Vrijdag: poppenkast voor de kinderen k Beslissing nu aan Wij nberg-partij en I IJLST snekerWkoerier lz- ■m hl ORIb Vierspannen publiekstrekker op Konkours Hippique in Rijs en van f de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan m si A i 1 J liWi» 1 ff' ff i i h ffff' ■i 1 Ard Horvers 5 augustus met huifkar in Sneek Botsing tussen auto’s op kruising rondweg Opbouw van de kermis begint op donderdag Folkert Kuipers wint fierljeppen in Top Botsing achter Ofïingawier: twee chauffeurs gewond I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. fff ffffffff Ssffff P I iHI MlBH PI -ff fflfwl Vocaal Ensemble Mousiké in hervormde kerk van Bozum f I ff en de 'ff Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD fff ■- ff p w W Ij. ffff •ffff I ff f ff .ffff iiff; ’iO-’ af-Sa. SNEEKER NIEUWSBLAD ff i S iff voor de Leeuwarder rechtbank onder het mes nam was Alle Schilstra. een medewer ker van het akkountantskantoor van D. voerde met Jongsma (waarvan de Van der Poel’s toen nog niet wisten, dat die praatte Mede ter gelegenheid van het bezoek van Prinses Margriet, mr. Van Vollenhove en hun kinderen, wordt er vrijdagmiddag in „Studio” van het Kultureei Centrum Amici- tia aan het Leeuwenburg een poppenkast voorstelling gegeven door het theater „De Regenboog”. De toegang is voor de kinde ren gratis. De poppenkast begint om kwart voor vier. skütsje van Siete Meeter. Met een zelf verlengd schip en een zelf vergroot zeil slaagde de 56-jarige schipper erin om voor de eerste maal in zijn skütsjesilers-karrière het kampioenschap te grijpen. En hoe. Op de laatste dag, op het Sneekermeer, uit het hieronder volgende eindklassement. 1. Siete Meeter, Bolsward 28,8; 2. Rienk Zwaga, Zuidwesthoek 29,9; 3. Lammert Zwaga, Langweer 35,8; 4. Tjitte Brouwer, Heeren- veen 36,7; 5. Lodewijk Meeter, Huizum 36,9; 6. Jan van Akker, Sneek 47,9; 7. Sietse Hobma, Lemmer 61; 8. Joop Mink, Grouw 68; 9. Hatt urn Hoekstra, Drachten 73; 10. Chris Brouwer, Philips Drachten 87; 11. Keimpe van der Meulen, Woudsend 88; 12. Sipke Tjerkstra, Joure 88; 13. Hidzer Meeter, Eernewoude 96; 14. Albert van Akker, Leeuwarden 114. MAANDAG 31 JUL11978 133ste JAARGANG No. 60 KOI d sSS-S-S; Mr. J. Spaanstra uit Leewarden heeft nu ook de laatste getuige gehoord in de enquê te inzake de kwestie tussen de familie Van der Poel uit Sneek en Van der Leij horeca- Hoogterp te Bolsward. die namens de bedrijven bv in Sneek. De getuigenissen van familie Van der Poel de onderhandelingen een vijf betrokkenen zijn nu zwart-op-wit gesteld en één van beide partijen zal nu een beslissing moeten nemen over het al of niet namens Van der Leij en Skol). aanspannen van een werkelijke procedure. Kruisschip aan de Pampuskade. De route, die daarbij gevolgd zal worden is; Kleine Kerkstraat. Prins Hendrikkade. Leeuwar- derweg en Boeierstraat naar de Pampuska de. Deze busrit duurt van ongeveer kwart voor vijf tot vijf uur. Het gemeentebestuur zou het op prijs stellen als met name de bewoners langs de te volgen routes de vlag uit steken. ainvMi umnmaMMf nau aa cawnaaaa Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mar griet. haar echtgenoot Pieter van Vollen hove en hun kinderen zullen vrijdagmiddag 4 augustus in Sneek arriveren met het koninklijke jacht Piet Hein. De Piet Hein, met aan boord verder ook de kom- missaris van de koningin in Friesland mr. H. Rijpstra en zijn vrouw, zal te omstreeks twintig over drie afmeren langs het Rode Kruisschip J. Henry Dunant, die intussen ligplaats heeft gekozen aan de Pampus kade. De verwoningen van B. bleken mee te vallen. Hij kon na behandeling naar huis terugkeren. De Zaandammer liep een her senschudding en enkele schaafwonden op. maar ook hij mocht enige tijd later naar Zaandam worden vervoerd. Qff- 'Al De rijkspolitie groep Wymbritseradeel zit nog wel met een ander probleempje. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de op de Achterbuorren in Schamegoutum ge parkeerde auto van de heer J. Vink uit Utrecht (de man logeerde bij zijn schoon ouders) door een Peugeot 304 aangereden waarna de bestuurder (van de ver moedelijk roodbruine auto) is doorgereden zonder zijn visitekaartje achter te laten. De rijkspolitie ziet graag, dat getuigen van de aanrijding zich in verbinding stellen met telefoonnummer 05154-2745. De vierspannen worden „gesponsord" van gemeentewege. Dat de kommissie zowel aan de gemeente Gaasterland als aan He- melumer Oldeferd om een ekstra bijdrage had gevraagd stond in verband met de vorig jaar vrij ongunstige weersomstandig heden. Er werd vijftienhonderd gulden ekstra gegeven, en daarvoor kon dit jaar deze „specialiteit" in het programma wor den opgenomen. Het programma neemt in z'n geheel onge veer zeven uur in beslag, 's Morgens om tien uur gaat men van start en om vijf uur wordt het laatste onderdeel verreden, in dit geval het tweede deel van het altijd weer even spektakulaire Win or Loose- konkours. hier bedacht voor de Z-ruiters. Verder omvat het programma nog spring- nummers in de kategorie M en Z. Niet alle Z-ruiters heeft men kunnen uitnodigen, omdat het programma anders te lang zou Als een waardige afsluiting van de voorbe reidingstijd voor een konsert-tournee van twee weken door de Verenigde Staten heeft het Vocaal Ensemble Mousiké in de her vormde kerk van Bozum een afscheids- en dankkonsert gegeven. Het koor bracht een muzikale afscheidsgroet aan de achter blijvers, die niet in de gelegenheid zijn de trip mee te maken, dank werd betuigd aan familie en vrienden en met name aan die genen die financiële steun hadden bijge dragen: jet Provinciaal A njerfonds Friesland, het Provinciaal bestuur van Friesland en de distilleerderij Fa. Sonnema, Dokkum. Er was veel publieke belangstelling voor het konsert, dat levens een tryout was in een grote ruimte. De jraaie twaalfde eeuwse kerk kon de toehoorders maar net bergen. Laat komers konden alleen nog maar een plaatsje op de orgelempore vinden. Het programma omvatte een gedeelte uit het repertoir van het Vocaal Ensemble Mousiké. Dirigent Bob Pruiksma bouwde dit met steun van het ensemble op. Het koor is een samenstelling van De kleine Cantorij uit Leeuwarden en leden van het meisjeskoor van het Sneker Bogerman College. Naast werken van be kende namen uit de muziekgeschiedenis werden tevens de door Bob Pruiksma be werkte Friese volksliederen en liederen van Jan Slofstra ten gehore gebracht. In Ameri ka zullen deze Friese liederen speciaal voor Je „ald friezen” worden gezongen. Morgen reeds vertrekt het gezelschap naar de Vere nigde Staten. (Foto Studio Ger Dijs). het allerlaatste woord over de verkoop berustte bij de familie Van der Poel, die ook wilde weten aan wie men uiteindelijk zou verkopen. Schilstra bevestigde, dat zijn baas hem steeds had voorgehouden, dat niet hij maar de Van der Poel’s de j zou nemen. Ook één of meer andere belanghebbenden), zal kwam de „volmacht” weer ter sprake wel enige tijd nemen om de kansen te wikken en te wegen. Zo op het lekeoog geven de diverse getuigenissen de groep, die de rechtmatigheid van de verkoop betwist, geen grote garantie, dat men een proces tegen Van der Poel zou kunnen winnen. De laatste getuige die door mr. Spaanstra worden. Om deze reden is er ook geen L-springen in het programma ingepast. Men heeft moeten selekteren om ook de bekende ruiters elders uit het noorden van het land aan bod te kunnen laten komen. Abe Koopmans van Haskerland en Sietse van der Mei van de Tjongerüters heeft men als favorieten in ieder geval weten te charteren. Er zal klassiek worden ge sprongen in M en Z en dan vormt nog een jachtspringkonkours voor de M-ruiters een onderdeel van dit grote spektakel. Na zijn huifkar omzwervingen in Overijs sel en Drenthe begeeft Ard Horvers van Tros-Aktua zich, nog steeds mét gezin, richting Friesland. Op dinsdag I augustus overnacht het gezin in Leek, waar vandaan de tocht op woensdag 2 augustus voert naar Bakkeveen. Vandaar gaat het via Beetsterzwaag en Akkrum (3 en 4 augus tus) naar Sneek. waar men op 5 augustus arriveert, juist op tijd dus voor het begin van de Sneekweek, het grote jaarlijkse zeil-treffen. Hier wordt een reportage ge maakt over het massale watertoerisme in Friesland en uiteraard over de wedstrijden van de Sneekweek. Ook worden beelden „meegenomen” van de verkiezing van de Boot van het Jaar. Deze reportage wordt uitgezonden in de Aktua-uitzending van dinsdag 8 augustus. Van Sneek uit zakt het gezelschap via de Afsluitdijk af naar de Randstad. waarin de Van der Poel aan Hoogterp „volledige bevoegdheid" had gegeven tot onderhandelen. Die volmacht werd ge toond aan mr. De Boer van het notariskan toor J. P. H. Mensen in Sneek. De Boer had bemiddeld bij de definitieve verkoop tussen Van der Poel en de Slavenburg’s Bank. Bij een botsing op de voorrangskruising Offingawier-Irnsum en Gauw-Paviljoen Sneekermeer werden zondagmiddag twee auto's totaal vernield en werden de twee bestuurders gewond. Het ongeluk gebeurde zondagmiddag om kwart over drie. Uit de richting Irnsum naderde de heer P. A. M. Roling uit Zaandam (27 jaar) de viersprong. Van de kant van Gauw kwam de 63-jarige S.B. uit Harlingen met zijn Daf. De Harlinger heeft óf de van links komende auto niet gezien, of had niet in de gaten, dat hij voorrang moest verlenen. Bij de botsing werd de Daf in de sloot gedrukt. Beide bestuurders werden naar het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek vervoerd. Zaterdag organiseert de paardensportvereniging „De Zuidwesthoek" voor de vierender tigste keer een Konkours Hippique. Het Hippische gebeuren vindt plaats in Rijs. In totaal zullen er zo'n tweehonderdvijftig paarden te bewonderen zijn. Grote trekkers van dit belangrijke paardensportgebeuren zijn ongetwijfeld de programmaonderdelen van de vierspannen, één voor het Friese ras en één voor de bovenlanders. Als konkoursnummer zijn deze vierspannen zeldzaam geworden. In totaal zullen zeventien vierspan- tuigpaarden deelnemen. Het bovenlandse ras zal vertegenwoordigd zijn door tien viertallen, het Friese ras doorzeven. In Rijs zuilen de paarden voor vierwielige rijtuigen worden getuigd. Folkert Kuipers is donderdagavond in Op penhuizen winnaar geworden van de fierljepwedstrijd rond de zogeheten Rinke Cup. De Sneker kwam tot een sprong van 11.85. dertien centimeter verder dan zijn stadgenoot Uppie de Vries. De derde prijs sleepte Rein Reinsma. die 11.37 ver sprong, in de wacht. Bij de dames was Joanne Kuypers een klasse apart. Zij kwam tot de bijna niet te geloven afstand van 9.72. Na afloop van deze geanimeerde Ijepperij. waaraan een veertigtal springers deelnam, reikte de heer R. van der Meulen aan de winnaars de prijzen uit. Zondag om tien over tien botsten op de kruising naar Bolsward en de Sneker rond weg de auto’s van de 19-jarige Duitser Heinz L. uit Meerbuch en de 39-jarige J. van Abbena uit Bolsward. De Duitser kwam met zijn Renault van de kant van Bolsward en wilde naar Sneek. Abbena zou linksaf naar Bolsw ard. Omdat de Duit ser door het rode licht reed ontstond de aanrijding met de Volvo van de Bolswar- der. Er ontstond aanzienlijke blikschade en een van de inzittende van de Duitse wagen werd vrij ernstig aan de arm gewond, maar kon na behandeling in het Sint Antonius Ziekenhuis de reis vervolgen. In de loop van komende woensdag zal het Martiniplein worden „schoongeveegd” en afgezet om de ondernemers van de attrak- ties van de grote Sneekweek-kermis de gelegenheid te geven hun kramen en ver dere attrakties op te bouwen. De langpar- keerders worden dringend verzocht daar rekening mee te houden, aldus de gemeentepolitie, die andere jaren steeds weer op zoek moet naar de eigenaren van op het plein achtergebleven auto’s. Het koninklijke jacht vaart later via de Oppenhuizerbrug. de Harinxmabrug en de Lemmerbrug naar de Kolk bij de Water poort waar het gezelschap om twintig voor vier begroet zal worden door burgemeester mr. B. van Haersma Buma en echtgenote. Vanaf de Lemmerweg of de Waterpoorts- gracht gaat de groep dan via het Hoogend en de Oude Koemarkt naar het stadhuis aan de Marktstraat waar men ongeveer 15.50 uur aankomt. Na de benoemings- ceremonie van de J. Henry Dunant tot boot van het jaar 1978 gaan de genodigden van het stadhuis per bus naar het Rode De organisatrice van dit jaarlijks terugke rende Konkours Hippique heeft voor dit jaar een begroting van een halve ton op gesteld. De vierhonderd leden betalen naar zeggen van de verenigingssecretaris. de heer S. Piersma uit Hemeïum. voor twee bezoekers. „Wanneer we er nog eens zo’n drieduizend toeschouwers bij krijgen zitten we al goed". Het programma liegt er voor dit geld ook niet om. Maar liefst negentien onderdelen heeft men erin kunnen verwerken, waar van elf in het teken van het tuigpaard staan. Er zijn zowel één-, twee- als de eerder genoemde vierspannen. In één on derdeel komen de pony’s aan bod en wel die van de ponyklub „De Team” te Kou- dum en die van „De Freulerüters” uit Rijs. Dit jaar is slechts één provinciaal kam pioenschap ingedeeld, namelijk in de kategorie eenspannen fokmerries Fries ras. In deze uiterst belangrijke strijd zal voor de winnaar de sinds 1967 ingevoer de gouden zweep te verdienen zijn. Er zijn twaalf paarden voor deze kategorie ingeschreven. De „swipe" wordt dit maal aangeboden door notaris mr. G. A. de Gelder uit Oudemirdum. Margriet stukj e te voet en per bus door Sneek '■■■HM/ - t - 'ff ffffff jjgfiR Een paar weken geleden was de naam Schilstra door Hoogterp genoemd. Die zou De familie Van der Poel heeft daarbij volgens Hoogterp kunnen bevestigen, dat uiteraard niet zo veel belang omdat men meent naar eer en geweten te hebben gehandeld bij de verkoop van hotel De Wijnberg aan Slavenburgs Bank NV. De groep-Van der Leij, aangevoerd door de heer J. Jongsma uit Leeuwarden, de dis- triktsleider van Skol Brouwerijen (plus nog allerlaatste beslissing l ff| ffff'. ffff' Ms* ff 1A, 4.-ff

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1