Boetseerwedstrijd Grootzand: meer kinderen dan verwacht IJLST snekerWkoerier Bil drie gemeenten is enige oplossing Deskundigen menen: samengaan Beurzen met 8e,d weë Twee dames raakte dezer dagen in Sneek tachtig gulden weg. Verder was zekere hun beurs kwijt. Mevrouw F. van Tuinen- Johanna Bol uit Honselaarsdijk in de Schipper kwam dinsdag op de goederen- „Skotch Inn” zo dom haar portemonnee markt tot de ontdekking - nadat ze bij een in haar spijkeijasje te laten zitten toen ze kraampje had staan kijken - dat haar tas het kledingstuk aan de kapstok hing. Het van het stuur van haar fiets was ver- jasje was er later nog wel maar de beurs dwenen. Met de tas was ook een beurs van met zestig gulden was verdwenen. van Vuilniskisten wel of niet Adjudant Joma gaat met „flo” Noorderhorne winkeliers houden i.v.m. jubileum miss-verkiezing Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en L ;,J|' tuf a Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. FSM zonder anker k 4 en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD OH A SNEEKER NIEUWSBLAD wedstrijd goed figuur hebt. Met wat leuke kleding, een leuk DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 65 Een „gewone” dief, of iemand die zich wat losgeslagen voelde, heeft gisternacht het anker meegenomen, dat het uithangbord sierde van het Fries Scheepvaart Museum aan het Kleinzand te Sneek. Het ver dwenen anker hing onderaan aan het uit hangbord. Bizondere waarde als antiek heeft het volgens het FSM niet. Het was 'wel een vrij oud stuk smeedwerk. De rapporten zijn ook toegezonden aan de kolleges van burgemeesters en wethouders van Wymbritseradeel en IJlst. Ze zijn even wel nog niet besproken, aangezien deze kolleges hebben verzocht het voor medio deze maand geplande overleg uit te stellen. Reden van dit verzoek was dat men eerst van gedeputeerde staten wil weten of die achter het besluit van provinciale staten om Wymbrits en IJlst samen te voegen blijven staan. ■iBuwMoa «^vooa imui bm ourruua Als afsluiting van de proef, die in een aantal stadswijken van Sneek is genomen met de huisvuilkisten-op-wieletjes zal de gemeente begin september het aangekondigde onder zoek instellen naar de ervaringen, die de gebruikers het laatste half jaar met de nieuwe kontainers hebben opgedaan. Om een duidelijk beeld te krijgen van het uitgeprobeerde systeem van huisvuil- ophalen. krijgen de „proefkonijnen” straks een enquêteformulier. De vragenlijst wordt enkele dagen later weer opgehaald. Aan de hand van de bevindingen zal beslist wor den over al dan niet algemeen invoeren van de huisvuilkisten. Er zal dan tevens bekeken worden in welke gebieden en voor welke speciale gevallen speciale rege lingen getroffen moeten worden - hls het besluit valt, dat de huisvuilkisten alom i worden ingevoerd. Er zal de heer Jelle Joma komende donderdag 24 augustus een af scheidsreceptie in hotel Hanenburg worden aangeboden. Van drie uur tot half vier is er een „corpsbijeen komst” en daarna is er voor niet- genodigden gelegenheid om het echtpaar Joma de hand te drukken. In 1942 werd Joma aangesteld als agent van politie in Sneek. Hij bleef dus 36 jaar bij hetzelfde corps. „Technische zaken” en Verkeer waren de afdelingen, die de adjudant onder zijn berusting had. Hij had vroeger aspiraties om vliegenier te worden. Door allerlei om standigheden kwam het daar niet van. Over zijn komende pen sionering zegt adjudant Joma: „Wat mijn konditie betreft zou ik nog best ’n paar jaartjes door kunnen gaan. Gezond zijn betekent aan de andere kant voor mij. dat ik straks kan doen wat ik fijn vind te doen en wat er allemaal nog op me ligt te wachten”. Elders in deze krant kan men het resultaat vinden van een interviewtje met de heer Jorna. Zo’n kleine honderd kinderen hebben gistermiddag op het Kleinzand in Sneek klei ter hand genomen en zijn aan het boetseren geslagen. De winkeliers vereniging van het Grootzand had een wedstrijd uitgeschreven waaraan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar mee konden doen. Men had op een vijftig kinderen gerekend en om de andere vijftig een plaatsje te kunnen geven moest dan ook wel enig improvisatievermogen aan wezig zijn. POLITIEKE OVERWEGINGEN Naar de mening van de bestuurskundige is er tijdens de vergadering van provinciale staten van juni 1977 volstrekt onvoldoende aandacht gegeven aan de positie waarin Sneek zich komt te bevinden bij het niet doorgaan van de samenvoeging van de drie gemeenten tot één. Er is, zo vindt de heer Breunese, een principieel verschil tussen het toenmalige voorstel en het besluit van de staten. De verkiezing vindt plaats in Hotel Hanenburg. Om acht uur zal de eerste deelneemster defileren. Tijdens deze avond zal Martingo Bont en Pierre Mode - bij laatstgenoemde zaak kan men zich ook aanmelden voor de verkiezing - een mode show verzorgen. De eerste prijs is een weekend Parijs voor twee personen, de tweede prijs een portable televisie en de derde prijs een kasetterekorder. Voor iedere andere deel- Zoals bekend wil de provinciale overheid een herverkaveling van gemeenten in Friesland. Een werkgroep heeft zich over die materie gebogen en één van haar aanbevelingen was Sneek, Wymbrit seradeel en IJlst samen voegen. Be grijpelijk wekte dit veel verzet in de twee laatstgenoemde gemeenten en onder druk van de reakties uit de bevolking besloot provinciale staten te adviseren Sneek apart te laten voortbestaan en Wymbritseradeel en IJlst samen te voegen. Dit voorstel was ook van die beide gemeenten gekomen. Onlangs werd evenwel bekend dat minister H. Wiegel van Binnenlandse Zaken meer heil zag in het „drieman schap” in plaats van twee aparte gemeenten in deze regio. Dr. Breunese citeert in dit verband een kamerverslag zo gunstig waren, waagden de leerlingen de sprong maar niet. Vanuit de lucht keken ze de instrukteurs na. De mannen openden tijdens de sprong niet alleen de Vandaag is er een braderie, morgen, zaterdag en zondag parachute, maar tevens symbolisch de feestweek van is er kermis en daarnaast zijn er verschillende akties in Irnsum. Het gebeuren genoot belangstelling van zo’n „De Twee Gemeenten”. In grote lijnen beschouwen de beide rappor teurs dezelfde facetten. Dr. Breunese keek evenwel naar de bestuurlijke kanten van de zaak, waarbij hij onder meer de provinciale rapporten en voorstellen toetste. De stede- bouwkundigen, die voor de gemeente Sneek onder meer het struktuurplan ontwikkelden, keken naar de planologische, de ruimtelijke kant van de zaak. Omdat er eigenlijk te veel wind stond, had de fotograaf twaalfhonderd mensen. De baten van dit festijn komen van Studio Ger Dijs deze foto aanvankelijk niet kunnen ten goede aan de puzzelpot van de Leeuwarder Courant, maken. De man is een instrukteur parachutespringen die Zoals het nu lijkt bedraagt dit 4550,-. Tijdens de vanaf Texel met een kollega en twee leerlingen naar Irn- demonstratie zorgde de Leeuwarder PTT-Harmonie „de sum was gevlogen om daar boven het voetbalterrein een Schutterij” voor muziek. Gevoetbald werd er ook en wel sprong te maken. Omdat de weersomstandigheden niet het artiestenteam van Holland-Telstar tegen het eerste elftal van de v.v. Irnsum, laatste won met zes vijf. De fes tiviteiten in Irnsum duren nog tot en met zondag. Adjudant J. Joma van de Sneker gemeentepolitie is 10 augustus zestig jaar geworden. Dat houdt voor een politieman nu eenmaal automatisch in, dat hij „met flo gaat”; funktioneel leeftijds ontslag krijgt in afwachting van pensioen. Zowel de bestuurskundige dr. J. N. Breunese van de Vrije Universiteit te Amsterdam als het Bureau voor ruimtelijke ordening en architectuur BV Kuiper Compagnons komen tot de konklusie dat de samenvoeging van Sneek met Wymbritseradeel en IJlst het meest 1 i k frA 4 k I I I 4 B^laal-4 aaa4 '<"a «8 a z. LL J tot de studie was gegeven door de raad van waarin aangedrongen wordt op die drieëenheid. wenselijke is. Dit blijkt uit vandaag in de openbaarheid gebrachte rapporten. Opdracht „In de tweede kamer werd ook gewezen op a,. -....q van Sneek. De vroedschap wilde namelijk dat in de hoogst merkwaardige situatie dat Sneek het overleg met de beide gemeenten in verband met mogelijke grenskorrekties en IJlst omgeven zijn door Wymbrit- onderbouwde argumenten zouden kunnen worden aangevoerd. seradeel. De mogelijke uitgroei van deze twee gemeenten is afhankelijk van de wel willendheid van Wymbritseradeel'. Dit werd zowej door de heer Tolman (CHU) als de heer Laban (PvdA) aangevoerd, waarbij zij zeiden dat op den duur niet te ontkomen valt aan de samenvoeging van de drie tot één gemeente”. In het programma omtrent het eenjarig bestaan van de promenade is voor volgende y week donderdag diskedei gepland, voor oor de verkiezing is een jury van bekende vrijdag staat éen tekenwedstrijd voor de and08611 Ult ^nee^ samengesteld. Onder ie,,gd op stapel en zaterdag begint om tien ere Ger Dijs. Geert Kuperus. Femmie uur een wandelpuzzeltocht. 'Als afsluiting dek*67 en heer S- Bakker zullen beoor- van zowel deze dag als het hele feestpro- hoofd Welke ^neemsters een van de drie gramma wordt ’s avonds om vijf uur een oprijzen mee naar huis zullen nemen, fietstrimtocht gehouden. Aan de konsekwenties daarvan voor Sneek is niet gedacht. „De maatstaven die bij de ene herindeling wel golden, worden voor de andere herindeling niet van kracht geacht. Politieke overwegingen, met de ver kiezingen voor de provinciale staten in zicht, lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld”. Vanuit bestuurskundig oogpunt, meent de heer Breunese, is er geen bezwaar het door Sneek gewenste gebied (dat van de dorpen Schamegoutum, Ysbrechtum zen Op penhuizen en ook het rekreatiegebied nabij het Sneekermeer) in te lijven. Het overblijvende gedeelte van IJlst/Wymbritseradeel wordt daardoor wel vleugellam. Mocht dat doorgaan, dan dient (vervolg zie pagina 11) De winkeliers van de Noorderhorne-promenade hebben in verband met het eenjarig bestaan van de promenade een feestelijk programma samengesteld. Volgende week "oensdag zal worden gestart met een verkiezing van miss Noorderhorne-promenade. Tot "og toe hebben zich een zevental deelneemsters aangemeld. De organisatrice van dit gebeuren, Henny Visser van Zutphen, hoopt echter op nog wat meer gegadigden. „Het is helemaal niet noodzakelijk dat je een gezichtje en een beetje lef kom je al een heel eind”, aldus Henny. Wie mee wil dingen- naar de titel van miss-Noorderhome-promenade moet min stens zestien jaar zijn. Aanvankelijk werd gesteld dat men zich voor een tientje in - - K°n laten schrijven, maar dit komt nu neemster is er een verrassingspakket, geheel te vervallen. De inschrijfdatum was °P 18 augustus gesteld, maar bij uit zondering kan dit de 19e en 21ste ook nog gebeuren. 6 Er werden ongeveer tien tafels op het Grootzand neergezet waaraan naar hartelust werd gewerkt. De kinderen bleken talent genoeg te hebben om van een stuk klei iets leuks of soms zelfs een artistiek werkstukje te maken. In totaal werd er ongeveer vijftig kilo van dit werk materiaal gebruikt. Omdat de wat jongere kinderen vaak niet tot zulke grote prestaties komen als de wat oudere boetseerders, vond de jury dat de werken naar leeftijd beoordeeld moesten worden. In de jury zaten onder andere mevrouw A. Metz-Jagersma, mevr. T. Haringa-Loodewijks en de heer D. Schrichter. Voor de kinderen kon deze wedstrijd worden gezien als een vervolg van aktivi- teiten in de vakantie, die voor een groot deel van de jeugd begin van deze week ten einde liep. Misschien nog wat onwennig om de hele dag weer op school te zitten, was dit voor de kinderen toch een leuke bezigheid in hun eerste vrije middag. De winkeliersvereniging was ook wel een beetje met dit idee aan het organiseren gegaan, maar had niet gedacht dat het nog zo’n storm zou lopen. Zowel kinderen uit Sneek als „om utens” probeerden een van de prijzen in bezit te krijgen. De prijzen waren onder andere verf- en kleurdozen. De uitslag luidde als volgt: Tot en met zes jaar: I. Johan Weening vijf jaar, 2. Jan Pieter Silvius vijfjaar, 3. Oscar Silvius zes jaar, 4. Jantje Steensma vier jaar, 5. Eduard Metz zes jaar. Zeven tot en met negen jaar; 1. Jasper Bouwhuis zeven jaar, 2. Gea Berg acht jaar, 3. Judith de Jong acht jaar, 4. Remmij van de Betg acht jaar. 5. Marrey de Vries zeven jaar. Tien tot en met twaalf jaar; I. Harrij Pot twaalf jaar, 2. Rick Potma twaalf jaar. 3. Annij van de Meer tien jaar, 4. Gerda Mintjes elf jaar, 5. Trijntje Remerij twaalf jaar. verkiezing is een jury van er Dijs. Geert Kuperus, Femmie de heer S. Bakker zullen beoor- welke deelneemsters een van de drie 1 mee naar huis zullen nemen, fietstrimtocht gehouden. f.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1