OBW over de brug met f 300.000 voor zwembad SNEEK wil zijn gasbedrijf overdragen aan ,Westergo’ Het is Sneek of Snits, maar niet alléén Snits IJLST snekerWkoerier fa en Rauwerderhem wil waterrekreatie vooral in eigen hand houden Officieel Orgaan van de gemeenien SNEEK, WYMBRITSERADEEL 23 BURGERLIJKE STAND IJLST 18 De noordelijke zeilkampioenen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM ex>. en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUT? NIEUWSBLAD I S! SNEEKER NIEUWSBLAD J 1 het inrichten t aangelgd. gemengde bevolking, die zeker niet in meerderheid Fries-talig is, achten wij de bestaande situatie bepaald evenwichting”. MAANDAG 21 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 66 g zekerheid over de ontwikkeling van Westergo was daarvan de belangrijkste oorzaak. i Na drie wedstrijden in het weekend van 12 en 13 augustus en drie races in het afgelopen weekend hebben de zeilwed strijden van de Noord Nederlandse Wa tersport Bond op het Sneekermeer de volgende noordelijke kampioenen opge leverd: Valkenklasse: H. G. Nauta te Gorkum. 30 m2-klasse; F. T. de Boer te Emmeloord. Regenboogklasse; Hessel Donker te Sneek. Vrijheidsklasse: Onno A. Zweep te Sneek. 16 m2-klasse; W. Kort te Grouw. -22 m2-klasse; P. Knegt te Rotterdam. Spankerklasse; K. de Vries te Drachten. Ynglingklasse: H. A. Minks te Leeuwarden. Pampusklasse: mr. G. F. Hepkema te Leeuwarden. Op het Schildmeer voeren de „lichtere” klassen zaterdag drie wedstrijden omdat het eerste weekend één van de races wegens windstilte werd afgelast. Zondag zeilde men gewoon de ene op het pro gramma staande wedstrijd. Hier werden noordelijk kampioen; TOP-klasse: Q. L. Grünefeld te Appingedam. Schakel klasse; Peter ter Horst te Leeuwarden. Flying Juniorklasse; H. A. van der Veen te Dokkum. Finnjollenklasse; A. J. van der Veen te Groningen. Vaurienklasse; Marco Bosma te Lemmer. Laserklas.se; G. Pabbruwee te Lemmer. Als de gemeenteraad er mee akkoord gaat zal het gemeentelijk gasbedrijf van Sneek met n‘ng- Z° is het bijvoorbeeld niet mogelijk te ingang van 1 januari 1979 worden overgedragen aan de NV Intercommunaal Gasbedrijf konten tot centraal geiseronderhoud, één Westergo”. Als gevolg van die overdracht zal dan aan de heer G. Saalmink ongevraagd storingsdienst, kathodische bescherming, jen en een optimale inzet van uiteindelijk een kwestie is van „Westergo”, is het vrijwel zeker, dat de heer Saalmink per Pers°neel ter plaatse.. Bovendien moet, ook 1 januari '79direkteur wordt van de „NV Intercommunaal Gasbedrijf Westergo". IIIUWWI AWKTlimikUD^ -<VtXM CKUt M CatmMH Zo is het personeel nog in dienst van de ..gasgemeenten”, het grootste deel van de gemeente Sneek. Er ontstaan ook pro blemen op het gebied van de taakafbake- van de gemeentelijke gasbe drijven van Workum. Bolsward en Lem- sterland op hun beurt aan de centrale boekhouding van gemeentebedrijven Sneek opgedragen. Ook de leiding van de bedrijven van Bolsward, Lemsterland en Workum berust nu reeds bij Sneek. Vanaf het begin was verder de voorzitter van de NV de burgemeester van Sneek. ORGANISATIE-NADELEN Een groot deel van de werkzaamheden van het personeel-van het gasbedrijf in Sneek wordt verricht voor de NV Westergo. Nu de werkzaamheden van Westergo enigszins gestabiliseerd zijn komen steeds meer na delen van de huidige organisatievorm aan het licht. Dit pleidooi voor ..Sneek is Sneek of Snits. maar niet alléén Snits” komt van burge meester en wethouders van Sneek. In die trant wil het kollege een reaktie geven - gevraagd door gedeputeerde staten - op het interim rapport van de werkgroep „Frysk yn it officiële ferkear”. Van 15 juli -15 augustus 1978 Geboren; Claudia, dv G. Maccis en F. J. M. Flapper; Alben Ate, zv A. A. Harsta en T. de Jong; Froukje Marijke, dv. O. H. de Jong en F. A. de Jong. Ondertrouwd; Pier de Jong, Woudsend, en Maria Rinia, IJlst. Gehuwd; Geen. Overleden: Geen. In een advies aan de gemeenteraad over ®en konsept reaktie op het interim rapport zeggen b. en w. dat in Sneek bij kontakt tussen burgers en gemeentebestuur de keu ze aan de burger wordt gelaten van welke taal hij zich wil bedienen. In het Fries gestelde brieven worden in ieder geval in het Fries beantwoord. Wat het mondelinge kontakt betreft; het grootste deel van het ambtenarencorps beheerst het Fries passief (verstaat het), terwijl een iets kleiner deel deze taal ook aktief beheerst. Het deelne men aan kursussen Fries wordt door het kollege gestimuleerd. Bevordering van de briese kuituur krijgt mede gestalte door het organiseren in Sneek van evenementen met een typisch Fries karakter, onder meer oor de kulturele raad. Ook subsidieert neek bijvoorbeeld het Friese toneelgezel- Voor Irnsum denkt b. en "w. voor de toekomst nog aan een t mogelijkheden voor de waterrekreanten om inkopen te kunnen doen. Dit kan een We menen, dat er om verschillende redener. geen enkele aanleiding is om tot een uitslui tend Friese aanduiding van de naam van onze stad te komen. De eerste reden is het gevarieerde taalgebruik in onze gemeente en in de tweede plaats is er het argument van de identiteit. Sinds eeuwen is de stad buiten de provincie bekend onder de naam Sneek, terwijl de stad ook internationaal met name als watersportcentrum, maar ook als ekono- misch centrum bekendheid geniet onder die naam Het punt van de automatisering van de kaartverkoop willen b. en w. niet laten vervallen. Zo’n automaat verdient zich zelf terug omdat de personeelslasten met 18.500 per jaar zullen stijgen als men doorgaat met het oude systeem, dat ook voor het publiek vaak lang wachten betekent. De Sneeker Zeil Club heeft zaterdag eer ingelegd met het organiseren van de eerste lange afstand wedstrijd over „zee” voor windsurfers. Het ging van Staveren naar Enkhuizen. Voor dit veel uithoudingsvermogen vergende zeilge- beuren hadden zich zes en dertig (meest jeugdige) deelnemers gemeld. Zelfs twee broertjes van twaalf en der tien jaar namen aan de unieke wed strijd deel. De ervaring van de SZC stond er borg voor, dat alies uitstekend verliep, mede dank zij het feit, dat men voor twaalf volgboten had gezorgd. Win naar werd tenslotte Z. Droog uit Aals meer, die men op deze foto in aktie ziet. Hij heeft nummer 10 in het zeil. Op het moment, dat de meesurfende (sorry: meevarende Ger Dijs) de foto knipte vocht Droog nog een venijnig duel uit met de enige „tendemsurf”, die aan het spektakulaire watersporfestijn deel nam. Het bestuur van de Stichting Old Burger Weeshuis heeft de gemeente Sneek een bedrag van driehonderdduizend gulden in het vooruitzicht gesteld als bijdrage in de kosten van de uitbreiding van de overdekte zwemakkommodatie in het De Hooppark. Het bedrag van 3.832.340,- waarover men uit de algemene reserve zou beschikken kan dus straks met 300.000 worden verminderd. Die donatie van het OBW komt overigens uitstekend van pas, want het blijkt vrijwel onmogelijk 900.000 te bezuinigen op het oorspronkelij ke plan dat op 11 mei '78 in de gemeenteraad werd aangenomen onder ristriktie, dat men zou proberen er negen ton „uit te halen”. De bestaande filterinstallatie dient echter wél dringend te worden vernieuwd omdat gebleken is. d - van het openluchtbad niet voldoet aan redelijke eisen. Voor het gehele zwemba- denkompleks moet er dus wél een centrali satie plaats te vinden op één openzandfil- ter. Nu over het nut van een solarium (zonnebank) twijfel bestaat vindt ook het kollege, dat de aanleg daarvan achterwege kan blijven. Om in de richting van de gewenste bezui nigingen te komen zal niet (althans voorlo pig niet, omdat sommige dingen mogelijk in latere jaren nog gerealiseerd kunnen worden als de gemeente een kwartje tussen de dubbeltjes vindt) worden overgegaan tot het aanleggen van een parkeerdriehoek, het vernieuwen van de totale afrastering, de aanleg van het verwarmde buitenbad en het achterwege laten van een kunstwerk. Door de kosten van een deel van het schilderwerk van het openluchtbad op te schap Tryater. ^Urgemeester en wethouders wijzen er ook P> dat bij de straatnaamgeving in een aantal gevallen is gekozen voor een Friese ain' „In een gemeente als Sneek met zijn De mogelijkheid tot inbreng van de bedrij ven werd echter nadrukkelijk open gelaten. Ook waren de gemeenten bereid, naast groot aantal kernen" in de deelneming in het maatschappelijk kapitaal, een samenwerking op technisch en admi nistratief gebied aan te gaan. De problemen, die bij de gas voorziening tot konsentratie en samenwerking van de bedrijven noopten, lagen voornamelijk op -j van (je leiding van het bedrijf, 1 te de technische outillage, de administratie, treffen met betrekking tot de transportlei- de service-verlening en de propaganda. De dingen en het inrichten van ontvang- koncentratie heeft zich sinds 1965 geleide- stations. lijk voltrokken. De leiding en administratie van de NV Westergo is na de oprichting F Sneek en Workum hebben bij de op- tebedrijven Sneek. Daarna zijn de admi- richting van de NV Westergo hun gas- nistraties van de gemeentelijke gasbe- bedrijf destijds niet ingebracht. De B. en w. van Rauwerderhem zijn van mening dat het geen aanbeveling verdient dat er in de gemeente meer mogelijkheden worden geschapen voor waterrekreatie. Hierdoor zouden namelijk meer mensen van „om ütens” naar de gemeente komen en dat is volgens het kollege geen goede zaak. Dit is een van de drie punten die volgens b. en w. in het oog moeten worden gehouden wil men een goed beleid voeren ten aanzien van het rekreatieplan van Südwest-Frysldn. Het houdt in dat er op dat gebied van de rekreatie alleen nog maar zaken ter hand moeten worden genomen die van belang zijn voor de eigen bevolking en voor het in stand houden van bijvoorbeeld winkels, voorzieningen dus waar de eigen bevolking behoefte aan heeft. Onze gemeente is een agrarische gemeente waarin de boeren geen last moeten hebben van de rekreatie, aldus b. en w. De uitgangspunten zijn gericht op de om standigheden dat wanneer er ligplaatsen bij zouden moeten komen dit verband moet hebben met de behoefte van de eigen bevolking. Gedacht wordt aan enkele lig plaatsen in verschillende dorpen. Verder ingang van 1 januari 1979 worden overgedragen aan de NV Intercommunaal Gasbedrijf komen tot centraal geiseronderhoud, één Westergo”. Als gevolg van die overdracht zal dan aan de heer G. Saalmink ongevraagd storingsdienst, kathodische bescherming, eervol ontslag worden verleend als direkteur van het gemeentelijk gasbedrijf. Hoewel het telemetingen en een ^optimale inzet van door fitters en toezichthouders, veel ekstra geadministreerd worden terwille van een goede kostentoereiking. Naast het voeren van vijf administraties, het opmaken van evenveel begrotingen en rekeningen moet ook de financiering van de vijf afzonderlij ke bedrijven Westergo. Sneek. Bolsward, Lemsterland en Workum) worden gere geld. Voor verbruikers, zakelijke relaties en het eigen personeel is de huidige be- drijfsstruktuur onduidelijk en onoverzichtelijk. De misverstanden die hierdoor ontstaan vergen veel tijd van het apparaat en zijn niet bevorderlijk voor een goede relatie met de verbruikers, aldus burgemeester en wethouders van Sneek in een dikke toelichting op het voorstel om het gemeentelijk gasbedrijf in te brengen in de NV Westergo. Wanneer de gemeenteraden van de gasge meenten tot overdracht bereid zijn, zal aan de vergadering van aandeelhouders wor den voorgesteld de gasbedrijven over te nemen voor een som. welke bestaat uit een boekwaarde van naar schatting 4.800.000 en een bepaalde uitkering van de gemid delde netto opbrengst per aansluiting. (Een vorm van winstafkoping. Voor het bedrijfs terrein aan de Almastraat is geen boek waarde opgenomen in de administratie. B. én w. van Sneek geven er de voorkeur aan deze grond in erfpacht te geven. Na veel wikken en wegen hebben burge meester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad uitgelegd, dat de op de investering mogelijke bezuinigen zich die nen te beperken tot 550.000. Wat wél uit het plan geschrapt zal worden is de be weegbare vloer. Volgens het kollege is er voorlopig voldoende ondiep instruktie- en rekreatiewater aanwezig in het instruktie en rekreatiebassin. Mocht in de toekomst blijken, dat er meer ondiep water moet komen, dan kan er alsnog een beweegbaar bodemgedeelte worden aangebracht zon der kostbare ekstra voorzieningen. In Hommerts/Jutrijp is afgelopen vrijdag en zaterdag weer het jaarlijks terugkerende dorpsjeest gehouden. Er was een zeer gevarieerd programma samengesteld waarin onder andere zaterdagmiddag ook spelen voor de wat ouderen was opgenomen. Op de foto van studio Ger Dijs een aardappel-worstrace. Links achter de benen van Henk Hoekstra mevrouw R. Bosma. Samen behaalden ze een tweede prijs. De feestkommissie had echter niet alleen spelletjes uitgedacht, maar vrijdag bijvoorbeeld werd na de kinderspelen een noppenspel opgevoerd door Wigle Ruiter, 's Avonds verzorgde de toneelvereniging van 1 irns een voorstelling. Na afloop hiervan kon tot ongeveer twee uur worden gedanst op muziek van de Party Players. De optocht, die de volgende morgen om negen uur van start was werkelijk een feestelijk gebeuren. Vijftien praalwagens volgden elkaar en de jurv estaande uit W. Schingenga uit Ysbrechtum, D. Driebergen uit Langweer, A. Feenstra uit St. Nicolaasga en P. Galema uit Sneek beslisten dat de eerste prijs naar de buurtvereniging van Brêgebuorren (2) moest gaan Op iedere wagen was een spreekwoord uitgebeeld. In dit geval „Als de vos zijn passie preekt, boer pas op je gansen”. Voor verder verslag en uitslagen zie elders indeze editie. verbetering van de middenstand beteke nen. Elke andere vorm van rekreatie in de vorm van meer ligplaatsen en meer ver blijfsmogelijkheden voor de mensen van ..om ütens wijst het kollege van de hand. r tMorgenavond zal de raad zich over deze moeten de bedrijven die zich met boten- kwestie uitspreken. bouw bezighouden mogelijkheden gebo- Een ander punt op de agenda is die van de den worden om de ekonomische positie uitbreiding van de kleuterschool in sterker te maken. Dit kan tot gevolg heb- Het aanbouwen van een derde lok ben dat in enkele gevallen bij enkele namelijk niet helemaal in het gelde; ,e bedrijven een bedrijfshaven moet worden bestemmingsplan voor de omgeving. m- dit plan nu aangepast moet worden kan het nog wel enige tijd duren voordat de bouw verwezenlijkt kan worden. Ge- verbetering van de sproken wordt morgen ook over het bouw rijp maken van een stuk grond in Pop- pingawier. nemen in de eksploitaite van het huidige bad en de kosten van herstel van lekkage in de kelder van het bestaande instruktie- bad ook ten laste te brengen van de begroting van het huidige badenkompleks, kwam men in de raad tot een bezuiniging van ruim negen ton. Daar gaat het kollege akkoord. Burgemeester en wethouders stel len nu echter wél aan de raad voor om de automatisering van de kaartverkoop te handhaven en ook een nieuwe filterin- stallatie aan te brengen. Het besnoeien van dat nü reeds de waterzuivering het kollege valt dus ongeveer ƒ380.000' lager uit. Het OBW is nu waarschijnlijk een soort reddende engel....? „Westergo” werd in 1965 opgericht en de volgende gemeenten namen er in deel; Baarderadeel. Bolsward, Gaasterland, He- melumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Hin- deloopen, Lemsterland, Sloten, sneek. Sta- veren, Wonseradeel, Workum. Wymbritse- radeel en IJlst. Met de oprichting werd beoogd een Friese Zuidwesthoek te voorzien van het nieuwe ..Slochteren gas” om het woon- en leefklimaat in het gebied van deze veertien gemeenten te verbeteren. De samenwer king tussen de gemeenten was ook een voorwaarde van de NV Gasunie om op het gebied haar kosten bepaalde voorzieningen ontvang- koncentratie heeft zich sinds 1965 geleide- de NV Westergo is De gemeente Bolsward. Lemsterland, vanhetbedrijfovergedragenaandegemeem de NV Westergo hun gas- nistraties on- «M i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1