BIJNA TWEEHONDERD LASERS VAN START IN DE SNEEKWEEK Raad IJlst verleende krediet voor ’neigen’ jachthaventje Mevrouw Nooitgedagt in de raad IJlst Brandweerkazerne in Balk Zijn er nog argumenten in petto voor DryltsWymbrits? mlia&U'h snekerWkoerier BisuwMDiAxrmmmBM^D^ Avooa snmk bk ckitikbi p --I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en I iwiii 1 De skütsjes denderden de afgelopen dagen weer over de startlijn. Met veel wind zoals gister bij Lemmer en maandag bij Elahuizen of vrij- i wel zonder de natuurlijke brandstof zoals dinsdag op het Heegermeer bij Wouds- end. Het ziet er op deze foto van Studio Ger Dijs nog niet naar uit, maar de twee die een niet al te fraaie start hadden, Zuidwesthoek (SWH) en de Sneker Pan (zesde van links met een nog net zichtbaar torentje in het witte zeil) zouden later een hoofdrol gaan spelen. Op het Heegermeer zorgde Jan van Akker voor het eerste sukses. en de Heineke houdt Amsterdam opnieuw achter zijn bij NK Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ LO I RAUWERDERHEM e.o. is fte 'I sl SNEEKER NIEUWSBLAD --i ..redelijke" tijd binnen niks bij •5 Klassen van meer dan honderd deelnemers zijn verder de |6m:-klasse (115) en de DONDERDAG 27 JUL11978 133ste JAARGANG No. 59 J. NOO1TGEDAGT-ORA NJE (CDA - Ook ik voor nea bv Snits De EJ'six is een schip van zes nieter lengte, dat wat lijkt op een uit zijn kluiten gewassen „grote BM-er". Het type werd geïn troduceerd door een thans niet meer van die schepen houwende werf in Heerenveen. In Duitsland zet men de produktie van nieuwe EJsix-en voort. De Tasar kan men een beetje vergelijken met een uitgegroeide laser. Naast het politieburo aan de Herman Gorterstraat in Balk gaat men na de bouwvakvakantie weer verder met het maken van een nieuwe brandweerka zerne. Het bouwwerk'krijgt een vloerop pervlak van twaalf bij achttien meter en biedt plaats voor twee (desnoods drie) auto’s. In de kazerne komt verder een instruktie en vergaderruimte, een klei ne werkplaats en een toilet. Het werk c wordt uitgevoerd door het aannemings bedrijf Postma te Bakhuizen, die het projekt waarschijnlijk in oktober zal op leveren. Dan is een lang gekoesterde wens van de brandweer in Balk in ver vulling gegaan. De toestand in het oude gebouw aan de Meerwei werd ook on houdbaar. De oude „kazerne” zal in de toekomst worden afgebroken. ét'r- schepen wordt het der met starten te beginnen. Verder wil overgelaten Die vraag richtte dinsdagavond mevrouw Hoewel het „hoe en wie" inzake de ekspioitatie nog geregeld moet worden en ook nog uitgezocht dient te worden hoe ver men wil. kan en mag gaan bij het vrijmaken van een van de kaden en andere aanlegplaatsen ten behoeve van passanten - heeft de gemeenteraad van IJlst dinsdagavond alvast een krediet van f 260.780.- beschikbaar gesteld voor de aanleg, tussen De Kogge-school en de Oostelijke Dij-gracht. van een jachthaventje. dat in principe alleen is bestemd voor boten van eigen inwoners van de gemeente IJlst. Dramatisch verliep gisteren de strijd voor Lemmer. Twee schippers werden na een protest uitgesloten. Tjitte Brouwer, koploper in het klassement, en Sietse Hobma. werden respektievelijk door Lodewijk Meeter en Sipke Tjerkstra aangeklaagd vanwege het maken van een indringstart en de jury trok de konklusie dat de beide laat sten het bij het rechte eind hadden. Het klassement ziet er met nog twee wed strijden voor de boeg (vandaag bij Lemmer en morgen op het Sneekermeer) als volgt uit I. Rienk Zwaga Zuidwesthoek 21.9 pnt.: 2. Siete Meeter Bolsward 23.8 pnt,: 3. Tjitte Brouwer Heerenveen 25.7 pnt.: 4. i,ammert Zwaga Langweer 27.9 pnt.: 5. Lodewijk Meeter Huizum 29 pnt.: 6. Jan van Akker Sneek 39.9 pnt.: 7. Sietse Hobma Lemmer 49 pnt.: 8. Hattum Hoekstra Drachten 53 pnt.: 9. Joop Mink Grouw 54 pnt.: 10. Keimpe van der Meulen Woudsend 62 pnt.: II. Chris Brouwer Philips/Drachten 64 pnt.: 12. Sipke Tjerkstra Joure 69 pnt.: 13. Hidzer Meeter - F.emewoude 78 pnt.: 14. Albert van Akker Leeuwarden 86 pnt. Overigens stelde mevrouw Nooitgedagt wel. dat de CDA-fraktie van IJlst wel van mening is. dat Sneek toe is aan ..enige gebiedsuitbreiding". En: ..hoe denkt ons kollege de Staten te kunnen beïnvloeden na die brief van de minis ter. Hebben we nog wat achter de hand? Een beetje Ander plan misschien?" Aan speciale werving heeft het Comité ook dit jaar niet gedaan. Verzoeken om in te schrijven zijn aan dezelfde adressen ver zonden als normaal gebruikelijk is. Pogin gen om bijvoorbeeld buitenlanders naar Sneek te halen heeft men niet gedaan. De iemand die zijn bootje altijd voor niks bij de deur had liggen, daar toch wel tegen op ziet”. De heer Stokker haakte ook even in op de brief van de Geeuwkaders. die vooral wat duidelijkheid wensten over de zin in het voorstel over ..de kaden zoveel mogelijk vrij maken voor passanten". ..Worden die mensen straks gedwóngen een vaste lig plaats te huren in het nieuwe jachthaven tje". Stokker wilde verder graag weten wie straks als eksploitant zal optreden. ..Is het de bedoeling, dat de gemeente dat zal doen of wordt de zaak overgedaan aan derden”. (De heer Van der Velde, de beheerder van de naast de nieuwe jachthaven gelegen camping, schijnt te hebben laten dóór schemeren. dat hij er wel voor voelt de jachthaven ..erbij” te nemen). Wat de aanleg van het haventje betreft deelde ook de heer S. Wassenaar mee. Wat het aantal deelnemers betreft is de Kieler Woche de Sneekweek als het grootste zeilevenement van de wereld boven het hoofd gegroeid. De Duitsers, die nog steeds de „olympische akkommodatie" tot hun beschikking hebben, kwamen de laatste keer tot 1340 schepen. Er is echter geen man in het Sneekweek Comité die er een traan óm laat. Evenals de laatste vijf jaar het geval was steeg het aantal ingeschreven schepen voor de 43ste Sneekweek weer boven de duizend. De organisatoren vinden dat welletjes, omdat het een „mooi" aantal is om alle starts elke dag van tien tot drie uur te kunnen laten plaatsvinden. De Loosdrechter Martin Heineke is natio naal kampioen in de Regenboogklas.se ge worden. Op het Alkmaarder Meer bewees (vervolg zie pagina II) NOGAL VOORZICHTIG Burgemeester Mumsen stelde eerst, dat de brief van de minister nogal voorzichtig was gesteld met uitdrukking als ..we zouden ons kunnen voorstellen” en ..ik neig er toe”. „We zullen echter allert moeten blij ven en samen bij GS nog eens moeten wijzen op ons standpunt. Binnenkort zul len we weer eens gaan praten met Wym- b.rïtseradeel. En Sneek. Wymbritseradeel en IJlst gaan straks ook eens gedrieën overleggen over eventueel noodzakelijke grenskorrekties tussen de toekomstige ge meenten. Maar ook daarbij zullen we op onze tellen moeten passen, hoewel we van mening zijn, dat Sneek wel enige ekspan- siemogelijkheid moet hebben als centrum gemeente. Het is dunkt me de bedoeling om er bij gedeputeerde staten opnieuw op aan te dringen, dat de grondgebieden van Sneek. IJlst en Wymbritseradeel niét opge- ,deeld wórden in één maar in twee gemeen ten". Sneek. Ijlst en Wymbritseradeel één ge meente te maken en het provinciaal be stuur heeft gevraagd in die richting te werken en een ontwerp-regeling in kaart te brengen. Het straks niet meer in de nieuwe gemeen teraad terugkerende CDA-raadslid wilde niet alle in het verleden reeds aangevoerde argumenten nog eens herhalen, maar wel even duidelijk stellen, dat ze voor een „Drylts en Wymbrits nea by Snits" is. En dat zou volgens haar bij het „voorspel" niet voldoende tot uitdrukking zijn gekomen. Vandaar. twee VLIEGEN IN EEN KLAP Zo n jachthaventje voor de eigen Ulster is altijd eén van wensen van pe pvrl/t geweest aldus de heer J. H. Stokker. „Nu e "Roodhem" toch op moeten hogen, van- Ren ne meteen twee vliegen in één klap". Over het bedrag van f450.- per jaar als "^eP?’ddeld bedrag" voor een ligplaats zei ■lokker: „Dat is toch nog een vrij hoog I e rag en ik kan me voorstellen, dat Nieuwe klassen, die voor het eerst aan de Sneekweek zullen deelnemen zijn de Efsix- klasse en de Tasarklasse. zogenaamde werfklassen waarvoor de KZVS en de SZC altijd een zwak hebben en in de gelegen heid willen stellen aan een groot zeil evenement deel te nemen. J. Nooitgedagt-Oranje aan burgemeester H. W. F. Mumsen tijdens een „tussendoor- se“ zomerse raadsvergadering. Mevrouw Nooitgedagt wilde nog even op die kwestie van de gemeentelijke herindeling terug komen naar aanleiding van een brief van gedeputeerde staten waarin de mening werd weergegeven van minister H. Wiegel, die er ondanks alles toch voor voelt om van drie uur aan de wedstrijd begint zodat alle EFSIX EN TASAR NIEUW schepen op een .:;.i u: kunnen zijn. „Hebben w nóg betere argumenten in petto om via gedeputeerde staten bij de minister van binnenlandse zaken aan te voeren voor een samengaan van de gemeente Wvmbrit- seradeel en IJlst en om te voorkomen dat men van Sneek, Wymbritseradeel en IJlst één gemeente maakt?" De gelegenheid voor de aanleg van de jachthaven was zo schoon omdat het kar ei gekombineerd kan worden met het uwrijp maken (het ophogen) van de rijfsterreinen „Roodhem". De onge- i'duizend kub vrijkomende grond immers meteen voor „Roodhem" gebruikt en dat drukt de kosten lanleg van het jachthaventje met hatting f75.000.-. Een leuk rtje was verder een gift van tien- gulden. Wie die tien mille „tegen ithaven heeft aangegooid" wilde icester H. W. F. Mumsen niet be- maken omdat de milde gever kkelijk had gevraagd zijn naam niet nemen. Dus hield het kollege dat leim. ondanks het feit, dat mevrouw ooitgedagt-Oranje er naar vroeg; „Ik was eigenlijk wel een beetje benieuwd aar...". Hoewel het plan-jachthaven ter inzage had gelegen waren er geen bezwaren ingediend binnen de vastgestelde termijn. Toch bleek er op het laatste moment nog een (nette) hrief te zijn binnengekomen van een aantal bewoners .van de Geeuwkade waarvan er een aantal meende, dat bij de overdracht van de kade (de overtuintjes) aan de ge meente omstreeks 1950 niet al hun rechten naar de gemeente waren gegaan. Ze w ilden wel eens weten of de gemeente de bewo ners van de Geeuwkade kon dwingen hun ■eigen ligplaatsen te verlaten om ruimte te scheppen voor de rekreërende passan ten. J. H. STOKKER (PvdA) twee vliegen in één klap - dat ook het CDA blij is. dat er iets gedaan wordt voor de eigen inwoners. „Het ligt ook mooi dicht bij de bebouw de kom". Als een klein bezwaar zag de heer Wassenaar, dat het haventje een tikkeltje „opgesloten” komt te liggen tus sen de brug achter het gemeentehuis en de elektrische brug. Verder vond hij f450.- voor een ligplaats voor een smalle beurs nogal als een bezwaar. Helemaal zeker ervan was hij ook niet, dat men inderdaad f75.000.- zal krijgen voor de te verkopen grond. („Het is een raming, de aanbe steding zal nog plaats moeten hebben", zo deelde wethouder J. J. de Vries later mee). Wassenaar vroeg ook naar de mogelijkheid (vervolg zie pagina 19) Het eksakte aantal inschrijvingen voor de Sneekweek is ditmaal 1055. dat zijn er negentig minder dan vorig jaar. De verre weg grootste klasse bestaat uit i.asers. Daarvan werden er 191 ingeschreven, bijna organisatoren gaan er van uit. dat de net zoveel als het komplete deelnemersveld Sneekweek ook een element van gezellig- van een Sneekweek in het begin van de heid in zich bergt, en daarom voelt men er jaren vijftig! Zoals ook bij andere type weinig voor om bijvoorbeeld een uur eer- schepen wordt het aan de klassevereniging Schakelklasse 109). Regenbogen komen er --- deze 191 lasers in zes 39 naar Snetpk om aan de wedstrijden deel aanhouden, dat de laatste klasse om groepen te verdelen. «e nemen. Een prachtig veld dus. maar toch zes minder dan in 1977. Op de grens van een verplichte minimum staan de 30 m en 22 m;-ers. Acht deelnemers in de eerste groep, een minder in de 22 m -klasse. Te genover de twee nieuwe klassen staat het verlies van de Clipperklasse. die vorig jaar op de minimum toelaatgrens van zeven (vervolg zie pagina 11)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1