Aantal culturele evenement [burgemeester mumsen opent utherne Voorzitter IJVC: veldenkompleks een duizendprocents verbetering snekerWkoerier in Sneek weer overstelpend Piet Hartkamp gedood bij ontploffing in zijn kruiser w de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Willem Poiesz woensdag op tv IJLST Officieel Orgaan 1111 HH 33 I ^MMHMH 2 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. H» Jongeman uit Sneek in Frankrijk verongelukt en de Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Sneker politie ving dief bij autokontrole liever geen steun ■Mi SNEEKER NIEUWSBLAD Patrick Campell voor toneel bewerkt, ge- gen. show „Pompend Remmen” 16 februari). bracht door het onvolprezen kluchtige stel dieting Snits, sil har 100-jierrich bestean fto w Zijn club is zeer voldaan met het prachtige en in Ofifingawier. pupillen Toneel is er ook weer in overvloed. De Noorder Compagnie komt met „Plan- MAANDAG 14 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 64 De bij vele Snekers bekende Willem L. Poiesz is komende woensdagmiddag (16 augustus) op de televisie te zien en te horen in het programma „Wat heet oud” van de KRO. van de Sportzaal kwamen mensen aan het woord. Dat terwijl het korps „Oranje” uit „t een majorettepelo- optreden verzorgde, en pupillen De heer C. Frankena. voorzitter van de stichting „Mienskipshüs” vond dat dit kompleks met „geduld, doorzetting, moed en durf’ tot stand is gekomen. Hij vond het „een schakel in de onderlinge band in Ijlst-, Daardoor wint de stad aan saamhorigheid, ’n belangrijke faktor voor de leefbaarheid”. Maar het zusje van de sport, de kuituur, moet niet uit het oog worden verloren. „Als ik kijk in de verre toekomst, die nog onzeker is, als IJlst hoofdplaats wordt, dan hoop ik dat zij ook Hoofdplaats mag zijn". amwaa unsnatnuus^ 4vwjt nau m ounan* It Frysk wurdt danseels ek net feijitten yn de rige foarstellings. Snitser Frysk Toaniel en Krite Snits fersoarge elts in tal toaniel- stikken. It SFT bringt under oaren „Spesia- liteit fan ’t Hüs”, wylst de Krite komt mei in thriller fan Agatha Christie yn in Fryske bewuking fan A. Tünman. Boppedat komt De twintigjarige Hendrik Vrieswijk uit Sneek is zaterdag bij een auto-ongeval in Frankrijk om het leven gekomen. In de auto zat ook de 21-jarige Wiebe Groenveld uit Offingawier, die bij de botsing een beenbreuk en enkele kapotte ribben opliep. Eenentachtig kulturele voorstellingen, variërend van blijspelen tot dramatisch toneel, van zwaar tot licht klassiek, van beat tot symfonische muziek en van beroeps- tot amateur, dit aantal alleen al betreft de zaken die in het Cultureel Centrum Amicitia over het voetlicht komen. Dat werd vanmiddag bekend gemaakt tijdens de presentatie van een groot aantal programma’s van kulturele en sociaal kulturele centra in Friesland, met uitzondering dan van de Lawei in Drachten en de Harmonie in Leeuwarden. Die presentatie vond plaats in de Koombeurs in Franeker. Een zelfde soort ongeluk liep in de nacht van zaterdag op zondag niet zo dramatisch af. De Amsterdamse vakantieganger R. R. Hagedoom (28 jaar) betrad omstreeks twee uur zijn kruiser, die in de jachthaven De Oudvaart lag. Hij rook wel een gaslucht maar vergat, dat hij een sigaret aan had. Voor hij die kon weggooien ontstond een ontploffing waarbij brand uitbrak. Het schip brandde vrijwel geheel uit. maar de heer Hagedoom kwam er wonder- boven-wonder goed af. Zijn kleren waren hem deels van het lijf gerukt, maar de lichamelijke letsels beperkten zich tot een paar brandwondjes. PIPO EN MAMMALOE Jeugdvoorstellingen, heeft de kulturele raad ook in haar programma ingepast. Het zijn er vijf. „Pipo en Mammaloe vieren feest”, „Griebel grabbel takkenbos” (dit is poppentheater), „de verdwenen Smurfen- lacht”, „kinderfeest met Hans Borghardt” (vervolg zie pagina drie) Het tweetal jongelui was op weg naar huis na een vakantietocht. Het ongeluk gebeur de bij Porquericourt in het departement l’Oise. Via de algemene verkeersdienst van de rijkspolitie werd de gemeentepolitie in Sneek van het gebeuren op de hoogte gesteld. Nadat bij de alarmcentrale van de ANWB bevestiging (en nadere bijzonder heden) werd verkregen, werden de ouders ingelicht. Die zijn daarop naar Frankrijk vertrokken. Hendrik Vrieswijk was taxi telefonist en woonde aan de Tulpstraat 9 in Sneek. Zijn in een ziekenhuis opgenomen reisgenoot Wiebe Groenveld woont aan de Fiifgeawei Burgemeester Mumsen tijdens zijn openingstoespraak. Wat hij zegt wordt onder meer aangehoord door pupillen van de Ul ster Voetbal Club, die later een voorwed- strijd voor de ontmoeting IJVC-Nederlands Politie Team zouden spelen. (Foto Studio Ger Dijs). De 83-jarige bewoner van het verzorging stehuis „Bonifatiushuis” aan de Jachthavenstraat in Sneek, trok op 30 maart van dit jaar met zijn vrouw naar Huizen in Noord-Holland, waar op de KRO-boerderij de opnamen werden ge maakt. Poiesz zingt in „Wat heet oud” zijn suksesnummer „Het lied van de schild wacht”. Er zijn al een paar mensen, die het filmpje hebben gezien en die vonden het „hardstikke leuk”. Voordat de opnamen in Huizen werden gemaakt was de KRO- radio al eens in het ..Bonifatiushuis" ge weest waarvan diverse jonge-bejaarden op namen werden gemaakt terwijl ze een stukje voordroegen of een liedje zongen. Willem Poiesz trok toen al de aandacht en werd later gevraagd naar de boerderij te komen voor televisie-opnamen. Dat de opnamen geslaagd zijn is niet zo verwon derlijk want Poiesz deed vroeger veel aan toneel. De uitzending op de televisie begint woensdagmiddag om half vier. Min of meer toevallig sloeg de Sneker politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een goede slag. Er werd een auto aange houden. die voorzien was van zogenaamde „spoorverbreders". een bepaald soort bre de wielen waarvan de politie dacht dat di<. waarschijnlijk niet in overeenstemming waren met de Wegenverkeerswet. De be stuurder van het voertuig voldeed schoor voetend aan een stopteken. Het bleek ac negentienjarige P.J.S.S. uit Amsterdam. De zaak leek ook verder verdacht omdat men in de auto allerlei goederen zag liggen. Na kontrole bleek, dat de Amsterdammer de wagen in Harlingen had gestolen en de spullen afkomstig waren uit de kantine van de voetbalclub Harlingen. S. werd inge sloten en de auto en de gepikte goederen gingen terug naar Harlingen. Processen-verbaal kregen verder de 22- jarige C.A. uit Lemmer en de 18-jarige Sneker M.H. wegens het rijden onder in vloed van alkohol. WWW" Het interieur van het schip werd totaal vernield. De ramen werden versplinterd en zelfs het staal van de opbouw en het kasko werd op diverse plaatsen sterk verbogen. De foto toont de kruiser in de „oude” jachthaven, waar het schip later werd heengesleept. van IJVC een partijtje voetbal speelden. Eén van de sprekers was de heer W. Cnossen uit Sneek. voorzitter van de voet niet gehono- balvereniging IJVC. termijn toch gebeurd,” aldus burgemeester KRANSEN Mumsen in zijn openingstoespraak. Nader- Zijn club is zeer voldaan met het prachtige hand stelde hij te verwachten dat de tijde- kompleks. „Het is een duizend procents maksimaal twee jaar in g zijn. Hij vroeg daarom van KNVB andere organisaties enige klementie. De fundamenten voor de definitieve voor ziening liggen er al. Maar gebrek aan financiën houden realisatie tegen. „Liever hadden we geen steun ontvangen, maar aan de subsidies is het te danken dat een Heine gemeente dit kon realiseren”. Hij roemde in dit kader de aktiviteiten van Grontmij en Waghenbrugghe. Jaren is er voor geijverd om het knollen veld te ver- angen door een akkommodatie die een grote behoefte kan opvangen. Dat is nu eindelijk voor elkaar. De heer Mumsen kon er niet omheen de moeilijkheden tussen IJVC en het gemeentebestuur te noemen. Een en an der is niet van een leien dakje gegaan. meede hij, maar hij was blij dat een zaken nu is opgelost. Samen met 1JVC is veel werk verzet voor de openingswedstrijd. „Het is goed dat we zover zijn gekomen. Met de wens dat >t kompleks de komende decennia een oord van sportief genoegen zal zijn, verklaar ik „de Utherne” voor geo pend”. 5 I In de kantine nog een aantal I gebeurde i I Minnertsga samen met I ton een ROOIE SIEN Ton van Duinhoven en Ina van Faassen komen in oktober met „Volgend jaar, Tryater mei „de Füke”, de toanielbewur- zeifde tijd”. Een dijenkletser is ongetwij- king fan it boek fan Rink van der Velde, feld „Nee schat, nu niet”, dat wordt ge- Yn de rige foar de alderein sitte Tetman de bracht door het onvolprezen kluchtige stel Vries en Tryater mei „Ora et Labora”. De van John Lanting’s „Theater van de Lach”. Ferieniging foar lepenbier Underwiis, êf- Eén van de hoogtepunten zal zeker weer dieting Snits, sil har 100-jierrich bestean zijn Beppie Nooy’s Amsterdams Volk- fiere mei „it lytse wyfke B. fan W.”. Een geweldige ontploffing in zijn motor- weest, of dat er benzinedampen in het schip kruiser heeft zaterdagmorgen het leven hebben gehangen. Het eerste acht men het gekost van de heer Piet Hartkamp, een meest waarschijnlijk omdat men de heer 72-jarige Sneker, die ondermeer bekend- Hartkamp kort voor de ramp met een heid genoot als oud-voetbalscheidsrechter. gastankje had zien lopen. Het ongeluk gebeurde omstreeks half twaalf. De oorzaak van de ontploffing is Hartkamp had de kruiser in het Jacht- nog niet met zekerheid vastgesteld. Men havenkanaal aan het Gangboord liggen, aan vermoedt, dat er een gasontploffing is ge- de „achterkant” van het Eiland. Zelf woont de „achterkant” van het Eiland. Zelf woont hij ook aan het Gangboord. De ontploffing gebeurde niet lang nadat de heer Hart kamp aan boord was gegaan. Hij moet op slag zijn gedood. Er was verder niemand aan boord van de kruiser. Door de hevige luchtdruk werden een aantal ramen van huizen aan het Gangboord en omgeving vernield. In de buurt ontstond uiteraard de nodige konstematie. Amicitia kent in haar programma, dat via stoneel met de onverwoestbare „Rooie de bekende kulturele agenda bekend wordt Sien”. Tot het serieuzere genre behoort „de gemaakt, vele variaties. In de amusements- lieve leugenaar”, brieven van Shaw en mrs. sektor bijvoorbeeld twee avonden Moun- T ties revue (19-en 20 september), verder speeld door Éllen Vogel en Paul Steenber- Henk Elsink (november) en op 12 februari de „Vader Abraham Show”. Gerichter zijn de programma’s van Fons Jansen, die twee In de muzikale sfeer liggen „Brasil Tropi- avonden is ingehuurd (9 en 10 oktober), cal” en Achter de Schelde vrijen de helden” Neerlands Hoop met een nieuwe show (28 van de Belg Miel Cools. Daarnaast komt de november), kabaret „Vangrail” (januari), operette „Der Graf von Luxemburg” naar kabaret „Luisterrijk” (februari) en Rients Sneek. Verder een Belgisch duo met „I Gratama met zijn nieuwe Nederlandstalige Colombainoni”, Hoofdstad Operette met shnu. ia „Eine Nacht in Venedig”, „Klein Muziek theater" met „Beestenboel” en Forum met „Don Pasquale”. De beide Sneker korpsen verzorgen weer konserten (zelfs een keer ten zonder Wortels”, „Helden” en „Een gezamenlijk), datzelfde geldt voor Rhythm spaak in het Wiel”. Bovendien zijn als Stars, terwijl ook het Frysk Orkest vijfmaal toneelprodukties geboekt „Verdomde za/ konserteren. Daarnaast begeleidt dit or- Loewietje” (met onder meer Jeroen kest Edoza, het Sneker Cantatekoor en Krabbé en Bram van der Vlugt). „Wie Thijs van Leer en Jenny Arean in een slaapt waar” van de bekende auteur promenadekonsert. Alan Ayckbourn, „Lipstick” (ge schreven door Dimitri Frenkel Frank), de twee eenakters Gelukkige Dagen” en „Vele wegen naar respektievelijk van Samuel Beckett en Edward Albee. Bijna vier jaar nadat de Ulster raad besloot het sportveldenkompleks in „de Rat’” aan te melden als ACW-projekt, kon burgemeester H. W. F. Mumsen zaterdag dit terrein officieel openen. Dat gebeurde tijdens een korte plechtigheid die vooraf ging aan de wedstrijd IJVC-Nederlands Politie Elftal, een ontmoeting overigens die eindigde in een debacle voor de gastheren. Maar daarover meer elders in dit nummer. Ijlst heeft nu een kompleks, dat voldoet aan de eisen des tijds; drie voetbalvelden, een oefenhoek en twee tennisbanen. Vorig jaar al werd in dezelfde hoek van het uitbreidingsplan de sportzaal „de Utherne” in gebruik genomen. Vandaar dat de naam voor de terreinen geen verrassing meer was. Toch was het niet alleen „hosanna” zaterdagmiddag. De derde fase, de was- en kleedgelegenheid voor de gebruikers van de velden, is namelijk nog niet gehono reerd. „We hopen evenwel dat dat op korte Mumsen in zijn openingstoespraak. Nader- ‘ijke voorziening, die geen douches kent, verbetering". Jammergenoeg is er nog geen mabo i ggbruik hoeft te oplossing voorde eigen kantine en kleed gelegenheid. De vereniging moet het nu nog doen met een klein noodhokje. „Iede re sportman moet evenwel de gelegenheid hebben zich behoorlijk te kunnen wassen en douchen". IJVC zal graag met het kollege om de tafel gaan zitten om een en ander door te spreken. „Ik hoop dat we met elkaar dit kompleks als visitekaartje voor IJVC naar buiten kunnen dragen”. Een andere gebruiker van de velden is de kaatsclub „Nije Moed”. Voorzitter A. Zijl- stra meende dat het kollege met de realisatie voor „in boppeslach” gezorgd heeft. „Dit is een pre st aasje der’t men great sk op wêze mei”. Vandaar dat hij burgemeester Mum sen en wethouder mevrouw M. A. Wijbenga- van der Meulen in de kransen zette. Ook voor de niet-aanwezige wethouder J. de Vries was er een der ge lijk huldeblijk. De kransen zullen moeten hangen aan het gemeentehuis, werd later besloten. gx

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1