Kleinen binden zich niet aan plan groten Raad van Wymbrits kreeg bijna punthoofd van toren 1 11 van Diskuswerpster Bea Wiarda op Sneker stadhuis onderscheiden Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIIFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERtS|KQERIER s IS jij Wymbritseradeel toegepast kan worden. Botsing fiets-motor: twee gewonden bij Lytshuzen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. - - en de BSE Als er niet alsnog een kink in de kabel komt zal wethouder Herman Scholten terugkomen van weggeweest. De frakties van het Christen Demokratisch Appèl en de Partij van de Arbeid - die samen zestien van de 21 zetels in de gemeenteraad van Sneek bezetten - zijn het namelijk eens geworden over de portefeuilleverdeling en de perso nen van de wethouders. De PvdA zal de thans in funktie zijnde wethouders weer kandidaat stellen in de eerste bijeenkomst van de „nieuwe” raad op dinsdag 5 september. Dat zijn dus mevrouw Bien Unema-Ehlhardt en de heer Dick Berg. Het CDA komt naar voren met de huidige wethouder Broer de Vries, die twee jaar geleden in de plaats trad van de heer Scholten en met dezèlfde Scholten als opvolger van mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta, die zich niet als raadslid herkiesbaar stelde omdat ze zich volledig wil werpen op haar taak als leidster van de CDA-fraktie in de Provinciale Staten. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van Of het nu écht zo super-ingewikkeld was of dat men de kwestie meer dan nodig tot een welhaast onontwarbare knoop knoopte - feit was, dat de gemeenteraad van Wymbritseradeel dinsdagavond bijna een punthoofd kreeg van de toren van de Nederlands Hervormde kerk in Nijland. Daarvan is namelijk „plotseling’' aangetoond, dat het bouwsel niét eigendom is van de NH-kerkvoogdij, maar al sinds 1798 van de burgerlijke gemeente. En dat allemaal volgens een oude „Staatsregeling” uit de Franse Tijd, een „ordonnantie” die met een beetje goede wil waarschijnlijk op nog een drietal kerktorens in L IBi! «■Bk j SSL.- J ■sa I ■p (vervolg zie pagina 17) Scholten komt weer terug als wethouder Zekere mevrouw Van S. uit MIst en de 23-jarige H. de V. uit Hengelo zijn gisteren in het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek opgenomen met bij een verkeersongeluk opgelopen vrij ernstige verwondingen. DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 63 sport komt het namelijk niet op kracht aan”. H.A. SCHOLTEN (CDA) - terug als wethouder - De 19-jarige diskuswerpster Bea Wiarda is naar aanleiding van haar prestaties zaterdag tijdens de Nederlandse kampioenschappen athletiek in Groningen. - zoals bekend werd ze Nederlands kampioene -, op het stadhuis in Sneek onderscheiden. Bea werd ontvangen door de wethouder van sport, de heer B. de Vries. Het was reeds de derde keer dat de diskuswerpster naar het stadhuis werd ontboden om vanwege goede resultaten in haar tak van sport een penning in ontvangst te nemen. SNEEKER NIEUWSBLAD R. HEER1NGA - geen erkenning nodig - de luid klok en nog voorstel werd destijds aangehouden omdat de raad het naadje van d- - weten. ..Kon dat nu zo maar, nadat de kerkvoogdij zich bijna tweehonderd jaar als eigenaresse van de toren had ge dragen?”. zo vroeg men zich af. Zoals bekend behaalde Bea met haar vijf de worp een afstand van twee-en-vijftig meter en veertig centimeter. Dit resultaat kon naar mening van de wethouder alleen worden bereikt wanneer iemand een ijzer sterk doorzettingvermogen heeft. ..maar ook haar grote liefde voor de sport moet een grote rol hebben gespeeld”. Bea traint acht a tien uur per week, waarvan drie kwart gedeelte helemaal alleen. Ze behoort nu tot de vijf beste diskus werpsters van W.-Europa. De prestatie in Groningen was echter niet haar beste tot nu toe. Haar rekord is vijfenvijftig meter. ..Deze afstand had ik waarschijn lijk wel kunnen bereiken wanneer ik meer tegenwind had gehad. Bij deze Met name de jongeman was er niet zo best aan toe: een kaakfraktuur. enkele ge broken en gekneusde ribben en een ge deeltelijk verbrijzelde voet. Mevrouw Van S. brak een been. H. de V. kwam tegen half twaalf op zijn motor uit de richting Oudega op het kruis punt af van Lytshuzen naar Heeg. Me vrouw Van S. was op de fiets en moest de hoofdweg oversteken, van fietspad naar fietspad. Hoe het precies gebeurd is werd de politie niet duidelijk omdat de slachtof fers nog niet verhoord konden worden. Vast staat, dat wielrijdster en motorrijder door de hevige botsing in de sloot terecht zijn gekomen. of het kollege van burgemeester en wet houders die zaak misschien intern ook nog eens konden bekijken. Als Scholten bij voorbeeld onderwijs over zou kunnen doen aan een andere wethouderHet was een suggestie zoals in wezen de hele be spreking over de portefeuilleverdeling een (misschien dringend) advies van de frakties aan het kollege is omdat de burgemeester en de benoemde wethouders als puntje bij paaltje komt zelf de bevoegdheid hebben om de taken onderling te verdelen. De prestatie van Bea moet naar mening van de voorzitter van de raad van sport, de heer J. Ytsma. een stimulans voor het gemeentebestuur zijn om het sportkom- pleks in plan Tinga. waarin tevens een atlethiekbaan is opgenomen, goed te keu ren. Atlethiekvereniging Horror zou hier intensiever kunnen gaan oefenen. Bea traint op het ogenblik veel in Amsterdam bij Els Noorduijn. de rekordhoudster ko gelstoten. Zaterdag zal Bea samen met Monique Cnossen tijdens de landontmoéting Nederland-België de Nederlandse eer ver dedigen. Intussen was een lijvig dossier ter inzage geweest voor de raadsleden. Aan het stand punt van burgemeester en wethouders was niets veranderd. Ook nu kwam het kollege met een voorstel het eigendomsrecht maar te erkennen, b. en w. te machtigen diverse zaken met de kerkvoogdij te regelen en (dus) in ieder geval de kosten van het onderhoud op zich te nemen. Want daar zat ’m natuurlijk te kneep. Ondanks alle paperassen bleef de heer R. Heeringa uit Scharnegoutum PW/FN Pi che op z'n laatste benen als raadslid loopt - van mening, dat het onzin is het eigendoms recht van tets dat men reeds bezit zelf nogmaals met zoveel (zwart-op-wit) woorden te erkennen. Duizenden en nog eens duizenden waren Hardzeildag weer geboeid door de al tijd weer imposante start van de Regenbogen. Deze opname stamt van gistermid dag even voor drie uur en geeft een deel van de schepen weer, die ingedeeld is in groep A, bestaande uit de cracks-onder-de-cracks. Het zijn onder meer R. van Asten uit Helmond (81), T. Theunissen uit Woubrugge (82), Minne Koopmans uit Sneek (110), K. J. van der Vlugt uit IJmuiden (99), Hessel Donker uit Sneek (92), P. A. Booij uit Koog aan de Zaan (71) en G. F. Beek uit Woubrugge (97). (Foto Studio Ger Dijs). de vraag werd gesteld of het wel verstandig is de heer Scholten opnieuw met een „zware” portefeille te belasten. „Lopen we niet het risico, dat hij halverwege de „rit” het overleg over de taak- opnieuw moet afhaken”, zo vi w J. Visser, zelf vroeger wethouder en nu terug in de raad na een aantal jaren buiten Sneek te hebben gewerkt. De heer Visser is het ook, die het voorzitterschap van de PvdA-fraktie zal overnemen van de heer D. Dijkstra. Nu is het geen geheim, dat men het in de CDA-fraktie niet unaniem eens kon'wor den over een andere kandidaat voor de tweede wethouderszetel en men daarom weer een beroep heeft gedaan op de heer Scholten. De heer J. D. Brouwer, die in de komende zittingsperiode van de raad als fraktieleider van het CDA zal optreden, stelde de heer Visser voor zover dat maar mogelijk is gerust: „HELEMAAL BESCHIKBAAR” „Zo het nu ligt komt Scholten „helemaal beschikbaar”. Hij zal in zijn privé-werksfeer de nodige maatregelen treffen zodat hij tijd genoeg overhoudt om zijn inderdaad zware portefeuille goed te beheren. Alles zal ge daan worden om te voorkomen, dat hij weer overspannen raakt”. Omdat Visser het toch wel erg sneu zou vinden, als Scholten opnieuw problemen met zijn gezondheid zou krijgen vroeg hij CDA en PvdA waren na veel wikken en wegen met een konsept taakverdeling van de wethouders gekomen dat er als volgt uit zag: De Vries: financiën, openbare wer ken, keuring- en marktwezen, milieu en personeelszaken; Scholten: onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, bejaar denzorg, volksgezondheid, sport- en re- kreatie, en kuituur; mevrouw LInema: sa menlevingsopbouw. wijkaangelegenheden. sociale zaken en de werkvoorzienings- roeg de heer schappen, jeugd- en jongerenwerk; Berg: - ruimtelijke ordening, volkshuisvesting (waaronder het woningbedrijf), stadsver nieuwing (ook monumentenzorg), verkeer en vervoer, en grondbedrijf. In overleg met burgemeester B. van Haersma Buma zou de „b” dan gaan beheren: algemene zaken, planning en coördinatie, ekonomische za ken en voorlichting. Om gezondheidsredenen bedankte de heer verdeling en de figuren van de wethouders, H. A. Scholten ongeveer twee jaar gele- ,,.„i den als wethouder. Niet onlogisch dus, dat dinsdagavond bij een bespreking van een door CDA en PvdA opgezet Program op Hoofdpunten, en 1 Ook was hij tegen het geven van een machtiging aan b. en w. om de zaken verder met de kerkvoogdij af te doen. Onderhandeling? Oké. maar de vroed schap zou een overeenkomst eerst goed moeten keuren. NIET „KLAKKELOOS” Ook de heer D. Nauta uit Heeg wilde de toren maar niet „klakkeloos aksepteren. eens staart(je) kan krijgen. In dat staartje D. Nauta zag de heer M. ten Cate ook torens verschijnen, die vlak nè 1798 zijn gebouwd. „Zo'n erkenning niet uitspreken" meenden in eerste instantie ook de heer A. Tiemers- ma (CDA), want men heeft na 1798 nooit gehandeld alsof de kerk niet van de kerke lijke gemeente was. M. Nauta uit Oppen huizen (CDA) steunde het voorstel van b. en w. wel. „want recht is recht en als die andere drie voogdijen hetzelfde willen, dan moeten ze het ook maar vragen. De onder houdskosten zullen wel wat meevallen en als er echt gerestaureerd moet worden dan is er altijd nog Monumentenzorg Loko- burgemeester wethouder I. Veldhuis pro beerde het inzicht van het kollege nog maals te verduidelijken, maar wees toch voornamelijk op het pak stukken met ver- (vervolg zie pagina 17) De materie was al eens in de raad van „Wymbrits” aan de orde geweest. Het kollege stelde toen voor om het eigen domsrecht maar te erkennen, en om een machtiging om met de kerkvoogdij een regeling te treffen over het beheer van de toren, het recht van pad. het gebruik van de luidklok en nog een paar met het „overnemen” gepaard gaande dingen. Het de kous wilde omdat het muisje-van-Nijland nog wel een van ggag ’’J®

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1