLKEMA O fiilli O Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN. IJ Ld I RAUWERDERHEM e.o. 5 5 en de i gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 7 7 1 een ^<5 1 SNEEKER NIEUWSBLAD Eerste beroepskrachten tonen snelle ontwikkeling ZW-hoek regelingen getroffen om bepaalde taken gezamenlijk te behartigen. Onder een dreigende hemel ging zaterdagmiddag het jaarlijkse elf- daagse skütsjetreffen weer van start. De weergoden hielden zich evenwel goed. Een uitbarsting zou ook mis staan hebben, immers de sombere wolken boven het skütsjecircus zijn na de instelling van de kommissie van wijze mannen, grotendeels wegge trokken Er kan nu weer gevaren wor den zonder ballast. Volgend jaarzien we wel weer verder. Tjitte Brouwer was wederom de grote man, de kam pioen van '74. '75, '76 en '77, liet de volgers voortdurend het achterste van zijn „Gerben van Manen” zien. Maar, het aantal kapers op de Blauwe Wimpel-kust is uitgebreid met zeker twee, debutant Lammert Zwaga op het Langweerder skütsje en de sterk zeilende Siete Meeter. En dat moest Jan van Akker ondervinden Hoe? Zie daarvoor elders in dit num mer. (Foto Studio Ger Dijs). Burgemeester en wethouders tan Wymbrit seradeel hebben besloten bij hun afwijzing van een bouwvergunning aan de heren J. Martens in Oudega en S. Wiersma in Nijland te blijven. Beiden hadden bij de raad beroep aangetekend tegen deze afwij zing. B. en w. stellen de raad nu voor om zich achter haar beslissing op te stellen. MAANDAG 17 JUL11978 133ste JAARGANG No. 56 er al veel uit het overleg voortgekomen. Uit de bevoegdheid om te stimuleren en te koördineren zijn verschillende onderzoe ken voortgevloeid, waarmee de gemeenten dan weer verder uit de voeten konden. Ook werden, waar nodig, akties gevoerd, zoals tweemaal voor het behoud van de enige spoorlijn in de Zuidwesthoek. Daaraan wordt toegevoegd, dat de kap zich niet leent voor het maken van een groot aantal slaapkamers, zoals de heer Marlens zich dat voorstek. De PFS geeft aan dat het beter zou zijn wanneer de uitbreiding wordt gezocht in een aanbouw aan de tuinzijde op de begane grond Dat wil de eigenaar evenwel niet. Voor het voorbereidende- en het uit voerende werk werden ambtenaren van de Sneker sekretarie ingeschakeld. Zo was het algemeen sekretariaat al jaren ondergebracht bij het buro Algemene Zaken. De situatie is inmiddels echter toegegroeid naar het aantrekken van een fulltime medewerker. L. reed richting irnsum toen hij dacht een frontale botsing te moeten ver- mijden. Hij stuurde zijn wagen naar de rechter kant van de weg. met de be doeling om hier tot stilstand te komen, maar in deze poging slipte de wagen onder hem vandaan. Uit de slip sloeg de wagen twee maal over de kop en kwam deze aan de linkerkant van de weg tot stilstand. L. werd al gauw uit zijn wagen gehaald en naar het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek vervoerd. Zaterdagmiddag omstreeks tien over drie is de 30-jarige G.A.F.L. uit Irnsum met zijn personenwagen op de Bütlans- wei. de weg vlak onder zijn woonplaats, in de sloot terecht gekomen. Het onge luk gebeurde nadat L. was uitgeweken voor een tegenligger. Waarschijnlijk was deze uitwijkmanoeuvre niet nood zakelijk. want de bestuurder van de tegemoet komende wagen zag geen re den om te stoppen, of heeft zelfs hele maal niets van het ongeval gemerkt. Bertus Holkema uit Sneek is donderdag avond in Uitwellingerga winnaar geworden van de zogeheten fierljepperij voor regiona len. Al bij zijn eerste poging kwam hij tot de zegevierende sprong van 10.45 m. Aan een tweede sprong kwam de robuuste PTT'er overigens niet meer toe. want bij zijn afsprong zwiepte het uiteinde van de pols in zijn gezicht, hetgeen hem op een verfromfaaide neus en een viertal krammen kwam te staan. Bij de gemeentepolitie te Sneek zijn drie valse bankbiljetten van honderd gulden afgegeven. Ook in enkele omlig gende plaatsen bleken valse hondertjes uitgegeven. De drie in Sneek woonachtige Italianen F.P. (27). E.S. (26) en C.D. (22) zijn donderdag door de gemeentepolitie van N'ijverdal aangehouden na een mislukte poging een vals bankbiljet van honderd DM uit te geven. In 1969 werd door de gemeenten in de Zuidwesthoek van Friesland een gemeen schappelijke regeling Zuidwest-Friesland getroffen, die zich niet beperkt tot één onderdeel, maar waar verschillende zaken, die om een gezamenlijke aanpak vroegen, aan de orde konden worden gesteld. Aan vankelijk ging het om het voeren van overleg, het bespreken van gemeen schappelijke problemen. Dat overleg bleek zo goed te werken, dat de wens opkwam de regeling een zwaarder karakter te geven, in die zin dat het samenwerkingsverband Bij een ongeval, vrijdagmiddag in de buurt van de nieuwe ATS aan de Alexanderstraat in Sneek. liep de 14-jarige Frans Brinkman een rechterbeenbreuk op. De jongen zat achter op een heftruck, bestuurd door E. de B.. eveneens uit Sneek. waarmee een vrachtwagen werd gelost. Toen de heftruck tot stilstand werd gebracht, sprong Frans er af. waarop door het rond liggende wegdek de heftruck iets achteruit rolde en hem onzacht raakte. Met de gemeentelijke am bulance is hij naar het Sint Antonius Ziekenhuis vervoerd. De gemeentelijke taken zijn de laatste tientallen jaren in aantal en omvang sterk toegenomen. Daarnaast hebben allerlei faktoren ertoe geleid dat de situatie, waarin elke gemeente onafhankelijk van elkaar te werk ging, definitief tot het verleden behoort. Rekening houden met elkaar en in vele gevallen onderlinge samenwerking zijn noodzakelijk geworden. Op verschillende gebieden hebben de gemeenten onderling naast de rol van overlegstruktuur ook zelf de behartiging van bepaalde zaken ter hand kon nemen. De bepaling werd opgenomen dat Zuidwest Friesland datgene doet, wat de gemeenten bij eensluidend besluit daar aan opdragen. Zo kwam onder andere de weg vrij om een regionaal hulpverle- ningssysteem bij rampen op te bouwen. Zo is een basis-rekreatie plan aan het ont staan. waarin de gemeenten proberen sa men aan te geven waar het de rekreatie in de Friese Zuidwesthoek heen moet. Behalve deze konkreet opgedragen taken is Vrijdag 27 juli krijgt een en ander een - vervolg met de wedstrijd rond de be kende Rinke Beker welke eveneens op de schans van Uitwellingerga zal plaats vinden. Titelhouder is de Sneker Fol- kert Kuipers, die vorig jaar de magische dertien metergrens overschreed. Zater dag organiseert het plaatselijk komité in samenwerking met de Fryske Ljeppers Boun wedstrijden voor ..licentiehou ders". Dan zullen ook de talentvolle topklassers aan het werk te zien zijn. Minder geschonden maar ook minder ver kwamen Tjirk Rypkema (Uitwellingerga) en de Sneker Rein Reinsma uit de strijd Zij realiseerden sprongen van achtereen volgens 10.25 en 10.14. waarmee ze respek- tievelijk tweede en derde werden. Aan deze Ijepperij namen ruim tw intig liefheb bers deel, waaronder een drietal dames. SAMENWERKING Zuidwest Friesland heeft een algemeen bestuur. Daarin zitten vertegenwoordigers van de aangesloten gemeentebesturen. Momenteel zijn dat; Bolsward. Doniawer- stal. Gaasterland. Haskerland. Hemelumer Oldeferd. Hennaarderadeel. Hindeloopen. Lemsterland. Sloten. Sneek. Staveren. Wymbritseradeel. Wonseradeel. Workum en IJlst. In verband met de vrij nauwe verbondenheid van Zuidwest-Frisland en de welzijnsstichting Sudergoa is ook deze stichting in het bestuur vertegenwoordigd. Uit dat algemeen bestuur is een dagelijks bestuur gekozen.De twee besturen hebben dezelfde voorzitter. De taken zijn over het algemeen net als bij de gemeente verdeeld. Wat in de gemeente aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd gaat in Zuidwest Friesland naar het algemeen bestuur. Zou het op gemeentelijk terrein een zaak zijn voor burgemeester en wethouders dan komt de materie bij het dagelijks bestuur op tafel en wanneer het gemeentelijk de burgemeester aan zou gaan komt bij Zuidwest-Friesland de voorzitter in beeld. Het begon bij een van de meest in het oog springende aktiviteiten. namelijk de regio nale hulpverlening. Er kwam op dat punt een erkenning van de minister en die erkenning betekende dat er een subsidie- pot openging. Met dat geld kon de alarme ring in eigen beheer opgezet worden door een vijftal centralisten in dienst te nemen. Deze, de heren W. B. van Moorst. D. Overeem. G. Priem. G. A. Roskam en B. Scherenburg zijn inmiddels in funktie. Tot nog toe werd dankbaar gebruik gemaakt van de dag en nacht bemande meldkamer (Vervolg zie pagina 3) De Nijlander Wiersma wil een bouwkapel aan de achterzijde van het pand Smidstritte 7 zetten en die uitbouw zou geplaatst moeten worden op de bouwplaat. Ook hier had de PFS bezwaren tegen. Een en ander zou namelijk uit de toon vallen ten opzich te van een reeds aanwezige dakkapel bij de buurman. In beide gevallen had de Provinciale Friese Schoonheidskommissie een negatief advies uitgebracht. De heer Martens Wilde een topgevel aan zijn pand De Wearen 38 laten maken. De PFS vindt deze woning echter een gaaf gebleven voorbeeld van oor spronkelijke bebouwing, waarvan de schild kap voor een zeer groot gedeelte de karakteristiek bepaalt. Het maken van een zadeldak, aldus de schoonheidskommissie. zou een ontluistering en achteruitgang van de waarde van het pand betekenen. De 24-jarige A.J.B. uit Appelscha, die zich zaterdagmorgen schuldig maakte aan een aanrijding op de kruising Rijksweg Witte Jofferswei in 'Jutrijp. is er na zijn over treding vandoor gegaan. In Heerenveen wist de politie de man in de kraag te grijpen. B. had komende vanaf de ruilver- kavelingsweg. aan de op de Rijksweg rij dende familie N. Wiersma geen voorrang verleend. Het gevolg was een frontale botsing, waarbij de familie Wiersma op de kop tot stilstand kwam. Wonder boven wonder had geen van de familieleden, waaronder ook een baby, verwondingen opgelopen. B. echter was van de klap zo geschrokken, dat hij de benen nam en zich >n een huis schuil hield. Toen men hem daar echter weg wilde halen ging hij weer op de loop en pikte onderweg een auto van Het gemeentebestuur van Wymbritseradeel heeft de heer Wiersma meegedeeld dat wel toestemming zou worden verleend wanneer overeenkomstig de dakkapel van de buur man zou worden gebouwd. Daar wenst de heer Wiersma niet op in te gaan en dus heeft hij bezwaar bij de raad aangetekend. De raad zal beide beroepssehriften op acht au gustus behandelen. Bij een benzinestation tussen Kampen en Zwolle was de truc gelukt, maar in Nijver- dal liep het trio tegen de lamp. Naast een viertal valse biljetten dat zij op het mo ment van aanhouding in bezit hadden, vond de Sneker politie in de woning van P. nog zes inferieure bankbiljetten. De politie te Hellendoom/Nijverdal zoekt uit of de heren alle drie bij het misdrijf zijn betrok ken. of dat het in hoöfdzaak op rekening van P. kan worden gezet. De herkomst van de valse briefjes is nog niet bekend. Het drietal is ingesloten en zal worden voorge leid voor de officier van justitie. 7 - - «Ss» "r.r «ipvnooi inibaudier uit Bakhuizen mee. De eigenaar van deze rijschool was op de plaats van het ongeval gestopt om hulp te verlenen. B. ging er als de wind vandoor en werd zoals gezegd later aangehouden. Met zijn overtreding kon hij echter tevens nog worden beticht van diefstal, de aanhang wagen die hij achter zijn wagen Had gekop peld bleek namelijk gestolen te zijn.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1