De postzegelkollektie is werkelijk uniek Rode Kruis-tentoonstelling Ringrijderij MIst FIERLJEPPEN snekerWkoerier ^too* u»u u «aunvaa Zuster Woutera „verkocht” l'F Ijü 7 •■F ■wt iii t Officieel Orgaan en van I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL s s Skütsjesilen in Staveren 111 «3p o Amsterdam beste Fries N.K. Regenboog OP i foar GS 71 n <t23 pen ■11 pleitsje teleboerdütstjürings ■BB ■/W' en de 1 Hel Sneker Ni.uw.llad ie een geeembineerde uilgare .an NIEUWE SNEEKER COURANT, SHEERER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD W Hl WW fe I (Foto studio Ger Dijs). :1) TO t :n i r o Door wat „kommunikatiestoringen” tussen bestuurderen was er vorig jaar 6 éven sprake van, dat de traditionele ringrijderij in IJlst van het zomerpro- gramma zou worden geschrapt. Niet doorgaan werd toen tenslotte voorko* men en men was daar achteraf erg blij mee. Dat IJlst een bizonder aan- 6 trekkelijk gebeuren had moeten missen werd afgelopen vrijdagavond nog eens danig onderstreept. Door het aanvangstijdstip nog wat te vervroegen ft bereikte men ook het beoogde effekt van een grote toeloop van vele toe- ft risten uit IJlst en omgeving, die van hun bezoek aan de ringstekerij geen spijt gehad zullen hebben en straks thuis nog eens na kunnen genieten van de'honderden plaatjes van de Friese paarden, de sjezen en de dames en heren in oude Friese klederdracht werden „geschoten”. IJlst presen ff teerde zich uitstekend. En met een flekkeloze organisatie van de wedstrijd, 2 èn door het uitsteken van honderden Nederlandse en Friese vlaggen. Op 2 de foto een van de deelnemers bij een „hand” aan de Eegracht. Over de 2 ringrijderij kan men elders in deze krant meer lezen. Met een recht-uit-het-hart toespraak, waarin ze het Nederlandse Rode Kruis uitstekend wist te „verkopen", opende zaterdagmorgen zuster Woutera Bouma in de hal van het Kultureel Centrum „Amicitia" de Rode Kruis Tentoonstelling, die de afdeling Sneek van het Rode Kruis in de foyer heeft ingericht in samenwerking met Sneek Promotion. De ekspositie blijft tot 4 augustus in Sneek en mocht men hem daarnü willen bekijken dan dient men er een seis naar Parijs of New York voor over te hebben Zaterdag is een begin gemaakt met de Nederlandse Kampioenschappen in de Re- genboogklasse. De wedstrijden, die voort duren tot en met morgen, worden gehou den op het Alkmaarder Meer. Als beste Fries staat Harry Amsterdam genoteerd. Deputearre steaten fan Fryslan hawwe der by de minister fan kultuer. rekreaesje en maetskiplik wurk op oanstien de teleboerd ütstjürings fuort to setten. MAANDAG 24 JUL11978 133ste JAARGANG No. 58 oprichting van het Rode Kruis, in 1864 in Geneve. Voorts geeft het tentoongestelde materiaal een bijna volledig beeld van het 'werk van het Rode Kruis, van de Sneker kolonne. en is er een speciale-stand van de Welfare waar geschenkartikelen gekocht kunnen worden waarvan de netto opbreng sten ten goede komen aan het zich steeds verder uitbreidende Welfarewerk. Penningmeester D. E. Ligthart van de (Vervolg zie pagina acht) I Zuster Woutera Bouma bewonderde, nadat ze de opening van de tentoonstelling had verricht, allereerst de fraaie handwerken, die in de stand van de Rode Kruis Welfareafde- ling te koop worden aangeboden {Foto Studio Ger Dijs). •St It liket il kolleezje fan deputearre steaten slim ta dat krekt foar it nije skoallejier ophfilden wurde moat mei dizze goed wurkjende ünderwiisfoarsjenning. Sa’n bi lled ,soe nel forantwurde en min goed to praten wêze. De provinsje Fryslün hat sünt il ünderslean fan dit helpmiddel alle kos ten fan de programmatyske en didaktyske bigelieding op har noed naem. Deputearre steaten rekkenje der op. dat de minister in ütwei fynt dat de teleboerdütstjürings dochs trochgean kinne. De Sneker werd zaterdagmorgen tweede, ‘s middags zesde en legde zondag, toen er slechts één wedstrijd plaats vond, opnieuw beslag op de tweede plaats. Hja hawwe de minister witte lillen dat il bistjür fan il mienskiplik sinirum foar de ünderwiisbigeiieding deroer yn noed sit. dat de minister noch hieltiten net oan de n.o.s. forgunning jown hat om televisy- stjürtiid to brüken foar de Fryske teleboerdütstjürings. Deputearre steaten binnen hjir net allinne troch dit bistjür. mar ek fan forskate oare kanten oer binadere. Bygelyks hawwe ek stesteleden üt alle fraksjes har hjir fragen oer steld. Met recht kon er dan ook op gewezen - onder meer alle door het Nederlandse worden, dat de tentoonstelling uniek is Rode Kruis ooit uitgegeven zegels. Een voor Nederland. En dat zeldzame schuilt aparte stand gaat over het leven van Jean met name in een grote kollektie postzegels Henry Dunant. de initiatiefnemer van de SNEEKER NIEUWSBLAD III CT GAASTERLAND,SLOTEN, IJ L O I RAUWERDERHEM e.o. De Bakhuisters Pieter en Douwe Bult waren zaterdag bij de fierljeppen j in Oppenhuizen, op touw gezet door de Rekreatiestichting Top-Twe!. een paar apart Beiden drongen, samen met de verrassend sterk springende junior Renze H alters uit Rijperkerk. door tot de finale, een eindstrijd waarin Pieter als de beste uit de bus kwam. Hij realiseerde toen levens de verste sprong van de dag. namelijk eentje van 15.88. juist iets verder dan Douwe. die tot 15. 76 kwam, en Renze. welke een afstand van 5.6 7 overbrugde. Voor een meer uitgebreid verslag zie elders in dit blad Op de foto van Studio Ger Dijs: Sjouke Huitema uit Heidenschap „neemt" J Ges. Hij haalde een a/st and van 26 en eindigde daarmee in de C-klasse ergens in de middenmoot. Deputearre steaten skriuwe de minister dal bliken dien hat dat il teleskoalboerd in tige wichlich helpmiddel by it ünderwiis yn it Frvsk op legere skoallen is. Boppedat sil it meikoarten tsjinst dwaen by de kursus Frysk. dy't opnaem is yn it iepen- skoalleprojekt Süd-Fryslan. z. 7 Ook dit is skütsjesilen. Beelden als deze konden zaterdag bij Staveren bij de vleet geschoten worden. Vooral toen in de loop van de race op het Ijsselmeer de wind aanwakkerde. Zo nu en dan moest de fok los om het skütsje overeind te hou den. Een fraaie opname van het Lang- weerder skütsje. Meer over deze ener verende ontmoeting elders in dit num mer. De skütsjesilers hadden het bij Staveren niet gemakkelijk. Niet alleen moesten de kaprio len van de wind worden opgevangen, ook de klappen op het water moesten worden onder gaan. En daarbij spatte het boegwater hoog op. W»":' Het klassement ziet er na vijf wedstrijden als volgt uit (tussen haakjes het aantal punten na aftrek van de slechtste klas sering): 1. Tjitte Brouwer Heerenveen 18,7 (4,7); 2. Lodewijk Meeter Huizum 19 (13); 3. Siete Meeter Bolsward 19,9 (11,9); 4. Lammert Zwaga Langweer 20,9 (13,9); 5. Rienk Zwaga Zuidwesthoek 24 (16); 6. Hattum Hoekstra Drachten 37 (25); 7. Joop Mink Grouw 39 (28); 8. Jan van Akker Sneek 39 (30); 9. Sietse Hobma Lemmer 43 (29); 10. Chris Brouwer Phi- Ups Drachten 47 (35); 11. Keimpe van 6 der Meulen Woudsend 48 (35); 12. Sip f ke Tjerkstra Joure 48 (36); 13. Hidzer Meeter Eernewoude 57 (43): 14. Albert, van Akker Leeuwarden 64 (50). X'., s. xw xwxx

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1