Leidraad voor komende raadsperiode Overeenstemming tussen C.D.A. en P. v. d. A. over 14 hoofdpunten IJLST snekerWkoerier nut bx oamuu Geen behoefte aan een nieuwe jachthaven in Uitwellingerga Geert Sennema met pensioen de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van H L Mi 1 Ook in Sneek komité Europese verkiezingen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. A Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEEKER NIEUWSBLAD de burgers over be- Vlootschouw trekt langs Henri Dunant aan de Pampuskade ligplaats zal kiezen. Zeyl hebben deelplan bezwaren richten zich in meer algemene de prinses zal vervolgens (vervolg zie pagina 15) Hit een voorstel van burgemeester en wet houders van Wymbritseradeel aan de ge meenteraad blijkt, dat het kollege van me ning is. dat er in Uitwellingerga op dit moment geen behoefte bestaat aan een jachthaven met groenvoorzieningen. Om Het gemeente bestuur van Sneek zal mee werken aan de oprichting van een plaat selijk komité voor de Europese verkie zingen. DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 61 HOOFDPUNTEN: Openheid, openbaarheid en voorlichting sektor tegen te gaan willen b en w het vigerende bestemmingsplan Uitwellingerga- kem - dat in zo'n jachthaven voorzag - ..terugschroeven" en het gebied wederom een hoofdzakelijk agrarische bestemming geven. Ronald Damen, met aan de fok zijn vader Tom, heeft dinsdagmorgen op het Hee germeer definitief beslag gelegd op de nationale titel in de Schakelklasse. Na zes wedstrijden stond het voor de organisatoren, de Schakelklasse Nederland en de zeilvereniging „Heeg", al vast dat de Eemnes ers dè kanshebbers op het kampioenschap waren. De Damens hadden in de eerste vier wedstrijden al een eerste, een tweede, een derde en een vijfde plaats behaald. Maandag kwamen daar nog een eerste en een tweede klassering bij. De slotwedstrijd sloot Ronald af met een eerste plaats. Op de foto de nieuwe kampioen tijdens de slotwedstrijd in de Schakel 2299. (Foto Studio Ger Dijs). Die plechtigheid vindt plaats in de grote raadszaal van het Sneker stadhuis. In tussen zullen de gasten aan boord van het schip worden vergast op een amuse- mentsvoorstelling waaraan meewerken Johan Bok. Henk Stuurop. de Boeren kapel van de Harmonie en de voor draagster mevrouw Tietsma uit Gie- kerk. Bovendien zullen namens de Ko ninklijke Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde bloemstukken worden aangeboden. eens zijn geworden als volgt uit: geeft voorlichting aan' sparende maatregelen. Ruinuelijke ordening, verkeer en vervoer. In het kader van de gemeentelijke herinde ling moeten de grenzen van de gemeente Sneek zodanig worden vastgesteld dat een evenwichtige ontwikkeling van de stad ook op langere termijn is gewaarborgd. Uit de gs- duidelijke visie blijken woon- en bestemmingsplannen In het bijzijn van en coördinatie, ekonomische zaken, voor lichtingen regiozaken. In (be)korte trekken ziet het Program op Vanaf de Henri Dunant zullen de Friese gasten, die een week lang met dit hospitaal- schip hebben getoerd. de vlootschouw kun nen volgen. Daarvoor zullen ze vanaf hal/ acht bezig worden gehouden door de Sneker muziekverenigingen, die ieder een showtje van tien minuten voor de gasten gaan geven om vervolgens af te marcheren naarde Kolk, waar ze muzikale steun gaan verlenen aan de schepenparade. De vlootschouw begint om half tien. zuidoosten het Prinses Margrietkanaal en in I - stervaart. Het bestemmingsplan wordt ook genheid en daarnaast meer specifiek tegen wel Uitwellingerga-De Driehoek genoemd. Het herziene ontwerp-plan heeft intussen ter sekretaris van Wymbritseradeel ter in zage gelegd. Er werden twee bezwaar schriften tegen ingediend: een van de he ren drs. Montessori uit Amsterdam en betreft verwijzen zij naar het voorgaande, mr. Y. N. Zeyl uit Sneek en een tweede B en w willen ook het bezwaar van de van de Rekreatiestichting Oppenhuizen- Rekreatiestichting Oppenhuizen- Uitwellingerga. Uitwellingerga ongegrond verklaren. i Dit komité krijgt tot taak de plaatselijke bevolking voorlichting te geven over het belang en de betekenis van de Europese verkiezingen op 7 juni 1979. In Leeuwar den en Heerenveen zijn reeds dergelijke komité's opgericht. Het landelijk komité Europese verkiezingen, onder voorzitter schap van Dr. A. Vondeling, koördineert en stimuleert de akties. SCHIP V AN T JAAR Om tien voor vier zullen een aantal geno digden in de hal van het Sneker stadhuis aan de prinses worden voorgesteld, c.q. hun opwachting maken. Onder hen zijn de voorzitter, de sekretaris en de penning meester van Sneek Promotion, de heren G. H. Minkema. U.de Bruin en G. Berkhout, en het dagelijks bestuur van de afdeling Sneek van het Rode Kruis, mevrouw G. Wiersma-van der Toorn en de heren J. Nauta en D. E. Ligthart. Zoals gezegd zijn Prinses Margriet en haar gevolg dan al gearriveerd bij de Water poort. Hier zal het burgemeesters- echtpaar ter begroeting gereed staan. Bo vendien zullen er bloemen worden aange boden door twee Margriet-jes. de 10-jarige Margriet Tuinstra en de 11-jarige Margriet Bergstra. Daarna begeeft het gezelschap zich te voet (via de Oude Koemarkt) naar het stadhuis. De Prinses zal naar Amicitia gaan om daar een poppenkast- en film voorstelling bij te wonen, die Sneek Pro motion aanbiedt aan de kinderen van Jongens- en Meisjesstad. beide zullen afmeren tussen de Wonder- brug en de Waterpoort, zal de parade van aan de Sneekweek deelnemende jdchten worden afgenomen. Onderwijs. De onderwijs- en vormingsmogelijkheden voor iedereen dienen een hoge prioriteit te verkrijgen, met name; a. moet de scholen ophouw. voorzover dat binnen het huidi ge bouwbesluit mogelijk is. afgestemd wor den op de komende integratie van basis en kleuteronderwijs: b. moet in de nieuwe wijken van goede onderwijsvoorzieningen gebruik kunnen worden gemaakt: c. moet er ruimte zijn voor instituten die levens beschouwelijk bepaald zijn: d. moet er een aktiviteitenplan voor onderw ijs-, vormings- en ontwikkelingswerk worden opgesteld, in overleg met alle betrokkenen. Milieubeheer. De gemeente dient een aktief milieubeleid te voeren. Daartoe dient onder meer de milieuraad worden uitgebouwd en onder- bouwd. Voorzoveel mogelijk dienst ge waakt te worden voor aantasting van na tuurgebieden. Het onderwijs moet ruime aandacht besteden aan milieuopvoeding. Rek real ie. Er moet gestreefd worden naar meer lig plaatsen voor boten voor de eigen bevol king. waarbij mogelijkheden moeten wor den geschapen voorzoveel mogelijk ruimte voor passanten. Energie. Het gemeentebestuur dient maatregelen te treffen om onnodig energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen te voorkomen en De Vlootschouw. die onderhand onverbrekelijk verbonden is met de opening van de Sneekweek, zal zich dit jaar op drie punten konsentreren; bij de Waterpoort, bij de bruggen en bij de Pampuskade. Dat heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats de overstelpende belangstelling langs de Kolk, waardoor velen het festijn moeilijk konden volgen en ten tweede dat de Henri Dunant. vanwege de benoeming tot schip van het jaar De Henri Dunant zal overigens al *s mid dags in Sneek arriveren. Een deputatie uit Sneek. waarin opgenomen vertegenwoor digers van burgemeester en wethouders. Sneek Promotion en Rode Kruis, zullen het schip bij het binnenvaren van Fries land verwelkomen. Dat gebeurt bij de Prinses Margrietsluizen in Lemmer. Het gezelschap vaart vervolgens naar Sneek. PIET HEIN Verwacht wordt dat het hospitaalschip even na drie uur aan de Pampuskade zal arriveren. Rond twintig over drie zal dan de Piet Hein passeren, met aan boord BEDRIJFSBRANDWEER De bruggen over de stadsgracht zullen met behulp van fakkels en Bengaals vuur feeë riek worden verlicht. De bedrijfsbrandweer van Flexa zal de Houkesloot ter hoogte van de Pampuskade ..in het licht" zetten. Om die reden zullen de steigers langs het Zomerrak vrij van schepen en publiek worden gehouden. De Kolk zal tijdens de vlootschouw ver moedelijk de Piet Hein als gast herbergen. Vanaf dit jacht en vanaf het Statenjacht. Prinses Margriet en haar gezin, die op weg zijn naar de Kolk. Dit in verband met de benoeming van de Henri Dunant tot schip van het jaar. De frakties van het EDA en de PvdA in de gemeenteraad van Sneek zijn er toch nog in geslaagd - hoewel het in eerste instantie van de PvdA niet zo nodig hoefde - een leidraad op te stellen voor de komende vierjarige zittingsperiode van de raad. Dat heeft geleid tot een (konsept) Program op (14) Hoofdpunten, dat komende maandagavond nog eens besproken zal worden in een bijeenkomst waarvoor ook de tweemansfraktie van de VVD. en de „eenlingen" van de FNP. C PN en Progressief Sneek zijn uitgenodigd. Overigens hadden die kleine frakties al laten weten, dat men beslist niet stond te dringen bij het opstellen van een programma, en nog minder warm liep op het zich daarop vast leggen. In de eerste bijeenkomst op 26 juni waren wel leden van het CDA - die het initiatief had genomen om tot een program te komen -. de PvdA, de VVD en de heer De Boer (PS) aanwezig. De heren Postma (FNP) en C. Meijer(CPN) kwamen niet en hadden laten weten weinig voor het mee doen aan de opstellingvan een Program op Hoofdpunten te voelen. VVD en PS hiel den een slag om de arm en wilden eerst wel eens zien wat er uit de bus zou komen uit overleg tussen de grote frakties van CDA (negen raadsleden) en de PvdA, (straks met zeven ..man” in de raad). Enthousiast toonde de fraktieleider van de PvdA, de heer.D. Dijkstra, zich op 26 juni overigens ook allerminst. Praten wilde hij wel en van praten is praten en is een konsept-programma gekomen, waarover dus iedere fraktie nog zijn zegje kan zeg gen. zo ze dat wensen. De gemeenteraad wil handelen met de Perkt- In grootst mogelijke openheid en openbaar- stallingsruimte heid. Nieuwe wegen dienen te worden gezocht om de brugfunkties tussen be stuurlijk apparaat en de burgers te bevor deren. Politie. De invoering van het instituut wijkagent dient te worden bevorderd. Welzijnsbeleid. spoedig mogelijk Er moet een welzijnsplan worden gemaakt, bestemmingsplan een vierjaarlijkse planning en een jaarlijk- L, i!>ro<>rr,ooLt f se programmering van aktiviteiten en voor zieningen. met name dient: a. te zorgen dat er bij planning, voorbereiding en uitvoe ring van het beleid een goed samenspel is met de eigen initiatieven van de bevolking van Sneek: b. ekstra aandacht voor min derheden. zorg- en aandachtsgroepen. portefeuilleverdeling over de 1 |n de sektoren kuituur, sport en rekreatie moet zorg worden gedragen voor goede akkommodaties. Aan particulier initiatief in dit verband ontplooid moet steun wor den verleend, waarbij aandacht moet wor den besteed aan de behoefte. Er moet een raadsadvieskommissie welzijnsbeleid in het leven worden geroepen. een ook die mogen spreken. Tegen vier uur vertrekt het gezelschap naar het dorpshuis ..Oan 't Far" in Hommerts waar tot zes uur een af scheidsreceptie wordt gehouden, die be doeld is voor iedereen die niet voor de bijeenkomst in het gemeentehuis was uit genodigd. (Het resultaat van een inter- vieuw met de heer Geert Sennema vindt men elders in deze krant). In een officiële raadsvergadering van de Wymbritseradeel zal op vrijdag 25 augus tus afscheid worden genomen van gemeen- tesekretaris G. Sennema. die sinds juli 1946 op de gemeentesekretarie van ’Wymbritseradeel heeft gewerkt en per I september met pen'sioen gaat. Die officiële raadsvergadering zal duren van 13.30-15.00 uur. Van 15.00 tot 16.00 uur is er dan nog informele raadsbijeenkomst waarin genodigden het woord kunnen voeren, in de normale raadsvergadering niet De heren Montessori en 7 bezwaar tegen de in de Zuidendstervaart. aan de kant van het Prinses Mar grietkanaal aangebrachte dam. waardoor vervuiling wordt gevreesd. Ook zou de dam omvaren tot gevolg hebben voor het ongewenste ontwikkelingen in de rekreatie- bereiken van het Oud Hof. Daar de dam een buis krijgt met een doorsnee van tachtig centimeter is er vol gens het kollege voldoende doorstroming gewaarborgd. Overigens; al in 1964 was een dam in het bestemmingsplan opgeno men. De aanleg werd als onderdeel-van de ruilverkaveling ook reeds aangebracht. Het De begrenzing van deelplan kollege vindt de bezwaren nu dan ook Uitwellingerga-kem wordt begrensd door ongegrond. in het noorden de Oosterbrugsloot. in het De door de Rekreatiestichting ingebrachte i bezwaren richten zich in meer algemene het zuidwesten door de Zuidend- zin tegen het verloren gaan van vaargele- de dam in de Zuidendstervaart. ..Met de algemene opmerking over het behouden van vaargelegenheid kan het kollege wel instemmen, maar deze doet overigens niet ter zake". Voor wat de1 aangebrachte dam betreft verwijzen zij B en w Inzake de wethouders zijn CDA en PvdA'inmiddels tot een overeenstemming gekomen. Dat konsept luidt, dat financiën, openbare wer ken. keuring- en marktwezen, milieu en personeelszaken bij een CDA-wethouder terecht moeten komen (waarschijnlijk bij de huidige wethouder B. de Vries) en dat ..een" andere CDA-wethouder in porte feuille zou moeten hebben: onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, bejaardenzorg, volksgezondheid, sport- en rekreatie en kuituur. Het CDA zal overi gens pas komende maandagavond officieel de namen noemen van de CDA- raadsleden. die men graag met een wethouderschap ziet belast. Van de PvdA is reeds bekend, dat men in de eerste vergadering van ,de ..nieuwe" raad, op 5 september, zal voorstellen om de huidige wethouders mevrouw W. Unema-Ehlhardt en de heer Dick Berg te herbenoemen. Mevrouw Unema zou dan. volgens het konsept over de portefeuille verdeling. moeten krijgen: samenlevings opbouw. wijkaangelegenheden. sociale za ken en werkvoorzieningsschappen en Hoofdpunten waarover CDA en PvdA het dienen tijdig gereed en herzien te worden. Verbeteringen van woonomgeving moet met voortvarendheid worden aangepakt. Gemotoriseerd verkeer dient in het stads centrum tot het noodzakelijke worden be- het stadscentrum dient de t voor rijwielen worden uit gebreid. Onderzocht dient te worden of detailhandelsvestigingen. die zich minder goed lenen voor een plaats in het stads centrum. de mogelijkheid kunnen krijgen zich daar buiten te vestigen. Eenheids- straten moeten in het stadscentrum worden vermeden (banken, bars): daartoe dient zo met hoge voorrang het binnenstad worden klaargemaakt. Het historische aanzien van onze stad verdient ruime steun. Naar gun- (vervolgzie pagina 15) Dinsdag zijn de markeringen op de weg van Sneek naar Lemmer opnieuw ..gewit Ter hoogte van Ijlst kwamen >ve deze dienstwagen tegen met aan ..boord" de heer J. van Vegt uit Oosterwolde. Tijdens de vakantie schijnt het personeelsbestand bij deze dienst niet al te groot te zijn, want de „verver" kreeg hulp van zijn zoons Freerk en Jan. Kleine Jan kon goed overweg met de latten die de strepen moesten afschermen van het andere weggedeelte. Eigenlijk mocht hij helemaal niet op de rijbaan komen, maar voor een leuke foto was vader Van Vegt maar al te graag bereid hem er even bij te halen. Direkt na de kiek verdween Jantje echter weer in de wagen, waar hij vrijwel gedurende de hele tijd vertoefde. Zoon Freek scheen al aardig genoeg van het verven te hebben. Zijn kommentaar 11 us.- „Het is nog een hele ruk vanaf Lemmer, en veel afwisseling zit er ook niet in jeugd- en jongerenwerk. Wethouder Berg: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsvernieuwing, verkeer en vervoer en grondbedrijf. Voor de b van b en w blijven dan (opnieuw algemene zaken, planning ontwerpen van struktuur- en bestemming: plannen moet een d J 11 op de toekomstige standigheden. De leefom- W*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1