NIEUWE PANSCHIPPER FRÉ RUITER: snekerWkoerier „Men heeft me hiermee echt een groot genoegen gedaan” I Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL van en IJLST IMII -I Rector Switzar viert 40-jarig ambtsjubileum Semafoon ontvreemd uit auto van Sneker dokter Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Bijna-herrie in »,It Foarönder” In Sneek valse biljetten van 100,- in omloop Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de Burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek ging vrijdaga vond in de raadzaal van het stadhuis bij het bekendmaken van de 25ste „Schipper in de Orde van de Sneker Pan te werk alsof hij een van een dierbare ontvangen kadootje uitpakte. Telkens werd weer een tipje van de sluier opgelicht, maar vóórdat iedereen begreep wie hij bedoelde riep hij uit: „Het is dit jaar dusFré Ruiter!” Het goedbewaarde geheim was weer wereldkundig en werd gevolgd door een warm applaus waaruit bleek dat men opnieuw een persoon .had uitgekozen die iedereen de onderscheiding van harte gunde. 1;’^^ ■lil® SNEEKER NIEUWSBLAD 4 A MMMMMAMMMNtNWMMnAnfWWAMMiNIMMRMNWVIMMkAMWmMl Via deze traditie kwam hij terecht bij het ontstaan van Hardzeildag. De eerste werd immers gevierd ter gelegenheid MAANDAG 7 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 62 De onechte biljetten wijken op meerdere punten af van de echte. In tegenstelling met de valse biljetten is het haar van Michiel Adriaenszoon de Ruyter vrij goed voelbaar. Dat is ook het geval met het zogenaamde „blindenteken”. Voorts is het watermerk op valse biljetten nagenoeg on zichtbaar. iir.-wja MnxromnuD^ *vo<m «uu u aaunaaua Rector W. F. Switzar, de geestelijke verzorger van het Sint Antonius Zie kenhuis in Sneek, viert vandaag zijn 40-jarig ambsjubileum. In zijn woning aan de Willemstraat zal met naaste vrienden feest worden gevierd, terwijl op 8 september een receptie wordt gehouden in het ziekenhuis. Rektor Switzar werd in '67 in het ziekenhuis aangesteld, maar trad eigenlijk pas in '75 officieel in dienst. Voor deze tijd in Sneek was hij onder andere werkzaam als kapelaan in Lisse, vervulde hij zijn ambt aan de Martinuskerkparochie in Arnhem en vertoefde hij ook nog enke le jaren op Java. In Sneek is de laatste tijd in enkele winkels met valse bankbiljetten van honderd gulden betaald. De gemeentepolitie kreeg er vorige week weer enkele op het buro en waar schuwt dan ook dringend om goed op te letten en aangeboden briefjes van honderd te bekijken en te bevoelen. KRUISTRADITIE Na deze korte ceremonie volgde dan de officiële plechtigheid. In zijn welkomst woord herinnerde de Sneker burgervader aan het bezoek dat prinses Henriette Ca tharina. dochter van stadhouder Frederik Hendrik en via de Friese Nassau’s een rechtstreeks voorouder van prinses Mar- giet, in 1696 aan Sneek bracht. Zij werd toen benoemd tot burgeres van Sneek. Sinds die tijd worden, als huistraditie van Sneek, twee fraaie zeventiende eeuwse zil veren feestbokalen te „pronk” gezet. Vóór de Franse tijd plachten de vroede vaderen op nieuwjaarsavond de bokalen gevuld met goede wijn te laten rondgaan, aldus de heer Van Haersma Buma. In de hal van het stadhuis werden een aantal personen aan de prinses voorge steld. Dat waren onder meer de dagelijkse bestuursleden van de stichting Sneek Pro- In de nacht van zaterdag op zondag is uit de auto van dokter Dros aan de Kanaal straat een semafoon ontvreemd. Het toestel is van het merk Philips en heeft een waarde van ongeveer drieduizend gulden. De wagen van de dokter stond op het erf en was vanaf de openbare weg niet zicht baar. De heer Drost voelt zich erg gedu peerd en onthand en heeft de semafoon graag zo spoedig mogelijk terug. Zaterdagmiddag kwam de heer D. J. Ree kers van de firma Montax Tapijt aan de Singel in Sneek tot de ontdekking, dat er tijdens de middagpauze een bedrag van 180,- uit de kassa was ontvreemd. Ook het sociaal kultureel centrum Het Bolwerk heeft een bezoek van een inbreker gehad. Men kwam door het openbreken van de achterdeur in het pand. Toen de daderfs) binnen was trad een alarm in werking. Er wordt niets vermist. De heer Fré Ruiter toont lachend de Sneker mee en kwam daar in een dankwoord ook Pan. De pas benoemde Schipper was er blij rond voor uit. (Foto Studio Ger Dijs). Henri Dunant” in bijzijn Prinses Margriet boot 1978 „Een schip waar zoveel warme menselijke liefde aan de gasten gegeven wordt, waarmee jaarlijks honderden gehandikapten vakantie op het water doorbrengen”. Aldus omschreef vrijdagmiddag de voorzitter van de stichting Sneek Promotion, de heer G. J. Minkema, de „J. Henri Dunant”. Dat deed hij in de grote raadzaal van het Sneker stadhuis en het gebeurde in het bijzijn van Prinses Margriet, haar echtgenoot, mr. P. van Vollenhove, de kommissaris van de koningin in Friesland, mr. H. Rijpst ra en zijn echtgenote en het vrijwel voltallige kollege van burgemeester en wethouders van Sneek. Aanleiding tot de bijeenkomst was de benoeming van het Rode Kruis-hospitaalschip tot Boot van het jaar. De plechtigheid startte eigenlijk al bij de Waterpoort, waar burgemeester B. van Haersma Buma en zijn echtgenote de Piet Hein met aan boord Margriet, haar echtgenoot en de prinsjes Floris, Maurits, Bernhard en Pieter-Christiaan opwachtten. Na de begroeting, die veel publiek trok, ging het gezelschap te voet naar het gemeentehuis. De Prinses had inmiddels uit handen van de elfjarige Margriet Bergstra en de tienjarige Margriet Tuinstra een boeket bloemen ontvangen. „Zoals altijd gaat het hier om een figuur, die zich zowel organisatorisch als sportief heeft beziggehouden met de Sneekweek en zich ook in het algemeen verdienstelijk heeft gemaakt voor de watersport”, aldus begon Van Haersma Buma de ceremonie van het „uitpakken” van de Pan-schipper. „En dus hebben we weer naarstig gezocht naar een man. die I. zich zeer verdien stelijk heeft gemaakt voor de Sneekweek. 2. grote volharding aan de dag heeft gelegd als bestuurslid van één van de plaatselijke zeilverenigingen (SZC) en 3. jarenlang heeft aangedrongen op de aanleg van de nieuwe jachthavens aan De Domp. Dus is het Fré Ruiter”. De heer Ruiter stond zo te zien eerst even perpleks. maar toen hij de koperen koeke- pan en de oordkonde had gekregen, vroeg hij toch even het woord. motion, de heren G. H. Minkema, U. de Bruin en G. Berkhout, de kommandant van het Rode Kruis Korps Nederland, de heer C. F. Stork, de voorzitter van deze organisatie en de direkteur. de heren jonk heer G. Kraijenhof en mr H. J. baron van Asbeck. de kringkommissaris Friesland H. W. K. ridder Huyssen van Kattendijke en het dagelijks bestuur van de afdeling Sneek. arts J. Nauta, mevrouw G. Wiersma-van der Toom en de heer D. E. Ligthart. Vermoedelijk dezelfde semi-Hells Angels. °le in Sneek geprobeerd hebben de zaak °P stelten te zetten, verschenen zondaga vond in het restaurant „It Foarunder” op het Kolmarslan. De Ieren-„heren” hadden °P het pontje hun handen en monden al niet in bedwang kunnen houden en waren m het restaurant kennelijk op ruziemaken en een knokpartijtje uit. Ze kregen echter m de gaten, dat het personeel klaar stond om fors in te grijpen als de knapen te ver houden gaan. Eksploitant Vellinga wist ?’,c daarbij gesteund door een aantal e anten-zeilers. die de sfeer zagen verpest n m starthouding stonden om assistentie verlenen mocht het tot slaan komen. De provokateurs kozen daarop eieren voor n geld en dropen „heldhaftig” af. „Ze «aren waarschijnlijk nog niet jarig geweest aid Ze,niet °P tijd hadden ingebonden”, ‘uus de visie van mevrouw Vellinga. „Ja, wat moet je op een moment als dit zeggen. Hier sta ik dan als kersverse Schip per van de Sneker Pan. Er zijn me 24 voorgegaan en iedereen zei elk jaar weer, dat het een grote verrassing was. toen men hoorde wiè de eer te béurt was gevallen. Voor mij was het in ieder geval wél een verrassing en ik wil ook wel eerlijk zeggen, dat burgemeester en wethouders er me een groot genoegen mee hebben gedaan Het genoegen was wederzijds, want van alle kanten werd Ruiter van harte gefelici teerd door de heren en dames, die waren uitgenodigd om de officiële opening van de Sneekweek ten stadhuize mee te maken. Tientallen warme handdrukken, soms ver gezeld van een hartelijke klapzoen als het dames betrof, die hem goed kenden. Dat hij echt blij was met zijn „panne” bleek later ook bij de Vlootschouw in de Kolk bij de Waterpoort. Ruiter stond na melijk driftig met zijn glimmende koeke- pan te zwaaien en te groeten naar het publiek vanaf de steven van het skütsje „De Sneker Pan”. Ook toen liet het dui zendkoppige publiek weten, dat men vond, dat deze voorvechter van de watersport de benoeming toe kwam. Het gejuich was niet van de (donkere) lucht. (vervolg op pagina 3) van de terugkomst van een Sneker bur ger, die in Napoleons leger had moeten dienen. Gemeld werd dat dit jaar de 163ste hardzeildag zal zijn. Tradities gaan en komen. „Zo is het niet meer gebruikelijk dat de zeilschepen die aan de wedstrijden meededen, vertrokken en de stad weer binnenvoeren met be geleidend kanongebulder. Zo werd pas twintig jaar na de eerste Sneekweek ontdekt dat de Sneekweek wel werd gehouden, maar niet werd geopend”. „Sindsdien vindt een officiële opening ten stadhuize plaats. Zo speelde in de vorige eeuw en nu nog de koekepan een belang rijke en hoog geachte symbolische rol in het Sneker zeilgebeuren. Zo zette men sinds 1884 nieuwe luister bij aan Hardzeil dag door ook Hollanders te animeren aan de zeilwedstrijden mee te doen. Zo wordt sinds een aantal jaren op initiatief van de (vervolg op pagina 3) Uiteraard waren er bloemen voor de prinses. Ze werden aangeboden door twee naamgenootjes, Margriet Tuinstra (links) en Margriet Bergstra. (Foto Studio Ger Dijs). 22 Sneekweek 1978 is weer begonnen. En hoe. Met een lekkere „pias ter” voor de zeilers, waardoor ook de mensen van het komité rede lijk op tijd de leidende taak erop hadden zitten. De jury kreeg even wel handen vol werk te verzetten. Vergeten boeien, geen ruimte, bakboord-stuurboord, het hoorde er allemaal bij. Meer over dit al les elders in dit nummer, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het randgebeuren. Want ook in Sneek zelf viel het een en ander te „genieten”. Op de foto van Studio Ger Dijs twee deelnemers in de debuterende Tasar-klasse. Op kop Heeringa uit Witmarsum, daar achter Oerlemans uit Nieuwkerk aan de IJssel. I WP

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1