VOORSTEL DINSDAG IN DE RAADÏ Jachthaventje voor Ulsters achter oostelijke Dij gracht Feiken laat zich op ’t KLIF door Vlot simpel inpakken Stopt snekerMkoerier amwwa umtntxrmvAD^ aim ia caunaua ■L en Sïi Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van IU I Man bij kopen van ijs van fotoapparatuur bestolen - - Sneker brandweer had schoorsteenbrand erg snel onder kontrole en de Nieuwe assistent werkgroep Met ingang van 17 juli is de heer J. Leunis uit Kollum bij de gemeente Sneek be noemd tot assistent voor de ..werkgroep werkloosheid". Deze werkgroep onder zoekt de mogelijkheden om de werkloos heid te bestrijden en adviseert hierover aan het gemeentebestuur. Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Kongres wijs op weg Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ L3I RAUWERDERHEM e.o. lllWmag- TT AA I#* - SNEEKER NIEUWSBLAD twintig jaar. beeld) (Vervolg zie pagina II) DONDERDAG 20 JUL11978 133ste JAARGANG No. 57 De taktikus uit Wanneperveen bracht gis teravond de bij Oudemirdum plaats- Op het Grootzand in Sneek was het gisteravond lachen, gieren en brul len geblazen tijdens de gekostu meerde kayakwedstrijden. Dertien paren streden hard om als eerste te finishen, maar voor enkelen pakte dit echter helemaal verkeerd uit. Zo gin gen bijvoorbeeld Geeske en Geert Schurer halverwege de baan te wa ter. De tegenstanders peddelden rustig verder om aan het eind als eerste, en droog, te finishen, maar een van hen, Sonja van der Werf, verloor bij de opstap haar evenwicht en duikelde eveneens in het niet al te schone water. De fotograaf van Studio Ger Dijs schoot een plaatje waarop deelnemers zich nog droog wisten te houden. Wat de kopgroep in die eindfase wel lukte, kon de eerste groep vluchters niet voor elkaar krijgen. Wicher Vlot was er samen met Feiken. Ebel Keizer en Domien i.olke- ma al na een paar kilometer vandoor ge gaan. maar de samenwerking was niet vol doende om een beslissende voorsprong te kunnen opbouwen. Ook al omdat Keizer bij een valpartij zodanig aan zijn elleboog Hoewel Wilfred Nagel uit Edam het afgelopen weekeinde op het Snee Ikermeer een forse voorsprong had genomen in de strijd om het open Nederlands kampioenschap in de Sternklasse, moest hij er maandag en dinsdag nog flink aan trekken om zijn titel veilig te stellen. Hij had wat pech, kampte met zenuwen en had het weer niet mee (weinig wind). In de laatste race bezette hij een acht ste plaats en dat bleek toch nog juist voldoende om zich kampioen te mo gen noemen. Op de tweede plaats in de eindstand werd beslag gelegd door de gebroeders Hoeksma uit Joure. Op de foto het kampioens team Wilfred Nagel en zijn fokkenis te Lisa Groenewoud. Daarnaast Sybrand en Tjalling Hoeksma. Stuur man Tjalling in donkere kleding. (Zie verder pagina 9). Q S o 1 X e o Het is de bedoeling, dat de boten van de Ulster ingezetenen in de toekomst lig plaats krijgen in de jachthaven om de kaden in Ulst zoveel mogelijk vrij te krijgen voor passanten. Wat de financiering betreft: de grond- kosten (113.280 gulden) kunnen in vijftig jaar afgeschreven worden en de aanleg- heid tot klein onderhoud wordt geschapen, en dat het haventje dicht bij de kern van de stad ligt zodat het gemakkelijk bereikbaar is en aan de wens van gedeputeerde staten tegemoet wordt gekomen. ..Ach. het heeft toch zo weinig zin om te protesteren", was het antwoord van de aanvankelijk flink ontstemde Veendammer Jan Feiken. nadat hij kort tevoren door de van origine minder sterke sprinter Wicher Vlot op een inkorrekte wijze van de eindze ge was afgehouden. Door de initiatiefgroep Wijs op weg wordt op 6. 7 en 8 oktober a.s. in Helmond een kongres georganiseerd over het onderwerp hoe openbaar vervoer en langzaam verkeer in ons land kunnen worden bevorderd. Dit gebeurt naar deelonderwerpen zoals fiets routes. woonerven, buurtbussen en vrije tram- en busbanen. De mogelijkheid voor de aanleg van een jachthaventje nabij het centrum van Ulst doet zich nu voor op het terrein tussen de openbare school ..De Kogge" en de Oostelijke Dijgracht. In deze omgeving moeten ook de Rood- hernbedrijfsterreinen worden opgehoogd zodat de bij de aanleg van de jachthaven vrijkomende grond (ongeveer vijfduizend kub) mooi gebruikt kan w orden voor het in orde maken van het industrieterrein. Uiter aard drukt die manier van werken op de aanlegkosten van de jachthaven. Burge meester en wethouders zeggen daarvan in het voorstel: ..Zónder deze bijdrage zou de huur per ligplaats dusdanig hoog worden, dat de aanleg niet verantwoord zou zijn". VELE VOORDELEN Ue aanleg van het Ulster jachthaventje tussen ..De Kogge" en de Oostelijke Dij- firacht in plan De Rat biedt vele voordelen, aldus het kollege; het haventje staat in rechtstreekse verbinding met De Geeuw en men kan via de Dijgracht ook naar Osinga- huizen en De Brekken varen. Ook het feit. at het genoemde terrein niet bebouwd mag |WOI^en P'e** voor tie aanleg van (bijvoor- “,J) een jachthaven ter plekke. Voordeel is verder, dat het haventje komt te liggen bij het reeds aangelegd parkeer terrein van het sportkompleks. Als argu menten voor het plan worden verder aangevoerd, dat in de nabijheid een twee- a jachtwerfjes zijn waardoor de mogelijk- kosten 147.500) in vijf en twintig jaar. De jaarlijkse lasten zullen daardoor onge veer 17.300 bedragen. Met dat laatste rekening houdend zal de huur per ligplaats gemiddeld 450.- per jaar bedragen. Uiter aard dienen verschillende tarieven gehan teerd worden, al naar gelang de grootte van de boot. Aan de raad wordt voorgesteld een legaat van 10.000 te aanvaarden en verder een krediet beschikbaar te stellen van ƒ260.780. Als de gemeenteraad er komende dinsdagavond mee akkoord gaat, dan krijgt Ulst straks een jachthaventje in het bestemmingsplan De Rat. dat uitsluitend bestemd zal zijn voor ingezetenen van de eigen gemeente. Het plan omvat ongeveer vier en veertig ligplaatsen voor boten van verschillende type en formaat. Bovendien komt er een trailerhelling en worden er een drietal parkeerplaatsen aangelegd waar men (tijdelijk) de wagen kan parkeren voor het uit- en inladen van bagage. De totale kosten komen on teeen de 280.000. H K I SM» S W De Sneker brandweer had er gisteravond weinig moeite mee de schoorsteenbrand bij de fam. Schweigmann in de 3e Woudstraat onder kontrole te krijgen. De door over buurman Vlasman gewaarschuwde spuit gasten waren bijzonder snel ter plaatse en konstateerden dat de nieuwe open haard nog niet optimaal funktioneerde. In IJlst kampt men al enige jaren met een tekort aan vaste ligplaatsen. De laatste tijd is dit probleem alleen maar vergroot om dat de stad zich sterk uitbreid. In 1974 is reeds getracht een jachthaven aan te leggen in het plan Het Zouw. maar gedeputeerde staten hebben toen goedkeuring aan dat idee onthouden. Wel lieten de provinciale bestuurders doorschemeren, dat men wel wilde meewerken aan het kreëren van een aantal vaste ligplaatsen voor de Ulster be volking. maar dan in de direkte nabijheid van de stad. grijpende elfde aflevering van de Ronde van ‘t Klif op zijn naam door een lange sprint aan te gaan en in het laatste stuk zijn rechte lijn te verlaten en aldus een heftig tegensputterende Feiken in een kansloze positie richting dranghekken te manoeu vreren. De Groninger stak een protesteren de arm in de lucht, maar kwam later, zoals gezegd, terug op zijn besluit een klacht in te dienen. Dit voorvalletje buiten beschouwing gela ten. viel er tijdens deze ronde, door de renners zwaar maar toch interessant be vonden - er is een klein ..colletje" in opgenomen -. van weinig spektakulair koersen te genieten. Halverwege ontglipten Tiemen Zijlstra. Wicher Vlot. Sybolt Grei- danus (sterk terugkomend na aan het begin van het seizoen een sleutelbeen te hebben gebroken). Jan Feiken en Peter Noij sim pel aan de aandacht van het peloton. De verwachte reaktie bleef erg lang uit en toen men dan wel tempo maakte was dat ook even snel weer verdwenen. Terwijl hij voor zijn gezin op het Schaapmarktplein in Sneek ijsjes kocht, is maandagmiddag een tas met foto apparatuur van de heer W. H. Schwebig uit Heiligenhaus (Dtsl.) gestolen. Alhoewel zijn vrouw en twee kinderen naast hem stonden wist toch nog iemand de tas. die hij voor het gemak naast zich op de grond had gezet, bij hem vandaan te grissen. Naast een fototoestel zat er in de tas ook nog een telelens, beide van het merk Minalta. De apparatuur heeft een waarde van duizend gulden. Wat gaat Albert doen? lijkt Chris Brouwer, de schipper van het Phi lips Drachten-skütsje zich af te vra gen. Toch maar draaien is zijn be slissing en daar gaat de tjalk de Sr»eker Pan achterna in de stuur- boordslag. Een van de vele mo menten uit de eerste slag op het wijde water, die de skütsjes giste ren streden bij Terhorne. De nauwe wateren waren weer voor een jaar vaarwel gezegd. De situatie in het klassement ziet er na vier wedstrijden als volgt uit (tussen haakjes het aantal punten na aftrek van de slechtste wed strijd): I. Lammert Zwaga Langweer 13,9 (6,9); Lodewijk Meeter Huizum 16 (10); 3. Tjitte Brouwer Heerenveen 16,7 (2,7); 4. Siete Meeter Bols ward 19 (11); 5. Rienk Zwaga Zuidwesthoek 20 (12); 6. Joop Mink Grouw 28 (17); 7. Hattum Hoekstra Drachten 29 (17); 8. Jan van Akker Sneek 30 (21); 9. Sipke Tjerkstra Joure 36 (26); 10. Chris Brouwer Philips Drachten 37 (25); II. Sietse Hobma Lemmer 38 (24); 12. Keimpe van der Meulen Woudsend 42 (29); 13. Hidzer Meeter Eernewoude 44 (30); 14. Albert van Akker Leeuwarden 50 (36). Ss jT M|

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1